Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Indemnizaţiile de maternitate urmează a fi recalculate în cazul comiterii unor erori
06.06
2017

Indemnizaţiile de maternitate urmează a fi recalculate în cazul comiterii unor erori

5154 Accesări    

La 6 iunie 2017, Curtea Constituțională a pronunțat hotărârea privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Legea nr. 289 din 22 iulie 2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale şi din Regulamentul cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul și de plată a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 108 din 3 februarie 2005 (Sesizarea 39g/2017).

Circumstanţele cauzei

La originea cauzei se află excepția de neconstituționalitate a articolului 7 alin. (17) din Legea nr. 289 din 22 iulie 2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale și a pct. 89 din Regulamentul cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul și de plată a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 108 din 3 februarie 2005, ridicată de către avocatul Vasile Iamandii în dosarul nr. 3-1775/16, aflat pe rolul Judecătoriei Chișinău, sediul Centru.

Potrivit art. 7 alin. (17) din Lege, indemnizaţiile de asigurări sociale prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), f) şi g) şi art. 15 alin. (1) lit. a), stabilite în conformitate cu prezenta lege, nu se recalculează, cu excepţia cazurilor legate de modificarea legislaţiei privind modul de salarizare. Aceleaşi prevederi se regăsesc şi la pct. 89 din Regulamentul aferent, aprobat de Guvern.

Autorul sesizării a susținut că erorile de calcul admise la stabilirea indemnizaţiilor de asigurări sociale şi imposibilitatea recalculării acestora în temeiul normelor contestate încalcă dreptul la asistență și protecție socială şi maternitate consfințite prin articolele 47, 49 şi 50 din Constituție.

Sesizarea a fost examinată de către Curtea Constituţională, în următoarea componenţă: 

Dl Tudor PANŢÎRU, preşedinte, 

Dl Aurel BĂIEŞU,

Dl Igor DOLEA,

Dna Victoria IFTODI,

Dl Victor POPA,

Veaceslav ZAPOROJAN, judecători.

 

Concluziile Curţii

Examinând materialele dosarului și audiind argumentele părților, Curtea a reținut că prin garanțiile de protecție socială instituite în art. 47 din Constituție statul ocroteşte sănătatea şi bunăstarea cetăţenilor, acordându-le asistenţă socială în cazurile prevăzute de lege.

În jurisprudența sa Curtea a reținut că Legea Supremă nu garantează persoanelor un nivel concret de asigurare socială. Garanțiile sociale nu au un caracter necondiționat, legiuitorul fiind în drept de a stabili condiţii specifice pentru exercitarea drepturilor sociale. În acelaşi timp, prevederile legale instituite nu pot fi în conflict cu principiile constituţionale.

Curtea a constatat că potrivit legislației, o formă a prestațiilor de asigurări sociale, acordată pentru pierderea capacității de muncă, o constituie indemnizația de maternitate. Rațiunea stabilirii prin lege a „indemnizației de maternitate” se desprinde din garanțiile constituționale consfințite la art. 47 și 49 din Constituție, în virtutea cărora maternitatea beneficiază de o protecţie specială din partea statului.

Curtea a menționat că potrivit articolul 7 alin. (1) din Legea privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale, baza de calcul a indemnizaţiilor de asigurări sociale o constituie venitul mediu lunar asigurat realizat în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat, venit din care au fost calculate contribuţiile individuale de asigurări sociale.

Alineatul (17) al articolului menționat stabileşte că indemnizaţiile de asigurări sociale, stabilite în conformitate cu legea, printre care se enumeră și indemnizația de maternitate, nu se recalculează, cu excepţia cazurilor legate de modificarea legislaţiei privind modul de salarizare.

Curtea a constatat că, în speţă s-a invocat neincluderea unor venituri în baza de calcul a indemnizaţiei de maternitate iar autoritatea competentă a refuzat să corecteze cuantumul indemnizaţiei stabilite, făcând trimitere la normele contestate, potrivit cărora recalcularea este interzisă în cazul în care indemnizaţiile au fost deja stabilite.

Curtea a reiterat că asigurările sociale constituie un subsistem al sistemului de protecție socială instituit și garantat de stat și fundamentat pe principiul contributivității. Prin virarea contribuţiilor de asigurări sociale beneficiarul îşi formează indirect cuantumul indemnizaţiei.

În acest sens, Curtea a reţinut că interzicerea recalculării indemnizaţiilor de asigurări sociale, ca urmare a comiterii unei erori, poate aduce atingere semnificativă cuantumul indemnizaţiei pentru care persoana a contribuit la bugetul asigurărilor sociale de stat prin sumele achitate anterior.

În acelaşi timp, Curtea a observat că, atunci când beneficiarului i-a fost stabilit şi plătit o indemnizaţie mai mare decât prevede legea drepturile statului sunt restabilite. În acest sens, art. 32 din Lege prevede că sumele necuvenite sunt restituie fie de persoanele responsabile de transmiterea datelor sau de stabilirea indemnizaţiei, fie de beneficiar în cazul prezentării unor acte false.

Mai mult, Curtea a subliniat că potrivit articolului 53 din Constituție, Persoana vătămată într-un drept al său de o autoritate publică, printr-un act administrativ, este îndreptăţită să obţină recunoaşterea dreptului pretins, anularea actului şi repararea pagubei.

În contextul celor menţionate, Curtea a concluzionat că interpretarea eronată dată de Casa Națională de Asigurări Sociale a condus la stabilirea unei practici administrative greșite privind recalcularea indemnizaţiilor stabilite în cazul comiterii unor erori, fapt care aduce atingere articolelor 47, 49, 50 și 53 din Constituţie.

Hotărârea Curţii

Pornind de la argumentele invocate mai sus, Curtea Constituţională:

1)  a respins excepţia de neconstituţionalitate;

2)  a recunoscut constituțional articolul 7 alin. (17) din Legea nr. 289 din 22 iulie 2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale și pct. 89 din Regulamentul cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul și de plată a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 108 din 3 februarie 2005, în măsura în care interdicţia recalculării indemnizaţiilor de asigurări sociale stabilite nu este aplicabilă în cazul comiterii unor erori la determinarea bazei de calcul a indemnizaţiei.

Hotărârea Curţii Constituţionale este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Acest comunicat de presă este disponibil și în limba engleză.

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7593529  //   Vizitatori ieri: 3899  //   azi: 2621  //   Online: 51
Acces rapid