Decizia nr. 56 din 13.04.2021

Decizia nr. 56 din 13.04.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 79g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 327 alin. (2) lit. c) din Codul penal (abuzul de putere sau abuzul de serviciu soldat cu urmări grave) (Sesizarea nr. 79g/2021)


Subiectul sesizării: Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, Avocat Anatolie Ceachir


Decizia:
1. d_56_2021_79g_2021_rou.pdf


Sesizări:


 DECIZIE
DE INADMISIBILITATE
a sesizării nr. 79g/2021
privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 327 alin. (2) lit. c) din Codul penal
(abuzul de putere sau abuzul de serviciu soldat cu urmări grave

CHIŞINĂU
13 aprilie 2021

Curtea Constituțională, judecând în componența:
dnei Domnica MANOLE, Președinte,
dlui Nicolae ROȘCA,
dnei Liuba ȘOVA,
dlui Serghei ȚURCAN,
dlui Vladimir ȚURCAN, judecători,
cu participarea dlui Gheorghe Reniță, asistent judiciar,
Având în vedere sesizarea înregistrată pe 5 aprilie 2021,
Examinând admisibilitatea sesizării menționate,
Având în vedere actele și lucrările dosarului,
Deliberând pe 13 aprilie 2021, în camera de consiliu,

Pronunță următoarea decizie:

 

ÎN FAPT 

1. La originea cauzei se află sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a textului „soldată cu urmări grave” din articolul 327 alin. (2) lit. c) din Codul penal, ridicată de dl avocat Anatolie Ceachir, în interesele dlui Mihail Ciugureanu, învinuit în dosarul nr. 1-65/2018, pendinte la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.

2. Sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a fost trimisă la Curtea Constituțională de dl judecător Sergiu Stratan din cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, în baza articolului 135 alin. (1) lit. a) și lit. g) din Constituție.

 

A. Circumstanțele litigiului principal 

3. Pe rolul dlui judecător Sergiu Lazari din cadrul judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, s-a aflat cauza penală de învinuire a dlui Mihail Ciugureanu de comiterea infracțiunilor prevăzute la articolele 307 alin. (1) [pronunţarea unei sentinţe, decizii, încheieri sau hotărîri contrare legii] și 327 alin. (2) lit. b), b1) și c) [abuzul de putere sau abuzul de serviciu] din Codul penal.

4. Pe 20 iulie 2020, dl avocat Anatolie Ceachir a ridicat, în interesele inculpatului, excepția de neconstituționalitate a textului „soldată cu urmări grave” din articolul 327 alin. (2) lit. c) [abuzul de putere sau abuzul de serviciu soldat cu urmări grave] din Codul penal în fața Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.

5. Printr-o încheiere din 20 iulie 2020, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a admis ridicarea excepției de neconstituționalitate, însă fără a expedia sesizarea către Curtea Constituțională.

6. Printr-o încheiere a Președintelui Judecătoriei Chișinău din 19 martie 2021, s-a dispus redistribuirea în mod aleatoriu a dosarului altui judecător.

7. Prin urmare, dosarul a fost repartizat dlui judecător Sergiu Stratan care, analizând materialele cauzei penale, a constatat omiterea expedierii sesizării menționate către Curtea Constituțională.

8. Printr-o încheiere din 31 martie 2021, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a expediat excepția de neconstituționalitate ridicată prin Încheierea din 20 iulie 2020 și a sesizat, în acest sens, Curtea Constituțională, în vederea examinării acesteia.

 

B. Legislația pertinentă 

9. Prevederile relevante ale Constituției sunt următoarele:

 

Articolul 4

Drepturile și libertățile omului

„(1) Dispozițiile constituționale privind drepturile și libertățile omului se interpretează și se aplică în concordanță cu Declarația Universală a Drepturilor Omului, cu pactele și cu celelalte tratate la care Republica Moldova este parte.

(2) Dacă există neconcordanțe între pactele și tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care Republica Moldova este parte și legile ei interne, prioritate au reglementările internaționale.”

 

Articolul 16

Egalitatea

„(1) Respectarea și ocrotirea persoanei constituie o îndatorire primordială a statului.

(2) Toți cetățenii Republicii Moldova sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără deosebire de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenență politică, avere sau de origine socială.”

 

Articolul 20

Accesul liber la justiție

„(1) Orice persoană are dreptul la satisfacție efectivă din partea instanțelor judecătorești competente împotriva actelor care violează drepturile, libertățile și interesele sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi accesul la justiție.”

 

Articolul 21

Prezumția nevinovăției

„Orice persoană acuzată de un delict este prezumată nevinovată până când vinovăția sa va fi dovedită în mod legal, în cursul unui proces judiciar public, în cadrul căruia i s-au asigurat toate garanțiile necesare apărării sale.”

 

Articolul 23

Dreptul fiecărui om de a-și cunoaște drepturile și îndatoririle

„[…]

(2) Statul asigură dreptul fiecărui om de a-și cunoaște drepturile și îndatoririle. În acest scop statul publică și face accesibile toate legile și alte acte normative.”

 

Articolul 54

Restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți

„(1) În Republica Moldova nu pot fi adoptate legi care ar suprima sau ar diminua drepturile și libertățile fundamentale ale omului și cetățeanului.

(2) Exercițiul drepturilor și libertăților nu poate fi supus altor restrângeri decât celor prevăzute de lege, care corespund normelor unanim recunoscute ale dreptului internațional și sunt necesare în interesele securității naționale, integrității teritoriale, bunăstării economice a țării, ordinii publice, în scopul prevenirii tulburărilor în masă și infracțiunilor, protejării drepturilor, libertăților și demnității altor persoane, împiedicării divulgării informațiilor confidențiale sau garantării autorității și imparțialității justiției.

(3) Prevederile alineatului (2) nu admit restrângerea drepturilor proclamate în articolele 20-24.

(4) Restrângerea trebuie să fie proporțională cu situația care a determinat-o și nu poate atinge existența dreptului sau a libertății.”

 

10. Prevederile relevante ale Codului penal, adoptat prin Legea nr. 985 din 18 aprilie 2002, sunt următoarele:

 

Articolul 327

Abuzul de putere sau abuzul de serviciu

„(1) Folosirea intenționată de către o persoană publică a situației de serviciu, dacă aceasta a cauzat daune în proporții considerabile intereselor publice sau drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice, se pedepsește cu amendă în mărime de la 650 la 1150 unități convenționale sau cu închisoare de până la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

(2) Aceeași acțiune:

[…]

c) soldată cu urmări grave

se pedepsește cu amendă în mărime de la 1350 la 2350 unități convenționale sau cu închisoare de la 2 la 7 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 10 ani.

Notă: textul „soldată cu urmări grave” din articolul 327 alin. (2) lit. c) din Codul penal a fost declarat neconstituțional conform Hotărârii Curţii Constituţionale nr. 24 din 17 octombrie 2019.

[…].”

 

ÎN DREPT 

A. Argumentele autorului excepției de neconstituționalitate 

11. Autorul excepției de neconstituționalitate susține că textul „soldată cu urmări grave” din articolul 327 alin. (2) lit. c) din Codul penal nu corespunde exigențelor calității legii penale.

12. Acesta susține că Codul penal nu stabilește înțelesul textului „soldată cu urmări grave” din articolul contestat, iar formularea acestui text este imprecisă și neclară și le conferă autorităților o marjă excesivă de discreție la aprecierea existenței sau inexistenței „urmărilor grave”.

13. În opinia sa, dispozițiile contestate sunt contrare articolelor 4, 16, 20, 21, 23, și 54 din Constituție.

 

B. Aprecierea Curții 

14. Examinând admisibilitatea sesizării privind excepția de neconstituționalitate, Curtea constată următoarele.

15. În conformitate cu articolul 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, controlul constituționalității legilor, în prezenta cauză a unor prevederi din Codul penal, ține de competența Curții Constituționale.

16. Curtea constată că excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de o parte din proces. Astfel, sesizarea este formulată de către subiectul căruia i s-a conferit acest drept, în baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituție, așa cum a fost interpretat acesta prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 2 din 9 februarie 2016.

17. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie textul „soldată cu urmări grave” din articolul 327 alin. (2) lit. c) din Codul penal. Acest articol stabilește răspunderea penală pentru abuzul de putere sau abuzul de serviciu.

18. Curtea observă că prevederile contestate au făcut anterior obiect al controlului de constituționalitate.

19. Sub acest aspect, prin Hotărârea nr. 24 din 17 octombrie 2019, Curtea Constituțională a declarat neconstituțional, inter alia, textul „soldată cu urmări grave” din articolul 327 alin. (2) lit. c) din Codul penal (a se vedea punctul 7 din dispozitiv). Curtea a conchis că aceste prevederi nu îndeplinesc standardul calității legii penale și, prin urmare, sunt contrare Constituției.

20. Așadar, există o hotărâre a Curții Constituționale prin care au fost declarate neconstituționale prevederile criticate.

21. Prin urmare, în baza celor menționate supra, Curtea constată că sesizarea privind excepția de neconstituționalitate este inadmisibilă și nu poate fi acceptată pentru examinare în fond.

Din aceste motive, în baza articolelor 135 alin. (1) lit. g), 140 alin. (2) din Constituție, 26 alin. (1) din Legea cu privire la Curtea Constituțională, 61 alin. (3) și 64 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională

 

D E C I D E: 

1. Se declară inadmisibilă sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a textului „soldată cu urmări grave” din articolul 327 alin. (2) lit. c) din Codul penal, ridicată de dl avocat Anatolie Ceachir, în interesele dlui Mihail Ciugureanu, învinuit în dosarul nr. 1-65/2018, pendinte la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.

2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Președinte Domnica MANOLE

 

 

Chișinău, 13 aprilie 2021
DCC nr. 56
Dosarul nr. 79g/2021

Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7286498  //   Vizitatori ieri: 2066  //   azi: 371  //   Online: 61
Acces rapid