Decizia nr. 156 din 22.11.2022

Decizia nr. 156 din 22 noiembrie 2022 de inadmisibilitate a sesizării nr. 118g/2022 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 372 alin. (1) din Codul de procedură penală (examinarea corpurilor delicte în ședința de judecată)


Subiectul sesizării: Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, avocat Vadim Ciobanu


Decizia:
1. d_156_2022_118g_2022_rou.pdf


Sesizări:


DECIZIE
DE INADMISIBILITATE
a sesizării nr. 118g/2022
privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 372 alin. (1) din Codul de procedură penală
(examinarea corpurilor delicte în ședința de judecată)

CHIŞINĂU
 22 noiembrie 2022

Curtea Constituțională, judecând în componența:
dnei Domnica MANOLE, Președinte,
dlui Nicolae ROȘCA,
dnei Liuba ȘOVA,
dlui Serghei ȚURCAN,
dlui Vladimir ȚURCAN, judecători,
cu participarea dnei Ana Florean, asistent judiciar,
Având în vedere sesizarea înregistrată la 14 iulie 2022,
Examinând admisibilitatea sesizării menționate,
Având în vedere actele și lucrările dosarului,
Deliberând la 22 noiembrie 2022, în camera de consiliu, 

Pronunță următoarea decizie: 

ÎN FAPT

1. La originea cauzei se află sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a textului „pot fi prezentate pentru examinare” din articolul 372 alin. (1) din Codul de procedură penală, ridicată de dl avocat Vadim Ciobanu, în interesele dlui Vitalie Ceban, parte în dosarul nr. 1-2735/2020, pendinte la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.

2. Sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a fost trimisă la Curtea Constituțională de dna judecător Natalia Clevadî de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pe baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituție. 

A. Circumstanțele litigiului principal 

3. Pe rolul Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, se află cauza penală privind învinuirea dlui Vitalie Ceban pentru comiterea infracțiunilor de circulaţie ilegală a drogurilor, a etnobotanicelor sau a substanțelor analoage în scop de înstrăinare în proporții deosebit de mari și de contrabandă.

4. În cadrul examinării cauzei, dl avocat Vadim Ciobanu a solicitat, în interesele dlui Vitalie Ceban, cercetarea în ședința de judecată a corpurilor delicte menționate de procuror, i.e. a automobilului și a drogurilor sub formă de pastile. Din circumstanțele prezentate de autorul sesizării rezultă că instanța de judecată a respins cererea acestuia, pentru că prevederile articolului 372 alin. (1) din Codul de procedură penală nu-l obligă pe procuror să prezinte spre examinare corpurile delicte în ședința de judecată.

5. În cadrul procesului, dl avocat Vadim Ciobanu a ridicat excepţia de neconstituţionalitate a textului „pot fi prezentate pentru examinare” din articolul 372 alin. (1) din Codul de procedură penală.

6. Judecătoria Chișinău a admis ridicarea excepţiei de neconstituţionalitate şi a trimis, în acest sens, o sesizare la Curtea Constituţională. Totodată, instanța de judecată a suspendat examinarea cauzei până la soluționarea prezentei excepții de neconstituționalitate.

 

 

B. Legislația pertinentă 

7. Prevederile relevante ale Constituției sunt următoarele:

Articolul 1

Statul Republica Moldova

 

„[...]

(3) Republica Moldova este un stat de drept, democratic, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile lui, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme şi sînt garantate.”

 

Articolul 4

Drepturile și libertățile omului

 

„(1) Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile omului se interpretează şi se aplică în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care Republica Moldova este parte.

(2) Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care Republica Moldova este parte şi legile ei interne, prioritate au reglementările internaţionale.ˮ

 

Articolul 20

Accesul liber la justiție

 

„(1) Orice persoană are dreptul la satisfacţie efectivă din partea instanţelor judecătoreşti competente împotriva actelor care violează drepturile, libertăţile şi interesele sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi accesul la justiţie.ˮ

 

Articolul 21

Prezumţia nevinovăţiei

 

„Orice persoană acuzată de un delict este prezumată nevinovată pînă cînd vinovăţia sa va fi dovedită în mod legal, în cursul unui proces judiciar public, în cadrul căruia i s-au asigurat toate garanţiile necesare apărării sale.ˮ

 

Articolul 23

Dreptul fiecărui om de a-și cunoaște drepturile și îndatoririle

„[...]

(2) Statul asigură dreptul fiecărui om de a-şi cunoaşte drepturile şi îndatoririle. În acest scop statul publică şi face accesibile toate legile şi alte acte normative.”

Articolul 26

Dreptul la apărare

„(1) Dreptul la apărare este garantat.

(2) Fiecare om are dreptul să reacţioneze independent, prin mijloace legitime, la încălcarea drepturilor şi libertăţilor sale.

(3) În tot cursul procesului părţile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu.

(4) Amestecul în activitatea persoanelor care exercită apărarea în limitele prevăzute se pedepseşte prin lege.”

8. Prevederile relevante ale Codului de procedură penală, adoptat prin Legea nr. 122 din 14 martie 2003, sunt următoarele:

Articolul 372

Examinarea corpurilor delicte

„(1) Corpurile delicte prezentate de părţi pot fi examinate în orice moment al cercetării judecătoreşti. Atît la cererea uneia din părţi, cît şi din iniţiativa instanţei, corpurile delicte pot fi prezentate pentru examinare părţilor, martorilor, expertului sau specialistului. Persoanele cărora le-au fost prezentate corpurile delicte pot atrage atenţia instanţei asupra diferitor circumstanţe legate de examinarea acestora, fapt ce se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.

(2) Corpurile delicte care nu pot fi aduse în sala de şedinţă pot fi examinate, dacă este necesar, la locul aflării lor.”

ÎN DREPT

A. Argumentele autorului excepției de neconstituționalitate 

9. Autorul sesizării afirmă că probarea acuzației în materie penală reprezintă un proces complex ce include o analiză detaliată a probelor de către instanța de judecată. Autorul sesizării susține că din coroborarea articolelor 19, 24, 26, 101 și 314 din Codul de procedură penală rezultă că instanța de judecată este obligată, în cursul judecării cauzei, să cerceteze nemijlocit corpurile delicte.

10. Cu toate acestea, din prevederile articolului 372 alin. (1) din același Cod rezultă că instanța de judecată nu este obligată să cerceteze nemijlocit corpurile delicte în ședința de judecată și nici nu-l poate obliga pe procuror să le prezinte spre examinare.

11. Autorul sesizării susține că textul „pot fi prezentate pentru examinare” din articolul 372 alin. (1) din Codul de procedură penală este formulat într-un mod ambiguu și, prin urmare, contravine dreptului la un proces echitabil și dreptului la apărare.

12. Autorul pretinde că textul contestat este contrar articolelor 1 alin. (3) [preeminența dreptului], 4 [drepturile și libertățile omului], 20 [accesul liber la justiție], 21 [prezumția nevinovăției], 23 [dreptul fiecărui om de a-și cunoaște drepturile și îndatoririle] și 26 [dreptul la apărare] din Constituție.

 

B. Aprecierea Curții 

13. Examinând admisibilitatea sesizării privind excepția de neconstituționalitate, Curtea constată următoarele.

14. În conformitate cu articolul 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, controlul constituționalității legilor, în prezenta cauză a unor prevederi din Codul de procedură penală, ține de competența Curții Constituționale.

15. Sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de avocatul părții în proces. Astfel, Curtea constată că ea este formulată de subiectul căruia i s-a acordat acest drept, pe baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituție, aşa cum a fost interpretat acesta prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 2 din 9 februarie 2016.

16. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată într-o cauză penală în cadrul căreia a fost respinsă cererea avocatului cu privire la prezentarea corpurilor delicte de către procuror în ședința de judecată. Curtea observă că, deși instanța care a admis ridicarea excepției de neconstituționalitate a aplicat prevederile contestate, ea totuși a suspendat dezbaterile judiciare până la soluționarea prezentei excepții (a se vedea § 6 supra). În aceste condiții, Curtea reține că este competentă să continue examinarea sesizării în cauză.

17. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl reprezintă textul „pot fi prezentate pentru examinare” din articolul 372 alin. (1) din Codul de procedură penală. Curtea constată că textul contestat din articolul 372 alin. (1) din Codul de procedură penală nu a făcut anterior obiect al controlului de constituţionalitate.

18. Din argumentele prezentate, Curtea observă că autorul excepției îi solicită Curții să clarifice dacă din textul contestat rezultă că corpurile delicte ar putea să nu fie prezentate pentru examinare în ședința de judecată.

19. În acest context, Curtea constată că, sub aparenţa unor critici de neconstituţionalitate, autorul sesizării își exprimă, de fapt, dezacordul cu modul în care instanța de judecată a interpretat și a aplicat în acest caz prevederile contestate. În jurisprudenţa sa, Curtea a reţinut că aspectele legate de interpretarea şi de aplicarea legii nu ţin de competenţa Curţii Constituţionale. Această competenţa le revine, prin definiţie, instanţelor de judecată (DCC nr. 83 din 17 iunie 2022, § 29).

20. Mai mult, Curtea notează că, în cazul în care cererile sau demersurile părții au fost respinse, inclusiv cele de prezentare pentru examinare a corpurilor delicte, pot fi înaintate repetat în ședința de judecare a cauzei în fond (a se vedea articolul 346 din Codul de procedură penală). Cu privire la corpurile delicte care nu pot fi aduse în sala de judecată, articolul 372 alin. (2) din același Cod prevede că acestea pot fi examinate, dacă este necesar, la cererea uneia din părţi, precum şi din iniţiativa instanţei, la locul aflării lor.

21. În aceste condiţii, Curtea nu poate identifica, în mod rezonabil, nicio critică de neconstituţionalitate în raport cu prevederile contestate.

22. Prin urmare, în baza celor menționate supra, Curtea constată că sesizarea privind excepția de neconstituționalitate nu întrunește condițiile de admisibilitate și nu poate fi acceptată pentru examinare în fond. 

Din aceste motive, în baza articolelor 135 alin. (1) literele a) și g), 140 alin. (2) din Constituție, 26 alin. (1) din Legea cu privire la Curtea Constituțională, 61 alin. (3) și 64 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională

D E C I D E:

1. Se declară inadmisibilă sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a textului „pot fi prezentate pentru examinare” din articolul 372 alin. (1) din Codul de procedură penală, ridicată de dl avocat Vadim Ciobanu, în interesele dlui Vitalie Ceban, parte în dosarul nr. 1-2735/2020, pendinte la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.

2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

 Președinte Domnica MANOLE 

Chișinău, 22 noiembrie 2022
DCC nr. 156
Dosarul nr. 118g/2022

Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori:   //   Vizitatori ieri:   //   azi:   //   Online:
Acces rapid