Prima   |  Media   |  Noutăţi | Asocierea obligatorie a proprietarilor de locuințe în condominiu - constituțională
20.07
2016

Asocierea obligatorie a proprietarilor de locuințe în condominiu - constituțională

6962 Accesări    

La 20 iulie 2016, Curtea Constituţională a pronunțat hotărârea privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 22 alin. (4) din Legea condominiului în fondul locativ nr. 913-XIV din 30 martie 2000 (Sesizarea nr.64g/2016).

 

Circumstanţele cauzei 

La originea cauzei se află excepția de neconstituționalitate a articolului 22 alin. (4) din Legea condominiului în fondul locativ nr. 913-XIV din 30 martie 2000, ridicată de către avocatul Igor Chiriac în dosarul nr.3-40/2016, pendinte la Judecătoria Ciocana, mun. Chișinău.

Potrivit prevederilor articolului 22 alin. (4) din Legea condominiului în fondul locativ, persoanele care procură locuinţe în condominiu, după înfiinţarea asociaţiei de coproprietari, devin membri ai acesteia imediat după dobândirea de către ei a dreptului de proprietate asupra locuinţei (încăperii).

Autorul excepției de neconstituționalitate a pretins, în esență, că prevederile articolului 22 alin. (4) din Legea condominiului în fondul locativ, contravin dispoziţiilor articolelor 41,16 și 54 din Constituție.

Sesizarea a fost examinată de către Curtea Constituţională, în următoarea componenţă:

Dl Alexandru TĂNASE, preşedinte, 

Dl Aurel BĂIEŞU,

Dl Igor DOLEA,

Dl Victor POPA,

Dl Veaceslav ZAPOROJAN, judecători 

 

Concluziile Curţii

Audiind argumentele părţilor și examinând materialele dosarului, Curtea a reținut că potrivit jurisprudenţei sale dreptul la asociere, consfinţit în articolul 41 din Constituţie, prevede posibilitatea cetăţenilor de a se asocia, în mod liber, în partide sau formaţiuni social-politice sau alte tipuri şi forme de organizaţii, care nu au scopuri lucrative şi nu urmăresc obţinerea sau împărţirea unor beneficii.

Curtea a menţionat că Legea condominiului în fondul locativ instituie reglementări privind calitatea de membru al asociaţiei de coproprietari. În acest sens, asociaţia de coproprietari se înfiinţează pentru întreţinerea, exploatarea şi reparaţia locuinţelor sau încăperilor ce le aparţin şi a proprietăţii comune din condominiu, pentru asigurarea membrilor asociaţiei cu servicii comunale şi cu alte servicii, pentru reprezentarea şi apărarea intereselor acestora.

Curtea a reținut că proprietatea comună în condominiu include toate părţile proprietăţii aflate în folosinţă comună. Astfel, în cazul unui imobil cu mai multe locuinţe, proprietarii de locuințe individuale dețin, inclusiv un drept de coproprietate comună şi forţată asupra spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă. Prin urmare, Curtea a subliniat că calitatea de membru în această asociație este inerent legată de calitatea de proprietar asupra locuinței.

Curtea a menționat că prin constituirea asociaţiilor de coproprietari în condominiu legislatorul a urmărit scopul de a proteja unele interese de ordin general. Or, administrarea şi gestionarea în bune condiţii a proprietăţii comune nu se poate realiza decât în cadrul unei structuri asociative. Prin urmare, impunerea creării acestor asociaţii nu este un scop în sine, dar este o cale de asigurare a procesului de întreţinere a blocurilor locative pentru interesul comun al tuturor coproprietarilor.

Astfel, Curtea a conchis că în anumite situaţii legislatorul poate institui forme speciale de asociere pentru a proteja unele interese de ordin general. Totodată, Curtea a reţinut că în esenţă, asociaţia de coproprietari în condominiu este o formă de asociere specifică şi nu are la bază principiile ce guvernează libertatea de asociere în sensul art. 41 din Constituţie.

De asemenea, Curtea a subliniat că prevederea supusă controlului constituţionalităţii nu aduce atingere principiului egalităţii tuturor în faţa legii, deoarece proprietarii locuinţelor, care nu fac parte din condominiu şi nu au o asemenea asociaţie devin subiectul unui alt tip de relații juridice legate de exercitarea dreptului la proprietate asupra bunurilor comune.

Hotărârea Curţii 

Pornind de la argumentele invocate mai sus, Curtea Constituţională a respins excepția de neconstituționalitate şi a recunoscut constituţional articolul 22 alin. (4) din Legea condominiului în fondul locativ nr. 913-XIV din 30 martie 2000.

Hotărârea Curţii Constituţionale este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 
Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 7083306  //   Vizitatori ieri: 2592  //   azi: 570  //   Online: 1
Acces rapid