Decizia nr. 110 din 12.09.2023

Decizia nr. 110 din 12 septembrie 2023 privind neconfirmarea Deciziei Curții Constituționale nr. 109 din 8 septembrie 2023 referitoare la cererea de suspendare a acțiunii articolului 48 alin. (4) din Codul Educației și a articolului II alineatele (2) – (9) din Legea nr. 257 din 17 august 2023 pentru modificarea Codului educației al Republicii Moldova nr. 152/2014 și abrogarea Legii nr. 1070/2000 privind aprobarea Nomenclatorului specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățământ superior și mediu de specialitate


Subiectul sesizării: deputat


Decizia:
1. d_110_2023_205a_2023.pdf


Sesizări:


—  Opinie separată, expusă în temeiul articolului 27 alin. (5) din Legea cu privire la Curtea Constituţională nr. 317 din 13 decembrie 1994 şi articolului 67 din Codul jurisdicţiei constituţionale nr. 502 din 16 iunie 1995 ( Liuba ȘOVA)

Opinie separată : o_d_110_2023_205a_2023_L.Sova_rou.pdf


1. Nu pot împărtăși opinia majorității colegilor care, prin Decizia nr. 110 din 12 septembrie, (i) nu au confirmat Decizia nr. 109 din 8 septembrie 2023; și (ii) au dispus suspendarea acțiunii prevederilor contestate în sesizarea nr. 205a/2023, din următoarele considerente.

2. Instituția suspendării acțiunii prevederilor contestate intervine in extremis, pe baza articolelor 251 din Legea cu privire la Curtea Constituțională şi 71 din Codul jurisdicției constituționale și, de regulă, în privința unor norme care fie sunt în vigoare (per a contrario, a se vedea DCC nr. 21 din 16 februarie 2021), fie vor intra în vigoare într-un timp proxim, precedat de examinarea fondului cauzei în care a fost formulată cererea respectivă. Atunci când s-a solicitat suspendarea acțiunii unor prevederi a căror intrare în vigoare urma să aibă loc la o dată concretă ulterioară, ce presupunea curgerea unui interval de timp, estimat ca fiind unul suficient pentru examinarea în fond a sesizării, Curtea nu a dispus suspendarea lor, respingând solicitările formulate în acest sens (a se vedea, de exemplu, DCC nr. 152 din 22 decembrie 2020). Într-o cauză recentă, Curtea a avut în vedere și intervalul de timp cuprins între data formulării cererii de suspendare și momentul în care ar putea surveni consecințele negative invocate de autorul sesizării. Astfel, prin Decizia nr. 95 din 8 august 2023, Curtea a respins cererea de suspendare a acțiunii prevederilor contestate în sesizarea nr. 197a/2023 tocmai pentru faptul că dispozițiile contestate nu aduc prejudicii şi nu generează consecințe negative iminente şi ireparabile, de vreme ce procedurile de desemnare și de înregistrare a candidaților vor începe abia după constituirea consiliilor electorale de circumscripție, după cum prevede Codul electoral. Această perioadă a fost estimată de Curte ca fiind suficientă pentru soluționarea sesizării (a se vedea, în acest sens, § 17 din DCC nr. 95 din 8 august 2023). Așadar, în cazul respectiv, Curtea a considerat că nu existau motive suficiente pentru a dispune suspendarea acțiunii dispozițiilor contestate.

3. Prin Decizia nr. 109 din 8 septembrie 2023, Președintele ad-interim a respins cererea de suspendare a acțiunii prevederilor contestate în sesizarea nr. 205a/2023, reținând că argumentele autorului sesizării formulate în susținerea cererii respective nu demonstrează caracterul iminent și irevocabil al pretinselor consecințe negative, de vreme ce încetarea de drept a raporturilor de serviciu cu persoanele vizate va avea loc la data expirării termenului de 45 de zile de la data intrării în vigoare a legii (calculat de la 1 septembrie 2023). Această perioadă a fost estimată de Președintele ad-interim ca fiind una suficientă pentru soluționarea sesizării.

4. În opinia mea, neconfirmarea unei decizii de asemenea natură cum este Decizia nr. 109/2023 presupune, inter alia, și neconfirmarea argumentelor care au condus la emiterea soluției respective. În prezenta cauză, argumentele din decizia neconfirmată nu numai că nu au fost combătute, dar nici nu au fost analizate de colegi. Acest fapt induce ideea că argumentele expuse în Decizia nr. 109/2023 sunt veridice și valabile, fiind neconfirmată doar soluția din Dispozitivul acesteia. În opinia mea, atât argumentele, cât și soluția din DCC nr. 109/2023 sunt în concordanță cu prevederile legale, pe baza cărora aceasta a fost emisă, precum și cu jurisprudența Curții Constituționale, inclusiv cu considerentul enunțat în Decizia nr. 110/2023 (a se vedea § 11), potrivit căruia caracterul iminent și ireparabil al consecințelor riscului invocat reprezintă unul din elementele centrale care trebuie să fie demonstrat în procedurile de suspendare a acțiunii prevederilor contestate. 

 Judecător al Curții Constituționale Liuba ȘOVA


 

DECIZIE
privind neconfirmarea
Deciziei Curții Constituționale nr. 109 din 8 septembrie 2023 referitoare la cererea de suspendare a acțiunii articolului 48 alin. (4) din Codul Educației și a articolului II alineatele (2) – (9) din Legea nr. 257 din 17 august 2023 pentru modificarea Codului educației al Republicii Moldova nr. 152/2014 și abrogarea Legii nr. 1070/2000 privind aprobarea Nomenclatorului specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățământ superior și mediu de specialitate
(sesizarea nr. 205a/2023)

CHIŞINĂU
12 septembrie 2023

Curtea Constituțională, judecând în componența:
dlui Nicolae ROȘCA Președinte,
dnei Domnica MANOLE,
dnei Liuba ȘOVA,
dlui Serghei ȚURCAN,
dlui Vladimir ȚURCAN, judecători,
cu participarea dlui Marcel Lupu, asistent judiciar,
Având în vedere sesizarea nr. 205a, înregistrată la 7 septembrie 2023,
Examinând actele și lucrările dosarului,
Analizând Decizia nr. 109 din 8 septembrie 2023,
Deliberând la 12 septembrie 2023, în camera de consiliu,

C O N S T A T Ă

1. La originea cauzei se află o sesizare depusă la Curtea Constituțională pe 7 septembrie 2023 de domnul Gaik Vartanean, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, pe baza articolelor 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, 25 lit. g) din Legea nr. 317 din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituțională şi 38 alin. (1) lit. g) din Codul jurisdicției constituționale nr. 502 din 16 iunie 1995.

2. Autorul sesizării îi solicită Curții să verifice constituționalitatea articolului 48 alin. (4) din Codul educației și a articolului II alineatele (2) – (9) din Legea nr. 257 din 17 august 2023 pentru modificarea Codului educației al Republicii Moldova nr. 152/2014 și abrogarea Legii nr. 1070/2000 privind aprobarea Nomenclatorului specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățământ superior și mediu de specialitate (în continuare, Legea nr. 257 din 17 august 2023).

3. Totodată, pe baza articolelor 251 alin. (2) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și 71 alin. (2) din Codul jurisdicției constituționale, autorul sesizării i-a solicitat Curții să suspende acțiunea prevederilor contestate.

4. Prin Decizia nr. 109 din 8 septembrie 2023, în exercițiul atribuțiilor de Președinte ad-interim al Curții Constituționale, doamna judecător Liuba Șova a examinat și a respins cererea de suspendare a acțiunii dispozițiilor contestate.

5. Decizia nr. 109 din 8 septembrie 2023 are la bază, inter alia, prevederile articolelor 251 alin. (4) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și 71 alin. (4) din Codul jurisdicției constituționale, care stabilesc că, în caz de imposibilitate a convocării plenului Curții, decizia privind suspendarea actelor contestate se emite printr-o dispoziție a Președintelui Curții Constituționale, cu confirmarea ulterioară obligatorie de către plenul Curții Constituționale.

6. Aplicând teza a-II din textele de lege menționate, care împuternicește Președintele Curții Constituționale cu competența de a examina și decide suspendarea acțiunii actului contestat, Președintele ad-interim a decis și a motivat respingerea suspendării acțiunii dispozițiilor contestate.

7. Plenul Curții Constituționale menționează că, prin Hotărârea sa nr. 7 din 19 august 2019, doamna judecător Liuba Șova a fost aleasă să exercite funcțiile Președintelui Curții Constituționale în timpul absenței acestuia. Plenul menționează că exercitarea de către Președintele ad-interim a atribuțiilor Președintelui Curții Constituționale în cazul absenței acestuia este reglementată de articolul 7 alin. (5) din Legea cu privire la Curtea Constituțională. Astfel, în lipsa Președintelui Curții Constituționale, Președintele ad-interim are competența să examineze cererea referitoare la suspendarea acțiunii prevederilor contestate, în cazul în care este imposibilă întrunirea Plenului Curții Constituționale.

8. Potrivit articolului 71 alin. (3) din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională trebuie să examineze cererea de suspendare a actului normativ contestat cel târziu în a doua zi lucrătoare după înregistrarea sesizării.

9. Plenul Curții Constituționale constată că imposibilitatea convocării sale în termenul prevăzut de articolul 71 alin. (3) din Codul jurisdicției constituționale se explică prin lipsa cvorumului.

10.  Plenul Curții Constituționale constată că, în susținerea cererii privind suspendarea acțiunii dispozițiilor contestate, autorul sesizării a susținut că prevederile contestate au intrat în vigoare la 1 septembrie 2023. Așadar, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a legii, aproximativ 30 de persoane vor fi destituite prin efectul legii. Mai mult, având în vedere că interimatele funcțiilor de conducători ai organelor locale de specialitate în domeniul învățământului vor fi desemnate de autoritatea publică centrală, există riscul că vor fi demise și alte persoane din organele locale din domeniul învățământului. În eventualitatea în care prevederile contestate vor fi declarate neconstituționale, va fi dificilă revenirea în funcție a persoanelor care au fost demise prin efectul legii. De asemenea, actele administrative emise de persoanele noi numite ar putea fi declarate ilegale, fapt care ar provoca un haos la început de an școlar.

11.  În jurisprudența sa, Curtea a reținut că în cazul invocării riscului afectării unui domeniu prevăzut de articolul 251 alin. (2) pct. 1) din Legea cu privire la Curtea Constituțională şi de articolul 71 alin. (2) pct. 1) din Codul jurisdicției constituționale autorul cererii de suspendare trebuie să demonstreze intensitatea şi posibilele prejudicii şi consecințe negative iminente şi ireparabile ale riscului invocat (a se vedea DCC nr. 31 din 19 martie 2021, § 7). Astfel, caracterul iminent și ireparabil al consecințelor riscului invocat reprezintă unul din elementele centrale care trebuie să fie demonstrat în procedurile de suspendare a acțiunii prevederilor contestate.

12.  Prin Decizia nr. 109 din 8 septembrie 2023, Președintele ad-interim a conchis că argumentele autorului sesizării formulate în susținerea cererii referitoare la suspendarea acțiunii prevederilor contestate nu demonstrează caracterul iminent și irevocabil al pretinselor consecințe negative, de vreme ce încetarea de drept a raporturilor de serviciu cu persoanele vizate va avea loc la data expirării termenului de 45 de zile de la data intrării în vigoare a legii (calculat de la 1 septembrie 2023). Această perioadă, în opinia Președintelui ad-interim, va fi suficientă pentru soluționarea sesizării. Așadar, Președintele ad-interim a considerat că nu există motive suficiente pentru a dispune suspendarea acțiunii dispozițiilor contestate.

13.  Plenul Curții Constituționale observă că, potrivit articolului 48 alin. (4) din Codul educației, în redactarea Legii nr. 257 din 17 august 2023, conducătorul organului local de specialitate în domeniul învățământului este desemnat prin concurs, organizat în baza regulamentului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, și numit în funcție, pentru un termen de 4 ani, prin decizia autorității administrației publice locale de nivelul al doilea/prin hotărârea Adunării Populare a Găgăuziei. Una și aceeași persoană nu poate deține funcția de conducător al organului local de specialitate în domeniul învățământului mai mult de 8 ani, indiferent de întreruperile din activitate.

14.  Articolul II alin. (2) din Legea nr. 257 din 17 august 2023 stabilește că raporturile de serviciu ale conducătorilor organelor locale de specialitate în domeniul învățământului de la a căror numire în funcție au trecut mai mult de patru ani, ale celor care nu au fost numiți prin concurs, precum și ale conducătorilor care au fost numiți pe o perioadă nedeterminată încetează de drept la data expirării termenului de 45 de zile de la data intrării în vigoare a legii. Potrivit alineatului (3), constatarea încetării de drept a raporturilor de serviciu se face prin act administrativ al autorităților cu competenţe legale de numire în funcţie, care se emite în termen de cel mult o lună de la data intrării în vigoare a legii şi este adus la cunoştinţa persoanelor vizate în termen de cel mult cinci zile lucrătoare. Alineatul (7) din același articol menționează, între altele, că, în perioada de până la numirea prin concurs a conducătorilor organelor locale de specialitate în domeniul învățământului, conducerea organelor locale de specialitate în domeniul învățământului este exercitată de către conducătorii interimari desemnaţi de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

15.  Examinând prima facie cererea de suspendare a acțiunii normelor contestate, Plenul Curții observă că în situația în care acțiunea normelor contestate nu va fi suspendată, la expirarea termenului de 45 de zile, calculat de la 1 septembrie 2023, acestea vor produce efecte ope legis. În acest sens, vor fi încetate raporturile de muncă cu mai multe persoane, iar în locul lor vor fi desemnați interimari. În cazul în care, ipotetic, Curtea va constata neconstituționalitatea normelor contestate, legea producându-și efectele, hotărârea ei va influența în mod negativ certitudinea juridică. Totodată, suspendarea prevederilor contestate ar putea preveni încălcarea unor drepturi fundamentale, e.g. dreptul la muncă. 

16.  Pe baza acestor raționamente, Plenul consideră că suspendarea normelor contestate are mai multe beneficii sub aspect constituțional în raport cu soluția nesuspendării ei. Cu privire la domeniul afectat de Legea contestată, Plenul reține că soluția suspendării este necesară pentru a evita prejudiciile şi consecințele negative iminente în raport cu drepturile fundamentale ale persoanelor și cu ordinea constituțională (a se vedea articolul 251 alin. (2) pct. 1) literele b) și h) din Legea cu privire la Curtea Constituțională; articolul 71 alin. (2) pct. 1) literele b) și h) din Codul jurisdicției constituționale). 

Din aceste considerente, pe baza articolelor 135 alin. (1) lit. a) și 140 alin. (2) din Constituție, 4, 251, 26 din Legea cu privire la Curtea Constituțională, 6, 71, 61 și 64 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională

 

D E C I D E 

1. Se respinge confirmarea Deciziei nr. 109 din 8 septembrie 2023 prin care a fost respinsă cererea de suspendare a acțiunii articolului 48 alin. (4) din Codul educației și a articolului II alineatele (2) – (9) din Legea nr. 257 din 17 august 2023. 

2. Se suspendă acțiunea articolului 48 alin. (4) din Codul educației, în redactarea Legii nr. 257 din 17 august 2023, și a articolului II alineatele (2) – (9) din Legea nr. 257 din 17 august 2023, până la soluționarea în fond a cauzei.

3. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Președinte Nicolae ROȘCA

Chișinău, 12 septembrie 2023
DCC nr. 110
Dosarul nr. 205a/2023

 

Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori:   //   Vizitatori ieri:   //   azi:   //   Online:
Acces rapid