Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Decizia nr. Ag - 12 din 14.11.2019 pentru aprobarea Regulamentului Consiliului științific consultativ de pe lângă Curtea Constituțională a Republicii Moldova
14.11
2019

Decizia nr. Ag - 12 din 14.11.2019 pentru aprobarea Regulamentului Consiliului științific consultativ de pe lângă Curtea Constituțională a Republicii Moldova

375 Accesări    

DECIZIE
pentru aprobarea Regulamentului
Consiliului științific consultativ de pe lângă
Curtea Constituțională a Republicii Moldova 

CHIŞINĂU
14 noiembrie 2019

Curtea Constituţională, statuând în componenţa:
dlui Vladimir ȚURCAN, președinte,
dlui Eduard ABABEI,
dnei Domnica MANOLE,
dlui Nicolae ROȘCA,
dnei Liuba ȘOVA,
dlui Serghei ȚURCAN, judecători,

În baza articolelor 36 din Legea nr. 317 din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituțională și 86 din Codul jurisdicției constituționale nr. 502 din 16 iunie 1995, Curtea Constituțională

DECIDE:

1. Se aprobă Regulamentul Consiliului științific consultativ de pe lângă Curtea Constituțională a Republicii Moldova și lista membrilor Consiliului științific consultativ de pe lângă Curtea Constituţională (anexele nr. 1 și nr. 2).

2. Prezenta decizie este definitivă și intră în vigoare la data adoptării.

Preşedinte Vladimir ȚURCAN

Chişinău, 14 noiembrie 2019
DCC nr. Ag - 12

Anexa nr.1
Aprobată prin Decizia Curții Constituționale
nr. AG - 12 din 14 noiembrie 2019 

REGULAMENTUL

Consiliului științific consultativ de pe lângă Curtea Constituțională a Republicii Moldova

I. Dispoziții generale

1. Consiliul științific consultativ (în continuare - Consiliul), este format pe lângă Curtea Constituțională în conformitate cu articolul 36 din Legea cu privire la Curtea Constituțională nr. 317 din 13 decembrie 1994.

2. În componența Consiliului se includ savanți și specialiști practicieni de înaltă calificare din diferite domenii.

3. Consiliul este compus din cel mult 21 de membri.

4. Președintele Consiliului este Președintele Curții Constituționale, Secretar al Consiliului este, de regulă, un asistent judiciar.

5. Componența nominală a Consiliului se aprobă prin decizia Curții Constituționale.

II. Scopul și atribuțiile Consiliului științific consultativ

6. Scopul Consiliului este de a contribui la eficientizarea activității Curții Constituționale, la creșterea calității actului de jurisdicție constituțională și promovarea respectului față de Constituție.

7. Consiliul are următoarele atribuții:

7.1. Acordarea de consultări științifice judecătorilor Curții Constituționale și asistenților în probleme ce țin de înfăptuirea justiției constituționale.

7.2. Participarea la discuții, analiza și prezentarea opiniilor și propunerilor asupra unor sesizări, la cererea judecătorilor constituționali.

7.3. Familiarizarea judecătorilor Curții Constituționale cu teoriile și concepțiile contemporane în domeniul dreptului și statului de drept, în general, și în domeniul dreptului constituțional, în special.

7.4. Informarea judecătorilor Curții Constituționale asupra noilor cercetări științifice, noilor izvoare bibliografice relevante în domeniul justiției constituționale.

7.5. Acordarea sprijinului științific consultativ Curții Constituționale privind analiza stării de legalitate și constituționalitate în republică.

III. Drepturile și obligațiile membrilor Consiliului științific consultativ

8. În îndeplinirea atribuțiilor, membrii Consiliului sunt în drept:

8.1. Să asiste la ședințele publice ale Curții Constituționale.

8.2. Să ia cunoștință, cu acordul Președintelui Curții Constituționale, de materialele relevante cauzelor supuse dezbaterilor.

8.3. Să se folosească de fondul de carte al bibliotecii și alte servicii relevante oferite de subdiviziunile Curții Constituționale.

9. În îndeplinirea atribuțiilor, membrii Consiliului sunt obligați:

9.1. Să se prezinte la ședințele Consiliului.

9.2. Să păstreze confidențialitatea informațiilor cunoscute în legătură cu examinarea sesizărilor și a materialelor de arhivă.

V. Activitatea Consiliului științific consultativ

10. Consiliul își desfășoară activitatea în cadrul ședințelor. Ședințele pot fi plenare sau tematice. La ședințele plenare sunt invitați toți membrii Consiliului. La ședințele tematice pot fi invitați doar unii membri ai Consiliului, în funcție de domeniul și problema abordată.

11. Ședințele plenare se convoacă nu mai rar decât o dată în 3 luni. Ședințele tematice se convoacă ori de câte ori este necesar.

12. Opiniile Consiliului sunt consemnate în procese-verbale și au un caracter de recomandare.

13. Ședințele Consiliului sunt prezidate de către Președintele Curții Constituționale, iar în lipsa acestuia de către unul din judecătorii Curții Constituționale.

14. La lucrările Consiliului participă judecătorii, judecătorii asistenți, asistenții Curții Constituționale, precum și alți invitați.

V. Dispoziții finale

15. Membrul Consiliului se poate retrage oricând din componența Consiliului. Declarația de retragere este adusă la cunoștința Președintelui Consiliului, care propune Plenului Curții radierea membrului din lista Consiliului.

16. Asigurarea tehnico-materială a Consiliului se pune în sarcina Secretariatului Curții Constituționale.

 

Anexa nr. 2
Aprobată prin Decizia Curții Constituționale
nr. AG - 12 din 14 noiembrie 2019

MEMBRII

Consiliului științific consultativ de pe lângă Curtea Constituţională 

1. Nicolae Osmochescu, doctor în drept, profesor universitar, ex-judecător al Curții Constituționale.

2. Victor Pușcaș, doctor în drept, conferențiar universitar, ex-judecător al Curții Constituționale.

3. Dumitru Pulbere, membru al Consiliului Superior al Procurorilor, ex-judecător al Curții Constituționale.

4. Victor Popa, doctor habilitat în drept, profesor universitar, ex-judecător al Curții Constituționale.

5. Igor Dolea, doctor habilitat în drept, profesor universitar, ex-judecător al Curții Constituționale.

6. Stanislav Pavlovschi, ex-judecător al Curții Europene a Drepturilor Omului.

7. Andrei Smochină, doctor habilitat în drept, profesor universitar.

8. Alexei Barbăneagră, doctor habilitat în drept, profesor universitar.

9. Valeriu Cușnir, doctor habilitat în drept, profesor universitar.

10. Nicolae Sadovei, doctor habilitat în drept, profesor universitar.

11. Sergiu Băieșu, doctor habilitat în drept, profesor universitar.

12. Violeta Cojocaru, doctor habilitat în drept, profesor universitar.

13. Andrei Negru, doctor habilitat în drept, profesor universitar.

14. Boris Negru, doctor în drept, profesor universitar.

15. Victor Guțuleac, doctor în drept, profesor universitar.

16. Alexandru Armeanic, doctor în drept, conferențiar universitar.

17. Elena Belei, doctor în drept, conferențiar universitar.

18. Vitalie Gamurari, doctor în drept, conferențiar universitar.

19. Mariana Timotin-Grama, doctor în drept, conferențiar universitar.

20. Svetlana Slusarenco, doctor în drept, conferențiar universitar.

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7578494  //   Vizitatori ieri: 4319  //   azi: 3391  //   Online: 23
Acces rapid