Decizia nr. 63 din 13.06.2024

Decizia nr. 63 din 13.06.2024 de inadmisibilitate a sesizări nr. 247g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 74 alin. (1) și 111 alin. (2) litera a) din Codul familiei (obligația de întreținere a copiilor de către părinți)


Subiectul sesizării: Judecătoria Bălți, sediul central, dna avocat Tatiana Ivas


Decizia:
1. d_63_2024_247g_2023_rou.pdf


Sesizări:


DECIZIE
DE INADMISIBILITATE
a  sesizării nr. 247g/2023
privind excepția de neconstituționalitate a
articolelor 74 alin. (1) și 111 alin. (2) litera a) din Codul familiei
(obligația de întreținere a copiilor de către părinți)

 CHIŞINĂU
13 iunie 2024

Curtea Constituțională, judecând în componența:
dnei Liuba ȘOVA, președinte de ședință,
dnei Viorica PUICA,
dlui Nicolae ROȘCA,
dlui Serghei ȚURCAN,
dlui Vladimir ȚURCAN, judecători,
cu participarea dnei Dina Musteața, asistent judiciar,
Având în vedere sesizarea înregistrată la 10 noiembrie 2023,
Examinând admisibilitatea sesizării menționate,
Având în vedere actele și lucrările dosarului,
Deliberând la 13 iunie 2024, în camera de consiliu,

Pronunță următoarea decizie:

PROCEDURA

1. La originea cauzei se află sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 74 alin. (1) și 111 alin. (2) lit. a) din Codul familiei, ridicată de dna avocat Tatiana Ivas, în interesele dlui Vladislav Rimleanschi, în dosarul nr. 2-2815/2023, pendinte la Judecătoria Bălți, sediul central.

2. Sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a fost trimisă la Curtea Constituțională de dna judecător Svetlana Ghercavii de la Judecătoria Bălți, sediul central, pe baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituție.

ÎN FAPT

A. Circumstanțele litigiului principal

3. Prin hotărârea din 22 aprilie 2011, Judecătoria Bălți a dispus încasarea din contul dlui Nicolai Rimleanschi în beneficiul dnei Svetlana Lagodenco a sumei totale în mărime de 1200 lei pentru întreținerea copiilor minori E.R. și Vladislav Rimleanschi.

4. Prin hotărârea din 4 decembrie 2014, Judecătoria Bălți a majorat cuantumul pensiei de întreținere stabilită prin hotărârea din 22 aprilie 2011 și a dispus încasarea din contul dlui Nicolai Rimleanschi în beneficiul dnei Svetlana Lagodenco a sumei de 1200 lei pentru întreținerea copilului minor Vladislav Rimleanschi până la atingerea vârstei majoratului.

5. La 19 iunie 2023, dl Vladislav Rimleanschi a formulat o acțiune în justiție împotriva dlui Nicolai Rimleanschi cu privire la încasarea pensiei de întreținere. În motivarea acțiunii acesta a menționat că în prezent, deși a atins vârsta majoratului, el își continuă studiile la un colegiu și are necesitate de întreținere până la absolvire. De asemenea, menționează că, deocamdată, din motive de sănătate nu poate să se angajeze în câmpul muncii pentru a acumula resurse financiare și a face față cheltuielilor necesare pentru studii și pentru existență.

6. În cadrul examinării cauzei, dna avocat Tatiana Ivas a ridicat, în interesele dlui Vladislav Rimleanschi, excepţia de neconstituţionalitate a articolelor 74 alin. (1) și 111 alin. (2) lit. a) din Codul familiei care stabilesc obligația de întreținere dintre părinți și copii și, respectiv, stingerea acestei obligații.

7. Judecătoria Bălți, sediul central, a admis ridicarea excepţiei de neconstituţionalitate şi a trimis, în acest sens, o sesizare la Curtea Constituţională.

B. Legislația pertinentă

8. Prevederile relevante ale Constituției sunt următoarele:

Articolul 1

Statul Republica Moldova

„[...]

(3) Republica Moldova este un stat de drept, democratic, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile lui, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme şi sînt garantate."

Articolul 4

Drepturile și libertățile omului

„(1) Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile omului se interpretează şi se aplică în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care Republica Moldova este parte.

(2) Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care Republica Moldova este parte şi legile ei interne, prioritate au reglementările internaţionale."

Articolul 7

Constituția, Lege Supremă

„Constituţia Republicii Moldova este Legea ei Supremă. Nici o lege şi nici un alt act juridic care contravine prevederilor Constituţiei nu are putere juridică."

Articolul 8

Respectarea dreptului internațional

și a tratatelor internaționale

„(1) Republica Moldova se obligă să respecte Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite şi tratatele la care este parte, să-şi bazeze relaţiile cu alte state pe principiile şi normele unanim recunoscute ale dreptului internaţional.

(2) Intrarea în vigoare a unui tratat internaţional conţinînd dispoziţii contrare Constituţiei va trebui precedată de o revizuire a acesteia."

Articolul 15

Universalitatea

„Cetăţenii Republicii Moldova beneficiază de drepturile şi de libertăţile consacrate prin Constituţie şi prin alte legi şi au obligaţiile prevăzute de acestea."

Articolul 16

  Egalitatea

„(1) Respectarea şi ocrotirea persoanei constituie o îndatorire primordială a statului.

(2) Toţi cetăţenii Republicii Moldova sînt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau de origine socială."

Articolul 20

Accesul liber la justiție

„(1) Orice persoană are dreptul la satisfacţie efectivă din partea instanţelor judecătoreşti competente împotriva actelor care violează drepturile, libertăţile şi interesele sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi accesul la justiţie."

Articolul 24

Dreptul la viață și la integritate fizică și psihică

„(1) Statul garantează fiecărui om dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică.

(2) Nimeni nu va fi supus la torturi, nici la pedepse sau tratamente crude, inumane ori degradante.

(3) Pedeapsa cu moartea este abolită. Nimeni nu poate fi condamnat la o asemenea pedeapsă şi nici executat."

Articolul 35

Dreptul la învățătură

„(1) Dreptul la învăţătură este asigurat prin învățământul general obligatoriu, prin învățământul liceal şi prin cel profesional, prin învățământul superior, precum şi prin alte forme de instruire şi de perfecţionare.

[...]."

Articolul 50

Ocrotirea mamei, copiilor și a tinerilor

„[...]

(2) Copiii şi tinerii se bucură de un regim special de asistenţă în realizarea drepturilor lor.

(3) Statul acordă alocaţiile necesare pentru copii şi ajutoare pentru îngrijirea copiilor bolnavi ori cu dizabilităţi. Alte forme de asistenţă socială pentru copii şi tineri se stabilesc prin lege.

[...]."

9. Prevederile relevante ale Codului familiei nr. 1316 din 26 octombrie 2000 sunt următoarele:

Articolul 74

Obligația părinților de a-și întreține copiii

„(1) Părinţii sunt obligaţi să-şi întreţină copiii minori şi copiii majori inapţi de muncă care necesită sprijin material.

(2) Modul de plată a pensiei de întreţinere se determină în baza unui contract încheiat între părinţi sau între părinţi şi copilul major inapt de muncă.

(3) Dacă lipseşte un atare contract şi părinţii nu participă la întreţinerea copiilor, pensia de întreţinere se încasează pe cale judecătorească, la cererea unuia dintre părinţi, a tutorelui copilului sau a autorităţii tutelare teritoriale."

Articolul 111

Stingerea obligației de întreținere

„[...]

(2) Plata pensiei de întreţinere, în baza hotărîrii instanţei judecătoreşti, încetează în cazurile:

a) atingerii de către copil a vârstei de 18 ani sau obţinerii de către acesta a capacităţii depline de exerciţiu sub vîrsta de 18 ani;

b) adopţiei copilului care primeşte pensia de întreţinere;

c) căsătoriei descendentului inapt de muncă;

d) restabilirii capacităţii de muncă a persoanei care primeşte pensia de întreţinere;

e) recăsătoririi fostului soţ inapt de muncă care primeşte pensia de întreţinere;

f) decesului creditorului întreţinerii sau al debitorului întreţinerii;

g) anulării hotărîrii judecătoreşti privind încasarea pensiei."

ÎN DREPT

A. Argumentele autorului excepției de neconstituționalitate

10. Autorul sesizării menționează că prevederile contestate stabilesc obligația părinţilor de a-și întreţine copiii minori până la împlinirea vârstei de 18 ani sau până la data la care aceștia dobândesc capacitatea deplină de exerciţiu. Prevederile contestate mai stabilesc că părinții sunt obligați să-și întrețină și copiii majori inapţi de muncă care necesită sprijin material.

11. Autorul susține că, în cauza în care a fost ridicată excepția de neconstituționalitate, copilul a împlinit vârsta de 18 ani și plata pensiei de întreținere a încetat, deși copilul are capacitate deplină de exercițiu el își continuă studiile într-un colegiu și are necesitate de a fi întreținut până la absolvirea studiilor. Totodată, copilul major nu poate să se încadreze în câmpul muncii din motive de sănătate.

12. În aceste condiții, autorul susține că prevederile contestate încalcă exercițiul dreptului la învățătură garantat de articolul 35 din Constituție. Autorul notează că dreptul la învățătură reprezintă un drept fundamental al omului. Educația permite persoanei să conștientizeze natura drepturilor și responsabilităților sale, să le realizeze și să le exercite, adică asigură transmiterea competențelor și cunoștințelor necesare pentru viața individului în societate și participarea acestuia la viața statului.

13. Autorul susține că legislatorul a omis să prevadă în dispozițiile contestate că plata pensiei de întreținere trebuie să fie achitată și copiilor majori care își continuă studiile în instituții de învățământ de zi până la absolvirea acestora, fără a depăși vârsta de 23 de ani. În acest sens, autorul sesizării face referire la existența unor reglementări similare care prevăd achitarea pensiei de urmaș și a despăgubirilor pentru pierderea întreținătorului copiilor majori care continuă studiile în instituții de învățământ de zi până la terminarea acestora fără a depăși vârsta de 23 de ani (a se vedea în acest sens articolul 25 alin. (1) lit. a) din Legea nr.156/1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat și, respectiv, articolul 2031 alin. (2) lit. b) din Codul civil).

14. Autorul susține că prevederile contestate contravin articolelor 1, 4, 7, 8, 15, 16, 20, 24, 35 și 50 din Constituție.

B. Aprecierea Curții

15. Examinând admisibilitatea sesizării privind excepția de neconstituționalitate, Curtea constată următoarele.

16. În conformitate cu articolul 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, controlul constituționalității legilor, în prezenta cauză a unor prevederi din Codul familiei, ține de competența Curții Constituționale.

17. Sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de o parte în proces. Astfel, Curtea constată că excepția este formulată de subiectul căruia i s-a acordat acest drept, pe baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituție.

18. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl reprezintă articolele 74 alin. (1) și 111 alin. (2) lit. a) din Codul familiei. Prevederile contestate nu au constituit anterior obiect al controlului de constituţionalitate sub aspectul criticilor avansate de autor.

19. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată într-o cauză civilă cu privire la încasarea pensiei de întreținere. Curtea admite că prevederile contestate pot fi aplicate la soluţionarea cauzei în care a fost ridicată excepţia de neconstituţionalitate.

20. O altă condiţie obligatorie pentru ca excepţia de neconstituţionalitate să poată fi examinată în fond este incidenţa unui drept fundamental. Astfel, Curtea va analiza, prin prisma argumentelor autorului sesizării, dacă prevederile contestate reprezintă o ingerinţă într-un drept fundamental garantat de Constituţie (DCC nr. 125 din 13 septembrie 2022, § 22).

21. Autorul pretinde că prevederile în discuție care stabilesc obligația părinților de a-și întreține copiii minori doar până la atingerea vârstei de 18 ani contravin articolelor 1 (statul Republica Moldova), 4 (drepturile și libertățile omului), 7 (Constituţia, Lege Supremă), 8 (respectarea dreptului internațional și a tratatelor internaționale), 15 (universalitatea), 16 (egalitatea), 20 (accesul liber la justiție), 24 (dreptul la viață și la integritate fizică și psihică), 35 (dreptul la învățătură) şi 50 (ocrotirea mamei, copiilor și a tinerilor) din Constituţie.

22. Curtea observă că deși autorul susține incidența articolelor 1, 4, 7, 8, 15, 16, 20, 24 și 50 din Constituție acesta nu a argumentat caracterul contradictoriu al prevederilor contestate cu normele constituționale invocate. Examinarea unei astfel de sesizări ar însemna ca Curtea Constituţională să se substituie autorului ei în prezentarea argumentelor de neconstituţionalitate, fapt care ar echivala cu un control efectuat din oficiu. Prin urmare, acest tip de control este inadmisibil în condiţiile în care, prin prisma articolului 24 alin. (2) din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi a articolului 39 din Codul jurisdicţiei constituţionale, sesizarea trebuie să fie motivată, să cuprindă obiectul şi împrejurările pe care subiectul îşi întemeiază cerinţele, să expună normele legale şi argumentele care justifică faptul că prevederea contestată contravine Constituţiei, precum şi legătura cauzală directă între norma contestată şi argumentele invocate (a se vedea DCC nr. 51 din 2 mai 2023, § 15).

23. În motivarea incidenţei articolului 35 din Constituţie, autorul excepţiei susţine, în special, că prevederile în discuție îi limitează dreptul la învățătură, deoarece legislatorul a omis să prevadă obligația părinților de a întreține copiii majori care își continuă studiile în instituții de învățământ de zi până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 23 de ani.

24. Curtea notează că articolul 35 din Constituție garantează dreptul la învățătură. Articolul 35 alin. (1) din Constituţie stabileşte că dreptul la învăţătură este asigurat prin: (1) învăţământul general obligatoriu; (2) învăţământul liceal şi cel profesional; (3) învăţământul superior, precum şi alte forme de instruire şi de perfecţionare. Totodată, în conformitate cu articolul 35 alin. (7) din Constituţie, învăţământul liceal, profesional şi superior de stat este egal accesibil tuturor, pe bază de merit.

25. Curtea a statuat că prin învăţământul general obligatoriu legislatorul a avut în vedere învăţământul primar şi gimnazial, căruia i-a acordat un regim juridic obligatoriu. Următoarele cicluri de învăţământ (liceal, profesional şi cel superior), așa cum rezultă din logica interpretării articolului 35 din Constituţie, este accesibil tuturor pe bază de merit (a se vedea HCC nr. 7 din 16 februarie 2017, § 48).

26. Așadar, dreptul la învățătură garantat de articolul 35 din Constituție nu se referă la obligația părinților de a-și întreține copiii în vederea continuării studiilor. Mai mult, o asemenea obligație nu poate fi dedusă, în mod rezonabil, pe baza articolului în discuţie. Prin urmare, Curtea reține că articolul 35 din Constituție invocat de autor nu este incident în prezenta cauză, iar argumentele avansate de autor nu constituie critici de neconstituționalitate.

27. Dat fiind faptul că din criticile prezentate Curtea nu poate identifica, în mod rezonabil, afectarea vreunui drept fundamental garantat de Constituție și nici nu poate să-l substituie pe autor în formularea argumentelor de neconstituționalitate, Curtea constată că sesizarea privind excepția de neconstituționalitate nu întrunește condițiile de admisibilitate și nu poate fi acceptată pentru examinare în fond.

 

Din aceste motive, în baza articolelor 135 alin. (1) literele a) și g), 140 alin. (2) din Constituție, 26 alin. (1) din Legea cu privire la Curtea Constituțională, 61 alin. (3) și 64 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională

D E C I D E:

1.  Se declară inadmisibilă sesizarea nr. 247g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 74 alin. (1) și 111 alin. (2) lit. a) din Codul familiei, ridicată de dna avocat Tatiana Ivas, în interesele dlui Vladislav Rimleanschi, în dosarul nr. 2-2815/2023, pendinte la Judecătoria Bălți, sediul central.

2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

  Președinte de ședință                                                                                                    Liuba ȘOVA   

Chișinău, 13 iunie 2024
DCC nr. 63
Dosarul nr. 247g/2023

Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori:   //   Vizitatori ieri:   //   azi:   //   Online:
Acces rapid