Decizia nr. 81 din 06.07.2020

Decizia nr. 81 din 06.07.2020 referitoare la solicitarea suspendării procedurii de declarare a vacanței unui mandat de deputat sau suspendării intrării în vigoare a proiectului de Hotărâre a Parlamentului privind demisia unui deputat


Subiectul sesizării: deputat, Serghei Sîrbu


Decizia:
1. d_81_2020_108b_2020_rou.pdf
2. d_81_2020_108b_2020_rus.pdf


Sesizări:


 

DECIZIE
referitoare la solicitarea suspendării procedurii de declarare a vacanței unui mandat de deputat sau suspendării intrării în vigoare a proiectului de Hotărâre a Parlamentului privind demisia unui deputat
(sesizarea nr. 108b/2020)

 

 

 CHIŞINĂU
6 iulie 2020

Curtea Constituţională, judecând în componenţa:
dnei Domnica MANOLE, Preşedinte,
dlui Eduard ABABEI,
dlui Nicolae ROȘCA,
dnei Liuba ȘOVA,
dlui Serghei ȚURCAN,
dlui Vladimir ȚURCAN, judecători,
cu participarea dlui Dumitru Avornic, asistent judiciar

Având în vedere sesizarea înregistrată pe 4 iulie 2020,
Examinând prima facie sesizarea menționată,
Având în vedere actele şi lucrările dosarului,
Deliberând pe 6 iulie 2020 în camera de consiliu, 

C O N S T A T Ă

La originea cauzei se află sesizarea dlui Serghei Sîrbu, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, depusă la Curtea Constituțională pe 4 iulie 2020, în baza articolelor 135 alin. (1) lit. b) din Constituţie, 25 lit. g) din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi 38 alin. (1) lit. g) din Codul jurisdicţiei constituţionale.

Autorul sesizării solicită Curții să explice următoarele chestiuni prin interpretarea articolelor 68, 69 și 71 din Constituție:

„1. În sensul articolelor 68 și 71 din Constituție, poate un deputat în Parlament să fie impus să-și depună mandatul de deputat în cazul părăsirii fracțiunii sale și/sau apariției divergențelor de opinii și viziuni?

2. În sensul articolului 71 din Constituție, sunt considerate persecutare a deputatului intimidările, presiunile, protestele cu scopul de a-l determina să renunțe la mandatul de deputat pe motiv că are opinii divergente și/sau a părăsit fracțiunea?

3. Care este valoarea juridică și poate fi considerat nul actul Parlamentului prin care s-a luat act de cererea de renunțare la mandatul de deputat, în cazul în care există dubii rezonabile că cererea de renunțare la mandat este depusă în urma exercitării presiunilor față de deputat și nu există posibilitatea obiectivă de a verifica dacă voința deputatului în momentul semnării cererii a fost una cu adevărat liberă și neinfluențată de nimeni? 

4. Este obligat Parlamentul Republicii Moldova, în sensul verificării respectării articolelor 69 și 71 din Constituție, să suspende procesul de declarare a vacanței mandatului de deputat și întreprinderea de măsuri suplimentare de verificare, inclusiv prin audierea personală a deputatului, în cazul în care există dubii rezonabile că cererea de renunțare la mandat este depusă în urma exercitării presiunilor față de deputat? 

5. În sensul articolelor 68, 69 și 71 din Constituție, în ce măsură Parlamentul Republicii Moldova poate restricționa (atât din punct de vedere legislativ, cât și alte măsuri) drepturile deputatului în Parlament, impune tratament diferențiat sau oricare alte restricții în caz de părăsire a fracțiunii din care face parte, în caz de divergențe de opinii și vot cu partidul sau fracțiunea parlamentară din care face sau a făcut parte?” 

Totodată, autorul sesizării solicită Curții să suspende procedura de declarare a vacanței funcției de deputat a dlui Ștefan Gațcan sau să suspende intrarea în vigoare a proiectului de Hotărâre a Parlamentului privind demisia unui deputat (proiectul nr. 291 din 1 iulie 2020).

Examinând solicitarea de suspendare, Curtea observă că articolul 251 alin. (1) din Legea nr. 317 din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituțională stipulează că acţiunea actelor normative prevăzute la articolul 4 alin. (1) lit. a), sesizate în modul corespunzător la Curtea Constituţională, care afectează sau se referă la domeniile stabilite la alin. (2) din prezentul articol, poate fi suspendată până la soluţionarea în fond a cauzei, cu emiterea unei decizii sau hotărâri definitive. Articolul 251 alin. (2) punctul 2 din Legea menționată prevede că se poate dispune suspendarea acţiunii actelor cu caracter individual emise de Parlament, Preşedintele Republicii Moldova sau de Guvern, care se referă la persoanele oficiale de stat exponente ale unui interes public şi/sau politic deosebit. Prevederi similare conține și articolul 71 din Codul jurisdicției constituționale, adoptat prin Legea nr. 502 din 16 iunie 1995.

Articolele 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, 4 alin. (1) lit. a) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și 4 alin. (1) lit. a) din Codul jurisdicției constituționale stabilesc că Curtea Constituţională exercită la sesizare controlul constituționalității legilor, regulamentelor şi hotărârilor Parlamentului, a decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, a hotărârilor şi dispoziţiilor Guvernului, precum şi a tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.

Din coroborarea articolelor 251 alin. (1), (2) și 4 alin. (1) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și a articolelor 71 alin. (1), (2) și 4 alin. (1) din Codul jurisdicției constituționale rezultă că Curtea Constituțională poate dispune suspendarea acțiunii hotărârilor Parlamentului, inclusiv a celor cu caracter individual, doar dacă acestea au fost contestate de autorul sesizării (a se vedea, mutatis mutandis, HCC nr. 13 din 21 mai 2020, §§ 35-37).

În această cauză, Curtea constată că autorul sesizării a solicitat Curții să interpreteze Constituția. Autorul sesizării nu a solicitat controlul constituționalității unei hotărâri a Parlamentului. Din acest motiv, chiar dacă Hotărârea în discuție ar fi fost adoptată, Curtea nu poate dispune suspendarea acesteia, deoarece nu a fost sesizată în modul corespunzător.

Cu privire la solicitarea de a suspenda procedura de declarare a vacanței unui mandat de deputat sau intrarea în vigoare a proiectului de Hotărâre a Parlamentului privind demisia unui deputat (proiectul nr. 291 din 1 iulie 2020), Curtea reține următoarele.

În Decizia nr. 41 din 23 aprilie 2020, Curtea a suspendat acțiunea, inclusiv procedura de intrare în vigoare, a Legii nr. 57 din 23 aprilie 2020 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Federației Ruse și Guvernul Republicii Moldova privind acordarea Guvernului Republicii Moldova a unui împrumut financiar de stat, până la examinarea în fond a sesizării. Curtea a adoptat această soluție, deoarece ea este competentă să verifice constituționalitatea a priori a tratatelor internaționale (a se vedea HCC nr. 24 din 9 octombrie 2014, §§ 28-29; HCC nr. 12 din 7 mai 2020, § 30; DCC nr. 17 din 7 noiembrie 2013, § 50). În plus, necesitatea suspendării acțiunii Legii nr. 57 din 23 aprilie 2020 a fost justificată prin faptul că după intrarea în vigoare a Acordului internațional, ratificat de Parlament prin Legea menționată, verificarea constituționalității acestuia nu ar fi fost posibilă (a se vedea DCC nr. 5 din 24 septembrie 2002).

Curtea subliniază că nu deține competența de a suspenda procedura de declarare a vacanței unui mandat de deputat sau intrarea în vigoare a proiectului de Hotărâre a Parlamentului privind demisia unui deputat. Curtea notează că spre deosebire de tratatele internaționale sau de legi (a se vedea HCC nr. 9 din 14 februarie 2014 cu privire la controlul a priori al constituționalității legilor) Hotărârea Parlamentului menționată de autorul sesizării intră în vigoare la data adoptării. Prin urmare, în lipsa unui interval de timp între adoptarea Hotărârii Parlamentului și intrarea acesteia îi vigoare, autorul sesizării nu poate solicita controlul a priori al Hotărârii menționate. În plus, Curtea nu deține competența de a suspenda acțiunea sau intrarea în vigoare a unui act neadoptat.

Din aceste considerente, în baza articolului 135 alin. (1) lit. b) din Constituție, articolului 251 din Legea cu privire la Curtea Constituțională, articolelor 6, 71, 61 și 64 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională 

D E C I D E

1. Se respinge solicitarea domnului Serghei Sîrbu, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, referitoare la suspendarea procedurii de declarare a vacanței unui mandat de deputat sau suspendarea intrării în vigoare a proiectului de Hotărâre a Parlamentului privind demisia unui deputat.

3. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

Președinte                                                     Domnica MANOLE 

Chișinău, 6 iulie 2020
DCC nr. 81
Dosarul nr. 108b/2020

 

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 6944610  //   Vizitatori ieri: 2637  //   azi: 1860  //   Online: 52
Acces rapid