Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Comunicat de presă
30.10
2012

Comunicat de presă

10604 Accesări    

 

Refuzul MTIC de a transmite Preşedintelui cererile de dobândire a cetăţeniei este neconstituţional

(Sesizarea nr. 16g/2012) 

 

La 30 octombrie 2012 Curtea Constituţională a pronunţat hotărârea privind  examinarea excepţiei de neconstituţionalitate a articolului 28 lit. a) din Legea cetăţeniei Republicii Moldova (Sesizarea nr. 16g/2012).Hotărârea a fost expediată pentru publicare la Monitorul Oficial.

 Circumstanţele cauzei

La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea Constituţională la 28 iunie 2012 de Curtea Supremă de Justiţie privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 28 lit. a) din Legea cetăţeniei Republicii Moldova, ridicată în dosarul nr. 3-4413/11, aflat pe rolul Curţii de Apel Chişinău.

Cauza aflată pe rolul Curţii de Apel vizează refuzul Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (în continuare – MTIC) de a transmite Preşedintelui Republicii Moldova cererea dlui ASLI Mohammed Hadi Mihiddin privind dobândirea cetăţeniei.

După cum rezultă din materialele cauzei, deşi cererea privind acordarea cetăţeniei a fost adresată Preşedintelui ţării, solicitantul a primit răspuns din partea Î.S. CRIS „Registru” şi MTIC, fără ca această să fi fost transmisă instituţiei prezidenţiale.

La 31 octombrie 2011, solicitantul a acţionat în justiţie MTIC şi Î.S. CRIS „Registru”, cerând Curţii de Apel Chişinău să recunoască ilegale actele acestora şi să le oblige să transmită cererea sa de dobândire a cetăţeniei Comisiei pentru problemele cetăţeniei şi acordării de azil politic de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova spre examinare în fond, astfel încât răspunsul la cererea sa să parvină de la Preşedintele RepubliciiMoldova.

Potrivit Curţii Supreme de Justiţie, la soluţionarea litigiului principal urmează a fi aplicat articolul 28 lit. a) din Legea cetăţeniei, care prevede atribuţiile Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor în cadrul procedurilor de dobândire a cetăţeniei.

În acest context, autorul sesizării a pretins, în special, că normele de drept ce urmează a fi aplicate la soluţionarea litigiului vin în contradicţie cu dispoziţiile articolului 88 lit.c) din Constituţie, conform cărora Preşedintele Republicii Moldova este cel ce soluţionează problemele cetăţeniei Republicii Moldova şi acordă azil politic.

Sesizarea a fost judecată de către Curtea Constituţională, în următoarea componenţă:

Dl Alexandru TĂNASE, preşedinte,

Dl Victor Puşcaş, judecător-raportor,

Dl Dumitru PULBERE,

Dna Elena SAFALERU,

Dna Valeria ŞTERBEŢ, judecători

 Concluziile Curţii

Audiind argumentele părţilor, Curtea a reţinut că norma contestată, potrivit căreia, în cazul întrunirii tuturor condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare, MTIC întocmeşte un aviz argumentat şi, împreună cu avizele Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Informaţii şi Securitate şi cu cererea solicitantului, expediazăcererea solicitantului de cetăţenie Preşedintelui Republicii Moldova spre soluţionare, abilitează MTIC cucompetenţe decizionale privind cererea de dobândire a cetăţeniei.

Curtea a reţinut că, din conţinutul articolului 88 din Constituţie, rezultă că atribuţia Preşedintelui Republicii Moldova privind soluţionarea problemelor cetăţeniei presupune examinarea tuturor problemelor legate de cetăţenie, începând cu depunerea cererii şi terminând cu emiterea soluţiei finale, care poate fi atât pozitivă, cât şi negativă.

În această ordine de idei, Curtea a conchis că, potrivit normelor constituţionale, Preşedintele Republicii Moldova este unica autoritate care poate emite soluţii definitive pentru fiecare etapă a procedurii legate de dobândirea cetăţeniei.

Orice altă autoritate, precum este cazul MTIC, nu poate fi abilitată prin lege decât cu atribuţii pur tehnice, şi nu decizionale, precum este dreptul de a reţine cererea privind acordarea cetăţeniei fără a o transmite spre soluţionare instituţiei prezidenţiale.

Curtea a observat că divergenţele apărute în cadrul procedurii litigioase de acordare a cetăţeniei se datorează unor lacune şi inexactităţi în actele normative în domeniu, adoptate de Parlament şi Guvern, motiv pentru care a formulat o adresă.

Pentru considerentele menţionate, Curtea a conchis  că norma contestată încalcă prevederile articolelor 88 lit. c) şi 23 din Constituţie.

De asemenea, Curtea a constatat că, deşi Curtea de Apel a solicitat Curţii Supreme de Justiţie sesizarea Curţii Constituţionale în privinţa mai multor prevederi din Legea cetăţeniei Republicii Moldova, Plenul Curţii Supreme de Justiţie a aprobat sesizarea în privinţa doar a prevederii articolului 28 lit.a). Curtea a reţinut că, astfel, a avut loc o restrângere din partea Curţii Supreme de Justiţie a obiectului excepţiei de neconstituţionalitate, motiv pentru care a semnalat şi acest aspect în adresa ataşată la hotărârea Curţii.

Hotărârea Curţii 

Pornind de la argumentele invocate mai sus, Curtea Constituţională a acceptat excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Curtea Supremă de Justiţie şi a declarat drept neconstituţională sintagma „În cazul întrunirii tuturor condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare, ministerul şi organele lui întocmesc un aviz argumentat” cuprinsă în articolul 28 lit. a) din Legea cetăţeniei. Hotărârea Curţii Constituţionale este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

___________________________________________________________________________________________ 

Textul integral al hotărârii este disponibil pe pagina web a Curţii Constituţionale http://www.constcourt.md/

 

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7554759  //   Vizitatori ieri: 3655  //   azi: 1972  //   Online: 111
Acces rapid