Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Încetarea înainte de termen a valabilității autorizațiilor vamale - neconstituțională
03.11
2016

Încetarea înainte de termen a valabilității autorizațiilor vamale - neconstituțională

8797 Accesări    

La 3 noiembrie 2016, Curtea Constituţională a pronunțat hotărârea privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 73 alin. (4) din Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie 2000 (Sesizarea nr.105g/2016).


Circumstanţele cauzei 

La originea cauzei se află excepția de neconstituționalitate a art.73 alin. (4) din Codul vamal, ridicată de către avocatul Petru Balan în dosarul nr.3-32/2015, aflat pe rolul Judecătoriei Căușeni.

În urma modificărilor operate la art.73 alin.(3) din Codul vamal prin Legea nr.324 din 23 decembrie 2013 (care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2014), mărfurilor care fac obiectul unui contract de leasing financiar li se aplică regim vamal de import, cu plasarea acestora în liberă circulaţie după achitarea drepturilor de import şi aplicarea măsurilor de politică economică.

Până la operarea acestor modificări mărfurile introduse în baza unui contract de leasing financiar puteau fi plasate sub regimul vamal de admitere temporară.

De asemenea, prin Legea nr. 47 din 27 martie 2014 articolul 73 alin.(4) din Codului vamal a fost modificat în sensul în care:

„Până la data de 31 decembrie 2014 inclusiv, titularii autorizaţiilor de admitere temporară care au introdus pe teritoriul Republicii Moldova până la 1 ianuarie 2014 mărfuri care fac obiectul unui contract de leasing financiar:

a) au dreptul de a le plasa sub regim vamal de import, cu achitarea drepturilor de import şi aplicarea măsurilor de politică economică; sau

b) au obligaţia de a le scoate de pe teritoriul Republicii Moldova pînă la expirarea termenului autorizaţiei de admitere temporară, dar nu mai tîrziu de 1 ianuarie 2015."

Autorul excepției a pretins că, dispozițiile art.73 alin.(4) din Codul vamal, în temeiul cărora titularii autorizațiilor de admitere temporară a căror termen de valabilitate nu a expirat sunt obligați să plaseze mărfurile care fac obiectul unui contract de leasing financiar sub regim vamal de import, contravin prevederilor articolelor 46 alin.(1) și 54 din Constituție precum și articolului 1 al Protocolului nr. 1 la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.

 

Sesizarea a fost examinată de către Curtea Constituţională, în următoarea componenţă:

Dl Alexandru TĂNASE, preşedinte, 

Dl Aurel BĂIEŞU,

Dl Igor DOLEA,

Dl Victor POPA,

Dl Veaceslav ZAPOROJAN, judecători 


Concluziile Curţii

Audiind argumentele părţilor și examinând materialele dosarului, Curtea a reamintit că potrivit jurisprudenței sale constante dreptul de proprietate, garantat de articolul 46 din Constituţie, reprezintă în substanţă, dreptul persoanei la respectarea bunurilor sale, mobile şi imobile.

De asemenea, Curtea Europeană a statuat cu valoare de principiu că noţiunea de „bunuri" din articolul 1 al Protocolului nr. 1 la Convenţia Europeană nu se limitează numai la proprietatea unor bunuri corporale, astfel încât alte drepturi şi interese care constituie active pot fi considerate „drepturi de proprietate". Potrivit acesteia poate constitui un bun și licențele sau autorizațiile valabile.

În speță, Curtea a constatat că societatea comercială a obținut la 10 octombrie 2012 autorizaţie de admitere temporară a mărfurilor care făceau obiectul unui contract de leasing financiar pe un termen de până la 21 octombrie 2015.

Totodată, Curtea a menționat că în urma modificărilor operate la art.73 alin.(3) din Codul vamal prin Legea nr.324 din 23 decembrie 2013, începând cu 1 ianuarie 2014, a fost exclus dreptul de a plasa mărfurile care fac obiectul unui contract de leasing financiar sub regim vamal de admitere temporară. Acestor mărfuri li se aplică regim vamal de import, cu plasarea în liberă circulaţie după achitarea drepturilor de import şi aplicarea măsurilor de politică economică.

Astfel, Curtea a reținut că în urma modificărilor operate, persoanele care anterior au obținut pentru o perioadă determinată autorizaţie de admitere temporară a mărfurilor care făceau obiectul unui contract de leasing financiar nu au putut dispune de aceasta. Or, posesorii acesteia au fost obligați ca până la 31 decembrie 2014 să achite drepturile de import sau să scotă mărfurile de pe teritoriul Republicii Moldova.

Curtea a menționat că, încetarea valabilității autorizației de admitere temporară a mărfurilor înainte de termenul pentru care a fost eliberată, a determinat pentru agenții economici, în esență, încetarea activității inițiată în baza contractului de leasing financiar.

Curtea a subliniat că deşi este dreptul exclusiv al legiuitorului de a reglementa regimul vamal al mărfurilor introduse pe teritoriul Republicii Moldova, totuşi, acest fapt nu poate afecta securitatea raporturilor juridice care au luat naștere anterior.

În acest sens, Curtea a observat că, în condiţiile contractului de leasing interesul material al locatorului rezidă în plasarea mijloacelor băneşti cu scopul obţinerii unui profit, iar interesul material al locatarului este de a obţine, pe seama şi cu ajutorul locatorului, obiectul leasingului pentru folosinţă temporară cu sau fără dobândirea ulterioară în proprietate, prin achitarea ratelor de leasing. În acest context, posedarea sau folosirea  mărfurilor de către agenţii economici în temeiul unui contract de leasing financiar are la bază un interes economic, ce dă naştere acestora la o speranţă legitimă de obţinere a unui venit prin exploatarea mărfurilor.

Curtea a constatat că deşi legiuitorul a acordat un termen posesorilor de autorizații de admitere temporară pentru a se conforma noilor prevederi legale (începând cu 25.04.2014 până la 01.01.2015), totuşi în lipsa unor măsuri compensatorii prevederile contestate au constituit o sarcină disproporționată fără a asigura un „echilibru just" între cerinţele interesului general al statului şi cerinţele de protecţie a drepturilor fundamentale ale individului.

Concluzionând cele menționate, Curtea a reținut că prin încetarea înainte de termen a valabilității autorizației de admitere temporară a mărfurilor contractului de leasing financiar a existat o ingerinţă excesivă în dreptul persoanelor de a poseda și utiliza bunurile contractate, fapt care aduce atingere articolului 46 din Constituție.

 

Hotărârea Curţii 

Pornind de la argumentele invocate mai sus, Curtea Constituţională:

- a admis excepția de neconstituționalitate;

- a declarat neconstituțională sintagma „Pînă la data de 31 decembrie 2014 inclusiv," și sintagma „dar nu mai tîrziu de 1 ianuarie 2015" de la alineatul (4) al articolului 73 din Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie 2000.

Hotărârea Curţii Constituţionale este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

 

Acest comunicat de presă este disponibil și în limba engleză.

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7593722  //   Vizitatori ieri: 3899  //   azi: 2800  //   Online: 20
Acces rapid