Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Excluderea temeiului de revizuire a hotărârii judecătorești în baza deciziei unui organ nejudiciar - constituțională
01.03
2016

Excluderea temeiului de revizuire a hotărârii judecătorești în baza deciziei unui organ nejudiciar - constituțională

6407 Accesări    

La 1 martie 2016 Curtea Constituţională a pronunţat hotărârea privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi ale pct. 118 al Art. I din Legea nr. 155 din 5 iulie 2012 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă al Republicii Moldova (Sesizarea nr. 46g/2015).  

Circumstanţele cauzei

La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea Constituţională la 10 noiembrie 2015 de Curtea Supremă de Justiţie, privind excepţia de neconstituţionalitate a pct. 118 al Art. I din Legea nr. 155 din 5 iulie 2012 în partea ce ține de excluderea cuvintelor „sau hotărârea ori decizia unui alt organ" din articolul 449 litera e) al Codului de procedură civilă. Excepția a fost ridicată  de dl Felix Guţu, parte în dosarul nr. 2rh-199/15, aflat pe rolul Curţii Supreme de Justiţie, care a solicitat revizuirea unei decizii a Curţii Supreme de Justiţie.

În urma modificării operate la art. 449 lit. e) din Codul de procedură civilă, revizuirea unui act judecătoresc poate fi solicitat doar dacă s-a anulat ori s-a modificat hotărârea, sentinţa sau decizia instanţei judecătoreşti care au servit drept temei pentru emiterea hotărârii sau deciziei a căror revizuire se cere. Anularea sau modificarea hotărârii unui alt organ nu poate servi temei de revizuire a unei hotărâri judecătorești.

Autorul excepției a pretins că prin modificarea prevederilor articolului 449 litera e) din Codul de procedură civilă, se încalcă dispoziţiile articolelor 1 alin. (3), 16, 20, 21, 54 şi 116 din Constituţie.

Sesizarea a fost judecată de către Curtea Constituţională, în următoarea componenţă:

Dl Alexandru TĂNASE, preşedinte, 

Dl Aurel BĂIEŞU,

Dl Igor DOLEA,

Dl Tudor PANȚÎRU, judecători

Concluziile Curţii

Audiind argumentele părţilor și examinând materialele dosarului, Curtea a reținut că, dreptul de acces la justiţie poate implica limitări, inclusiv de ordin procedural, cât timp acestea sunt rezonabile şi proporţionale cu scopul urmărit.

Totodată, Curtea a menționat că, unul din aspectele fundamentale ale preeminenţei dreptului este principiul securităţii raporturilor juridice. Acest principiu cere ca nicio parte în proces să nu aibă dreptul să solicite revizuirea unei hotărâri judecătorești irevocabile doar cu scopul de a obţine o reexaminare şi o nouă determinare a cauzei. Competenţa instanţelor de revizuire a hotărârilor judecătorești trebuie exercitată pentru a corecta erorile judiciare şi omisiunile justiţiei, dar nu pentru a efectua o nouă examinare.

Curtea a constatat că până la modificările operate prin Legea nr. 155 din 5 iulie 2012, redacţia literei e) a art. 449 din Codul de procedură civilă permitea revizuirea unei hotărâri judecătorești în cazul în care s-a anulat sau s-a modificat actul unui organ care a servit drept temei pentru emiterea hotărârii a cărei revizuire se cere.

Curtea a constatat că textul care a fost exclus, și anume „s-a anulat ori s-a modificat hotărârea ori decizia unui alt organ" nu corespundea criteriilor de claritate și previzibilitate a legii. Astfel, prin modul de redactare, acesta nu era în măsură să circumscrie pentru instanţele judecătoreşti care acte și ale căror autorități urmau să determine revizuirea hotărârilor judiciare.

Curtea a menționat că actul unei autorități non-judiciare care nu are un caracter definitiv nu poate determina modificarea unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile care de cele mai multe ori la etapa solicitării revizuirii a fost executată, fapt care poate implica încălcarea securității raporturilor juridice.

Prin prisma celor enunțate, Curtea a reţinut că excluderea textului „sau hotărârea ori decizia unui alt organ" din art. 449 lit. e) al Codului de procedură civilă nu este contrară articolului 20 din Constituţie. 

Hotărârea Curţii 

Pornind de la argumentele invocate mai sus, Curtea Constituţională:

 - a respins excepţia de neconstituţionalitate a Curţii Supreme de Justiţie.

 - a recunoscut constituțional pct. 118 al Art. I  din Legea nr. 155 din 5 iulie 2012 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă al Republicii Moldova, în partea ce ține de excluderea cuvintelor „sau hotărârea ori decizia unui alt organ"  din articolul 449 litera e).

- Hotărârea Curţii Constituţionale este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7554313  //   Vizitatori ieri: 3655  //   azi: 1550  //   Online: 166
Acces rapid