Hotărârea nr. 28 din 21.09.2021

Hotărârea nr. 28 din 21 septembrie 2021 privind validarea unor mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (sesizarea nr. 200e/2021)


Subiectul sesizării: Comisia Electorală Centrală
Tipul hotărârii: validarea unui mandat de deputat
Prevedere: declararea calității de deputat


Hotărârea Curții Constituționale:
1. h_28_2021_200e_2021_rou.pdf


 HOTĂRÂRE
PRIVIND VALIDAREA
unor mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova
(sesizarea nr. 200e/2021)

 CHIŞINĂU
21 septembrie 2021

În numele Republicii Moldova,
Curtea Constituțională, judecând în componența:
dnei Domnica MANOLE, Președinte,
dlui Nicolae ROȘCA,
dnei Liuba ȘOVA,
dlui Serghei ȚURCAN,
dlui Vladimir ȚURCAN, judecători,
cu participarea dnei Marcel Lupu, asistent judiciar,
Având în vedere sesizarea înregistrată pe 14 septembrie 2021,
Examinând sesizarea în ședință plenară publică,
Având în vedere actele şi lucrările dosarului,
Deliberând în camera de consiliu, 

Pronunță următoarea hotărâre: 

PROCEDURA

1. La originea cauzei se află sesizarea Comisiei Electorale Centrale privind validarea unor mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, depusă la Curtea Constituțională pe 14 septembrie 2021, în baza articolelor 62, 69 alin. (1) şi 135 alin. (1) lit. e) din Constituție, 4 alin. (1) lit. e) din Legea cu privire la Curtea Constituțională şi 4 alin. (1) lit. e), 16 alin. (1) şi 38 alin. (4) din Codul jurisdicției constituționale.

2. La ședința publică a Curții au participat dna Angelica Caraman, Președintele Comisiei Electorale Centrale, dl Alexandr Berlinschi, membru al Comisiei Electorale Centrale, Veronica Roșca, vicepreședinte al fracțiunii parlamentare a Partidului politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, dna Ana Calinici, dna Evghenia Cojocari, dl Boris Popa, dna Ana Oglinda și dl Dorel Iurcu, candidați supleanți.

LEGISLAŢIA PERTINENTĂ

3. Prevederile relevante ale Constituției sunt următoarele:

Articolul 62

Validarea mandatului de deputat

„Curtea Constituțională, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, hotărăște validarea mandatului de deputat sau nevalidarea lui în cazul încălcării legislației electorale.”

Articolul 69

Mandatul deputaților

„(1) Deputații intră în exercițiul mandatului sub condiția validării.

[…].”

4. Prevederile relevante ale Legii nr. 317 din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituțională sunt următoarele:

Articolul 4

Atribuțiile

„(1) Curtea Constituțională:

[…]

e) confirmă rezultatele alegerii Parlamentului şi a Președintelui Republicii Moldova, validează mandatele deputaților şi al Președintelui Republicii Moldova;

[…].”

5. Prevederile relevante ale Codului jurisdicției constituționale, adoptat prin Legea nr. 502 din 16 iunie 1995, sunt următoarele:

Articolul 4

Competența în materie a Curții Constituționale

„(1) În exercitarea jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională:

[…]

e) confirmă rezultatele alegerii Parlamentului şi a Președintelui Republicii Moldova, validează mandatele deputaților şi al Președintelui Republicii Moldova;

[…].”

ÎN DREPT

6. Prin Hotărârea nr. 5257 din 14 septembrie 2021, Comisia Electorală Centrală a luat act de vacanța a cinci mandate de deputat și i-a înaintat Curții Constituționale propunerea de a valida mandatele de deputat în Parlamentul Republicii Moldova atribuite dnei Ana Calinici, dnei Evghenia Cojocari, dlui Boris Popa, dnei Ana Oglinda și dlui Dorel Iurcu, candidați supleanți pe lista Partidului politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”.

7. Astfel, în conformitate cu prevederile articolului 62 din Constituție, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, Curtea Constituțională hotărăște validarea mandatului de deputat sau nevalidarea lui în cazul încălcării legislației electorale.

8. Potrivit articolului 69 alin. (1) din Constituție, deputații intră în exercițiul mandatului sub condiția validării.

9. De asemenea, în conformitate cu articolul 4 alin. (1) lit. e) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și articolul 4 alin. (1) lit. e) din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională confirmă rezultatele alegerii Parlamentului și validează mandatele deputaților.

10. Curtea menționează că candidatul supleant va fi declarat ales de către Curtea Constituțională, la adresarea Comisiei Electorale Centrale, dacă un mandat de deputat aparținând partidului pe care îl reprezintă devine vacant.

11. În această cauză, Curtea reține că, prin Hotărârile nr. 109, nr. 110, nr. 111, nr. 112 și nr. 113 din 9 septembrie 2021, Parlamentul a luat act de cererile de demisie ale dlui Dumitru Budianschi, dlui Sergiu Litvinenco, dlui Andrei Spînu, dnei Natalia Gavrilița și dlui Rosian Vasiloi, deputați în Parlament din partea Partidului politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”.

12. Din Hotărârea Curții Constituționale nr. 20 din 23 iulie 2021 cu privire la confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 și la validarea mandatelor deputaților aleși se constată că dna Ana Calinici, dna Evghenia Cojocari, dl Boris Popa, dna Ana Oglinda și dl Dorel Iurcu se regăsesc pe lista candidaților supleanți ai Partidului politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” (a se vedea Anexa la Hotărârea citată).

13. Pe 13 septembrie 2021, dna Ana Calinici, dna Evghenia Cojocari, dl Boris Popa, dna Ana Oglinda și dl Dorel Iurcu au formulat fiecare o declarație prin care și-au exprimat consimțământul de a le fi atribuite mandatele vacante de deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

14. În ședința plenară nu au fost stabilite circumstanțe care să împiedice validarea mandatelor de deputat în Parlament atribuite dnei Ana Calinici, dnei Evghenia Cojocari, dlui Boris Popa, dnei Ana Oglinda și dlui Dorel Iurcu.

Având în vedere considerentele expuse, în conformitate cu prevederile articolelor 62, 135 alin. (1) lit. e), 140 alin. (2) din Constituție, 4 alin. (1) lit. e), 26 din Legea cu privire la Curtea Constituțională, 4 alin. (1) lit. e) şi 62 lit. d) din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională

HOTĂRĂŞTE:

 

1. Se declară aleși în calitate de deputați în Parlamentul Republicii Moldova, cu validarea mandatelor, dna Ana Calinici, dna Evghenia Cojocari, dl Boris Popa, dna Ana Oglinda și dl Dorel Iurcu, pe lista Partidului politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”. 

2. Prezenta hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

 

Președinte  Domnica MANOLE

 

 

Chișinău, 21 septembrie 2021
HCC nr. 28
Dosarul nr. 200e/2021

Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7664667  //   Vizitatori ieri: 2506  //   azi: 538  //   Online: 96
Acces rapid