Prima   |  Informaţii utile   |  Funcții vacante

Funcții vacante

 

 

Curtea Constituțională 

COMISIA DE CONCURS

ANUNŢ

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, se anunţă concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de:

Șef secție, Secţia tehnologii informaționale și logistică din cadrul Direcției finanțe și logistică - 1 post vacant – (pe perioadă nedeterminată)

I.   Scopul general al funcției:

-     Stabilirea cerințelor unice și a mecanismului de reglementare a domeniului TI în cadrul Curții Constituționale a Republicii Moldova.

II.  Sarcinile de bază:

- coordonează procesul e-Transformare la nivelul Curții Constituționale și a sectorului de activitate, prin participarea la elaborarea politicilor și strategiilor sectoriale și sincronizarea lor cu obiectivele programului e-Transformare a guvernării;

- asigură planificarea resurselor, investițiilor și achizițiilor Tehnologiilor informaționale în vederea realizării procesului e-Transformare a Curții;

- asigură și gestionează eficient patrimoniul Curții Constituționale;

efectuează dările de seamă și monitorizează executarea devizelor de cheltuieli conform prevederilor legislative. 

III. Cerinţe specifice:

Studii: superioare licențiate în domeniul tehnologiilor informaționale sau economice.

Experiență profesională: 2 ani experiență profesională în domeniu.

IV. Condiţiile de bază pentru participare la concurs: 

La  funcţiile publice vacante poate candida persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

-  deţine cetăţenia Republicii Moldova;

-  dispune de capacitatea deplină de exerciţiu;

-  nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

-  este aptă din punct de vedere al sănătăţii;

-  are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

-  nu are antecedente penale nestinse;

-  nu este privată de dreptul de a ocupa funcţii publice;

- cunoaşte limba de stat;

- îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei;

VPersoanele interesate urmează să depună personal/prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs, care conţine:

-  formularul de participare  (care poate fi descărcat aici).

-  copia buletinului de identitate;

-  copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare1;

-  copia carnetului de muncă;

-  documentele de evidenţă militară – pentru recruţi şi rezervişti;

-  cazierul judiciar.

NOTĂ: 

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe propria răspundere. Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

 VI. Salariu de funcţie:

Salariul în conformitate cu Legea nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

BIBLIOGRAFIA  CONCURSULUI

1. Constituţia Republicii Moldova;

2. Legea nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

3. Legea nr.317 din 13.12.1994 cu privire la Curtea Constituțională;

4. Legea nr. 502 din 16.06.1995 Codul jurisdicției constituționale;

5. Legea nr. 25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;

6. Legea nr. 16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;

7. Legea nr.96 din 13.04.2007 privind achizițiile publice.

Acte normative în domeniul de specialitate: 

-  Hotărârea nr. 201 din 28.03.2017 privind aprobarea cerințelor minime obligatorii de Securitate cibernetică;

-  Hotărârea nr. 733 din 28.06.2006 privind concepția guvernării electronice.

Data limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs:

27 septembrie 2019 ora 17:00

persoana de contact: Ana Toma, consultant principal, Serviciul resurse umane.

telefon de contact: 022-253-723;

e-mail: ana.toma@constcourt.md;

adresa poştală: mun. Chişinău, str. Alexandru Lăpușneanu, nr. 28

 

 

Curtea Constituțională

 

COMISIA DE CONCURS

 

ANUNŢ

cu privire la desfăşurarea concursului

pentru ocuparea funcţiei publice

 

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Comisia de concurs anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice în cadrul Secretariatului Curţii Constituționale.

 

Funcțiile publice vacante: funcțiile publice de execuție

Denumirea funcţiilor publice vacante/subdiviziune:

Secţia relații externe

Consultant superior- 1 post vacant,

Consultant – 1 post vacant.

Tip angajare: pe o perioadă nedeterminată

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiilor publice vacante, conform fişei postului

Scopul general al funcţiilor:

Asigurarea mediatizării activității Curții Constituționale pe plan intern și extern și contribuie la realizarea și buna desfășurare a activității de cooperare externă a Curții.

 

Sarcinile de bază ale funcțiilor:

Consultant superior:

- asigurarea procesului de informare a reprezentanților media și a altor instituții interesate asupra activității jurisdicționale a Curții Constituționale;

- asigurarea accesul la informațiile de interes public;

- este responsabil pentru dezvoltarea strategii de comunicare cu publicul;

- este responsabil de promovarea imaginii Curții Constituționale pe plan intern și extern.

Consultant:

contribuie la promovarea și menținerea relațiilor de cooperare externă a Curții Constituționale;

participarea la organizarea conferințelor reuniunilor și altor evenimente externe și la nivel național;

participarea la primirea delegațiilor oficiale din străinătate;

întocmirea, traducerea și transmiterea corespondenței oficiale referitoare la activitatea externă a Curții Constituționale și alte documente relevante.

 

Pot candida persoanele care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții:

- deţin cetăţenia Republicii Moldova;

- cunosc limba română;

- au capacitate deplină de exerciţiu;

- nu a împlinit vârsta de 63 ani;

- au studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

- în ultimii cinci ani, nu au fost destituiți dintr-o funcţie publică conform articolului 64 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 sau nu le-a fost încetat contractul individual de muncă din motive disciplinare;

- nu au antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

- nu sunt private de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

 

Cerinţe specifice minime de participare la concurs:

- studii superioare în domeniul relațiilor internaționale și/sau comunicare și/sau relații publice, absolvite cu diplomă de licenţă;

- cunoștințe de Word, Excel, Internet;

- cunoașterea obligatorie a limbii engleză și a cel puțin uneia din limbile de circulație internațională;

- abilități de comunicare eficientă, lucru în echipă, organizare, lucrul cu informația, elaborarea documentelor, utilizarea a mijloacelor tehnice din cadrul instituției.

 

Atitudini/conduită: spirit de iniţiativă, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă

Experiență profesională: cel puțin 1 an în domeniul relațiilor internaționale, comunicare, relații publice.

 

Persoanele interesate trebuie să depună dosarul de concurs, care conţine:

- formularul de participare [1];

- copia buletinului de identitate;

- copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

- copia carnetului de muncă[2];

- documentele de evidenţă militară – pentru recruţi şi rezervişti; 

- cazierul judiciar[3].

[1] Formularul de participare, specificat în anexa la Regulamentul menţionat;

[2] Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

[3] Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maxim 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Salariu de funcţie:

Salariul în conformitate cu Legea nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

BIBLIOGRAFIA  CONCURSULUI:

1. Constituţia Republicii Moldova;

2. Legea nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

3. Legea nr.317 din 13.12.1994 cu privire la Curtea Constituțională;

4. Legea nr. 502 din 16.06.1995 Codul jurisdicției constituționale;

5. Legea nr. 25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;

6. Legea nr. 16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;

 

Data limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs:

             4 octombrie 2019 ora 17:00

 

persoana de contact: Ana Toma, consultant principal, Serviciul resurse umane. 

telefon de contact: 022-253-723; 

e-mail: ana.toma@constcourt.md; 

adresa poştală: mun. Chişinău, str. Alexandru Lăpușneanu, nr. 28 

 

 

 

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

 

COMISIA DE CONCURS

 

LISTA CANDIDAȚILOR

admişi la concursul la proba scrisă pentru ocuparea unei funcţii publice vacante de:

 

Șef secție, Secția tehnologii informaționale și logistică din cadrul Direcției finanțe și logistică

Nr. d/o

Nume, prenume

1.

Stațiuc Anatolie

2.

Stîrcu Anatolie

 

 

Precizări privind organizarea şi desfăşurarea concursului

Concursul include proba scrisă şi interviul


Proba scrisă se va desfăşura la data de 4 octombrie 2019, la ora 14.00, în incinta sediului Curţii Constituționale, din str. Alexandru Lăpușneanu 28, mun. Chișinău. 


Atenţie!!!

la interviu se admit doar candidaţii, care au promovat pozitiv proba scrisă.

Informaţia cu privire la candidaţii admişi pentru interviu va fi plasată pe pagina web a Curţii Constituționale www.constcourt.md

Persoana de contact: consultant principal, Serviciul resurse umane, Toma Ana

Telefon: 0 (22) 253-723

 

Curtea Constituțională

 

COMISIA DE CONCURS

 

ANUNŢ

cu privire la desfăşurarea concursului

pentru ocuparea funcţiei publice

 

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Comisia de concurs anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice în cadrul Secretariatului Curţii Constituționale.

 

Funcțiile publice vacante: funcțiile publice de execuție

 

Denumirea funcţiilor publice vacante/subdiviziune:

Direcția asistență judiciară

Asistent judiciar - 1 post vacant,

Asistent judiciar - 1 post temporar vacant.

 

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiilor publice vacante, conform fişei postului

 

Scopul general al funcţiei:

Asigurarea judecătorului la elaborarea actelor de jurisdicție constituțională.

Sarcinile de bază al funcției:

-      Asigurarea cu documentația necesară a judecătorului-raportor, judecătorului-asistent cu privire la soluțiile din jurisprudență și doctrina națională și străină și întocmirea unei fișe analitice asupra sesizărilor repartizate;

-      Elaborarea proiectelor de decizii și avize asupra admisibilității sesizărilor;

-      Asigurarea judecătorului la pregătirea actelor Curții prin întocmirea scrisorilor, demersurilor în adresa autorităților publice și a altor persoane/organizații de solicitare a opiniilor asupra sesizărilor și a materialelor relevante pentru cauză, înștiințarea participanților la proces în modul și termenul stabilit, alte răspunsuri la cererile formulate pe dosarele Curții înainte de pronunțarea hotărârilor, deciziilor sau avizelor consultative;

-      Asistarea judecătorului și judecătorului-asistent la elaborarea proiectelor de hotărâri, decizii și avize asupra sesizărilor;

-      Elaborarea rezumatelor de hotărârilor, deciziilor și avizelor privind dosarele jurisdicționale.

Pot candida persoanele care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții:

- deţin cetăţenia Republicii Moldova;

- cunosc limba română;

- au capacitate deplină de exerciţiu;

- nu a împlinit vârsta de 63 ani;

- au studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

- în ultimii cinci ani, nu au fost destituiți dintr-o funcţie publică conform articolului 64 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 sau nu le-a fost încetat contractul individual de muncă din motive disciplinare;

- nu au antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

- nu sunt private de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

 

Cerinţe specifice minime de participare la concurs:

- studii superioare în drept, absolvite cu diplomă de licenţă;

- cunoștințe de Word, Excel, Internet;

- cunoștințe în materie a dreptului, inclusiv constituțional;

- abilități de comunicare eficientă, lucru în echipă, organizare, lucrul cu informația, elaborarea documentelor, utilizarea a mijloacelor tehnice din cadrul instituției.

 

Atitudini/conduită: spirit de iniţiativă, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă

Experiență profesională:  3 ani de experiență profesională în domeniu.

Persoanele interesate trebuie să depună dosarul de concurs, care conţine:

- formularul de participare [1];

- copia buletinului de identitate;

- copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

- copia carnetului de muncă[2];

- documentele de evidenţă militară – pentru recruţi şi rezervişti;

- cazierul judiciar[3].

 

[1] Formularul de participare, specificat în anexa la Regulamentul menţionat;

[2] Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

[3] Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maxim 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Salariu de funcţie:

Salariul în conformitate cu Legea nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

 

BIBLIOGRAFIA  CONCURSULUI:

1. Constituţia Republicii Moldova;

2. Legea nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

3. Legea nr.317 din 13.12.1994 cu privire la Curtea Constituțională.

4. Legea nr. 502 din 16.06.1995 Codul jurisdicției constituționale.

5. Legea nr. 25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcționarului public.

6. Legea nr. 16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese.

 

Data limită de depunere a documentelor pentru participare la conc urs:

21 octombrie 2019 ora 17:00

 

persoana de contact: Ana Toma, consultant principal, Serviciul resurse umane.
telefon de contact: 022-253-723;
e-mail: ana.toma@constcourt.md;
adresa poştală: mun. Chişinău, str. Alexandru Lăpușneanu, nr. 28

 

 

 

 

 

 

 
 
Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 6954018  //   Vizitatori ieri: 2710  //   azi: 1025  //   Online: 58
Acces rapid