Categorii Categorii
Prima   |  Prezentare generală   |  Rolul și atribuțiile Curții

Poziţia Curţii Constituţionale în sistemul organelor de stat. Atribuţiile Curţii Constituţionale

 

1. Poziţia Curţii Constituţionale în sistemul organelor de stat

În calitate de organ ce realizează jurisdicţia constituţională, Curtea este independentă faţă de puterea legislativă, executivă şi judecătorească, ea se supune doar Constituţiei, garantând supremaţia Constituţiei, asigurând realizarea principiului separaţiei puterilor în stat, precum şi responsabilitatea statului faţă de cetăţean şi a cetăţeanului faţă de stat. Curtea Constituţională reprezintă un organ constituţional independent al statului, funcţia primară a Curţii Constituţionale fiind controlul constituţionalităţii actelor normative şi anularea normelor juridice care contravin Constituţiei, precum şi interpretarea Constituţiei. Curtea activează conform propriei jurisdicţii, in baza principiilor independenţei, inamovibilităţii, colegialităţii, legalităţii si publicităţii. În activitatea sa Curtea dispune de autonomie financiară şi de buget propriu,acesta fiind distinct în bugetul de stat.

 

2. Atribuţiile Curţii Constituţionale

Activitatea Curţii Constituţionale este una organizatorică, de supraveghere, îndreptată spre a atenţiona autorităţile publice, actul cărora este supus controlului, să înlăture normele ce contravin Constituţiei şi să oprească acţiunea actului normativ, dar dreptul de a-l modifica sau anula revine organului ce l-a adoptat. Hotărârile pentru controlul constituţionalităţii sunt executorii şi definitive, atrăgând nulitatea actului normativ sau dispoziţiilor acestuia declarate neconstituţionale. În acest context, Curtea Constituţională devine un „arbitru" suprem în materia „examinării în exclusivitate a chestiunilor de drept".

În calitate de unică autoritate de jurisdicţie constituţională, Curtea îşi exercită atribuţiile potrivit prevederilor art. 135 din Constituţie, art. 4 al Legii cu privire la Curtea Constituţională şi art. 4 al Codului jurisdicţiei constituţionale: 

  • Exercită, la sesizare, controlul constituţionalităţii legilor, regulamentelor şi hotărârilor Parlamentului, a decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, a hotărârilor şi dispoziţiilor Guvernului, precum şi a tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte;
  • interpretează Constituţia;
  • se pronunţă asupra iniţiativelor de revizuire a Constituţiei;
  • confirmă rezultatele referendumurilor republicane;
  • confirmă rezultatele alegerii Parlamentului şi a Preşedintelui Republicii Moldova, validează mandatele deputaţilor şi al Preşedintelui Republicii Moldova;
  • constată circumstanţele care justifică dizolvarea Parlamentului, demiterea Preşedintelui Republicii Moldova, interimatul funcţiei de Preşedinte, imposibilitatea Preşedintelui Republicii Moldova de a-şi exercita atribuţiile mai mult de 60 de zile;
  • rezolvă excepţiile de neconstituţionalitate a actelor juridice, sesizate de Curtea Supremă de Justiţie;
  • hotărăşte asupra chestiunilor care au ca obiect constituţionalitatea unui partid.

 

 

 

 

 
 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Acces rapid