Decizia nr. 42 din 14.05.2024

Decizia nr. 42 din 14 mai 2024 de inadmisibilitate a sesizării nr. 244g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei „Moldsilva”, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acesteia, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 150 din 2 martie 2010 (modificarea atribuțiilor directorului Agenţiei „Moldsilva” (II))


Subiectul sesizării: Judecătorie (instanţa de fond), Judecătoria Hîncești, sediul central , avocat Alexandru Macar


Decizia:
1. d_42_2024_244g_2023_rou.pdf


Sesizări:


 

 DECIZIE
DE INADMISIBILITATE
a sesizării nr. 244g/2023
privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei „Moldsilva”, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acesteia, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 150 din 2 martie 2010
(modificarea atribuțiilor directorului Agenţiei „Moldsilva” (II))

CHIŞINĂU
14 mai 2024

Curtea Constituțională, judecând în componența:
dnei Domnica MANOLE, Președinte,
dnei Viorica PUICA,
dlui Nicolae ROȘCA,
dnei Liuba ȘOVA,
dlui Serghei ȚURCAN,
dlui Vladimir ȚURCAN, judecători,
cu participarea dnei Sorina Munteanu, asistent judiciar,
Având în vedere sesizarea înregistrată la 7 noiembrie 2023,
Examinând admisibilitatea sesizării menționate,
Având în vedere actele și lucrările dosarului,
Deliberând la 14 mai 2024, în camera de consiliu, 

Pronunță următoarea decizie: 

PROCEDURA

1. La originea cauzei se află sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor de la punctul 12 subpunctul 6) lit. f) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Moldsilva”, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acesteia, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 150 din 2 martie 2010, în redactarea Hotărârii Guvernului nr. 560 din 31 iulie 2020, ridicată de dl avocat Alexandru Macar, în interesele dlui Grigore Graur, reclamant în dosarul nr. 2-1373/2022, pendinte la Judecătoria Hîncești, sediul central.

2. Sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a fost trimisă la Curtea Constituțională de dl judecător Emil Bulat, pe baza articolului 135 alin. (1) lit. a) și lit. g) din Constituție. 

ÎN FAPT 

A. Circumstanțele litigiului principal 

3. La 30 aprilie 2020, ÎS „Întreprinderea pentru Silvicultură Hânceşti-Silva” l-a angajat pe dl Grigore Graur în calitate de şef al ocolului silvic Bozieni. La 2 noiembrie 2020, dl Grigore Graur şi Agenţia „Moldsilva” au semnat un acord de modificare a contractului individual de muncă, prin care angajatorul precedent a fost substituit cu Agenţia „Moldsilva”, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 560 din 31 iulie 2020.

4. Ulterior, prin ordinul Agenţiei „Moldsilva” din 25 iulie 2022, dl Grigore Graur a fost concediat. Dl Grigore Graur a formulat o cerere de chemare în judecată împotriva ÎS „Întreprinderea pentru Silvicultură Hânceşti-Silva” şi Agenţiei „Moldsilva”, solicitând anularea ordinului de concediere, restabilirea în funcţie şi încasarea prejudiciului moral.

5. În cadrul examinării cauzei în instanță, dl avocat Alexandru Macar a ridicat, în interesele dlui Grigore Graur, excepția de neconstituționalitate a prevederilor din punctul 12 subpunctul 6) lit. f) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Moldsilva”, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acesteia, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 150 din 2 martie 2010, în redacția Hotărârii Guvernului nr. 560 din 31 iulie 2020.

6. Prin încheierea din 27 septembrie 2023, Judecătoria Hâncești a admis ridicarea excepției de neconstituționalitate și a trimis, în acest sens, o sesizare la Curtea Constituţională. 

B. Legislația pertinentă

7. Prevederile relevante ale Constituției sunt următoarele:

 

Articolul 43

Dreptul la muncă și la protecția muncii

„(1) Orice persoană are dreptul la muncă, la libera alegere a muncii, la condiţii echitabile şi satisfăcătoare de muncă, precum şi la protecţia împotriva şomajului.

(2) Salariaţii au dreptul la protecţia muncii. Măsurile de protecţie privesc securitatea şi igiena muncii, regimul de muncă al femeilor şi al tinerilor, instituirea unui salariu minim pe economie, repaosul săptămânal, concediul de odihnă plătit, prestarea muncii în condiţii grele, precum şi alte situaţii specifice.

[…]”

Articolul 72

Categorii de legi

„[…]

(3) Prin lege organică se reglementează:

j) regimul general privind raporturile de muncă, sindicatele şi protecţia socială;

[…]”

Articolul 102

Actele Guvernului

„(1) Guvernul adoptă hotărîri, ordonanţe şi dispoziţii.

(2) Hotărîrile se adoptă pentru organizarea executării legilor.

[…]”

8. Prevederile relevante ale Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei „Moldsilva”, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acesteia, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 150 din 2 martie 2010, în redactarea Hotărârii Guvernului nr. 560 din 31 iulie 2020, sunt următoarele:

 

III. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII AGENŢIEI CONDUCEREA 

12. Directorul:

[…]

6) numeşte, eliberează din funcţie, încheie, modifică, suspendă, reziliază contractele de muncă cu personalul entităţilor din subordine, după cum urmează:

în întreprinderile de stat:

[…]

f) şefii de ocoale silvice;

[…]”

ÎN DREPT

A. Argumentele autorului excepției de neconstituționalitate

9. Autorul excepţiei de neconstituţionalitate susţine că prevederile contestate care stabilesc competenţa directorului Agenţiei „Moldsilva” de a angaja şi elibera din funcţie şefii de ocoale silvice din întreprinderile de stat sunt contrare articolelor 72 și 102 din Constituţie. Autorul excepţiei consideră că acestea fac parte din reglementările generale obligatorii din sfera dreptului muncii care nu pot fi adoptate de către Guvern.

10. De asemenea, autorul sesizării susţine că dispoziţiile contestate încalcă dreptul la muncă al şefilor de ocoale silvice din întreprinderile de stat, drept garantat de articolul 43 din Constituţie, pentru că inițial contractul individual de muncă a fost încheiat cu ÎS „Întreprinderea pentru Silvicultură Hânceşti-Silva”.

11. Autorul excepţiei pretinde că dispoziţiile contestate, introduse prin Hotărârea Guvernului nr. 560 din 31 iulie 2020, contravin unor prevederi din Codul civil, Codul muncii, Legea cu privire la Guvern şi din Legea cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală.

12. În acest context, autorul sesizării îi solicită Curții să verifice constituționalitatea dispozițiilor contestate prin prisma articolelor 43, 72 și 102 din Constituție. 

B. Aprecierea Curții 

13. Examinând admisibilitatea sesizării privind excepția de neconstituționalitate, Curtea constată următoarele.

14. Excepția de neconstituționalitate, ridicată de dl avocat Alexandru Macar în interesele unei părți într-un proces pendinte la instanța de drept comun, este formulată de subiectul căruia i s-a conferit acest drept, pe baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituție.

15. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile de la punctul 12 subpunctul 6) lit. f) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei „Moldsilva”, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acesteia, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 150 din 2 martie 2010, în redactarea Hotărârii Guvernului nr. 560 din 31 iulie 2020.

16. Curtea reţine că, în conformitate cu articolul 135 alin. (1) lit. a) din Constituţie, controlul constituţionalităţii hotărârilor Guvernului ţine de competenţa Curţii Constituţionale. Totodată, hotărârile Guvernului se supun şi controlului de legalitate, care ţine de competenţa instanţelor de judecată. Astfel, atunci când din argumentele autorului rezultă că acesta solicită, de fapt, un control de legalitate al unei hotărâri a Guvernului (e.g., că hotărârea Guvernului contravine unei legi), nu unul de constituționalitate (e.g., că hotărârea Guvernului contravine unei norme constituționale), Curtea Constituţională declară sesizarea inadmisibilă (a se vedea DCC nr. 171 din 4 noiembrie 2021, § 13 şi jurisprudenţa citată acolo). În această cauză, autorul excepţiei a invocat atât critici de legalitate, cât şi critici care se raportează la pretinsa încălcare a unor prevederi din Constituţie. Având în vedere cele menţionate, Curtea va reţine spre examinare doar criticile raportate la Constituție.

17. Curtea observă că anterior a fost sesizată să se pronunțe cu privire la constituționalitatea prevederilor contestate, însă a respins sesizarea pentru că autorul a ridicat excepția în interesul unui terț (a se vedea DCC nr. 83 din 20 iulie 2023). În acest caz, de vreme ce excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de către reclamant în aceeași cauză civilă referitoare la anularea ordinului de eliberare din funcție, Curtea va examina argumentele prezentate de către autorul sesizării. Curtea admite că instanța de fond ar putea aplica prevederile contestate în cauza pe care o examinează.

18. Curtea notează că o altă condiţie obligatorie pentru ca excepţia de neconstituţionalitate să poată fi examinată în fond este incidenţa unui drept fundamental invocat de autor. Astfel, Curtea va examina dacă problemele de drept ridicate de autorul sesizării fac incidente dispoziţiile constituţionale invocate (a se vedea DCC nr. 47 din 27 aprilie 2023, § 16).

19. Sub acest aspect, Curtea observă că autorul sesizării a susținut că prevederile contestate sunt contrare articolelor 43 (dreptul la muncă și la protecția muncii), 72 (categoriile de legi adoptate de Parlament) și 102 (actele Guvernului) din Constituție.

20. Cu privire la incidența articolelor 72 și 102 din Constituție, Curtea reține că Guvernul poate reglementa modul de executare a legilor adoptate de Parlament numai în limitele constituţionale. Curtea notează că prin hotărârile Guvernului pot fi dispuse măsuri organizatorice, financiare, instituţionale sau sancţionatorii în vederea stabilirii cadrului necesar şi realizării dispoziţiilor legale. Guvernul nu are competenţă normativă primară, fiind abilitat să acţioneze numai în executarea actelor legislative (a se vedea DCC nr.132 din 5 decembrie 2019, § 22). Hotărârile Guvernului pot fi adoptate în cazul în care sunt prevăzute de actul legislativ, însă nimic nu împiedică adoptarea lor în cazul în care executarea legii le face necesare (a se vedea DCC nr. 7 din 20 ianuarie 2022, § 35).

21. Curtea reține că prin adoptarea Hotărârii nr. 560 din 31 iulie 2020, Guvernul i-a atribuit Directorului general al Agenției „Moldsilva” competențe de numire, eliberare din funcţie, încheiere, modificare, suspendare și reziliere a contractelor de muncă cu personalul entităţilor din subordine, inclusiv cu șefii ocoalelor silvice din componența întreprinderii de stat.

22. Curtea observă că din preambulul Hotărârii Guvernului nr. 560 din 31 iulie 2020 rezultă că la adoptarea prevederilor contestate Guvernul s-a bazat pe prevederile articolului 7 literele b) și e) din Legea cu privire la Guvern nr. 136 din 7 iulie 2017, care îi permit să stabilească modul de organizare şi funcţionare, domeniile de activitate, structura şi efectivul-limită ale ministerelor, ale altor autorităţi administrative centrale subordonate Guvernului şi ale structurilor organizaționale din sfera lor de competenţă, să coordoneze şi să verifice activitatea acestora, să decidă asupra constituirii, reorganizării şi dizolvării structurilor organizaționale din sfera de competenţă a ministerelor şi altor autorităţi administrative subordonate Guvernului. De asemenea, Guvernul s-a bazat și pe prevederile articolului 15 alineatele (1) și (7) din Legea privind administrația publică centrală de specialitate nr. 98 din 4 mai 2012 care îi permit Guvernului să reglementeze misiunea, funcţiile de bază, atribuțiile principale, competențele generale şi alte chestiuni privind organizarea activităţii autorităţilor administrative din subordinea ministerelor.

23. Astfel, Curtea consideră că prin adoptarea prevederilor contestate Guvernul nu a acţionat ultra vires, rămânând în sfera competenţelor sale constituționale. Prin urmare, prevederile contestate nu afectează articolele 72 alineatul (3) lit. j) și 102 alin. (2) din Constituţie.

24. Referitor la incidența articolului 43 din Constituție, Curtea notează că dreptul garantat de acest articol nu este afectat, de vreme ce dispozițiile normative criticate trebuie aplicate împreună cu garanțiile procedurale existente în celelalte legi aplicabile (e.g. Codul muncii).

25. Curtea constată că sesizarea privind excepția de neconstituționalitate este inadmisibilă și nu poate fi acceptată pentru examinare în fond. 

Din aceste motive, în baza articolelor 135 alin. (1) literele a) și g), 140 alin. (2) din Constituție, 26 alin. (1) din Legea cu privire la Curtea Constituțională, 61 alin. (3) și 64 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională 

D E C I D E: 

1. Se declară inadmisibilă excepția de neconstituționalitate a prevederilor de la punctul 12 subpunctul 6) lit. f) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei „Moldsilva”, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acesteia, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 150 din 2 martie 2010, în redactarea Hotărârii Guvernului nr. 560 din 31 iulie 2020, ridicată de dl avocat Alexandru Macar, în interesele dlui Grigore Graur, în dosarul nr. 2-1373/2022, pendinte la Judecătoria Hâncești, sediul central. 

2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

Președinte Domnica MANOLE 

Chișinău, 14 mai 2024
DCC nr. 42
Dosarul nr. 244g/2023

 

Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori:   //   Vizitatori ieri:   //   azi:   //   Online:
Acces rapid