Decizia nr. 62 din 10.06.2024

Decizia nr. 62 din 10 iunie 2024 cu privire la cererea de suspendare a acțiunii Articolului II din Legea nr. 116 din 16 mai 2024 pentru modificarea unor acte normative (sesizarea nr. 131a/2024).


Subiectul sesizării: grup de deputaţi, dnii Oleg Reidman, Said-Muhmat Amaev, Grigore Novac, Vladimir Odnostalco, Fiodor Gagauz, Constantin Starîș și de dnele Alla Darovannaia, Tatiana Cunețchi, Adela Răileanu, Diana Caraman


Decizia:
1. d_62_2024_131a_2024_ro-002.pdf


DECIZIE
cu privire la cererea de suspendare a acțiunii
Articolului II din Legea nr. 116 din 16 mai 2024 pentru modificarea
unor acte normative
(sesizarea nr. 131a/2024)

CHIŞINĂU
10 iunie 2024

Curtea Constituțională, judecând în componența:
dnei Liuba ȘOVA, președinte de ședință,
dnei Viorica PUICA,
dlui Nicolae ROȘCA,
dlui Serghei ȚURCAN,
dlui Vladimir ȚURCAN, judecători,
cu participarea dlui Vasili Oprea, asistent judiciar,
Având în vedere sesizarea nr. 131a, înregistrată la 6 iunie 2024,
Examinând prima facie sesizarea menționată,
Având în vedere actele şi lucrările dosarului,
Deliberând la 10 iunie 2024, în camera de consiliu,

C O N S T A T Ă:

1. La originea cauzei se află o sesizare depusă la Curtea Constituțională la 6 iunie 2024, în baza articolelor 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, 25 lit. g) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și 38 alin. (1) lit. g) din Codul jurisdicției constituționale, de către dnii Oleg Reidman, Said-Muhmat Amaev, Grigore Novac, Vladimir Odnostalco, Fiodor Gagauz, Constantin Starîș și de dnele Alla Darovannaia, Tatiana Cunețchi, Adela Răileanu, Diana Caraman, deputați în Parlamentul Republicii Moldova.

2. Autorii sesizării îi solicită Curții să verifice constituționalitatea Articolului II din Legea nr. 116 din 16 mai 2024 pentru modificarea unor acte normative.

3. Totodată, autorii îi solicită Curții să suspende acțiunea Articolului II din Legea nr. 116 din 16 mai 2024 pentru modificarea unor acte normative. Autorii sesizării menționează că solicitarea de suspendare este justificată de riscul producerii unor prejudicii și consecințe negative iminente ca urmare a anunțării licitației pentru transmiterea în locațiune a spațiilor comerciale din edificiul aeroportului Chișinău aflat în gestiunea Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău".

4. În sesizare, autorii precizează că prin prevederile contestate în lista bunurilor care nu sunt pasibile de privatizare a fost inclus Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău", fapt care permite majorarea termenului de dare în locațiune a spațiilor comerciale din cadrul acestuia de la trei la cinci ani. Autorii indică faptul că Parlamentul a încălcat procedura de adoptare a Legii contestate și că spațiile comerciale vor fi date în locațiune în baza prevederilor acesteia. Autorii sesizării subliniază că, la 31 mai 2024, în Monitorul Oficial au fost publicate anunțurile privind desfășurarea licitațiilor cu strigare privind darea în locațiune a activelor neutilizate din cadrul Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău", pentru un termen de cinci ani. Cererile de participare la licitație pot fi depuse din 1 iunie 2024 până la 24 iunie 2024. Desfășurarea licitației și anunțarea câștigătorului este preconizată pentru data de 27 iunie 2024, cu semnarea ulterioară a contractului de locațiune.

5. În acest sens, autorii sesizării fac trimitere la articolele 251 alin. (2) pct. 1) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și 71 alin. (2) pct. 1) din Codul jurisdicției constituționale și îi solicită Curții să suspende acțiunea prevederilor contestate din motiv că sunt afectate bugetul de stat și securitatea statului.

6. În jurisprudența, Curtea a menționat că rațiunea măsurii suspendării acțiunii unor acte contestate constă în evitarea unor prejudicii și consecințe negative iminente (DCC nr. 161 din 29 decembrie 2020, § 10; DCC nr. 1 din 4 ianuarie 2021, § 9; DCC nr. 88 din 9 iunie 2021, § 4). Astfel, Curtea Constituțională poate suspenda, sesizată fiind, acțiunea actelor prevăzute la articolele 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, 4 alin. (1) lit. a) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și 4 alin. (1) lit. a) din Codul jurisdicției constituționale, dacă aceste acte afectează sau se referă la domeniile stabilite la articolul 251 alin. (2) din Legea citată și articolul 71 alin. (2) din Codul menționat (DCC nr. 161 din 29 decembrie 2020, § 7).

7. Așadar, măsura suspendării acțiunii unor acte contestate implică (i) să se stabilească dacă prevederile contestate afectează sau se referă la unul sau mai multe domenii indicate la articolul 251 alin. (2) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și la articolul 71 alin. (2) din Codul jurisdicției constituționale, iar rațiunea ei constă în (ii) evitarea unor prejudicii și consecințe negative iminente (a se vedea DCC nr.166 din 30 noiembrie 2023, § 8). Aceste condiții trebuie întrunite cumulativ.

8. În jurisprudenţa sa, Curtea a reţinut că în cazul invocării riscului afectării unui domeniu prevăzut de articolul 251 alin. (2) pct. 1) din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi de articolul 71 alin.(2) pct. 1) din Codul jurisdicţiei constituţionale, autorul cererii de suspendare trebuie să demonstreze intensitatea şi posibilele prejudicii şi consecințe negative iminente şi ireparabile ale riscului invocat (a se vedea DCC nr.122 din 28 septembrie 2023, § 9). Chiar dacă riscul este abstract, cererile cu privire la suspendarea acțiunii actelor sesizate trebuie motivate convingător. Doar invocarea riscului şi enumerarea unor valori fundamentale nu reprezintă o motivare suficientă şi convingătoare în vederea suspendării acțiunii actului sesizat (a se vedea DCC nr. 102 din 12 iulie 2022, § 4; DCC nr. 143 din 26 octombrie 2023, § 8).

9. Examinând prima facie sesizarea privind solicitarea suspendării, Curtea observă că argumentele autorilor sesizării formulate în susținerea cererii referitoare la suspendarea acțiunii prevederilor contestate nu demonstrează caracterul iminent şi irevocabil al pretinselor consecințe negative. Așadar, din argumentele sesizării, Curtea consideră că nu există motive suficiente pentru a dispune suspendarea acțiunii dispoziţiilor contestate.

Din aceste considerente, în baza articolelor 135 alin. (1) lit. a) și 140 din Constituție, 251 din Legea cu privire la Curtea Constituțională, 6, 71, 61 și 64 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională

D E C I D E: 

1. Se respinge cererea de suspendare a acțiunii Articolului II din Legea nr. 116 din 16 mai 2024 pentru modificarea unor acte normative, formulată de dnii Oleg Reidman, Said-Muhmat Amaev, Grigore Novac, Vladimir Odnostalco, Fiodor Gagauz, Constantin Starîș și de dnele Alla Darovannaia, Tatiana Cunețchi, Adela Răileanu, Diana Caraman, deputați în Parlamentul Republicii Moldova.

2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Președinte de ședință                                                                              Liuba ȘOVA

Chișinău, 10 iunie 2024
DCC nr. 62
Dosarul nr. 131a/2024

Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori:   //   Vizitatori ieri:   //   azi:   //   Online:
Acces rapid