Decizia nr. 16 din 02.02.2021

Decizia nr. 16 din 02.02.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 6b/2021 privind interpretarea articolelor 85 și 98 din Constituție (atribuțiile Președintelui Republicii Moldova în domeniul desemnării candidatului la funcția de Prim-ministru)


Subiectul sesizării: grup de deputaţi, Vasile Bolea și Grigore Novac


Decizia:
1. d_16_2021_6b_2021_rou.pdf
2. d_16_2021_6b_2021_rus.pdf


Sesizări:


 

DECIZIE
DE INADMISIBILITATE
a sesizării nr. 6b/2021
 privind interpretarea articolelor 85 și 98 din Constituție
(atribuțiile Președintelui Republicii Moldova în domeniul desemnării candidatului la funcția de Prim-ministru)

CHIŞINĂU
 2 februarie 2021

Curtea Constituțională, judecând în componenţa:
dnei Domnica MANOLE, preşedinte,
dlui Nicolae ROȘCA,
dnei Liuba ȘOVA,
dlui Serghei ȚURCAN,
dlui Vladimir ȚURCAN, judecători,
cu participarea dlui Dumitru Avornic, asistent judiciar,
Având în vedere sesizarea înregistrată pe 19 ianuarie 2021,
Examinând admisibilitatea sesizării menționate,
Având în vedere actele şi lucrările dosarului,
Deliberând pe 2 februarie 2021, în camera de consiliu, 

Pronunţă următoarea decizie: 

ÎN FAPT

1. La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea Constituțională pe 19 ianuarie 2021, în baza articolelor 135 alin. (1) lit. b) din Constituție, 25 lit. g) din Legea cu privire la Curtea Constituțională şi 38 alin. (1) lit. g) din Codul jurisdicției constituționale, de dnii Vasile Bolea și Grigore Novac, deputați în Parlamentul Republicii Moldova.

2. Autorii sesizării îi solicită Curții Constituționale să explice următoarele chestiuni, prin prisma articolelor 85 și 98 din Constituție: 

„a) Care este termenul limită în cadrul căruia Președintele Republicii Moldova urmează să facă prima desemnare a candidatului la funcția de Prim-ministru, în cadrul termenului general de trei luni? 

b) Refuzul sau inacțiunea Președintelui Republicii Moldova de a desemna un candidat la funcția de Prim-ministru constituie o faptă gravă prin care încalcă prevederile Constituției? 

c) Care sunt consecințele cazului în care Președintele Republicii Moldova nu a desemnat candidatura la funcția de Prim-ministru, iar între timp s-a scurs termenul de trei luni? 

d) Care sunt consecințele cazului în care Președintele Republicii Moldova a desemnat candidatul la funcția de Prim-ministru ignorând condițiile temporale de 45 de zile de la prima solicitare, precum și în cazul în care refuză să desemneze a doua candidatură? 

e) Constituie drept temei de dizolvare a Parlamentului imposibilitatea formării Guvernului timp de trei luni drept rezultat al refuzului Șefului statului de a desemna candidatul la funcția de Prim-ministru? 

f) Care este consecința în cazul dacă Președintele Republicii Moldova, în urma consultării fracțiunilor parlamentare, consideră că mai există șanse reale pentru a învesti Guvernul prin intermediul Parlamentului existent, dar în același timp s-a scurs termenul de 45 de zile?” 

 

LEGISLAŢIA PERTINENTĂ

3. Prevederile relevante ale Constituției sunt următoarele:

 

Articolul 85

Dizolvarea Parlamentului

„(1) În cazul imposibilităţii formării Guvernului sau al blocării procedurii de adoptare a legilor timp de 3 luni, Preşedintele Republicii Moldova, după consultarea fracțiunilor parlamentare, poate să dizolve Parlamentul.

(2) Parlamentul poate fi dizolvat, dacă nu a acceptat votul de încredere pentru formarea Guvernului, în termen de 45 de zile de la prima solicitare şi numai după respingerea a cel puţin două solicitări de învestitură.

(3) În cursul unui an, Parlamentul poate fi dizolvat o singură dată.

(4) Parlamentul nu poate fi dizolvat în ultimele 6 luni ale mandatului Preşedintelui Republicii Moldova, şi nici în timpul stării de urgenţă, de asediu sau de război.”

Articolul 98

Învestitura

„(1) După consultarea fracțiunilor parlamentare, Preşedintele Republicii Moldova desemnează un candidat pentru funcţia de Prim-ministru.

(2) Candidatul pentru funcţia de Prim-ministru va cere, în termen de 15 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului de activitate şi a întregii liste a Guvernului.

(3) Programul de activitate şi lista Guvernului se dezbat în şedinţa Parlamentului. Acesta acordă încredere Guvernului cu votul majorităţii deputaţilor aleşi.

(4) În baza votului de încredere acordat de Parlament, Preşedintele Republicii Moldova numeşte Guvernul.

(5) Guvernul îşi exercită atribuţiile din ziua depunerii jurământului de către membrii lui în faţa Preşedintelui Republicii Moldova.

(6) În caz de remaniere guvernamentală sau de vacanţă a funcţiei, Preşedintele Republicii Moldova revocă şi numeşte, la propunerea Prim-ministrului, pe unii membri ai Guvernului.”

 

ÎN DREPT

A. Argumentele autorilor sesizării 

4. Autorii sesizării menționează că Guvernul și-a dat demisia pe 23 decembrie 2020. Aceste circumstanțe au declanșat mecanismul constituțional reglementat de articolul 98 din Constituție, în cadrul căruia rolul principal îi revine Președintelui Republicii Moldova. Procesul învestirii noului Guvern este condiționat de desemnarea unui candidat pentru funcția de Prim-ministru de către Președintele Republicii Moldova. Această obligație a Președintelui apare de la data survenirii circumstanțelor care au determinat necesitatea formării unui nou Guvern.

5. Făcând trimitere la Hotărârile Curții Constituționale nr. 30 din 1 octombrie 2013, nr. 32 din 29 decembrie 2015, nr. 12 din 15 mai 2019 și nr. 28 din 19 noiembrie 2020, autorii sesizărilor au ajuns la următoarele concluzii: a) Președintele Republicii Moldova este obligat să desemneze un candidat la funcția de Prim-ministru în condițiile articolului 98 din Constituție; b) termenul de trei luni pentru desemnarea candidatului începe să curgă de la data apariției circumstanțelor care au determinat necesitatea formării unui nou Guvern (i.e. 23 decembrie 2020); c) propunerea candidaturii la funcția de Prim-ministru trebuie făcută cu rezervă de 15 zile înainte de expirarea zilei a 90-a; d) trebuie asigurat intervalul de 45 de zile în cadrul termenului de 90 de zile pentru eventualitatea desemnării celei de-a doua candidaturi; e) trebuie să se țină cont de perioada de timp necesară pentru procedurile legislative și pentru aprobarea hotărârii Parlamentului; f) prima desemnare a candidatului trebuie să aibă loc cel târziu în cea de-a 30-a zi, iar cea de-a doua cel târziu în cea de-a 75-a zi; g) Parlamentul poate fi dizolvat doar dacă el a respins cel puțin două solicitări de învestire a Guvernului și dacă a expirat termenul de 45 de zile de la prima solicitare; h) mecanismul dizolvării Parlamentului nu poate fi declanșat atât timp cât Președintele nu a desemnat cea de-a doua candidatură; i) articolul 85 din Constituție nu limitează Președintele Republicii Moldova în ceea ce privește numărul solicitărilor de învestire a Guvernului, singura condiție fiind să respecte termenul de 45 de zile.

 

B. Aprecierea Curții 

6. Examinând admisibilitatea sesizării, Curtea constată următoarele.

7. Conform articolului 25 lit. g) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și articolului 38 alin. (1) lit. g) din Codul jurisdicției constituționale, deputații în Parlament au competența de a sesiza Curtea Constituțională.

8. Potrivit articolului 135 alin. (1) lit. b) din Constituție, sesizarea privind interpretarea Constituției ține de competența sa ratione materiae.

9. În jurisprudența sa, Curtea a reţinut că scopul oricărei interpretări a normelor constituţionale este să asigure unitatea şi perceperea corectă a conținutului şi sensului lor autentic. Interpretarea oficială este obligatorie în cazurile în care incertitudinea nu poate fi soluționată printr-o altă procedură jurisdicțională. Necesitatea interpretării trebuie să fie confirmată prin esenţa problemei de drept rezultată din caracterul neuniform al dispoziţiilor constituţionale. Având în vedere importanţa interpretării dispoziţiilor constituţionale, Curtea Constituţională tratează sesizările din această categorie cu o exigență deosebită (a se vedea DCC nr. 69 din 27 iunie 2017, § 22-23; DCC nr. 125 din 15 decembrie 2017, §§ 19-20; DCC nr. 96 din 6 august 2020, § 8; DCC nr. 98 din 6 august 2020, § 12-13; DCC nr. 144 din 17 decembrie 2020, § 11).

10. În această cauză, Curtea constată că deşi autorii sesizării au solicitat interpretarea articolelor 85 și 98 din Constituţie, ei nu au demonstrat, printr-o argumentare raportată separat la fiecare normă invocată, în ce măsură acestea sunt neclare şi reclamă o interpretare din partea Curţii. Prin formularea unor opinii despre subiectul atribuțiilor Președintelui Republicii în domeniul desemnării candidatului la funcția de Prim-ministru și al dizolvării Parlamentului (numite de autorii sesizării „axiome juridice”), bazate în mare parte pe jurisprudența Curții, și prin adresarea unor întrebări la acest subiect, fără a argumenta neclaritatea acestuia, autorii sesizării nu au demonstrat Curții că problemele puse în discuție le sunt neclare și pretind o interpretare suplimentară a sa.

11. Cu privire la acest gen de sesizări, în jurisprudenţa sa, Curtea a reţinut că necesitatea interpretării trebuie să fie confirmată prin caracterul incert şi neuniform al dispoziţiilor constituţionale. Prezentarea unor situaţii ipotetice, fără argumentarea pretinsei neclarități a Constituţiei, nu este suficientă pentru iniţierea procesului de interpretare a Constituţiei de către Curte (a se vedea DCC nr.69 din 27 iunie 2017, § 22; DCC nr.125 din 15 decembrie 2017, § 19; DCC nr.96 din 6 august 2020, § 8; DCC nr.98 din 6 august 2020, § 12; DCC nr. 144 din 17 decembrie 2020, § 12).

12. Aşadar, având în vedere faptul că autorii sesizării nu au îndeplinit cerinţa motivării caracterului incert şi neuniform al dispoziţiilor constituţionale, Curtea reţine că sesizarea este inadmisibilă şi nu poate fi acceptată pentru examinare în fond. 

Din aceste motive, în baza articolelor 135 alin. (1) lit. b), 140 alin. (2) din Constituție, 26 alin. (1) din Legea cu privire la Curtea Constituțională, 61 alin. (3) și 64 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională 

DECIDE:

1. Se declară inadmisibilă sesizarea privind interpretarea articolelor 85 și 98 din Constituție, depusă de dnii Vasile Bolea și Grigore Novac, deputați în Parlamentul Republicii Moldova.

2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

Președinte                           Domnica MANOLE

 

Chișinău, ­­2 februarie 2021
DCC nr. 16
Dosarul nr. 6b/2021

 

Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7473676  //   Vizitatori ieri: 0  //   azi: 53  //   Online: 1
Acces rapid