print
Avizul Curţii Constituţionale a Republicii Moldova la sesizarea Preşedintelui Republicii Moldova privind modificarea articolelor 13 şi 118 din Constituţia Republicii Moldova
10.10.2012


Avizul Curţii Constituţionale a Republicii Moldova la

sesizarea Preşedintelui Republicii Moldova privind modificarea

articolelor 13 şi 118 din Constituţia Republicii Moldova

din  18.04.95

Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.24/290 din 05.05.1995

* * *

18 aprilie 1995                                  or. Chişinău

 

  ÎN NUMELE REPUBLICII MOLDOVA

 

Curtea Constituţională a Republicii Moldova, în componenţa domnilor

    BARBALAT P.                 - preşedinte

    CHISEEV N.                     - judecător

    OSMOCHESCU N.          - judecător

    SOFRONI E.                     - judecător

    SUSARENCO Gh.            - judecător

    VASILATI I.                     - judecător,

 

cu participarea reprezentantului Preşedintelui Republicii Moldova C. Oboroc, consilier prezidenţial,  în baza articolelor 135 alineatul (1) litera c), 141 alineatul  (1) litera  c)  şi  142  din Constituţia  Republicii  Moldova,  articolul  4 alineatul (1) litera c) din Legea cu privire la Curtea Constituţională, a examinat în   Plen  în  şedinţă  deschisă  cazul  de  sesizare   a Preşedintelui  Republicii  Moldova  privind iniţiativa  de  revizuire  a articolelor 13 şi 118 din Constituţia Republicii Moldova.

 

Temeiul pentru examinarea acestui caz sînt articolele 73, 141 şi 142 din Constituţia Republicii Moldova.

 

Călăuzindu-se  de prevederile articolelor 141 şi 142 din Constituţia Republicii  Moldova şi ale articolului 4 litera c) din Legea cu  privire la Curtea Constituţională, Curtea Constituţională a Republicii Moldova a constatat:

 

1. În temeiul articolului 141 alineatul (1) litera c) din Constituţia Republicii Moldova Preşedintele Republicii Moldova este  în drept  să  iniţieze  procesul  de revizuire  a  Constituţiei  Republicii Moldova şi, în conformitate cu alineatul (2) al aceluiaşi articol, care prevede că proiectele de legi constituţionale se prezintă Parlamentului numai împreună cu avizul Curţii Constituţionale,  a  sesizat  Curtea Constituţională corect.

 

2. Obiectul revizuirii îl constituie modificarea:

    - articolului   13  alineatul  (1)  al  Constituţiei,  formulat   în următoarea redacţie:

    "(1) Limba de  stat  (oficială)  a  Republicii  Moldova  este  limba română";

    - articolului  118  alineatele (1) şi (2), formulate  în  următoarea redacţie:

    "(1) procedura juridică se desfăşoară în limba română.

    (2) Persoanele care nu posedă sau nu vorbesc limba română au dreptul de  a lua cunoştinţă de   toate actele şi lucrările dosarului, de a  vorbi în instanţă prin interpret".

    3. Modificările  în  redacţia  propusă  nu vin  în  contradicţie  cu prevederile  articolului  142  din Constituţia Republicii  Moldova  care stabileşte limitele revizuirii Constituţiei.

 

În baza articolului  26 alineatul (1) din Legea cu privire la  Curte Constituţională,

 

Curtea Constituţională a Republicii Moldova adoptă următorul aviz:

 

Sesizarea Preşedintelui Republicii Moldova privind modificarea articolului 13 alineatul (1) şi articolului 118 alineatele (1) şi (2) din Constituţia Republicii Moldova corespunde Constituţiei  Republicii Moldova şi în conformitate cu articolul 141 alineatul (2)  din Constituţie proiectul de Lege privind modificarea articolelor 13 şi 118 din Constituţia Republicii Moldova poate fi prezentat Parlamentului spre examinare în conformitate cu articolul 143 din Constituţia  Republicii Moldova.

 

 În baza articolului 26 alineatele (4) şi (5) din Legea cu privire la Curtea Constituţională  prezentul Aviz va fi publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în termen de 10 zile, este definitiv şi intră în vigoare la data adoptării.

 

Preşedinte                       P. Barbalat

Judecători:                      N. Chiseev

                                       N. Osmochescu

                                       E. Sofroni

                                       Gh. Susarenco

                                       I. Vasilati

 

 

Informații sesizări +373 22 25-37-20
Relații cu presa +373 69349444
Copyright © 2024 Curtea Constituţională a Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate.