Decizia nr. 72 din 29.06.2020

Decizia nr. 72 din 29.06.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 41g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 81 alin. (2) din Legea privind societățile cu răspundere limitată (dizolvarea și lichidarea societății cu răspundere limitată)


Subiectul sesizării: Curtea de Apel Chişinău, avocat Igor Selchin


Decizia:
1. d_72_2020_41g_2020_rou.pdf
2. d_72_2020_41g_2020_rus.pdf


Sesizări:


DECIZIE
DE INADMISIBILITATE
a sesizării nr. 41g/2020
privind excepția de neconstituționalitate a articolului 81 alin. (2) din Legea privind societățile cu răspundere limitată
(dizolvarea și lichidarea societății cu răspundere limitată) 

CHIȘINĂU 
29 iunie 2020

Curtea Constituțională, judecând în componența:
dnei Domnica MANOLE, Președinte,
dlui Nicolae ROȘCA,
dnei Liuba ȘOVA,
dlui Serghei ȚURCAN,
dlui Vladimir ȚURCAN, judecători,
cu participarea dnei Dina Musteața, asistent judiciar

Având în vedere sesizarea înregistrată pe 16 martie 2020,
Examinând admisibilitatea sesizării menționate,
Având în vedere actele și lucrările dosarului,
Deliberând pe 29 iunie 2020 în camera de consiliu, 

Pronunță următoarea decizie: 

ÎN FAPT 

1. La originea cauzei se află excepția de neconstituționalitate a  articolului 81 alin. (2) din Legea nr. 135 din 14 iunie 2007 privind societățile cu răspundere limitată, ridicată de S.R.L. „Avinion Com” prin reprezentantul său dl avocat Igor Selchin, parte în dosarul nr. 2ac-771/19, pendinte la Curtea de Apel Chișinău.

2. Sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a fost trimisă la Curtea Constituțională de un complet de judecători din cadrul Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ de la Curtea de Apel Chișinău (doamnele Ana Panov, Ina Dutca și domnul Ion Țurcan), în baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituție. 

A. Circumstanțele litigiului principal 

3. Pe 11 august 2017, S.R.L. „Avinion Com” a formulat o cerere de chemare în judecată împotriva S.R.L. „Alepa-Bas”, intervenienți accesorii fiind S.R.L. „Ostalagro”, S.R.L. „Mavel-Mond” și S.R.L. „Agro-Mondial” în vederea dizolvării și lichidării societății S.R.L. „Alepa-Bas”.

4. Prin hotărârea Judecătoriei Chișinău, sediul Centru din 18 iulie 2019 acțiunea a fost respinsă ca neîntemeiată.

5. Pe 2 august 2019, S.R.L. „Avinion Com” a declarat apel împotriva hotărârii Judecătoriei Chișinău, sediul Centru.

6. În procesul examinării cererii de apel, dl avocat Igor Selchin a ridicat, în interesele S.R.L. „Avinion Com”, excepția de neconstituționalitate a articolului 81 alin. (2) din Legea nr. 135 din 14 iunie 2007 privind societățile cu răspundere limitată.

7. Prin Încheierea din 4 februarie 2020, Curtea de Apel Chișinău a admis ridicarea excepției și a sesizat Curtea Constituțională, în vederea soluționării acesteia. 

B. Legislația pertinentă 

8.  Prevederile relevante ale Constituției sunt următoarele:

Articolul 16

Egalitatea

„(1) Respectarea și ocrotirea persoanei constituie o îndatorire primordială a statului.

(2) Toți cetățenii Republicii Moldova sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără deosebire de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenență politică, avere sau de origine socială.”

Articolul 46

Dreptul la proprietate privată și protecția acesteia

 „(1) Dreptul la proprietate privată, precum și creanțele asupra statului sunt garantate.

(2) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă și prealabilă despăgubire.

(3) Averea dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii se prezumă.

[…]”

9. Prevederile relevante ale Legii nr. 135 din 14 iunie 2007 privind societățile cu răspundere limitată sunt următoarele:

 

Articolul 81

 Dizolvarea și lichidarea societății

„(1) Societatea se dizolvă și se lichidează în temeiurile stabilite de prezenta lege, de Codul civil și de alte legi.

(2) Dizolvarea și lichidarea societății pot fi cerute în cazul în care este imposibilă răscumpărarea sau separarea părții sociale.”

 

ÎN DREPT

A. Argumentele autorului excepției de neconstituționalitate 

10. Autorul sesizării susține că textul „dizolvarea și lichidarea societății pot fi cerute în cazul în care este imposibilă răscumpărarea sau separarea părții sociale” conținut în articolul 81 alin. (2) din Legea cu privire la societățile cu răspundere limitată este contrar articolelor 16, 46 și 54 din Constituție.

11. De asemenea, autorul sesizării a invocat eventuale contradicții dintre dispozițiile Legii cu privire la societățile cu răspundere și cele ale Codului civil în domeniul dizolvării și lichidării persoanelor juridice, precum și reglementările inechitabile care permit încălcarea și ignorarea drepturilor asociaților minoritari, inclusiv prin lipsirea de profitul repartizat.

 

B. Aprecierea Curții 

12. Examinând admisibilitatea sesizării privind excepția de neconstituționalitate, Curtea constată următoarele.

13. În conformitate cu articolul 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, controlul constituționalității legilor, în prezenta cauză a Legii privind societățile cu răspundere limitată, ține de competența Curții Constituționale.

14. Curtea constată că sesizarea privind excepția de neconstituționalitate ridicată de S.RL. „Avinion Com”, parte în dosarul nr. 2ac-771/19, pendinte la Curtea de Apel Chișinău, este formulată de către subiectul căruia i s-a conferit acest drept, în baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituție, așa cum a fost interpretat acesta prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 2 din 9 februarie 2016.

15. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie prevederile articolului 81 alin. (2) din Legea nr. 135 din 14 iunie 2007 privind societățile cu răspundere limitată, i.e. dizolvarea și lichidarea societății pot fi cerute în cazul în care este imposibilă răscumpărarea sau separarea părții sociale”. Curtea admite că normele contestate ar putea fi aplicate la soluționarea cauzei. Așa cum rezultă din sesizare și din încheierea instanței, pe rolul Curții de Apel se află cauza civilă privind dizolvarea și lichidarea unei societăți cu răspundere limitată.

16. Curtea observă că normele contestate nu au mai făcut anterior obiect al controlului de constituționalitate.

17. Curtea reține că, deși autorul sesizării a invocat incidența articolelor  16 [egalitatea], 46 [dreptul la proprietate privată și protecția acesteia] și 54 [restrângerea exercițiului unor drepturi sau ale unor libertăți] din Constituție, acesta nu a argumentat relevanța și pertinența normelor constituționale în prezenta situație. Nu a fost motivată pretinsa neconformitate a dispozițiilor criticate cu prevederile constituționale invocate și nici nu s-a demonstrat raportul contradictoriu dintre ele.

 18. Astfel, Curtea menționează că excepția de neconstituționalitate prezintă o structură cu trei elemente: textul contestat din punctul de vedere al constituționalității (prevederea legală), textul de referință pretins a fi încălcat (prevederea constituțională) și motivarea de către autorul excepției a relației de contrarietate dintre cele două texte, adică motivarea neconstituționalității textului criticat (a se vedea DCC nr. 98 din 19 decembrie 2016, § 22; DCC nr. 80 din 9 iulie 2018, § 17; DCC nr.152 din 26 decembrie 2019, § 16).

19. Dacă ar proceda la examinarea sesizării formulate de o asemenea manieră, Curtea Constituțională s-ar substitui autorului ei în invocarea argumentelor de neconstituționalitate, fapt care ar echivala cu un control din oficiu. Acest tip de control este inadmisibil în condițiile în care, prin prisma articolului 24 alin. (2) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și articolului 39 din Codul jurisdicției constituționale, sesizarea trebuie să fie motivată, să cuprindă obiectul și împrejurările pe care subiectul își întemeiază cerințele, să expună normele legale și argumentele care justifică faptul că prevederea contestată contravine Constituției, precum și legătura cauzală directă între norma contestată și argumentele invocate (a se vedea DCC nr. 9 din 5 ianuarie 2018, § 21; DCC nr. 145 din 16 decembrie 2019,  § 16; DCC nr. 15 din 10 februarie 2020, § 17; DCC nr. 68 din 15 iunie 2020, § 23).

20. În situații similare, Curtea a respins ca inadmisibile sesizările formulate, precizând că simpla trimitere la un text din Constituție, fără explicarea pretinsei neconformități cu acesta a prevederilor legale contestate, nu echivalează cu un argument (a se vedea, mutatis mutandis, DCC nr. 151 din 26 decembrie 2019, § 16; DCC nr. 5 din 20 ianuarie 2020, § 20, DCC nr. 33 din 19 martie 2020, § 31; DCC nr. 50 din 28 mai 2020, § 16; DCC nr. 54 din 2 iunie 2020, § 31).

21. De asemenea, Curtea observă că, sub aparența unor critici a prevederilor contestate, autorul excepției își exprimă, de fapt, dezacordul cu eventualele contradicții dintre dispozițiile Legii cu privire la societățile cu răspundere limitată și ale Codului civil în domeniul dizolvării și lichidării persoanelor juridice, precum și cu pretinsele reglementări inechitabile care permit încălcarea și ignorarea drepturilor asociaților minoritari, inclusiv prin lipsirea de profitul deja repartizat între asociați.

22. Curtea nu poate reține critica autorului sesizării potrivit căreia dispozițiile contestate sunt în contradicție cu alte acte normative infraconstituționale. În acest sens, Curtea reiterează că examinarea constituționalității unui text de lege are în vedere compatibilitatea acestui text cu dispozițiile constituționale pretins a fi încălcate, dar nu raportarea la alte norme infraconstituţionale sau compararea prevederilor mai multor legi între ele şi raportarea concluziei ce ar rezulta din această comparație la dispoziții ori principii ale Constituției (a se vedea, mutatis mutandis, HCC nr. 40 din 21 decembrie 2017, § 29, DCC nr. 139 din 12 decembrie 2019, § 25). Astfel, o pretinsă incompatibilitate între două sau mai multe norme legale infraconstituționale cuprinse în acte normative distincte nu constituie o problemă de constituționalitate, ci una de interpretare și aplicare a legii, a cărei rezolvare revine instanțelor de judecată (a se vedea DCC nr. 91 din 19 septembrie 2019, § 19; DCC nr. 106 din 7 octombrie 2019, § 25; DCC nr. 24 din 2 martie 2020, § 24). De altfel, și Curtea Europeană a Drepturilor Omului a subliniat că rolul decizional conferit instanțelor de judecată urmărește tocmai înlăturarea dubiilor ce persistă cu ocazia interpretării normelor (Rohlena v. Cehia [MC], 27 ianuarie 2015, § 50 și § 51).

23. Prin urmare, în baza celor menționate supra, Curtea constată că sesizarea este inadmisibilă și nu poate fi acceptată pentru examinare în fond. 

Din aceste motive, în baza articolului 26 alin. (1) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și a articolelor 61 alin. (3) și 64 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională

 

D E C I D E: 

1. Se declară inadmisibilă sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a articolului 81 alin. (2) din Legea nr. 135 din 14 iunie 2007 privind societățile cu răspundere limitată, ridicată de S.R.L. „Avinion Com”, parte în dosarul nr. 2ac-771/19, pendinte la Curtea de Apel Chișinău. 

2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Președinte                                                        Domnica MANOLE 

 

Chișinău, 29 iunie  2020
DCC nr. 72
Dosarul 41g/2020

Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7468552  //   Vizitatori ieri: 1672  //   azi: 1147  //   Online: 27
Acces rapid