Decizia nr. 131 din 20.09.2022

Decizia nr. 131 din 20.09.2022 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 302 alin. (2) din Codul de procedură penală și a unor prevederi din articolul 106 alin. (2) din Codul penal (confiscarea bunurilor persoanelor care nu au participat la comiterea infracțiunilor și dreptul de a contesta sechestrul aplicat în privința bunurilor persoanelor care nu au un statut procesual în cauza penală [II])


Subiectul sesizării: Curtea de Apel Chişinău


Decizia:
1. d_131_2022_103g_2022_rou.pdf


Sesizări:


 DECIZIE
DE INADMISIBILITATE
a sesizării nr. 103g/2022
privind excepția de neconstituționalitate a articolului 302 alin. (2) din Codul de procedură penală și a unor prevederi din articolul 106 alin. (2) din Codul penal
(confiscarea bunurilor persoanelor care nu au participat la comiterea infracțiunilor și dreptul de a contesta sechestrul aplicat în privința bunurilor persoanelor care nu au un statut procesual în cauza penală [II]

CHIŞINĂU
20 septembrie 2022

Curtea Constituțională, judecând în componența:
dnei Domnica MANOLE, Președinte,
dlui Nicolae ROȘCA,
dnei Liuba ȘOVA,
dlui Serghei ȚURCAN
dlui Vladimir ȚURCAN, judecători,
cu participarea dlui Vasili Oprea, asistent judiciar,
Având în vedere sesizarea înregistrată la 7 iulie 2022,
Examinând admisibilitatea sesizării menționate,
Având în vedere actele și lucrările dosarului,
Deliberând la 20 septembrie 2022, în camera de consiliu,
Pronunță următoarea decizie:

ÎN FAPT

1.  La originea cauzei se află sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a articolului 302 alin. (2) din Codul de procedură penală, adoptat prin Legea nr. 122 din 14 martie 2003, și a textului „sunt supuse confiscării speciale bunurile (inclusiv valorile valutare)” din articolul 106 alin. (2) din Codul penal, adoptat prin Legea nr. 985 din 18 aprilie 2002, ridicată de dl Iuri Fintisov, administrator al S.R.L. „Privat Agro”, parte în dosarul 12r-108/21, pendinte la Curtea de Apel Chișinău.

2.  Sesizarea a fost trimisă la Curtea Constituțională de un complet de judecători de la Curtea de Apel Chișinău format din dnii Ion Bulhac, Ghenadie Morozan și Igor Chiroșca, pe baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituție.

A. Circumstanțele litigiului principal

3. Printr-o încheiere din 4 martie 2021, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a autorizat punerea sub sechestru a unor bunuri al căror titular este S.R.L. „Privat Agro”. În motivarea încheierii se menționează că beneficiarul efectiv al acestor bunuri este dl Nicolae Pelin, învinuit în cauza penală respectivă.

4. Încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, din 4 martie 2021 a fost contestată cu recurs de dl Iuri Fintisov, administrator al S.R.L. „Privat Agro”. În cadrul examinării recursului, dl Fintisov a ridicat excepția de neconstituționalitate a articolului 302 alin. (2) din Codul de procedură penală și a textului „sunt supuse confiscării speciale bunurile (inclusiv valorile valutare)” din articolul 106 alin. (2) din Codul penal.

5. Printr-o încheiere din 11 mai 2022, Curtea de Apel Chișinău a admis ridicarea excepției de neconstituționalitate și a sesizat, în acest sens, Curtea Constituțională, în vederea examinării acesteia.

B. Legislația pertinentă

6. Prevederile relevante ale Constituției sunt următoarele:

Articolul 16

Egalitatea

„(1) Respectarea şi ocrotirea persoanei constituie o îndatorire primordială a statului.

(2) Toți cetățenii Republicii Moldova sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără deosebire de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenență politică, avere sau de origine socială.”

Articolul 20

Accesul liber la justiție

„(1) Orice persoană are dreptul la satisfacție efectivă din partea instanțelor judecătorești competente împotriva actelor care violează drepturile, libertăţile şi interesele sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi accesul la justiție.”

Articolul 23

Dreptul fiecărui om de a-şi cunoaște drepturile şi îndatoririle

„(1) Fiecare om are dreptul să i se recunoască personalitatea juridică.

(2) Statul asigură dreptul fiecărui om de a-şi cunoaște drepturile şi îndatoririle. În acest scop statul publică şi face accesibile toate legile şi alte acte normative.”

Articolul 26

Dreptul la apărare

„(1) Dreptul la apărare este garantat.

(2) Fiecare om are dreptul să reacționeze independent, prin mijloace legitime, la încălcarea drepturilor şi libertăților sale.

(3) În tot cursul procesului părțile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu.

(4) Amestecul în activitatea persoanelor care exercită apărarea în limitele prevăzute se pedepsește prin lege.”

Articolul 46

Dreptul la proprietate privată şi protecția acesteia

„(1) Dreptul la proprietate privată, precum şi creanțele asupra statului, sunt garantate.

(2) Nimeni nu poate fi expropriat decît pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire.

(3) Averea dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii se prezumă.

(4) Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infracţiuni ori contravenții pot fi confiscate numai în condițiile legii.

[...].”

7. Prevederile relevante ale Codului de procedură penală, adoptat prin Legea nr. 122 din 14 martie 2003, sunt următoarele:

Articolul 209

Contestarea punerii bunurilor sub sechestru

„(1) Punerea bunurilor sub sechestru poate fi contestată în modul stabilit de prezentul cod, însă plângerea sau recursul înaintat nu suspendă executarea acestei acţiuni.

(2) Alte persoane decât bănuitul, învinuitul, inculpatul care consideră că punerea sub sechestru a bunurilor lor este efectuată ilegal sau neîntemeiat sunt în drept să ceară organului de urmărire penală sau instanţei să scoată bunurile de sub sechestru. În cazul în care acestea refuză să satisfacă rugămintea sau nu au comunicat persoanei respective despre soluţionarea cererii timp de 10 zile din momentul primirii ei, persoana este în drept să solicite scoaterea bunurilor de sub sechestru în ordinea procedurii civile. Hotărârea instanţei de judecată în privinţa acţiunii civile privind scoaterea bunurilor de sub sechestru poate fi atacată de către procuror în instanţa ierarhic superioară cu recurs în termen de 10 zile, însă, după intrarea ei în vigoare, este obligatorie pentru organele de urmărire penală şi pentru instanţa de judecată care judecă cauza penală în cadrul soluționării chestiunii ale cui bunuri trebuie să fie confiscate sau, după caz, urmărite.”

Articolul 302

Măsurile procesuale de constrângere aplicate cu autorizarea judecătorului de instrucţie

„(1) Cu autorizarea judecătorului de instrucţie pot fi aplicate măsuri procesuale de constrângere, şi anume:

1) amânarea înştiinţării rudelor despre reţinerea persoanei până la 12 ore;

2) aplicarea amenzii judiciare;

3) punerea bunurilor sub sechestru; precum şi

4) alte măsuri prevăzute de prezentul cod.

(2) Hotărârea judecătorului de instrucție referitoare la autorizarea măsurilor procesuale de constrângere poate fi atacată cu recurs de către părți în instanța ierarhic superioară în termen de 3 zile. Recursul se examinează în condițiile art. 311 şi 312.”

8. Prevederile relevante ale Codului penal, adoptat prin Legea nr. 985 din 18 aprilie 2002, sunt următoarele:

Articolul 106

Confiscarea specială

„(1) Confiscarea specială constă în trecerea, forţată şi gratuită, în proprietatea statului a bunurilor indicate la alin.(2). În cazul în care aceste bunuri nu mai există, nu pot fi găsite sau nu pot fi recuperate, se confiscă contravaloarea acestora.

(2) Sunt supuse confiscării speciale bunurile (inclusiv valorile valutare):

a) utilizate sau destinate pentru săvârșirea unei infracțiuni;

b) rezultate din infracţiuni, precum şi orice venituri din valorificarea acestor bunuri;

c) date pentru a determina săvârșirea unei infracţiuni sau pentru a-l răsplăti pe infractor;

e) deținute contrar dispozițiilor legale;

f) convertite sau transformate, parțial sau integral, din bunurile rezultate din infracțiuni și din veniturile de la aceste bunuri;

g) care constituie obiectul infracțiunilor de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului.

(21) Dacă bunurile rezultate din infracțiuni şi veniturile de la aceste bunuri au fost comasate cu bunurile dobândite legal, se confiscă acea partea din bunuri sau contravaloarea acestora care corespunde valorii bunurilor rezultate din infracţiuni şi a veniturilor de la aceste bunuri.

(3) Dacă bunurile menționate la alin.(2) lit. a) şi b) aparţin sau au fost transferate oneros unei persoane care nu știa şi nici nu trebuia să ştie despre scopul utilizării sau originea bunurilor, se confiscă contravaloarea acestora. Dacă bunurile respective au fost transferate cu titlu gratuit unei persoane care nu ştia şi nici nu trebuia să ştie despre scopul utilizării sau originea acestora, bunurile se confiscă.

[...].”

A. Argumentele autorului excepției

9.  Autorul excepției susține că dispozițiile articolului 302 alin. (2) din Codul de procedură penală reglementează doar dreptul părților de a ataca cu recurs hotărârile prin care au fost autorizate măsuri procesuale de constrângere. Această normă exclude dreptul persoanelor care nu au un statut în cauza penală și în privința bunurilor cărora au fost aplicate sechestre de a contesta cu recurs încheierile prin care au fost autorizate sechestrele.

10. Potrivit autorului excepției, articolul 209 alin. (2) din Codul de procedură penală oferă altor persoane decât bănuitul, învinuitul sau inculpatul dreptul să solicite ridicarea sechestrelor aplicate în privința bunurilor lor în cadrul procedurilor civile. Totuși, în opinia autorului excepției, posibilitatea terților de a contesta cu recurs încheierile de autorizare a sechestrului în cadrul procesului penal le-ar oferi o cale mai facilă pentru apărarea drepturilor lor.

11. În final, autorul excepției menționează că terții ale căror bunuri au fost supuse sechestrului în procesul penal ar trebui să aibă dreptul să conteste aplicarea sechestrului atât pe baza articolului 209 alin. (2) din Codul de procedură penală, cât și pe baza articolului 302 alin. (2) din același Cod.

12. Astfel, autorul excepției consideră că, așa cum sunt formulate, prevederile articolului 302 alin. (2) din Codul de procedură penală contravin articolelor 16, 20 și 26 din Constituție.

13. Cu privire la textul contestat din articolul 106 alin. (2) din Codul penal, autorul excepției a susținut că acesta reglementează categoriile de bunuri care pot fi puse sub sechestru pentru o eventuală confiscare, însă nu stabilesc persoanele ale căror bunuri pot fi supuse sechestrului. Autorul excepției menționează că normele contestate ar permite aplicarea sechestrului asupra bunurilor unor persoane care nu au vreun statut în cauza penală în care se solicită aplicarea sechestrului.

14. Astfel, autorul excepției susține că prevederile în discuție ale Codului penal încalcă dreptul persoanei de acces liber la justiție, dreptul ei de a-şi cunoaște drepturile și îndatoririle și dreptul ei de proprietate, garantate de articolele 20, 23 și 46 din Constituție.

B. Aprecierea Curții

15. Examinând admisibilitatea sesizării privind excepția de neconstituționalitate, Curtea constată următoarele.

16. În conformitate cu articolul 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, controlul constituționalității legilor, în prezenta cauză a unor prevederi din Codul de procedură penală și din Codul penal, ține de competența Curții Constituționale.

17. Curtea observă că excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de reprezentantul părții în proces,. Astfel, sesizarea este formulată de subiectul căruia i s-a conferit acest drept, pe baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituție, astfel cum a fost interpretat prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 2 din 9 februarie 2016.

18. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie articolul 302 alin. (2) din Codul de procedură penală și textul „sunt supuse confiscării speciale bunurile (inclusiv valorile valutare)” din articolul 106 alin. (2) din Codul penal.

19. Curtea constată că prevederile care constituie obiectul prezentei cauze au constituit anterior obiectul unor sesizări, fiind invocate aceleași argumente (a se vedea DCC nr. 94 din 7 iulie 2022).

20. Curtea nu a constatat o ingerință în articolul 20 și nici lipsa unor garanții legale pentru punerea în operă a dreptului garantat de articolul 46 din Constituție în raport cu prevederile contestate ale articolului 106 alin. (2) din Codul penal. Prin urmare, Curtea nu a constatat nici aplicabilitatea articolului 23 din Constituție (DCC nr. 94 din 7 iulie 2022, §§ 34-39).

21. De asemenea, Curtea nu a putut reține incidența articolelor 20 și 26 în raport cu articolul 302 alin. (2) din Codul de procedură penală. Curtea a menționat că posibilitatea inițierii unei proceduri de control judiciar în privința aplicării sechestrului asupra bunurilor personalelor care nu au un statut în procesul penal este reglementată de articolul 209 din Codul de procedură penală. Faptul că acest control judiciar se desfășoară pe calea unor proceduri civile și nu în cadrul procesului penal nu reprezintă o problemă de drept constituțional. Din perspectiva Constituției, este important să existe posibilitatea unui control judiciar în această materie, însă reglementarea realizării acestei posibilități, fie pe calea procedurilor civile, fie în cadrul procesului penal, se încadrează în marja discreționară a legislativului (DCC nr. 94 din 7 iulie 2022, §§ 42, 43).

22. Astfel, Curtea constată că sesizarea privind excepția de neconstituționalitate este una repetată și, de vreme ce nu au intervenit elemente noi care să provoace reconsiderarea jurisprudenței Curții, atât soluția, cât și considerentele menționate în Decizia nr. 94 din 7 iulie 2022 rămân valabile și în prezenta cauză.

23. Prin urmare, pe baza celor menționate supra, Curtea constată că sesizarea nu întrunește condițiile de admisibilitate și nu poate fi acceptată pentru examinare în fond.

Din aceste motive, în baza articolelor 135 alin. (1) literele a) și g), 140 alin. (2) din Constituție, 26 alin. (1) din Legea cu privire la Curtea Constituțională, 61 alin. (3) și 64 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională

 

D E C I D E: 

1.  Se declară inadmisibilă sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a articolului 302 alin. (2) din Codul de procedură penală, adoptat prin Legea nr. 122 din 14 martie 2003, și a textului „sunt supuse confiscării speciale bunurile (inclusiv valorile valutare)” din articolul 106 alin. (2) din Codul penal, adoptat prin Legea nr. 985 din 18 aprilie 2002, ridicată de dl Iuri Fintisov, administrator al S.R.L. „Privat Agro”, parte în dosarul 12r-108/21, pendinte la Curtea de Apel Chișinău. 

2.  Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

 

Președinte                Domnica MANOLE 

Chișinău, 20 septembrie 2022
DCC nr. 131
Dosarul nr. 103g/2022

Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 8426331  //   Vizitatori ieri: 3187  //   azi: 1410  //   Online: 96
Acces rapid