Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Curtea a avizat pozitiv inițiativa de revizuire a Constituției
10.04
2018

Curtea a avizat pozitiv inițiativa de revizuire a Constituției

4372 Accesări    

La 10 aprilie 2018, Curtea Constituţională a pronunţat un Aviz privind inițiativa de modificare a  articolelor 50 și 51 din Constituția Republicii Moldova (sesizarea nr.35c/2018).

Circumstanţele cauzei

La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea Constituţională la 26 martie 2018, de către un grup de deputați.

Sesizarea a fost judecată de către Curtea Constituţională în următoarea componenţă:

Dl Mihai POALELUNGI, preşedinte,

Dl Aurel BĂIEŞU,

Dl Igor DOLEA,

Dl Victor POPA, 

Dl Veaceslav ZAPOROJAN, judecători.

Concluziile Curții

Curtea a remarcat că dizabilitatea persoanelor este considerată o problemă a întregii societăți, fapt care întărește sentimentul de responsabilizare a comunității față de crearea unui mediu prietenos, fizic și al atitudinilor în privința acestora.

La nivel internațional, protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități este reglementată de Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Obiectivul acestei Convenţii este de a promova, proteja şi asigura exercitarea deplină şi egală de către toate persoanele cu dizabilităţi a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, precum şi de a promova respectarea demnităţii inerente a acestora.

Potrivit articolului 4 din Constituție, dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile omului se interpretează şi se aplică în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care Republica Moldova este parte.

Prin ratificarea Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, Republica Moldova și-a luat angajamentul de implementare a prevederilor acesteia și de ajustare a legislației și a practicilor naționale la Convenție, și și-a asumat promovarea și protecția drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor cu dizabilități pe plan național. Convenția instituie o nouă paradigmă a dizabilității, marcând trecerea de la modelul medical la cel social, care este bazat pe incluziune.

Astfel, Curtea a relevat în jurisprudența sa că, sub aspectul noilor abordări ale instrumentelor internaţionale, mecanismele juridice destinate asigurării protecţiei intereselor persoanelor incapabile trebuie să fie suficient de permisive pentru adoptarea unor soluţii juridice optime pentru diferitele grade de incapacitate şi în funcție de varietatea situaţiilor (HCC nr. 27 din 13 noiembrie 2014, § 82).

De asemenea, Curtea a menționat că, la nivel național, articolul 51 din Constituție prevede că persoanele cu dizabilități trebuie să beneficieze de o protecție specială din partea întregii societăţi, statul fiind obligat să le asigure condiţii normale de tratament, de readaptare, de învăţământ, de instruire şi de integrare socială.

Curtea a reținut că amendamentele propuse prin proiectul de lege privind modificarea articolelor 50 și 51 din Constituție, i.e. includerea noțiunii de „persoane cu dizabilități", au ca scop înlăturarea sensului peiorativ pe care îl presupune formula „persoane handicapate".

Curtea nu a remarcat neconcordanțe cu Constituția sau inexactități de ordin juridic. De asemenea, Curtea a menționat că proiectul de amendare a Constituției respectă limitele impuse de articolul 142 alin. (2) din Constituție, în sensul că nu presupune suprimarea drepturilor și a libertăților fundamentale ale cetățenilor sau a garanțiilor acestora.

Avizul Curții

Pornind de la argumentele invocate mai sus, Curtea Constituțională a constatat că:

- iniţiativa înaintată de către un grup de deputați este prezentată de subiectul autorizat şi, în acest sens, este conformă cu prevederile articolului 141 alin. (1) lit. b) din Constituţie;

- proiectul de amendare a Constituției nu încalcă limitele revizuirii impuse de dispoziţiile art. 142 alin. (2) din Constituție şi poate fi trimis spre examinare Parlamentului;

- proiectul de lege pentru modificarea și completarea Constituției poate fi adoptat după cel puţin 6 luni de la data prezentării iniţiativei de modificare a Constituției.

Avizul Curţii este definitiv, nu poate fi supus nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Argumentarea deplină o puteți consulta în Avizul Curții Constituționale.

Acest comunicat este disponibil și în limba engleză.

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7593398  //   Vizitatori ieri: 3899  //   azi: 2512  //   Online: 108
Acces rapid