Decizia nr. 153 din 17.11.2022

Decizia nr. 153 din 17.11.2022 de inadmisibilitate a sesizării nr. 135a/2022 pentru controlul constituționalității Hotărârii Guvernului nr. 485 din 13 iulie 2022 cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a unor instituţii din domeniile educaţiei, cercetării şi inovării şi modificarea unor hotărâri ale Guvernului


Subiectul sesizării: grup de deputaţi, Vlad Batrîncea, Vasile Bolea


Decizia:
1. d_153_2022_135a_2022_rou.pdf


Sesizări:


 

DECIZIE
DE INADMISIBILITATE
a sesizării nr. 135a/2022
pentru controlul constituționalității Hotărârii Guvernului nr. 485 din 13 iulie 2022 cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a unor instituţii din domeniile educaţiei, cercetării şi inovării şi modificarea unor hotărâri ale Guvernului

CHIŞINĂU
17 noiembrie 2022

Curtea Constituțională, judecând în componenţa:
dnei Liuba ȘOVA, preşedinte de ședință,
dlui Nicolae ROȘCA,
dlui Serghei ȚURCAN,
dlui Vladimir ȚURCAN, judecători,
cu participarea dlui Dumitru Avornic, asistent judiciar,
Având în vedere sesizarea înregistrată la 12 august 2022,
Examinând admisibilitatea sesizării menționate,
Având în vedere actele şi lucrările dosarului,
Deliberând la 17 noiembrie 2022, în camera de consiliu,

Pronunţă următoarea decizie: 

ÎN FAPT

1. La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea Constituțională la 12 august 2022, în baza articolelor 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, 25 lit. g) din Legea cu privire la Curtea Constituțională şi 38 alin. (1) lit. g) din Codul jurisdicției constituționale, de dnii Vlad Batrîncea și Vasile Bolea, deputați în Parlamentul Republicii Moldova.

2. Autorii sesizării îi solicită Curții Constituționale să verifice constituționalitatea Hotărârii Guvernului nr. 485 din 13 iulie 2022 cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a unor instituţii din domeniile educaţiei, cercetării şi inovării şi modificarea unor hotărâri ale Guvernului. 

LEGISLAŢIA PERTINENTĂ 

3. Prevederile relevante ale Constituției sunt următoarele:

 

Articolul 35

Dreptul la învățătură

„(1) Dreptul la învățătură este asigurat prin învățământul general obligatoriu, prin învățământul liceal şi prin cel profesional, prin învățământul superior, precum şi prin alte forme de instruire şi de perfecţionare.

(2) Statul asigură, în condiţiile legii, dreptul de a alege limba de educare şi instruire a persoanelor.

(3) Studierea limbii de stat se asigură în instituţiile de învăţământ de toate gradele.

(4) Învăţământul de stat este gratuit.

(5) Instituţiile de învăţământ, inclusiv cele nestatale, se înființează şi îşi desfăşoară activitatea în condiţiile legii.

(6) Instituţiile de învăţământ superior beneficiază de dreptul la autonomie.

(7) Învăţământul liceal, profesional şi cel superior de stat este egal accesibil tuturor, pe bază de merit.

(8) Statul asigură, în condiţiile legii, libertatea învățământului religios. Învăţământul de stat este laic.

(9) Dreptul prioritar de a alege sfera de instruire a copiilor revine părinţilor.”

4. Prevederile relevante ale Hotărârii Guvernului nr. 485 din 13 iulie 2022 cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a unor instituţii din domeniile educaţiei, cercetării şi inovării şi modificarea unor hotărâri ale Guvernului sunt următoarele: 

1. Instituţia Publică Universitatea de Stat din Moldova (persoană juridică absorbantă) se reorganizează prin fuziunea (absorbția) următoarelor instituţii publice (persoane juridice absorbite):

1) Instituţia Publică Academia de Administrare Publică;

2) Instituţia Publică Biblioteca Ştiinţifică (Institut) "Andrei Lupan";

3) Instituţia Publică Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici";

4) Instituţia Publică Institutul de Fizică Aplicată;

5) Instituţia Publică Institutul de Chimie;

6) Instituţia Publică Institutul de Ecologie şi Geografie;

7) Instituţia Publică Institutul de Zoologie;

8) Instituţia Publică Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice;

9) Instituţia Publică Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie;

10) Instituţia Publică Institutul de Filologie Română "Bogdan Petriceicu-Hașdeu";

11) Instituţia Publică Institutul de Istorie;

12) Instituţia Publică Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor;

13) Instituţia Publică Institutul de Geologie şi Seismologie;

14) Instituţia Publică Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru".

2. Instituţia Publică Universitatea Tehnică a Moldovei (persoană juridică absorbantă) se reorganizează prin fuziunea (absorbția) următoarelor instituţii publice (persoane juridice absorbite):

1) Instituţia Publică Universitatea Agrară de Stat din Moldova;

2) Instituţia Publică Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu";

3) Instituţia Publică Institutul de Energetică;

4) Instituţia Publică Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie.

3. Instituţia Publică Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău (persoană juridică absorbantă) se reorganizează prin fuziunea (absorbția) următoarelor instituţii publice (persoane juridice absorbite):

1) Instituţia Publică Universitatea de Stat din Tiraspol;

2) Instituţia Publică Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei;

3) Instituţia Publică Institutul de Formare Continuă.

4. Instituţia Publică Academia de Studii Economice din Moldova (persoană juridică absorbantă) se reorganizează prin fuziunea (absorbția) Instituţiei Publice Institutul Naţional de Cercetări Economice (persoană juridică absorbită).

5. Persoanele juridice absorbante, reorganizate inclusiv prin absorbția instituţiilor publice de cercetare şi inovare, vor asigura menţinerea, până la 31 decembrie 2023, pentru fiecare instituție publică de cercetare şi inovare absorbită în parte, a structurii organizatorice de cercetare autonomă, precum şi a nivelului de finanţare în limitele cheltuielilor aprobate pentru fiecare proiect de cercetare în implementare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Finanţarea instituţională va fi transferată instituţiei absorbante.

6. Drepturile şi obligaţiile persoanelor juridice absorbite trec integral la persoanele juridice absorbante, inclusiv drepturile şi obligaţiile care ţin de gestiunea patrimoniului (bunurilor) instituţiilor absorbite.

7. Se transmite calitatea de fondator al Instituţiei Publice Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice şi al Instituţiei Publice Institutul Patrimoniului Cultural de la Ministerul Educaţiei şi Cercetării la Ministerul Culturii. Ministerul Educaţiei şi Cercetării va institui comisia de transmitere a bunurilor şi va asigura, în termen de 30 de zile, transmiterea către Ministerul Culturii a bunurilor aflate în gestiunea Instituţiei Publice Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice şi a Instituţiei Publice Institutul Patrimoniului Cultural, în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 901/2015.

8. Ministerul Educaţiei şi Cercetării va crea comisii de reorganizare şi de transmitere a bunurilor persoanelor juridice absorbite către persoanele juridice absorbante. Transmiterea bunurilor se va efectua în conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 901/2015.

9. În cazul în care persoana juridică absorbantă se reorganizează prin absorbția mai multor categorii de persoane juridice, Ministerul Educaţiei şi Cercetării va crea, pentru fiecare persoană juridică absorbantă în parte, comisii de reorganizare şi de transmitere a bunurilor, corespunzător numărului de persoane juridice absorbite. Dacă persoana juridică absorbantă se reorganizează prin absorbția uneia sau a mai multor persoane juridice ai căror fondatori sunt alte autorităţi publice, în componenţa comisiei de reorganizare şi de transmitere a bunurilor persoanelor juridice absorbite către persoana juridică absorbantă, create de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, vor fi incluse şi persoane numite de către autorităţile publice în cauză.

10. Personalul salariat din instituţiile publice absorbite va fi transferat, cu respectarea prevederilor legislaţiei muncii, la instituţiile publice absorbante, asigurându-se integrarea acestuia în cadrul instituţiilor respective. În cazul imposibilităţii transferului unor salariați, disponibilizarea se va efectua în conformitate cu legislaţia muncii. Cheltuielile de disponibilizare a personalului persoanelor juridice absorbite vor fi asigurate din contul şi în limitele mijloacelor financiare ale acestora.

11. Studenții înmatriculați conform programelor de studii superioare de licenţă, master şi doctorat ale instituţiilor de învăţământ superior absorbite vor fi transferați în cadrul instituţiilor de învăţământ superior absorbante, la aceleaşi programe de studii superioare şi cu aceleaşi taxe de studii, stabilite anterior. Transferul studenţilor de la instituţiile de învăţământ superior absorbite se va realiza până la 25 august 2022. Până la transferarea studenţilor înmatriculați conform programelor de studii superioare respective la instituţiile absorbante nu se va percepe nicio taxă de studii pentru anul academic 2022-2023.

12. Instituţiile publice absorbante vor asigura integrarea studenţilor transferați din cadrul instituţiilor publice absorbite, prin oferirea accesului la servicii de consiliere, cele sociale şi de ghidare în carieră.

13. Ministerul Educaţiei şi Cercetării în comun cu Ministerul Afacerilor Interne, în termen de 6 luni, în scopul consolidării pregătirii cadrelor pentru securitatea naţională, vor înainta Guvernului cadrul de reglementare a fuzionării instituţiilor de învăţământ superior Instituţia Publică Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne şi Instituţia Publică Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport.

14. Hotărârea Guvernului nr. 146/2021 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2021, nr. 206-208, art. 344) se modifică după cum urmează:

1) la punctul 1 din hotărâre, subpunctul 6) se abrogă;

2) în anexa nr. 5, pozițiile 1 şi 10 din compartimentul "Instituţii de învăţământ superior" şi compartimentul "Instituţii de formare continuă" se abrogă.

15. În anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 147/2021 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2021, nr. 206-208, art. 345), cu modificările ulterioare, după compartimentul "Muzee" se introduce următorul compartiment:

"Instituţii publice din domeniile educaţiei, cercetării şi inovării

1. Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

2. Institutul Patrimoniului Cultural".

16. În anexa nr. 32 la Hotărârea Guvernului nr. 695/2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 322-328, art. 797), cu modificările ulterioare, poziţia "Universitatea Agrară de Stat din Moldova" se abrogă.

17. Se abrogă:

1) Hotărârea Guvernului nr. 683/1999 cu privire la crearea Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 80-82, art. 717);

2) Hotărârea Guvernului nr.1326/2005 cu privire la măsurile de optimizare a infrastructurii sferei ştiinţei şi inovării (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 168-171, art. 1406), cu modificările ulterioare;

3) Hotărârea Guvernului nr. 225/2014 cu privire la Academia de Administrare Publică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 78-79, art. 247);

4) Hotărârea Guvernului nr. 50/2018 cu privire la activitatea unor organizaţii de drept public din domeniile cercetării şi inovării (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 18-26, art. 56).

18. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

19. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.”

ÎN DREPT

A. Argumentele autorilor sesizării 

5. Autorii sesizării menționează că Hotărârea Guvernului contestată contravine dreptului la educație și principiului autonomiei universitare, garantate de articolele 4, 7, 8 și 35 din Constituție. 

B. Aprecierea Curții

6. Examinând admisibilitatea sesizării, Curtea constată următoarele.

7. În conformitate cu articolul 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, controlul constituționalității hotărârilor Guvernului, în prezenta cauză a Hotărârii Guvernului nr. 485 din 13 iulie 2022, ține de competența Curții Constituționale.

8. Conform articolului 25 lit. g) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și articolului 38 alin. (1) lit. g) din Codul jurisdicției constituționale, deputații în Parlament au competența de a sesiza Curtea Constituțională.

9. Obiectul sesizării îl constituie Hotărârea Guvernului nr. 485 din 13 iulie 2022. Prevederile contestate nu au constituit anterior obiect al controlului de constituționalitate.

10. În jurisprudenţa sa constantă, Curtea a reţinut că sesizarea trebuie să cuprindă trei elemente obligatorii: textul contestat din punctul de vedere al constituționalității (prevederea legală considerată neconstituțională); prevederea constituțională pretins a fi încălcată şi motivarea de către autorul sesizării a relației de contrarietate dintre cele două prevederi, adică motivarea neconstituţionalităţii textului criticat (a se vedea DCC nr. 99 din 12 iulie 2022, § 14 și jurisprudența citată acolo).

11. Curtea observă că autorii sesizării nu au argumentat contrarietatea normei contestate cu normele constituţionale invocate. Simpla enumerare a unor articole din Constituţie și a principiilor generale aplicabile dreptului la învățătură și autonomiei universitare nu reprezintă veritabile critici de neconstituţionalitate. În aceste condiţii, Curtea nu poate identifica, în mod rezonabil, nicio critică de neconstituţionalitate.

12. În situaţii similare, Curtea a notat că simpla trimitere la un text din Constituţie, fără explicarea pretinsei neconformități cu acesta a prevederilor contestate, nu echivalează cu un argument. Curtea a stabilit că dacă ar proceda la examinarea unei asemenea sesizări, ea ar substitui autorul în privinţa formulării unor critici de neconstituţionalitate, fapt care ar echivala cu un control efectuat din oficiu (a se vedea DCC nr. 99 din 12 iulie 2022, § 16).

13. Prin urmare, pe baza celor menționate supra, Curtea constată că sesizarea nu întrunește condițiile de admisibilitate și nu poate fi acceptată pentru examinare în fond. 

Din aceste motive, în baza articolelor 135 alin. (1) lit. a), 140 alin. (2) din Constituţie, 26 alin. (1) din Legea cu privire la Curtea Constituţională, 61 alin. (3) şi 64 din Codul jurisdicţiei constituţionale, Curtea Constituţională 

DECIDE: 

1. Se declară inadmisibilă sesizarea pentru controlul constituționalității Hotărârii Guvernului nr. 485 din 13 iulie 2022 cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a unor instituţii din domeniile educaţiei, cercetării şi inovării şi modificarea unor hotărâri ale Guvernului, depusă de dnii Vlad Batrîncea și Vasile Bolea, deputați în Parlamentul Republicii Moldova. 

2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Președinte de ședință       Liuba ȘOVA

 

 

 

Chișinău, 17 noiembrie 2022
DCC nr. 153
Dosarul nr. 135a/2022

 

Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 8650789  //   Vizitatori ieri: 3447  //   azi: 62  //   Online: 62
Acces rapid