Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Instituirea de către Guvern a unor sancțiuni fără bază legală - neconstituțională
28.10
2016

Instituirea de către Guvern a unor sancțiuni fără bază legală - neconstituțională

6665 Accesări    

La 28 octombrie 2016, Curtea Constituţională a pronunțat hotărârea privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din pct.34 al Anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr. 360 din 25 iunie 1996 cu privire la controlul de stat al calităţii în construcţii (Sesizările nr.73g/2016 și nr.125g/2016).

 

Circumstanţele cauzei 

 

La originea cauzei se află:

- excepţia de neconstituţionalitate a pct.34 alineatul trei din Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr.360 din 25 iunie 1996 cu privire la controlul de stat al calităţii în construcţii, ridicată de către Oleg Dațco, administrator al Societății Comerciale „Dami Grup” SRL, parte în dosarul nr.3ra-580/2016, aflat pe rolul Curții Supreme de Justiție;

- și excepţia de neconstituţionalitate a pct.34 alineatul întâi şi trei din Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr.360 din 25 iunie 1996 cu privire la controlul de stat al calităţii în construcţii, ridicată de către SRL „Apartament Consulting”, parte în dosarul nr. 3-704/2016, aflat pe rolul Judecătoriei Râşcani, mun. Chişinău.

Potrivit dispozițiilor pct.34 alineatul întâi: „După aprobarea procesului-verbal de control şeful Inspecţiei de Stat în Construcţii adoptă, în cazul depistării exagerărilor volumelor şi valorii lucrărilor executate, decizia privind încasarea la bugetul de stat a sumelor obţinute de antreprenor nelegitim de la exagerarea volumelor şi a valorii lucrărilor executate.”

În același timp, alineatul trei stabilește că: „Concomitent cu încasarea sumelor (venitului) obţinute nelegitim, de la organizaţia de antrepriză se percepe o amendă în aceeaşi mărime, indiferent de starea ei financiară şi relaţiile reciproce cu bugetul.”

Autorii excepțiilor au pretins, în special, că reglementarea de către Guvern a sancțiunilor contestate, acesta şi-a depăşit competenţele sale contrar articolelor  6, 46 alin. (4), 72 alin. (3) lit. r) și 102 alin. (2) din Constituţie.

Sesizările au fost examinate de către Curtea Constituţională, în următoarea componenţă:

 

Dl Alexandru TĂNASE, preşedinte, 

Dl Aurel BĂIEŞU,

Dl Igor DOLEA,

Dl Tudor PANȚIRU,

Dl Victor POPA,

Dl Veaceslav ZAPOROJAN, judecători 

 

 Concluziile Curţii

Audiind argumentele părţilor și examinând materialele dosarului, Curtea a reținut că Parlamentul, ca unica putere legiuitoare, potrivit prevederilor constituționale și legale, poate împuternici Guvernul să reglementeze anumite aspecte pentru a detalia prevederile legilor.

Curtea a menționat că potrivit preambulului Hotărârii nr. 360 din 25 iunie 1996, Guvernul a aprobat prin Anexa nr. 3 Regulamentul privind exercitarea controlului asupra utilizării investiţiilor publice în construcţii, întru îndeplinirea Legii nr.721 din 2 februarie 1996 privind calitatea în construcţii. 

Curtea a observat că pct. 34 alineatul întâi din Regulament, stabilește că după aprobarea procesului-verbal de control şeful Inspecţiei de Stat în Construcţii adoptă, în cazul depistării exagerărilor volumelor şi valorii lucrărilor executate, decizia privind încasarea la bugetul de stat a sumelor obţinute de antreprenor nelegitim de la exagerarea volumelor şi a valorii lucrărilor executate.

Curtea a menţionat că potrivit art. 31 din  Legea privind calitatea în construcţii, Inspecţia de Stat în Construcţii, răspunde de exercitarea controlului de stat asupra aplicării unitare a prevederilor legislaţiei în domeniul calităţii construcţiilor, în toate etapele şi componentele sistemului calităţii în construcţii, precum şi de constatarea contravenţiilor şi de oprirea lucrărilor executate necorespunzător.

Totodată, Curtea a observat că în conformitate cu art. 28 din Legea nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător și pct. 15 din Anexă la lege, Inspecția de Stat în Construcții face parte din categoria organelor abilitate cu dreptul de a iniţia controale și a emite decizii în temeiul actului de control.

În acest context, Curtea a constatat că Inspecţia de Stat în Construcţii este abilitată de a exercita controlul de stat al calităţii în construcţii şi de a emite decizii privind respectarea actelor legislative şi a altor acte normative din domeniul construcţiilor.

Astfel, cu referire la argumentele autorului excepției precum că decizia de încasare la bugetul de stat a sumelor obținute nelegitim constituie o confiscare, Curtea a  reţinut că scopul emiterii unei asemenea decizii constă de fapt în restituirea banilor publici obținuți de antreprenor nelegitim din exagerarea volumelor și a valorii executate, constatate prin actul de control asupra utilizării investiţiilor publice în construcții.

În același timp, potrivit pct. 34 alineatul trei din Regulament, concomitent cu încasarea sumelor (venitului) obţinute nelegitim, de la organizaţia de antrepriză se percepe o amendă în aceeaşi mărime, indiferent de starea ei financiară şi relaţiile reciproce cu bugetul.

În acest sens, Curtea a observat că art. 32, 33 și 34 din Legea privind calitatea în construcții nr.721-XIII din 2 februarie 1996 reglementează situaţiile privind atragerea la răspunderea penală, administrativă și patrimonială. 

Reieșind din dispozițiile legale enunțate, Curtea a constatat că acestea nu prevăd perceperea de la antreprenor a unei amenzi în mărimea încasării la bugetul de stat a sumelor obţinute nelegitim și nici nu abilitează Inspecția de Stat în Construcții cu dreptul de a aplica asemenea amenzi.

Curtea a reținut că Guvernul, fiind autoritate a puterii executive, are rolul de a adopta hotărâri pentru organizarea executării legilor. Astfel, Legea Supremă nu abilitează Guvernul cu dreptul de a institui norme primare.

Prin urmare, Curtea a reţinut că prin aprobarea prevederilor pct.34 alineatul trei din Regulamentul privind exercitarea controlului asupra utilizării investiţiilor publice în construcţii, Guvernul şi-a depăşit competenţele, încălcând dispoziţiile art.102 combinat cu art. 72 alin. (3) lit.n) din Constituţie.

Adiţional, Curtea a subliniat că prevederile Legii nr.721-XIII din 2 februarie 1996 privind calitatea în construcţii nu reglementează în mod detaliat atribuțiile Inspecţiei de Stat în Construcţii, în particular în ceea ce priveşte emiterea deciziilor şi aplicarea sancţiunilor în cazul depistării încălcărilor în domeniul construcțiilor. În acest sens, Curtea va emite o Adresă Parlamentului în vederea reglementării competențelor acesteia de a aplica sancțiuni în cadrul exercitării controlului de stat al calităţii în construcţii.

Hotărârea Curţii 

Pornind de la argumentele invocate mai sus, Curtea Constituţională:

- a admis excepţia de neconstituţionalitate ridicată de către Oleg Dațco, administrator al Societății Comerciale „Dami Grup” SRL, în dosarul nr.3ra-580/2016, pendinte la Curtea Supremă de Justiție.

- a admis parţial excepţia de neconstituţionalitate ridicată de SRL „Apartament Consulting”, în dosarul nr.3-704/2016, pendinte la Judecătoria Râşcani, mun. Chişinău.

- a recunoscut constituţional punctul 34 alineatul întâi din Anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.360 din 25 iunie 1996 cu privire la controlul de stat al calităţii în construcţii.

- a declarat neconstituţional punctul 34 alineatul trei din Anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.360 din 25 iunie 1996 cu privire la controlul de stat al calităţii în construcţii. 

Hotărârea Curţii Constituţionale este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Acest comunicat de presă este disponibil și în limba engleză.

 

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7593769  //   Vizitatori ieri: 3899  //   azi: 2845  //   Online: 66
Acces rapid