Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Anunț cu privire la prelungirea concursului prin modificarea datei-limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de Consultant, Secția relații externe
16.02
2024

Anunț cu privire la prelungirea concursului prin modificarea datei-limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de Consultant, Secția relații externe

85 Accesări    

A N U N Ţ

 

cu privire la prelungirea concursului prin modificarea datei-limită  de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de Consultant, Secția relații externe

 

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201/2009, se anunță prelungirea  concursului prin modificarea datei-limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de Consultant, Secția relații externe, până la data de 15 martie 2024.

 

 

Persoana de contact: Ana Toma, consultant principal, Serviciul resurse umane. 

Telefon de contact: 022-253-723. 

E-mail: ana.toma@constcourt.md.

 

Adresa poştală: mun. Chişinău str. Alexandru Lăpușneanu, nr. 28

Curtea Constituțională
COMISIA DE CONCURS 

ANUNŢ
cu privire la desfăşurarea concursului
pentru ocuparea funcţiei publice

 

Funcțiile publice vacante: funcție publică de execuție 

Secţia relații externe 

Consultant  - 1 post vacant. 

Tip angajare: pe o perioadă nedeterminată. 

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Scopul general al funcţiei:

Contribuie la realizarea și buna desfășurare a activității de cooperare externă a Curții Constituționale. 

Sarcinile de bază ale funcției:

-  Contribuie la promovarea și menținerea relațiilor de cooperare externă a Curții Constituționale;

-  Participarea la organizarea conferințelor, reuniunilor și a altor evenimente externe și la nivel național;

-  Participarea la primirea delegațiilor din străinătate;

-  Întocmirea traducerii și transmiterii corespondenței oficiale referitoare la activitatea externă a Curții Constituționale și alte documente relevante.

Pot candida persoanele care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții:

- deţin cetăţenia Republicii Moldova;

- posedă limba română;

- au capacitate deplină de exerciţiu;

- nu au împlinit vârsta de 63 ani;

- au studii necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

- în ultimii cinci ani, nu au fost destituiți dintr-o funcţie publică conform articolului 64 alin. (1) lit. a), b) și f) din Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr. 158 din 4 iulie 2008 sau nu i-a fost încetat contractul individual de muncă din motive disciplinare;

- nu au antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

- nu sunt private de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie. 

Cerinţe specifice de participare la concurs:

- studii superioare în domeniul relațiilor internaționale și/sau comunicare și/sau relații publice, absolvite cu diplomă de licenţă;

- cunoștințe de Word, Excel, Internet;

- cunoașterea obligatorie a limbii engleze la nivel avansat și cel puțin uneia din limbile de circulație internațională;

- abilități de comunicare eficientă și prelucrarea informației orale și scrise, lucru în echipă, organizare, elaborarea documentelor, utilizarea mijloacelor tehnice din cadrul instituției. 

Atitudini/conduită: responsabilitate, disciplină, spirit de iniţiativă, creativitate, flexibilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Experiență profesională:   - 

Persoanele interesate urmează să depună dosarul de concurs, care conţine:

- formularul de participare [1];

- copia buletinului de identitate;

- copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

- documente ce atestă experienţa profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfăşurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative);

- documentele de evidenţă militară – pentru recruţi şi rezervişti; 

- cazierul judiciar[3]. 

[1] Formularul de participare, specificat în anexa la Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs;

[2] Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

[3] Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maxim 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. 

Salariu de funcţie: de la 9530 lei (brut). 

BIBLIOGRAFIA  CONCURSULUI:

1.  Constituţia Republicii Moldova;

2. Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

3.  Legea nr. 317 din 13.12.1994 cu privire la Curtea Constituțională.

4.  Legea nr. 502 din 16.06.1995 Codul jurisdicției constituționale.

5.  Legea nr. 25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcționarului public.

6. Legea nr. 133 din 17.06.2016 cu privire la declarația de avere și interese personale.

7. Legea nr. 217 din 17 septembrie 2010 cu privire la Drapelul de stat al Republicii Moldova.

8. Acte normative în domeniul relațiilor internaționale.

9. Literatură relevantă în domeniul Protocolului Diplomatic.

10. Legea nr. 595 din 24 septembrie 1999 privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova. 

Data limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs:

         02 februarie 2024 ora 16:00

 

La concurs sunt admiși numai candidații ale căror dosare de concurs sunt complete. Dosarele de concurs depuse peste termenul-limită nu se examinează de către comisia de concurs. 

Concursul se va desfășura în baza Regulamentului cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201/2009 care, după examinarea dosarelor (admiterea la concurs), prevede următoarele etape: 

1. Proba scrisă.

2. Interviul. 

Persoana de contact: Ana Toma, consultant principal, Serviciul resurse umane. 

Telefon de contact: 022-253-723.

E-mail: ana.toma@constcourt.md.

Adresa poştală: mun. Chişinău str. Alexandru Lăpușneanu, nr. 28

 

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Acces rapid