Decizia nr. 78 din 04.07.2024

Decizia nr. 78 din 04.07.2024 de inadmisibilitate a sesizării nr. 11g/2024 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 140 alin. (11) din Codul de executare (limitarea numărului licitațiilor)


Subiectul sesizării: Curtea de Apel Chişinău, din oficiu judecătorii dnii Ion Secrieru și Vitalie Cotorobai și dna Marina Anton


Decizia:
1. d_78_2024_11g_2024_rou.pdf


Sesizări:


DECIZIE
DE INADMISIBILITATE
a  sesizării nr. 11g/2024
privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 140 alin. (11) din Codul de executare
(limitarea numărului licitațiilor)

CHIŞINĂU
4 iulie 2024

Curtea Constituțională, judecând în componența:
dnei Domnica MANOLE, Președinte,
dnei Viorica PUICA,
dlui Nicolae ROȘCA,
dnei Liuba ȘOVA,
dlui Serghei ȚURCAN,
dlui Vladimir ȚURCAN, judecători,
cu participarea dnei Ludmila Chihai, asistent judiciar,

Având în vedere sesizarea înregistrată la 24 ianuarie 2024,
Examinând admisibilitatea sesizării menționate,
Având în vedere actele și lucrările dosarului,
Deliberând la 4 iulie 2024, în camera de consiliu,

Pronunță următoarea decizie:

PROCEDURA

1. La originea cauzei se află sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a textului „Pentru vânzarea unui bun vor fi organizate cel mult 3 licitaţii." din articolul 140 alin. (11) din Codul de executare, ridicată din oficiu de judecătorii dnii Ion Secrieru și Vitalie Cotorobai și dna Marina Anton, în dosarul nr. 2r-2280/2023, pendinte la Curtea de Apel Chișinău.

2. Sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a fost trimisă la Curtea Constituțională de un complet de judecători de la Curtea de Apel Chișinău, pe baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituție.

ÎN FAPT

A. Circumstanțele litigiului principal

3. În procedura de executare silită se află documentul executoriu nr. 2-5199/2021 din 24 septembrie 2021, emis de Judecătoria Chișinău, sediul Centru, referitor la partajarea proprietății comune în devălmășie (un apartament) prin vânzare la licitație publică și distribuirea între coproprietari a prețului obținut, proporțional cu cota parte.

4. La 25 mai 2022, dl Oleg Ungureanu, executor judecătoresc, a emis încheierea privind primirea spre executare a documentului executoriu menționat supra și a invitat părțile procedurii de executare să se prezinte la biroul executorului judecătoresc pentru desfășurarea procedurii de conciliere, explicarea drepturilor și obligațiilor și, după caz, stabilirea modului de executare a documentlui executoriu.

5. La 28 octombrie 2022, în Monitorul Oficial a fost publicat anunțul privind organizarea la 15 noiembrie 2022 a licitației publice de vânzare a bunului imobil. La licitație nu s-a înscris nicio persoană. Astfel, licitația din 15 noiembrie 2022 nu a avut loc.

6. La 25 noiembrie 2022, în Monitorul Oficial a fost publicat anunțul privind organizarea la 13 decembrie 2022 a licitației repetate de vânzare a bunului imobil. La licitație nu s-a înscris nicio persoană. Astfel, licitația repetată din 13 decembrie 2022 nu a avut loc.

7. La 23 decembrie 2022, în Monitorul Oficial a fost publicat anunțul privind organizarea la 17 ianuarie 2023 a licitației repetate de vânzare a bunului imobil. La licitație nu s-a înscris nicio persoană. Astfel, licitația din 17 ianuarie 2023 nu a avut loc.

8. La 10 martie 2023, în Monitorul Oficial a fost publicat anunțul privind organizarea la 28 martie 2023 a licitației repetate de vânzare a bunului imobil. La 24 marie 2023, doi participanți s-au înscris la licitație. În urma desfășurării licitației repetate, dl Oleg Ungureanu a întocmit procesul-verbal al licitației nr. 026-6462022 din 28 martie 2023.

9. La 19 aprilie 2023, dl Oleg Ungureanu a formulat în instanța de judecată un demers prin care a solicitat confirmarea procesului-verbal al licitației nr. 026-6462022 din 28 martie 2023 privind vânzarea bunului imobil.

10. Prin Încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, din 21 aprilie 2023 a fost respins demersul executorului judecătoresc referitor la confirmarea procesului-verbal al licitației nr. 026-6462022 din 28 martie 2023 privind vânzarea bunului imobil. În motivarea soluției sale, instanța de fond a menționat că executorul judecătoresc a încălcat la desfășurarea licitației prevederile articolului 140 alin. (11) din Codul de executare, deoarece a înstrăinat bunul imobil la cea de-a patra licitație, deși norma legală stabilește numărul limită de trei licitații.

11. La 7 iunie 2023, dl Oleg Ungureanu a formulat un recurs împotriva Încheierii Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, din 21 aprilie 2023.

12.  În cadrul examinării cererii de recurs, judecătorii dnii Ion Secrieru și Vitalie Cotorobai și dna Marina Anton au ridicat din oficiu excepția de neconstituționalitate a textului „Pentru vânzarea unui bun vor fi organizate cel mult 3 licitaţii." din articolul 140 alin. (11) din Codul de executare.

13. Prin încheierea din 28 noiembrie 2023, Curtea de Apel Chișinău a ridicat excepția de neconstituționalitate şi a trimis sesizarea la Curtea Constituţională, în vederea soluționării acesteia.

B. Legislația pertinentă

14. Prevederile relevante ale Constituției sunt următoarele:

Articolul 20

Accesul liber la justiţie

„(1) Orice persoană are dreptul la satisfacţie efectivă din partea instanţelor judecătoreşti competente împotriva actelor care violează drepturile, libertăţile şi interesele sale legitime.

[...]"

Articolul 46

Dreptul la proprietate privată şi protecţia acesteia

„(1) Dreptul la proprietate privată, precum şi creanţele asupra statului, sunt garantate.

[...]"

15. Prevederile relevante ale Codului de executare, adoptat prin Legea nr. 443 din 24 decembrie 2004, sunt următoarele:

Articolul 136

 Confirmarea de către instanţa de judecată a procesului-verbal al licitaţiei

„(1) În cazul în care dreptul de proprietate asupra bunului adjudecat la licitaţie trebuie să fie supus înregistrării de stat, executorul judecătoresc, după ce întocmeşte procesul-verbal al licitaţiei, transmite instanţei de judecată în a cărei circumscripţie se află sediul biroului său copia de pe procedura de executare pentru confirmarea procesului-verbal al licitaţiei.

(2) În termen de 5 zile de la primirea copiei de pe procedura de executare, judecătorul constată legalitatea desfăşurării licitaţiei, pronunţînd în acest sens o încheiere motivată. Prin aceeaşi încheiere judecătorul dispune anularea măsurilor de asigurare a acţiunii aplicate asupra bunului vîndut la licitaţie, dacă acestea există.

(3) În cazul în care constată neregularităţi în procedura de desfăşurare a licitaţiei care nu pot fi înlăturate de îndată, judecătorul pronunţă o încheiere motivată în care indică măsurile pe care executorul judecătoresc urmează să le întreprindă.

(4) Încheierea judecătorului poate fi contestată cu recurs.

(5) În cazul în care judecătorul nu confirmă procesul-verbal al licitaţiei, executorul judecătoresc dispune desfăşurarea unei licitaţii repetate. În acest caz, acontul depus pentru licitaţia anterioară se menţine pentru licitaţia repetată.

(6) Stingerea datoriei după vînzarea bunului la licitaţie nu poate servi temei de neconfirmare sau de anulare a licitaţiei."

Articolul 139

Cazurile când se declară că licitaţia nu a avut loc

„(1) Se declară că licitaţia nu a avut loc în cazul în care:

a) nu s-au înregistrat cel puţin 2 participanţi;

b) la licitaţie s-a prezentat numai un participant sau nu s-a prezentat nici unul;

c) nici un participant la licitaţie nu a propus cel puţin un preţ egal cu preţul iniţial al bunurilor scoase la licitaţie;

d) adjudecătorul nu a achitat integral, în termen, costul lotului cumpărat;

e) judecătorul a pronunţat o încheiere, rămasă irevocabilă, privind neconfirmarea procesului-verbal al licitaţiei.

(2) Dacă s-a declarat că licitaţia nu a avut loc, executorul judecătoresc consemnează acest fapt într-un proces-verbal.

(3) În cazul în care s-a declarat că licitaţia nu a avut loc din motivele indicate la alin.(1) lit.a)-c) din prezentul articol, creditorul este în drept să preia bunurile la preţul stabilit la licitaţie. Creditorul gajist are dreptul preferenţial de a primi bunul gajat. Creditorul care a solicitat primirea bunului în contul achitării datoriei este obligat să restituie suma ce depăşeşte valoarea creanţelor sale.

(4) Prevederile alin.(3) nu se aplică în cazurile indicate la alin.(1) lit.d) şi e)."

Articolul 140

Licitaţia repetată

„(1) Dacă, în decurs de 5 zile de la data desfăşurării licitaţiei, creditorul nu solicită preluarea bunurilor, se organizează licitaţie repetată în condiţiile prezentului cod.

(11) Pentru vânzarea unui bun vor fi organizate cel mult 3 licitaţii. În cazul în care se declară că licitaţia nu a avut loc din motivul indicat la art.139 alin.(1) lit.e) din prezentul cod, numărul licitaţiilor nu este limitat.

(2) În cazurile prevăzute la art. 139 alin.(1) lit.a)-c) din prezentul cod, executorul judecătoresc reduce preţul bunului. Reducerea nu poate fi mai mare de 20% din preţul la care a fost expus bunul la licitaţia precedentă şi de 10% în cazul bunurilor imobile. Preţul iniţial al bunului expus spre vînzare la a treia licitaţie nu poate fi mai mic de 50% din preţul stabilit la evaluarea acestuia În celelalte cazuri nu se permite reducerea preţului.

(3) Dacă se declară că licitaţia repetată nu a avut loc, creditorul este în drept să preia bunurile în contul achitării creanţei, la preţul iniţial stabilit la ultima licitaţie.

(4) Dacă la bunurile nevândute la licitaţia repetată pretind mai mulţi creditori, acestea se vor transmite în ordinea de satisfacere a creanţelor, stabilită de prezentul cod.

(5) Dacă nu există creanţe care trebuie satisfăcute în primul rînd, de dreptul preferenţial dispune creditorul la al cărui demers au fost sechestrate bunurile, apoi creditorul care a avansat cheltuielile de executare pentru urmărirea acestui bun.

(6) În cazul în care creditorii se află în situaţii egale, problema se rezolvă prin tragere la sorţi.

(7) În cazul în care creditorul care a solicitat să-i fie transmise bunurile nu se prezintă nemotivat la data stabilită de executorul judecătoresc sau refuză primirea lor, bunurile sînt propuse unui alt creditor, conform ordinii stabilite, iar dacă nu există alţi creditori, bunurile sînt vîndute prin alte modalităţi prevăzute de prezentul cod ori sechestrul se ridică dacă cheltuielile de executare sînt achitate integral.

(8) În cazul în care suma restituită de creditor în condiţiile art.139 alin.(3) din prezentul cod nu este suficientă pentru acoperirea cheltuielilor de executare, acesta va achita şi cheltuielile de executare. Bunul va fi transmis creditorului care a acceptat primirea lui în contul datoriei după achitarea diferenţei dintre valoarea bunului transmis şi valoarea creanţei sale şi după achitarea cheltuielilor de executare.

(9) Transmiterea bunului se dispune prin încheiere a executorului judecătoresc. În cazul transmiterii în contul achitării datoriei a bunurilor dreptul de proprietate asupra cărora este supus înregistrării de stat, încheierea executorului judecătoresc de transmitere a bunului se confirmă de instanţa de judecată, conform procedurii stabilite la art.136 din prezentul cod. Încheierea instanţei de judecată prin care se constată legalitatea transmiterii bunului serveşte temei pentru înregistrarea dreptului de proprietate pe numele creditorului care a preluat bunul în contul achitării creanţei.

(10) Ridicarea sechestrului de pe bunuri în cazurile prevăzute la alin. (7) se admite în baza unei încheieri."

Articolul 142

Contestarea rezultatelor licitaţiei

„(1) Creditorul, debitorul şi/sau persoanele care au participat la licitaţie pot contesta procesul-verbal de desfăşurare a licitaţiei în termen de 15 zile de la data desfăşurării.

(2) În cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra bunurilor care urmează a fi supuse înregistrării de stat, va fi contestată încheierea judecătorului privind confirmarea licitaţiei.

(3) În termen de 2 luni de la data cînd trebuiau să afle despre desfăşurarea licitaţiei, terţii care nu au participat la licitaţie pot cere anularea rezultatelor ei. Persoanele respective nu vor putea fi repuse în termenul de contestare dacă, din data desfăşurării licitaţiei, a trecut mai mult de un an.

(4) În cazul contestării rezultatelor licitaţiei de către părţile în procedura de executare, sumele obţinute în urma desfăşurării licitaţiei se menţin în contul curent special al executorului judecătoresc pînă la devenirea irevocabilă a hotărîrii judecătoreşti prin care s-a examinat contestarea."

ÎN DREPT

A. Argumentele autorilor excepției de neconstituționalitate

16. Autorii excepției susțin că, în cadrul procedurii de executare silită, legea limitează numărul de licitații publice în rezultatul cărora poate fi vândut un bun urmărit, fără a reglementa modul în care urmează a se acționa în continuare, fapt care încalcă dreptul la un proces echitabil și dreptul de proprietate al creditorului, acesta fiind privat de posibilitatea urmăririi bunului care a fost expus de trei ori la licitație, dar nu a fost vândut.

17. De asemenea, autorii excepției menționează că modul în care este redactată norma legală contestată nu permite să se continue procedura de executare și să se urmărească bunul, deoarece nu explică în care mod urmează să acționeze executorul judecătoresc în cazul în care bunul nu a fost vândut la trei licitații.

18. Prin urmare, autorii excepției pretind că prevederile contestate contravin articolelor 20 alin. (1) și 46 alin. (1) din Constituție.

B. Aprecierea Curții

19. Examinând admisibilitatea sesizării privind excepția de neconstituționalitate, Curtea constată următoarele.

20. În conformitate cu articolul 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, controlul constituționalității legilor, în prezenta cauză a unor prevederi din Codul de executare, adoptat prin Legea nr. 443 din 24 decembrie 2004, ține de competența Curții Constituționale.

21. Sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a fost ridicată din oficiu de către judecătorii care examinează o cerere de recurs menționată la § 11 supra și este formulată de subiecții cărora li s-a conferit acest drept, pe baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituție, așa cum a fost interpretat acesta prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 2 din 9 februarie 2016.

22. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl reprezintă textul „Pentru vânzarea unui bun vor fi organizate cel mult 3 licitaţii." din articolul 140 alin. (11) din Codul de executare. Dispozițiile criticate nu au făcut anterior obiect al controlului de constituționalitate.

23. Curtea a stabilit în jurisprudența sa, ca o condiție de admisibilitate a sesizării privind excepţia de neconstituţionalitate, şi faptul că prevederile contestate trebuie să fie aplicabile la soluționarea cauzei (a se vedea HCC nr. 2 din 9 februarie 2016, punctul 1 din dispozitiv).

24. Excepția de neconstituționalitate a fost ridicată în cadrul unui recurs împotriva Încheierii Judecătoriei Chișinău, prin care a fost respins demersul executorului judecătoresc referitor la confirmarea unui proces-verbal al licitației privind vânzarea unui bun imobil (un apartament). Având în vedere că în motivarea soluției sale instanța de fond a menționat că executorul judecătoresc la desfășurarea licitației a încălcat prevederile articolului 140 alin. (11) din Codul de executare, Curtea admite că instanţa de judecată le-ar putea aplica la soluționarea cauzei.

25. Curtea notează că o altă condiție obligatorie pentru ca excepţia de neconstituţionalitate să poată fi examinată în fond este incidența unui drept fundamental. Astfel, Curtea va analiza, prin prisma argumentelor autorilor sesizării, dacă prevederile contestate reprezintă o ingerință într-un drept fundamental (DCC nr. 14 din 7 februarie 2023, § 21).

26. Curtea reţine că autorii excepției au invocat articolele 20 alin. (1) (accesul liber la justiţie) și 46 alin. (1) (dreptul la proprietate privată şi protecţia acesteia) din Constituţie.

27. Referitor la incidenţa articolului 20 din Constituţie, Curtea reţine că acesta stabileşte că orice persoană are dreptul la satisfacţie efectivă din partea instanţelor judecătoreşti împotriva actelor care violează drepturile, libertăţile şi interesele sale legitime. Curtea observă că articolul 20 alin. (1) din Constituţie stabilește obligația pozitivă a statului de a asigura dreptul la satisfacţie efectivă.

28. Curtea reţine că executarea unei hotărâri judecătoreşti trebuie considerată ca făcând parte integrantă din „proces", în sensul articolului 6 § 1 din Convenţie. Potrivit jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, accesul la justiţie semnifică nu doar posibilitatea juridică efectivă de a te adresa unui organ de plină jurisdicţie pentru soluţionarea unei contestaţii şi obţinerea unei satisfacţii, ci şi dreptul de a cere executarea hotărârii obţinute. Dreptul de acces la justiţie ar fi iluzoriu dacă ordinea juridică internă a unui stat contractant ar permite ca o hotărâre definitivă şi obligatorie să rămână fără efect în detrimentul unei părţi (a se vedea Romańczyk v. Franța, 18 noiembrie 2010, § 53; Mehmet Taner Şentürk v. Turcia, 20 septembrie 2022, § 37). Prin urmare, statului îi revine obligaţia pozitivă de a organiza un sistem de punere în aplicare a hotărârilor judecătoreşti definitive.

29. În jurisprudența sa, Curtea a reținut că, deoarece executarea hotărârilor judecătoreşti este parte integrantă a procesului judiciar, stabilirea regulilor de desfăşurare a procesului de executare constituie o prerogativă exclusivă a legislatorului, care poate institui, în considerarea unor situaţii deosebite, reguli speciale de procedură. Procedura de executare are sarcina de a contribui la realizarea drepturilor creditorului recunoscute printr-un document executoriu prezentat spre executare în modul stabilit de lege (a se vedea HCC nr. 4 din 6 februarie 2014, §§ 61-62; HCC nr. 31 din 17 decembrie 2020, § 55).

30. Curtea observă că textul contestat de autorii excepției stabilește că pentru vânzarea unui bun vor fi organizate cel mult trei licitaţii (articolul 140 alin. (11) din Codul de executare). Curtea consideră că ţine de competenţa legislatorului să instituie un număr limită al licitațiilor organizate pentru vânzarea unui bun.

31. În acest context, Curtea nu vede în ce măsură textul contestat din articolul 140 alin. (11) din Codul de executare restricţionează dreptul la satisfacţie efectivă prevăzut de articolul 20 din Constituţie, de vreme ce legislatorul a reglementat în articolele 139 şi 140 din Codul de executare acţiunile întreprinse de către executorul judecătoresc în cazul în care se declară că licitaţia iniţială şi licitaţia repetată nu au avut loc. Astfel, în cazul în care s-a declarat că licitaţia nu a avut loc din motivele indicate la alin. (1) literele a)-c) din articolul 139, creditorul este în drept să preia bunurile la preţul stabilit la licitaţie. Creditorul gajist are dreptul preferenţial de a primi bunul gajat. Creditorul care a solicitat primirea bunului în contul achitării datoriei este obligat să restituie suma ce depăşeşte valoarea creanţelor sale (articolul 139 alin. (3)). De asemenea, dacă se declară că licitaţia repetată nu a avut loc, creditorul este în drept să preia bunurile în contul achitării creanţei, la preţul iniţial stabilit la ultima licitaţie (articolul 140 alin. (3)).

32. În acelaşi timp, Curtea subliniază că opţiunea creditorului de a prelua bunul în contul creanţei reprezintă o parte a procedurii de vânzare a bunurilor, care facilitează executarea silită, cu voinţa creditorului, fără a afecta drepturile debitorului, prin evitarea survenirii unor circumstanţe care ar face executarea dificilă sau imposibilă. Prin urmare, creditorul decide asupra preluării în proprietate a bunului urmărit. De asemenea, Curtea menţionează că executorul judecătoresc nu decide în mod arbitrar cum să procedeze în cazul când se declară că licitaţia nu a avut loc şi este necesară organizarea unei licitaţii repetate, ci acţionează în strictă corespundere cu procedura deja stabilită de Parlament. Curtea reține că prevederile contestate au fost adoptate de legislator pentru asigurarea satisfacerii eficiente a drepturilor creditorilor şi executarea în termeni rezonabili a hotărârilor judecătoreşti. Prin urmare, Curtea nu constată incidența articolului 20 din Constituție în prezenta cauză.

33. Referitor la incidenţa articolului 46 din Constituţie, Curtea menționează că, potrivit acestuia, dreptul la proprietate privată, precum şi creanţele asupra statului, sunt garantate.

34. Autorii sesizării pretind că textul contestat „Pentru vânzarea unui bun vor fi organizate cel mult 3 licitaţii." din articolul 140 alin. (11) din Codul de executare încalcă dreptul de proprietate al creditorului, deoarece acesta ar fi privat de posibilitatea urmăririi bunului care a fost expus de trei ori la licitație, dar nu a fost vândut.

35. Curtea reține că, potrivit articolului 140 alin. (1) din Codul de executare, dacă în decurs de cinci zile de la data desfăşurării licitaţiei creditorul nu solicită preluarea bunurilor, se organizează o licitaţie repetată în condiţiile codului. Totodată, dacă se declară că licitaţia repetată nu a avut loc, creditorul este în drept să preia bunurile în contul achitării creanţei, la preţul iniţial stabilit la ultima licitaţie (articolul 140 alin. (3)).

36. De asemenea, legislatorul a prevăzut că în cazul în care creditorul care a solicitat să-i fie transmise bunurile nu se prezintă nemotivat la data stabilită de executorul judecătoresc sau refuză primirea lor, bunurile sunt propuse unui alt creditor, conform ordinii stabilite, iar dacă nu există alţi creditori, bunurile sunt vândute prin alte modalităţi prevăzute de Codul de executare ori sechestrul se ridică dacă cheltuielile de executare sunt achitate integral (articolul 140 alin. (7) din Codul de executare). Bunul va fi transmis creditorului care a acceptat primirea lui în contul datoriei după achitarea diferenţei dintre valoarea bunului transmis şi valoarea creanţei sale şi după achitarea cheltuielilor de executare (articolul 140 alin. (8) din Codul de executare). Transmiterea bunului se dispune prin încheierea executorului judecătoresc. În cazul transmiterii în contul achitării datoriei a bunurilor dreptul de proprietate asupra cărora este supus înregistrării de stat, încheierea executorului judecătoresc de transmitere a bunului se confirmă de instanţa de judecată, conform procedurii stabilite la articolul 136 din Cod. Încheierea instanţei de judecată prin care se constată legalitatea transmiterii bunului serveşte temei pentru înregistrarea dreptului de proprietate pe numele creditorului care a preluat bunul în contul achitării creanţei (articolul 140 alin. (9) din Codul de executare). Prin urmare, Curtea reține că legislatorul a prevăzut modul în care creditorul își poate apăra (valorifica) dreptul de proprietate și nu constată incidența articolului 46 din Constituție în prezenta cauză.

37. Totodată, cu referire la criticile autorilor excepţiei potrivit cărora modul în care este expusă norma legală contestată nu permite a continua procedura de executare și de a urmări în continuare bunul, deoarece nu explică cum urmează să acționeze executorul judecătoresc în cazul în care bunul nu a fost vândut la trei licitații, Curtea reaminteşte că o dispoziţie legală nu poate fi ruptă din sistemul normativ din care face parte şi nu poate acţiona în mod izolat. Dimpotrivă, ea trebuie citită în coroborare cu celelalte dispoziţii incidente ca făcând parte dintr-un sistem juridic coerent (a se vedea HCC nr. 24 din 10 august 2021, § 43, HCC nr. 37 din 7 decembrie 2021, § 55).

38. Astfel, Curtea observă că autorii sesizării invocă, în realitate, o problemă de interpretare şi aplicare a legii. Curtea reiterează că aspectele legate de interpretarea şi de aplicarea legii nu ţin de competenţa Curţii Constituţionale (a se vedea DCC nr. 20 din 17 februarie 2022, § 31). Această competenţă le revine, prin definiţie, instanţelor de judecată.

39. Prin urmare, pe baza celor menționate supra, Curtea constată că sesizarea este inadmisibilă și nu poate fi acceptată pentru examinare în fond.


Din aceste motive, pe baza articolelor 135 alin. (1) literele a) și g), 140 alin. (2) din Constituție, 26 alin. (1) din Legea cu privire la Curtea Constituțională, 61 alin. (3) și 64 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională

D E C I D E:

1.  Se declară inadmisibilă sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a textului „Pentru vânzarea unui bun vor fi organizate cel mult 3 licitaţii." din articolul 140 alin. (11) din Codul de executare, ridicată de judecătorii domnii Ion Secrieru și Vitalie Cotorobai și doamna Marina Anton, în dosarul nr. 2r-2280/2023, pendinte la Curtea de Apel Chișinău.

2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Președinte                                                                                             Domnica MANOLE

Chișinău, 4 iulie 2024
DCC nr. 78
Dosarul nr. 11g/2024

Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori:   //   Vizitatori ieri:   //   azi:   //   Online:
Acces rapid