Decizia nr. 159 din 16.11.2023

Decizia nr. 159 din 16 noiembrie 2023 referitoare la cererea de suspendare a acțiunii Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 1122 din 26 septembrie 2023


Subiectul sesizării: grup de deputaţi, Diana Caraman, Vladimir Voronin, Oleg Reidman, Nicolai Rusol, Constantin Starîș


Decizia:
1. d_159_238a_2023_suspendare_rou.pdf


Sesizări:


DECIZIE
referitoare la cererea de suspendare a acțiunii Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 1122 din 26 septembrie 2023
(sesizarea nr. 238a/2023) 

CHIŞINĂU
16 noiembrie 2023

Curtea Constituțională, judecând în persoana:
dnei Liuba ȘOVA, Președinte ad-interim,
Având în vedere sesizarea nr. 238a, înregistrată la 2 noiembrie 2023,
Examinând prima facie sesizarea menționată,
Având în vedere actele și lucrările dosarului, 

C O N S T A T Ă: 

1. La originea cauzei se află o sesizare depusă la Curtea Constituțională pe 2 noiembrie 2023, pe baza articolelor 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, 25 lit. g) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și 38 alin. (1) lit. g) din Codul jurisdicției constituționale, de dna Diana Caraman și de dnii Vladimir Voronin, Oleg Reidman, Nicolai Rusol și Constantin Starîș, deputați în Parlamentul Republicii Moldova.

2. Autorii sesizării îi solicită Curții să verifice constituționalitatea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 1122 din 26 septembrie 2023, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 366-369 din 27 septembrie 2023.

3. La 14 noiembrie 2023, pe baza articolelor 25 alin. (2) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și 7 alin. (2) din Codul jurisdicției constituționale, autorii sesizării i-au solicitat Curții să suspende acțiunea Decretului contestat.

4. Termenul limită de examinare a cererii de suspendare a actului normativ contestat este de cel mult două zile lucrătoare după înregistrarea sesizării (articolele 25 alin. (3) din Legea citată şi 7 alin. (3) din Codul menţionat). Totodată, potrivit articolelor 25 alin. (4) din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi 7 alin. (4) din Codul jurisdicţiei constituţionale, în cazul imposibilităţii convocării plenului Curţii, decizia de suspendare se emite printr-o dispoziţie a Preşedintelui Curţii Constituţionale, cu confirmarea ulterioară obligatorie de către plenul Curţii Constituţionale.

5. În acest sens, Preşedintele ad-interim al Curţii Constituţionale precizează că poate examina cererea de suspendare a acţiunii Decretului contestat, dată fiind imposibilitatea convocării plenului Curţii Constituţionale şi supunerii problemei ridicate analizei acesteia.

6. Examinând solicitarea de suspendare, Președintele ad-interim reține că, potrivit articolului 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, controlul constituționalității decretelor Președintelui Republicii Moldova ține de competența Curții Constituționale.

7. În jurisprudența sa, Curtea a notat că este competentă să examineze constituționalitatea decretelor Președintelui Republicii Moldova referitoare la funcții de demnitate publică de rang constituțional (i.e., care sunt prevăzute expres în Constituție sau care au un rol fundamental pentru ordinea juridică constituțională), în cazul în care criticile sunt raportate la prevederile Constituției (a se vedea HCC nr. 13 din 21 mai 2020, §§ 35-37).

8. Președintele ad-interim subliniază că măsura suspendării acțiunii unor acte contestate implică (i) să se stabilească dacă prevederile contestate afectează sau se referă la unul sau mai multe domenii indicate la articolul 25 alin. (2) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și la articolul 71 alin. (2) din Codul jurisdicției constituționale, iar rațiunea ei constă în (ii) evitarea unor prejudicii și consecințe negative iminente (a se vedea, mutatis mutandis, DCC nr. 49 din 28 aprilie 2023, § 6). Aceste condiții trebuie întrunite cumulativ.

9. Referitor la prima condiție, Președintele ad-interim observă că, în susținerea cererii de suspendare, autorii au indicat că domeniul la care se referă Decretul contestat este securitatea mandatului Procurorului General și buna funcționare a instituției Procuraturii. Președintele ad-interim admite că aceste domenii ar putea fi încadrate la articolul 71 alin. (2) lit. h) din Codul jurisdicției constituționale, care prevede că Curtea Constituțională poate dispune suspendarea acțiunii actelor care afectează sau care se referă la alte domenii pentru care consideră necesară suspendarea acțiunii actului contestat.

10. Referitor la cea de-a doua condiție, Președintele ad-interim observă că autorii cererii de suspendare nu au argumentat caracterul iminent al posibilelor prejudicii și consecințe negative în cazul nesuspendării Decretului nr. 1122 din 26 septembrie 2023. Președintele ad-interim precizează că inițierea procedurii de numire a Procurorului General, atât timp cât autorii cererii nu au demonstrat caracterul iminent al riscului și al prejudiciilor în discuție, nu reprezintă o motivare suficientă și convingătoare pentru a suspenda acțiunea Decretului contestat.

11. În jurisprudența sa, Curtea a reținut că în cazul invocării unui domeniu prevăzut de articolul 25alin. (2) pct. 1) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și de articolul 7 alin. (2) pct. 1) din Codul jurisdicției constituționale, trebuie aduse argumente privind intensitatea și posibilele prejudicii și consecințe negative iminente și ireparabile ale riscului. Chiar dacă riscul este abstract, cererile cu privire la suspendarea acțiunii actelor sesizate trebuie motivate convingător, nu prin simpla enumerare a unor valori fundamentale. Doar invocarea domeniului și enumerarea unor valori fundamentale nu reprezintă o motivare suficientă și convingătoare în vederea suspendării acțiunii actului sesizat (a se vedea, mutatis mutandis, DCC nr.150 din 22 decembrie 2020, § 9; DCC nr.160 din 29 decembrie 2020, § 11-13; DCC nr.161 din 29 decembrie 2020, § 15).

12. Având în vedere cele menționate mai sus, Președintele ad-interim notează că cererea de suspendare a acțiunii Decretului contestat nu întrunește condițiile stabilite la articolul 25 alin. (2) pct. 1) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și la articolul 7alin. (2) pct. 1) din Codul jurisdicției constituționale. Prin urmare, Președintele ad-interim respinge cererea formulată.

Din aceste considerente, în baza articolelor 135 alin. (1) lit. a) și 140 din Constituție, articolului 251 din Legea cu privire la Curtea Constituțională, articolelor 6, 7, 61 și 64 din Codul jurisdicției constituționale, Președintele ad-interim

D E C I D E: 

1. Se respinge cererea de suspendare a acțiunii Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 1122 din 26 septembrie 2023.

2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

Președinte ad-interim  Liuba Șova 

Chișinău, 16 noiembrie 2023
DCC nr. 159
Dosarul nr. 238a/2023

 

Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori:   //   Vizitatori ieri:   //   azi:   //   Online:
Acces rapid