Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Curtea a examinat sesizarea Comisiei Electorale Centrale referitoare la alegerile parlamentare noi din 15 martie 2020 (sesizarea nr. 46e/2020)
24.03
2020

Curtea a examinat sesizarea Comisiei Electorale Centrale referitoare la alegerile parlamentare noi din 15 martie 2020 (sesizarea nr. 46e/2020)

322 Accesări    

Marți, 24 martie 2020, Curtea Constituţională a pronunțat Hotărârea privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare noi în circumscripția electorală uninominală nr. 38, municipiul Hâncești, din 15 martie 2020 și validarea unui mandat de deputat ales (sesizarea nr. 46e/2020). Ședința Curții a avut loc cu respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii cazurilor de infecție cu COVID-19. 

În fapt: 

Prin Hotărârea nr. 198 din 20 decembrie 2019, Parlamentul Republicii Moldova a luat act de cererea de demisie a dlui Alexandru Botnari, deputat ales în circumscripția electorală uninominală nr. 38, municipiul Hâncești, din partea Partidului Democrat din Republica Moldova, și a declarat vacant un mandat de deputat pentru această circumscripție electorală uninominală. 

Printr-o Hotărâre, Comisia Electorală Centrală a stabilit pentru data de 15 martie 2020 desfășurarea alegerilor parlamentare noi pentru funcția de deputat în circumscripția electorală respectivă. 

După totalizarea rezultatelor alegerilor, Comisia Electorală Centrală i-a prezentat Curții Constituționale actele necesare în vederea confirmării rezultatelor alegerilor parlamentare noi și validării mandatului de deputat ales.

 

Analiza Curții: 

În baza raportului prezentat de către Comisia Electorală Centrală, Curtea a examinat legalitatea desfășurării alegerilor parlamentare noi din 15 martie 2020 în circumscripția electorală uninominală nr. 38, municipiul Hâncești, sub următoarele aspecte: - cu privire la anularea înregistrării unui concurent electoral; - cu privire la pretinsa finanțare ilegală a campaniei electorale; - cu privire la desfășurarea alegerilor în contextul situației epidemiologice cauzate de virusul COVID-19. 

Articolul 100 alin. (2) din Codul electoral stabilește că în termen de 5 zile după primirea actelor de la Comisia Electorală Centrală, dar nu mai devreme de soluționarea definitivă de către instanţele de judecată a contestațiilor depuse conform procedurilor stabilite de legislaţie, Curtea Constituțională confirmă sau infirmă legalitatea alegerilor.

Astfel, cu privire la anularea înregistrării dlui Vitalie Balinschi în calitate de concurent electoral din partea Partidului politic „Șor”, Curtea a observat că prin Hotărârea nr. 17 din 7 februarie 2020, Consiliul electoral al circumscripției electorale uninominale nr. 38, municipiul Hâncești, l-a înregistrat pe dl Vitalie Balinschi în calitate de candidat la alegerile parlamentare noi din această circumscripție din partea Partidului politic „Șor”. 

Pe 3 februarie 2020, Partidul Liberal a depus la Comisia Electorală Centrală o sesizare nr. CEC-7/6985, în care a menționat că Partidul politic „Șor” a întreprins, în cadrul desfășurării campaniei electorale, acțiuni care pot fi calificate ca mită electorală. În acest sens, autorul sesizării i-a solicitat Comisiei să verifice legalitatea acestor acțiuni. Prin Hotărârea nr. 3791 din 4 martie 2020, Comisia Electorală Centrală a admis sesizarea și i-a solicitat Curții de Apel Chișinău să anuleze înregistrarea dlui Vitalie Balinschi în calitate de candidat la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova și, totodată, a sesizat Procuratura Generală. Prin Hotărârea din 10 martie 2020, Curtea de Apel Chișinău a respins ca nefondată acțiunea în obligare depusă de Comisia Electorală Centrală. Comisia Electorală Centrală a formulat un recurs împotriva hotărârii Curții de Apel Chișinău din 10 martie 2020. 

Prin Decizia irevocabilă din 13 martie 2020, dosarul nr. 3ra-526/20, Curtea Supremă de Justiție a admis recursul formulat de Comisie și a obligat Consiliul electoral al circumscripției electorale uninominale nr. 38, municipiul Hâncești, să emită o hotărâre de anulare a înregistrării dlui Vitalie Balinschi în calitate de candidat la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. În scopul executării acestei Decizii, pe 13 martie 2020 Consiliul electoral al circumscripției electorale uninominale nr. 38, municipiul Hâncești, a adoptat Hotărârea nr. 45, prin care a anulat înregistrarea dlui Vitalie Balinschi. 

În acest sens, Curtea a menționat că, în jurisprudența sa, ea a reținut că hotărârile judecătoreşti irevocabile cu privire la actele şi la acţiunile/inacţiunile organelor electorale sau la acţiunile concurenţilor electorali se bucură de autoritatea lucrului judecat. Astfel, Curtea nu poate decât să manifeste deferenţă faţă de considerentele acestor hotărâri judecătoreşti. Ea nu este competentă să se pronunțe în privinţa pertinenţei şi a concludenței probelor administrate în procesele judiciare care au avut ca obiect examinarea legalităţii actelor şi a acţiunilor organelor electorale sau a acţiunilor concurenţilor electorali. A proceda altfel ar însemna substituirea de către Curtea Constituţională a autorităţilor statului, a căror competenţă este stabilită prin lege.

 

Cu privire la pretinsa finanțare ilegală a campaniei electorale, Curtea a constatat că Partidul politic „Șor” a depus la Comisia Electorală Centrală o contestație în care a susținut că Partidul politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” a finanțat ilegal campania electorală a dlui Ștefan Gațcan, candidat din partea acestui partid la alegerile parlamentare noi din municipiul Hâncești, a utilizat abuziv resurse administrative și a mituit alegătorii. Printr-o Hotărâre, Comisia Electorală Centrală a respins contestația ca nefondată. Totodată, Comisia a trimis contestația Procuraturii Anticorupție în partea referitoare la posibila existență a infracțiunii de corupere a alegătorilor. 

Curtea a constatat că contestațiile depuse de către Partidul politic „Șor” referitoare la finanțarea ilegală a campaniei electorale și la folosirea abuzivă a resurselor administrative au fost respinse de către instanțele judecătorești, inclusiv de către Curtea Supremă de Justiție, care, pe 13 martie 2020, a pronunțat o încheiere irevocabilă. În acest context, Curtea a menționat că ea nu va devia de la concluziile sale menționate mai sus privind autoritatea lucrului judecat a deciziilor judecătorești irevocabile. 

Cu privire la pretinsa corupere a alegătorilor, Curtea a reținut că eventuala investigare a faptelor de corupere a alegătorilor (in rem) sau chiar eventuala formulare a unei învinuiri în privința candidatului a cărui validare se solicită (in personam) nu reprezintă impedimente legale pentru validarea mandatului de deputat. De altfel, articolul 13 alin. (2) lit. c) teza I din Codul electoral prevede că nu pot fi alese persoanele care sunt condamnate la închisoare (privaţiune de libertate) prin hotărâre judecătorească definitivă şi îşi execută pedeapsa în instituţii penitenciare, precum şi persoanele care au antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie.

 

Totodată, Curtea a menționat că în cazul în care după validarea rezultatelor alegerilor, dacă în timpul exercitării mandatului, se va constata unul din cazurile de ineligibilitate prevăzute de Codul electoral, inclusiv condamnarea prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie, persoana se va afla în incompatibilitate absolută cu calitatea de deputat în Parlament, mandatul acesteia încetând de drept. 

Cu privire la desfășurarea alegerilor în contextul situației epidemiologice cauzate de virusul COVID-19, Curtea a observat că pe 11 martie 2020 Comisia Electorală Centrală a emis circulara nr. 8/2068, prin care a solicitat birourilor electorale să întreprindă un șir de măsuri cu privire la prevenirea contaminării cu virusul COVID-19. Pe 14 martie 2020, cu o zi înainte de alegeri, Blocul electoral Unirea a depus un demers la Comisia Electorală Centrală prin care a solicitat, inter alia, anularea alegerilor parlamentare noi în circumscripția nr. 38, municipiul Hâncești, deoarece Comisia națională extraordinară de sănătate publică a constatat gradul de alertă Cod roșu la nivel național în legătură cu situația epidemiologică prin infecția cu virusul COVID-19. 

Comisia Electorală Centrală a solicitat opiniile Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică și a Consiliului Suprem de Securitate la acest subiect. Pe 24 martie 2020, Comisia Electorală Centrală a răspuns demersului depus de către Blocul electoral Unirea, menționând

că nu există o bază legală pentru anularea sau suspendarea alegerilor parlamentare noi în circumscripția uninominală nr. 38, municipiul Hâncești. 

Curtea a reținut că dreptul de vot nu face parte din categoria drepturilor absolute. În baza articolului 54 alin. (2) din Constituție, dreptul respectiv nu poate fi supus altor restrângeri decât celor prevăzute de lege. În acest context, Curtea a observat că atât Codul electoral, cât și Legea nr. 212 din 24 iunie 2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război nu conțin prevederi care permit anularea sau suspendarea alegerilor parlamentare în cazul în care autoritățile statului constată gradul de alertă Cod roșu la nivel național în legătură cu situația epidemiologică. 

Cu privire la confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare noi, Curtea a observat că în procesul alegerilor parlamentare noi în circumscripția electorală uninominală nr. 38, municipiul Hâncești, şi la numărarea voturilor exprimate nu au fost constatate încălcări ale Codului electoral, probate în modul stabilit de legislația electorală, de natură să influențeze rezultatele votării şi atribuirea mandatului în această circumscripție. 

Cu privire la validarea mandatului de deputat ales în circumscripția electorală uninominală, Curtea a constatat că, prin Hotărârea nr. 3840 din 20 martie 2020, Comisia Electorală Centrală a atribuit mandatul de deputat în Parlamentul Republicii Moldova dlui Ștefan Gațcan, ales din partea Partidului politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, în circumscripția electorală uninominală nr. 38, municipiul Hâncești, la alegerile parlamentare noi din 15 martie 2020. 

Potrivit articolului 62 din Constituție, Curtea Constituțională hotărăște validarea mandatului de deputat sau nevalidarea lui în cazul încălcării legislației electorale. Până la data examinării în ședință a chestiunii validării mandatului de deputat nu au fost prezentate constatări privind încălcarea de către dl Ștefan Gațcan a condițiilor prevăzute de lege.

 

Hotărârea Curţii

Pornind de la argumentele invocate, Curtea a confirmat rezultatele alegerilor parlamentare noi din 15 martie 2020 desfășurate în circumscripția electorală uninominală nr. 38, municipiul Hâncești.

Curtea a validat mandatul de deputat atribuit domnului Ștefan Gațcan, candidat din partea Partidului politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, ales în Parlamentul Republicii Moldova în cadrul alegerilor parlamentare noi din 15 martie 2020 desfășurate în circumscripția electorală uninominală nr. 38, municipiul Hâncești.

Hotărârea Curţii Constituţionale este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Textul integral al hotărârii va fi disponibil pe pagina web a Curţii Constituţionale http://www.constcourt.md/

 

 

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7553495  //   Vizitatori ieri: 3655  //   azi: 786  //   Online: 107
Acces rapid