Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Anularea numirii în funcție a directorilor ANRE – neconstituțională (Sesizarea nr. 53a/2015)
08.12
2015

Anularea numirii în funcție a directorilor ANRE – neconstituțională (Sesizarea nr. 53a/2015)

8821 Accesări    

La 8 decembrie 2015 Curtea Constituţională a pronunţat hotărârea pentru controlul constituţionalităţii Hotărârii Parlamentului nr. 224 din 3 decembrie 2015 privind abrogarea hotărârilor Parlamentului privind desemnarea unor directori ai Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementarea în Energetică (Sesizarea nr. 53a/2015).

 

Circumstanţele cauzei

La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea Constituţională la 4 decembrie 2015 de către deputații Andrian Candu, Serghei Sîrbu și Ștefan Creangă.

În fapt, prin actul contestat, la 3 decembrie 2015 Parlamentul a abrogat hotărârile nr.182 din 12 iulie 2013 privind desemnarea dlor Ghenadie Pârțu și Iurie Onica în funcția de directori ai Consiliului de administraţie ANRE și nr. 340 din 24 decembrie 2013 privind desemnarea dlor Octavian Lungu și Sergiu Ciobanu în funcția de directori ai Consiliului de administraţie ANRE.

Autorii sesizării au pretins că prin operaţiunea anulării numirii în funcţie, directorii Consiliului de administrație ANRE au fost, în fapt, eliberați din funcție, eludându-se astfel temeiurile prevăzute exhaustiv de lege, hotărârea contestată fiind în viziunea acestora contrară prevederilor articolului 66 lit. j) din Constituţie.

Sesizarea a fost judecată de către Curtea Constituţională, în următoarea componenţă:

Dl Alexandru TĂNASE, preşedinte,

Dl Aurel BĂIEŞU,

Dl Igor DOLEA,

Dl Tudor PANȚÎRU,

Dl Victor POPA, judecători

 

Concluziile Curţii

Audiind argumentele părţilor și examinând materialele dosarului, Curtea a reiterat că articolul 135 alin. (1) lit. a) din Constituţie abilitează Curtea cu controlul constituţionalităţii tuturor actelor adoptate de Parlament, fără a face distincţie între actele normative şi cele individuale.

Curtea a relevat că principiul preeminenţei dreptului, caracteristic unui stat de drept, consacrat de art. 1 alin. (3) din Constituţie, impune obligaţia respectării legii, inclusiv de către cel care a edictat-o.

Curtea a menționat că articolul 66 lit.j) din Constituție abilitează Parlamentul cu funcţia de a alege şi numi persoane oficiale de stat, în cazurile prevăzute de lege.

Curtea a reţinut că actul „desemnării/numirii în funcţie”, în sens constituţional, este un act consumat şi, prin urmare, nu este susceptibil de abrogare, cu excepţia constatării de către Curtea Constituţională, în cadrul controlului constituţionalităţii, a unor vicii fundamentale care afectează însăşi validitatea actului (temeiuri de nulitate absolută).

În partea ce ţine de hotărârile de numire în funcţie în prezenta cauză, Curtea a reţinut că actul odată consumat nu poate fi anulat. O procedură de anulare a unor acte consumate nu este şi nici nu poate fi prevăzută, deoarece ar distorsiona ordinea juridică şi ar compromite autoritatea legislativă a statului, ar afecta securitatea raporturilor juridice şi chiar securitatea naţională, dacă s-ar admite posibilitatea revenirii, după o perioadă de timp, la actele consumate, reieşind din interese politice sau personale de moment.

În acest context, Curtea a specificat că, odată consumată numirea în funcţie, încetarea funcţiei nu poate avea loc decât prin procedeul demiterii/demisiei din funcţie, în ordinea stabilită de lege.

Sub acest aspect, actul contestat consacră un nonsens juridic, anulând un act consumat care şi-a produs efectele.

Astfel, fără a da o apreciere activităţii directorilor ANRE, Curtea a relevat că destituirea acestora poate avea loc doar în condiţiile prevăzute expres de legea specială (art. 4/2 alin. (4) și (6) din Legea cu privire la energetică), şi anume:

a) pierderea cetăţeniei Republicii Moldova;

b) imposibilitatea exercitării funcţiei din motive de sănătate;

c) alegerea în altă funcţie;

d) condamnarea pentru săvârșirea de infracţiuni cu intenţie şi/sau condamnarea la privaţiune de libertate prin hotărâre irevocabilă a instanţei de judecată;

e) rămânerea definitivă a actului de constatare prin care s-a stabilit emiterea/adoptarea de către acesta a unui act administrativ sau încheierea unui act juridic cu încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese;

f) aflarea în incompatibilitate, fapt stabilit prin actul de constatare rămas definitiv.

 Curtea a reamintit că s-a pronunţat anterior în privinţa unor situaţii similare (revocarea Procurorului General prin abrogarea numirii în funcţie, eliberarea neîntemeiată din funcţie a directorului general ANRE), inclusiv la sesizarea unora din deputaţii care au adoptat actul contestat în prezenta cauză.

 Ţinând cont de jurisprudenţa consacrată a CCM, Curtea a relevat că hotărârea contestată a fost adoptată în desconsiderarea flagrantă a normelor constituţionale, prin sfidarea vădită de către Parlament a principiilor statului de drept şi supremaţiei Constituţiei, consacrate de articolele 1 alin. (3) şi 7 din Constituţie.

 

Hotărârea Curţii

Pornind de la argumentele invocate mai sus, Curtea Constituţională a admis sesizarea și a declarat neconstituţională Hotărârea Parlamentului nr. 224 din 3 decembrie 2015 pentru abrogarea hotărârilor Parlamentului privind desemnarea unor directori a Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică.

Hotărârea Curţii Constituţionale este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 8634535  //   Vizitatori ieri: 3761  //   azi: 3164  //   Online: 77
Acces rapid