Decizia nr. 7 din 05.03.2024

Decizia nr. 7 din 5 martie 2024 de inadmisibilitate a sesizării nr. 236g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Codul penal și Legea nr. 243 din 24 decembrie 2021 privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova (excepțiile de aplicare a amnistiei)


Subiectul sesizării: Judecătorie (instanţa de fond), Judecătoria Orhei, sediul Telenești


Decizia:
1. d_7_2024_236g_2023_rou.pdf


Sesizări:


 

 DECIZIE
DE INADMISIBILITATE
a sesizării nr. 236g/2023
privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Codul penal și Legea nr. 243 din 24 decembrie 2021 privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova
(excepțiile de aplicare a amnistiei)

 CHIŞINĂU
5 martie 2024 

Curtea Constituțională, judecând în componența:
dnei Domnica MANOLE, Președinte,
dnei Viorica PUICA,
dlui Nicolae ROȘCA,
dnei Liuba ȘOVA,
dlui Serghei ȚURCAN,
dlui Vladimir ȚURCAN, judecători,
cu participarea dnei Sorina Munteanu, asistent judiciar,
Având în vedere sesizarea înregistrată la 2 noiembrie 2023,
Examinând admisibilitatea sesizării menționate,
Având în vedere actele și lucrările dosarului,
Deliberând la 5 martie 2024, în camera de consiliu, 

Pronunță următoarea decizie:


PROCEDURA

1. La originea cauzei se află sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a textului „prevăzute la art. 171-1751, 201, 206, 208, 2081 și 2082” de la articolul 107 alineatul (3) din Codul penal și a textului „prevăzute la art. 171-1751, art. 201, art. 206, art. 208-2082 din Codul penal nr. 985/2002” de la articolul 6 alineatul (1) litera e) din Legea nr. 243 din 24 decembrie 2021 privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova, ridicată de dl Ion Tețcu, în interesele părții vătămate minore D.T., în dosarul nr. 1-64/2021, pendinte la Judecătoria Orhei, sediul Telenești.

2. Sesizarea a fost trimisă la Curtea Constituțională de judecătorul cazului, dl Gheorghe Popa, de la Judecătoria Orhei, sediul Telenești, pe baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituție.

ÎN FAPT 

A. Circumstanțele litigiului principal 

3. Pe rolul Judecătoriei Orhei, sediul Telenești, se află cauza penală de învinuire a dlor G. L. și N. G. de comiterea infracțiunii de huliganism în privința unui minor.

4. În cadrul ședinței de judecată din 17 octombrie 2023, reprezentantul părții vătămate minore a ridicat excepția de neconstituționalitate a textului „prevăzute la art. 171-1751, 201, 206, 208, 2081 și 2082” de la articolul 107 alineatul (3) din Codul penal și a textului „prevăzute la art. 171-1751, art. 201, art. 206, art. 208-2082 din Codul penal nr. 985/2002” de la articolul 6 alineatul (1) litera e) din Legea nr. 243 din 24 decembrie 2021 privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova.

5. Printr-o încheiere din 25 octombrie 2023, instanța a admis ridicarea excepției de neconstituționalitate și a trimis sesizarea la Curtea Constituțională, în vederea soluționării acesteia. 

B. Legislația pertinentă 

6. Prevederile relevante ale Constituției sunt următoarele:

Articolul 20

Accesul liber la justiție

„(1) Orice persoană are dreptul la satisfacţie efectivă din partea instanţelor judecătoreşti competente împotriva actelor care violează drepturile, libertăţile şi interesele sale legitime. 

(2) Nici o lege nu poate îngrădi accesul la justiţie.”

Articolul 54

Restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți

„(1) În Republica Moldova nu pot fi adoptate legi care ar suprima sau ar diminua drepturile şi libertățile fundamentale ale omului şi cetățeanului.

(2) Exercițiul drepturilor şi libertăților nu poate fi supus altor restrângeri decât celor prevăzute de lege, care corespund normelor unanim recunoscute ale dreptului internaţional şi sunt necesare în interesele securităţii naţionale, integrităţii teritoriale, bunăstării economice a ţării, ordinii publice, în scopul prevenirii tulburărilor în masă şi infracţiunilor, protejării drepturilor, libertăţilor şi demnităţii altor persoane, împiedicării divulgării informaţiilor confidenţiale sau garantării autorităţii şi imparțialității justiţiei.

(3) Prevederile alineatului (2) nu admit restrângerea drepturilor proclamate în articolele 20-24.

(4) Restrângerea trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o şi nu poate atinge existenţa dreptului sau a libertăţii.”

7. Prevederile relevante ale Codului penal al Republicii Moldova nr. 985 din 18 aprilie 2002 sunt următoarele:

 

Articolul 2

Scopul legii penale

„(1) Legea penală apără, împotriva infracţiunilor, persoana, drepturile şi libertăţile acesteia, proprietatea, mediul înconjurător, orînduirea constituţională, suveranitatea, independenţa şi integritatea teritorială a Republicii Moldova, pacea şi securitatea omenirii, precum şi întreaga ordine de drept.

(2) Legea penală are, de asemenea, drept scop prevenirea săvîrşirii de noi infracţiuni.”

Articolul 107

Amnistia

„(1) Amnistia este actul ce are ca efect înlăturarea răspunderii penale sau a pedepsei fie reducerea pedepsei aplicate sau comutarea ei.

(2) Amnistia nu are efecte asupra măsurilor de siguranţă şi asupra drepturilor persoanei vătămate.

(3) Amnistia nu se aplică în cazul săvârșirii de infracţiuni prevăzute la art.1661 alin.(2)–(4), precum şi persoanelor care au săvârșit asupra minorilor infracţiuni prevăzute la art.171–1751, 201, 206, 208, 2081 şi 2082.”

8. Prevederile relevante ale Legii nr. 243 din 24 decembrie 2021 privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenţei Republicii Moldova sunt următoarele:

„Art.6. – (1) Prevederile art.1–5 nu se aplică persoanei:

[…]

e) care a săvârşit infracţiunea prevăzută la art.1661 alin.(2)–(4), precum şi a săvârşit asupra minorilor infracţiuni prevăzute la art.171–1751, art.201, art.206, art.208–2082 din Codul penal nr.985/2002;

[…]”

ÎN DREPT

A. Argumentele autorului excepției de neconstituționalitate

9. Autorul excepției afirmă că normele contestate nu condiționează aplicarea amnistiei de repararea prejudiciului provocat prin infracțiune. Autorul notează că prejudiciul provocat prin infracțiune trebuie reparat prin acțiunea civilă înaintată în cadrul acțiunii penale, nu separat. Prin această omisiune, autorul consideră că legislatorul a încălcat accesul liber la justiție al minorilor care sunt victime ale infracțiunilor.

10. De asemenea, la formularea textelor contestate legislatorul nu a respectat standardele justiției restaurative, interesele victimelor minore garantate de actele internaționale și naționale, precum și exigențele calității legii.

11. În concluzie, potrivit autorului excepției, prevederile contestate contravin dispozițiilor articolelor 20 și 54 din Constituție.

B. Aprecierea Curții

12. Examinând admisibilitatea sesizării privind excepția de neconstituționalitate, Curtea constată următoarele.

13. În conformitate cu articolul 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, controlul constituționalității legilor, în prezenta cauză a unor prevederi din Codul penal și din Legea privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenţei Republicii Moldova, ține de competența Curții Constituționale.

14. Sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de o parte în proces. Astfel, Curtea constată că sesizarea este formulată de subiectul căruia i s-a conferit acest drept pe baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituție, așa cum a fost interpretat acesta prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 2 din 9 februarie 2016.

15. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl reprezintă textul „prevăzute la art. 171-1751, 201, 206, 208, 2081 și 2082” de la articolul 107 alineatul (3) din Codul penal și textul „prevăzute la art. 171-1751, art. 201, art. 206, art. 208-2082 din Codul penal nr. 985/2002” de la articolul 6 alineatul (1) litera e) din Legea privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Curtea constată că aceste prevederi nu au făcut anterior obiect al controlului de constituționalitate.

16. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată într-o cauză penală în care persoanele învinuite de comiterea unei infracţiuni împotriva unui minor au solicitat aplicarea amnistiei şi încetarea procesului penal. Prin urmare, Curtea admite că textele contestate sunt aplicabile la soluționarea cauzei.

17. Curtea notează că o altă condiție obligatorie pentru ca excepția de neconstituționalitate să poată fi examinată în fond este incidența unui drept fundamental invocat de autor. Astfel, Curtea va examina dacă problema de drept ridicată de autorul sesizării face incidente dispozițiile constituționale invocate (a se vedea DCC nr. 159 din 24 noiembrie 2022, § 42).

18. Autorul sesizării a susținut că prevederile contestate sunt contrare articolelor 20 (accesul liber la justiție) și 54 (restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți) din Constituție.

19. Referitor la articolul 54 din Constituție, Curtea reiterează că acesta nu are o aplicare de sine stătătoare, ci numai în coroborare cu un drept fundamental, care trebuie să fie aplicabil (a se vedea DCC nr. 169 din 6 decembrie 2022, § 25).

20. Cu privire la incidenţa articolului 20 din Constituţie, Curtea menționează că acest articol garantează accesul liber la justiţie. Potrivit alin. (1) al acestui articol, orice persoană are dreptul la satisfacţie efectivă din partea instanţelor judecătoreşti competente împotriva actelor care violează drepturile, libertăţile şi interesele sale legitime. În această cauză, autorul sesizării consideră că normele contestate nu-i permit victimei minore într-o cauză penală pendinte să obțină în cadrul procesului penal o decizie cu privire la recuperarea prejudiciul cauzat prin infracțiune. Curtea consideră că aceste argumente ale autorului pot fi analizate din perspectiva articolului 20 din Constituție (a se compara cu DCC nr. 14 din 7 februarie 2023, § 25, în care accesul liber la justiție a fost invocat în procesele de amnistie inițiate de persoane condamnate definitiv).

21. Curtea reține că prin dispozițiile articolului 6 din Legea nr. 243 din 24 decembrie 2021 legislatorul a limitat aplicarea amnistiei în funcție de natura și de gravitatea infracțiunilor comise, inclusiv pentru anumite infracțiuni împotriva minorilor.

22. În continuare, Curtea observă că articolul 107 alineatul (2) din Codul penal prevede că amnistia nu are efecte asupra drepturilor persoanei vătămate. Astfel, o eventuală aplicare a amnistiei în privința inculpatului nu împiedică partea vătămată să solicite repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune. Acest drept îi este garantat de articolele 61 și 219 din Codul de procedură penală, care permit formularea unei acţiuni civile în cadrul procesului penal. Persoana care nu a intentat acţiunea civilă în cadrul procesului penal are dreptul de a intenta o asemenea acţiune într-o procedură civilă (articolul 221 alin. (5) din Cod). De asemenea, potrivit articolului 60 alin. (11) din Codul de procedură penală, partea vătămată poate ataca hotărârea instanței judecătorești cu privire la prejudiciul cauzat. Având în vedere aceste aspecte, Curtea reține că în cazul dat nu este afectat dreptul accesului liber la justiție garantat de articolul 20 din Constituție.

23. Pe baza celor menționate mai sus, Curtea constată că sesizarea privind excepția de neconstituționalitate este inadmisibilă și nu poate fi acceptată pentru examinare în fond. 

Din aceste motive, pe baza articolelor 135 alin. (1) literele a) și g), 140 alin. (2) din Constituție, 26 alin. (1) din Legea cu privire la Curtea Constituțională, 61 alin. (3) și 64 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională

D E C I D E:

1. Se declară inadmisibilă sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a textului „prevăzute la art. 171-1751, 201, 206, 208, 2081 și 2082” de la articolul 107 alineatul (3) din Codul penal și a textului „prevăzute la art. 171-1751, art. 201, art. 206, art. 208-2082 din Codul penal nr. 985/2002” de la articolul 6 alineatul (1) litera e) din Legea nr. 243 din 24 decembrie 2021 privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova, ridicată de dl Ion Tețcu, în interesele părții vătămate minore D.T., în dosarul nr. 1-64/2021, pendinte la Judecătoria Orhei, sediul Telenești.

2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

Președinte  Domnica MANOLE 

 

Chișinău, 5 martie 2024
DCC nr. 7
Dosarul nr. 236g/2023

 

Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori:   //   Vizitatori ieri:   //   azi:   //   Online:
Acces rapid