Decizia nr. 60 din 06.06.2024

Decizia nr. 60 din 6 iunie 2024 referitoare la cererea de suspendare a acțiunii articolului 102 alin. (5) lit. f) din Codul electoral


Subiectul sesizării: grup de deputaţi, Marina Tauber, Reghina Apostolova, Irina Lozovanu, Denis Ulanov, Vadim Fotescu, Petru Jardan


Decizia:
1. d_60_2024_126a_2024_rou.pdf


Sesizări:


 

DECIZIE
referitoare la cererea de suspendare a acțiunii articolului 102 alin. (5) lit. f) din Codul electoral
(sesizarea nr. 126a/2024

CHIŞINĂU
6 iunie 2024

Curtea Constituţională, judecând în componenţa:
dnei Liuba ȘOVA, președinte de ședință,
dnei Viorica PUICA,
dlui Nicolae ROȘCA,
dlui Serghei ȚURCAN,
dlui Vladimir ȚURCAN, judecători,
cu participarea dlui Dumitru Avornic, asistent judiciar,
Având în vedere cererea de suspendare înregistrată la 4 iunie 2024,
Examinând prima facie sesizarea nr. 126a/2024,
Având în vedere actele şi lucrările dosarului,
Deliberând în camera de consiliu,

 

C O N S T A T Ă : 

1. La originea cauzei se află o sesizare depusă la Curtea Constituțională pe 4 iunie 2024, în baza articolelor 135 alin. (1) lit. a) din Constituţie, 25 lit. g) din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi 38 alin. (1) lit. g) din Codul jurisdicţiei constituţionale, de către doamnele Marina Tauber, Reghina Apostolova și Irina Lozovanu și de către domnii Denis Ulanov, Vadim Fotescu și Petru Jardan, deputați în Parlamentul Republicii Moldova.

2. Autorii sesizării i-au solicitat Curții să verifice constituționalitatea textului „încălcarea prevederilor alin. (5) şi (6) din prezentul articol se constată de organul electoral competent, inclusiv cu suportul organelor de resort şi celor de drept” din articolul 54 alin. (7) și a articolului 102 alin. (5) lit. f) din Codul electoral.

3. Totodată, autorii sesizării i-au solicitat Curții să suspende acțiunea articolului 102 alin. (5) lit. f) din Codul electoral, pe baza articolelor 71 din Codul jurisdicţiei constituţionale și 251 din Legea cu privire la Curtea Constituțională. Acest articol stabilește că anularea înregistrării se aplică prin hotărâre a organului electoral care a înregistrat subiectul electoral în cazul în care se constată că acesta a încălcat prevederile articolului 54 alin. (6) lit. a) din Codul electoral, care interzic subiecților electorali să ofere alegătorilor/susținătorilor bani, bunuri, inclusiv produse alimentare, băuturi alcoolice și produse din tutun, să presteze servicii ori să acorde alte foloase, inclusiv din ajutoare umanitare sau din alte acțiuni de binefacere, în scopul determinării alegătorului/susținătorului să își exercite sau să nu își exercite drepturile electorale în cadrul alegerilor.

4. În cererea de suspendare autorii au menționat că articolul 102 alin. (5) lit. f) din Codul electoral permite organelor electorale să anuleze înregistrarea subiectului electoral dacă constată că acesta oferă alegătorilor/susținătorilor bani, bunuri, inclusiv produse alimentare, băuturi alcoolice şi produse din tutun, prestează servicii ori acordă alte foloase, inclusiv din ajutoare umanitare sau din alte acţiuni de binefacere, în scopul determinării alegătorului/susținătorului să îşi exercite sau să nu îşi exercite drepturile electorale în cadrul alegerilor. De asemenea, aceste fapte se constată de organul electoral competent, inclusiv cu suportul organelor de resort şi celor de drept.

5. Autorii solicită suspendarea articolului 102 alin. (5) lit. f) din Codul electoral, deoarece la 2 iunie 2024 s-a desfășurat cel de-al doilea tur al alegerilor locale noi și au loc procedurile de confirmare a alegerilor. De asemenea, autorii invocă și faptul că ar exista procese pendinte în care unii subiecți electorali au contestat rezultatele alegerilor și deciziile administrative prin care le-a fost anulată înregistrarea pe baza normelor contestate. Eventuala declarare a neconstituționalității prevederilor contestate nu va produce niciun efect în cazul acestor procese pendinte, iar drepturile electorale ale concurenților electorali excluși vor fi afectate în mod iremediabil, dacă acțiunea acestor prevederi nu va fi suspendată. Totodată, autorii menționează că în scurt timp va începe perioada electorală pentru alegerile prezidențiale din 20 octombrie 2024, iar nesuspendarea articolului 102 alin. (5) lit. f) din Codul electoral este susceptibilă de a afecta un număr mare de potențiali candidați.

6. În conformitate cu articolul 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, controlul constituționalității legilor, în această cauză, a articolului 102 alin. (5) lit. f) din Codul electoral, adoptat prin Legea nr. 325 din 8 decembrie 2022 (în redactarea Legii nr. 220 din 31 iulie 2023), ține de competența Curții Constituționale.

7. Curtea reiterează că măsura suspendării acţiunii unor acte contestate implică (i) să se stabilească dacă prevederile contestate afectează sau se referă la unul sau mai multe domenii indicate la articolul 251 alin. (2) din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi la articolul 71 alin. (2) din Codul jurisdicţiei constituţionale, iar rațiunea ei constă în (ii) evitarea unor prejudicii şi consecinţe negative iminente (a se vedea DCC nr. 41 din 8 mai 2024, § 7). Aceste condiţii trebuie întrunite cumulativ.

8. În jurisprudenţa sa, Curtea a reţinut că în cazul invocării riscului afectării unui domeniu prevăzut de articolul 251 alin. (2) pct.1) din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi de articolul 71 alin.(2) pct.1) din Codul jurisdicţiei constituţionale autorul cererii de suspendare trebuie să demonstreze intensitatea şi posibilele prejudicii şi consecinţe negative iminente şi ireparabile ale riscului invocat (a se vedea DCC nr. 122 din 28 septembrie 2023, § 9). Chiar dacă riscul este abstract, cererile cu privire la suspendarea acţiunii actelor sesizate trebuie motivate convingător. Doar invocarea riscului şi enumerarea unor valori fundamentale nu reprezintă o motivare suficientă şi convingătoare în vederea suspendării acţiunii actului sesizat (a se vedea DCC nr. 102 din 12 iulie 2022, § 4; DCC nr. 143 din 26 octombrie 2023, § 8).

9. Examinând prima facie cererea de suspendare, Curtea observă că argumentele autorilor referitoare la suspendarea acţiunii prevederilor contestate nu demonstrează caracterul iminent şi ireparabil al pretinselor consecinţe negative. Aşadar, Curtea consideră că nu există motive suficiente pentru a suspenda acţiunea dispoziţiilor contestate. 

Din aceste considerente, în baza articolelor 135 alin. (1) lit. a) și 140 din Constituție, articolului 251 din Legea cu privire la Curtea Constituțională, articolelor 6, 71, 61 și 64 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională

 

D E C I D E 

1. Se respinge cererea de suspendare a acțiunii articolului 102 alin. (5) lit. f) din Codul electoral. 

2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

Preşedinte de ședință  Liuba ȘOVA 

 

Chişinău, 6 iunie 2024
DCC nr. 60
Dosarul nr. 126a/2024

 

Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori:   //   Vizitatori ieri:   //   azi:   //   Online:
Acces rapid