Decizia nr. 109 din 08.09.2023

Decizia nr. 109 din 8 septembrie 2023 referitoare la cererea de suspendare a acțiunii articolului 48 alin. (4) din Codul Educației și a articolului II alineatele (2) – (9) din Legea nr. 257 din 17 august 2023 pentru modificarea Codului educației al Republicii Moldova nr. 152/2014 și abrogarea Legii nr. 1070/2000 privind aprobarea Nomenclatorului specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățământ superior și mediu de specialitate


Subiectul sesizării: deputat, Gaik Vartanean


Decizia:
1. d_109_2023_205a_2023_rou.pdf


Sesizări:


 DECIZIE
referitoare la cererea de suspendare a acțiunii articolului 48 alin. (4) din Codul Educației și a articolului II alineatele (2) – (9) din Legea nr. 257 din 17 august 2023 pentru modificarea Codului educației al Republicii Moldova nr. 152/2014 și abrogarea Legii nr. 1070/2000 privind aprobarea Nomenclatorului specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățământ superior și mediu de specialitate
(sesizarea nr. 205a/2023)

CHIŞINĂU
8 septembrie 2023

 

Curtea Constituțională, judecând în persoana:
dnei Liuba ȘOVA, Președinte ad-interim,
Având în vedere sesizarea nr. 205a, înregistrată la 7 septembrie 2023,
Examinând prima facie sesizarea menționată,
Având în vedere actele și lucrările dosarului, 

C O N S T A T Ă 

1. La originea cauzei se află o sesizare depusă la Curtea Constituțională pe 7 septembrie 2023 de domnul Gaik Vartanean, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, pe baza articolelor 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, 25 lit. g) din Legea nr. 317 din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituțională şi 38 alin. (1) lit. g) din Codul jurisdicției constituționale nr. 502 din 16 iunie 1995.

2. Autorul sesizării îi solicită Curții să verifice constituționalitatea articolului 48 alin. (4) din Codul Educației și a articolului II alineatele (2) – (9) din Legea nr. 257 din 17 august 2023 pentru modificarea Codului educației al Republicii Moldova nr. 152/2014 și abrogarea Legii nr. 1070/2000 privind aprobarea Nomenclatorului specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățământ superior și mediu de specialitate (în continuare, Legea nr. 257 din 17 august 2023).

3. Totodată, pe baza articolelor 251 alin. (2) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și 71 alin. (2) din Codul jurisdicției constituționale, autorul sesizării i-a solicitat Curții să suspende acțiunea prevederilor contestate.

4. Potrivit articolului 48 alin. (4) din Codul educației, în redactarea Legii nr. 257 din 17 august 2023, conducătorul organului local de specialitate în domeniul învățământului este desemnat prin concurs, organizat în baza regulamentului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, și numit în funcție, pentru un termen de 4 ani, prin decizia autorității administrației publice locale de nivelul al doilea/prin hotărârea Adunării Populare a Găgăuziei. Una și aceeași persoană nu poate deține funcția de conducător al organului local de specialitate în domeniul învățământului mai mult de 8 ani, indiferent de întreruperile din activitate.

5. Articolului II alin. (2) din Legea nr. 257 din 17 august 2023 stabilește că raporturile de serviciu ale conducătorilor organelor locale de specialitate în domeniul învățământului de la a căror numire în funcție au trecut mai mult de patru ani, ale celor care nu au fost numiți prin concurs, precum și ale conducătorilor care au fost numiți pe perioadă nedeterminată încetează de drept la data expirării termenului de 45 de zile de la data intrării în vigoare a legii. Alineatele (2) – (5) din același articol vizează modul de constatare a încetării de drept a raporturilor de serviciu în discuție. Alineatul (6) stabilește că, în termen de cel mult șase luni de la data încetării de drept a raporturilor de serviciu, autoritățile administrației publice locale de nivelul al doilea/Adunarea Populară a Găgăuziei organizează concursuri pentru ocuparea funcției de conducător al organului local de specialitate în domeniul învățământului și numesc/numește în funcție persoanele care au promovat și câștigat concursul. Alineatul (7) se referă la desemnarea interimatelor pentru funcțiile de conducători ai organelor locale de specialitate în domeniul învățământului. Potrivit alineatului (8), persoanele ale căror raporturi de serviciu au încetat de drept și care au deținut funcția de conducător al organului local de specialitate în domeniul învățământului mai mult de opt ani pot participa la concursul pentru ocuparea funcției de conducător al organului local de specialitate în domeniul învățământului pentru cel mult un mandat de patru ani. În final, alineatul (9) din articolul II al Legii nr. 257 din 17 august 2023 stabilește că, în termen de 35 de zile de la intrarea în vigoare a legii, Ministerul Educației și Cercetării va aproba regulamentul prevăzut la articolul 48 alin. (4) din Codul educației.

6. În susținerea cererii privind suspendarea acțiunii dispozițiilor contestate, autorul sesizării a susținut că prevederile contestate au intrat în vigoare la 1 septembrie 2023. Așadar, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a legii, aproximativ 30 de persoane vor fi destituite prin efectul legii. Mai mult, având în vedere că interimatele funcțiilor de conducători ai organelor locale de specialitate în domeniul învățământului vor fi desemnate de autoritatea publică centrală, există riscul că vor fi demise și alte persoane din organele locale din domeniul învățământului. În eventualitatea în care prevederile contestate vor fi declarate neconstituționale, va fi dificilă revenirea în funcție a persoanelor care au fost demise prin efectul legii. De asemenea, actele administrative emise de persoanele noi numite ar putea fi declarate ilegale, fapt care ar provoca un haos la început de an școlar.

7. Președintele ad-interim subliniază că rațiunea măsurii suspendării acțiunii unor acte contestate constă în evitarea unor prejudicii și consecințe negative iminente (DCC nr. 88 din 9 iunie 2021, § 4).

8. Președintele ad-interim notează că Curtea Constituțională poate suspenda, sesizată fiind, acțiunea actelor prevăzute la articolele 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, 4 alin. (1) lit. a) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și 4 alin. (1) lit. a) din Codul jurisdicției constituționale, dacă aceste acte afectează sau se referă la domeniile stabilite la articolul 251 alin. (2) din Legea citată și articolul 71 alin. (2) din Codul menționat (DCC nr. 161 din 29 decembrie 2020, § 7). Totodată, potrivit articolelor 251 alin. (4) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și 71 alin. (4) din Codul jurisdicției constituționale, în caz de imposibilitate a convocării plenului Curții, decizia de suspendare se emite printr-o dispoziție a Președintelui Curții Constituționale, cu confirmarea ulterioară obligatorie de către plenul Curții Constituționale.

9. În acest sens, Președintele ad-interim precizează că, potrivit articolelor 251 alin. (4) din Legea cu privire la Curtea Constituţională și 71 alin. (4) din Codul jurisdicţiei constituţionale, deține competența să examineze cererea de suspendare a acțiunii actelor contestate, dată fiind imposibilitatea convocării plenului Curții Constituționale și supunerii problemei ridicate în cerere analizei sale.

10. Examinând prima facie sesizarea și cererea de suspendare a acțiunii normelor contestate, Președintele ad-interim conchide că argumentele autorului sesizării formulate în susținerea cererii referitoare la suspendarea acțiunii prevederilor contestate nu demonstrează caracterul iminent și irevocabil al pretinselor consecințe negative, de vreme ce încetarea de drept a raporturilor de serviciu cu persoanele vizate va avea loc la data expirării termenului de 45 de zile de la data intrării în vigoare a legii (calculat de la 1 septembrie 2023). Această perioadă, în opinia Președintelui ad-interim, va fi suficientă pentru soluționarea sesizării. Așadar, Președintele ad-interim consideră că nu există motive suficiente pentru a dispune suspendarea acțiunii dispozițiilor contestate. 

Din aceste considerente, în baza articolelor 135 alin. (1) lit. a) și 140 alin. (2) din Constituție, 4, 251, 26 din Legea cu privire la Curtea Constituțională, 6, 71, 61 și 64 din Codul jurisdicției constituționale, Președintele ad-interim

 

DISPUNE 

1. Se respinge cererea de suspendare a acțiunii articolului 48 alin. (4) din Codul Educației și a articolului II alineatele (2) – (9) din Legea nr. 257 din 17 august 2023 pentru modificarea Codului educației al Republicii Moldova nr. 152/2014 și abrogarea Legii nr. 1070/2000 privind aprobarea Nomenclatorului specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățământ superior și mediu de specialitate. 

2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

Președinte ad-interim Liuba ȘOVA 

Chișinău, 8 septembrie 2023
DCC nr. 109
Dosarul nr. 205a/2023

Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori:   //   Vizitatori ieri:   //   azi:   //   Online:
Acces rapid