Decizia nr. 143 din 16.09.2021

Decizia nr. 143 din 16.09.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 171g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului II alineatele (1) și (3) din Legea nr. 173 din 22 octombrie 1998 pentru modificarea și completarea Codului funciar (pretenții referitoare la atribuirea cotelor de teren echivalent)


Subiectul sesizării: Judecătoria Chișinău, sediul central, Gheorghe Gorschi


Decizia:
1. d_143_2021_171g_2021_-rou.pdf


Sesizări:


DECIZIE
DE INADMISIBILITATE
a sesizării nr. 171g/2021
privind excepția de neconstituționalitate a articolului II alineatele (1) și (3) din Legea nr. 173 din 22 octombrie 1998 pentru modificarea și completarea Codului funciar
(pretenții referitoare la atribuirea cotelor de teren echivalent)

CHIȘINĂU
16 septembrie 2021

Curtea Constituțională, judecând în componența:
dnei Domnica MANOLE, Președinte,
dlui Nicolae ROȘCA,
dnei Liuba ȘOVA,
dlui Serghei ȚURCAN,
dlui Vladimir ȚURCAN, judecători,
cu participarea dnei Dina Musteața, asistent judiciar,
Având în vedere sesizarea înregistrată pe 21 iulie 2021,
Examinând admisibilitatea sesizării menționate,
Având în vedere actele și lucrările dosarului,
Deliberând pe 16 septembrie 2021, în camera de consiliu,
Pronunță următoarea decizie:

 

ÎN FAPT 

1.  La originea cauzei se află sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a articolului II alineatele (1) și (3) din Legea nr. 173 din 22 octombrie 1998 pentru modificarea și completarea Codului funciar, ridicată de dl Gheorghe Gorschi, parte în dosarul nr. 3-7/2021, pendinte la Judecătoria Cimișlia, sediul central.

2. Sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a fost trimisă la Curtea Constituțională de dl judecător Victor Potlog de la Judecătoria Cimișlia, sediul central, în baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituție. 

A. Circumstanțele litigiului principal 

3.  Din materialele dosarului rezultă că, în perioada anilor 1982 – 1983, dl Gheorghe Gorschi a executat serviciul militar în Afganistan şi deține statutul de ostaș internaționalist. Începând cu anul 1986, a activat în orașul Basarabeasca, iar din anul 1991 își are reședința în acest oraș.

4.  Potrivit prevederilor Codului funciar, începând cu anul 1992, cetățenilor Republicii Moldova le-au fost repartizate în proprietate privată cote de teren. Distribuirea cotelor de teren a fost efectuată de către comisii funciare create în cadrul administrației publice locale. Foștilor ostași internaționaliști cota de teren echivalent le-a fost stabilită în mărime de 100% și urma să le fie atribuită la locul de trai al acestora, conform situației de la 1 ianuarie 1992. Chiar dacă dl Gheorghe Gorschi este ostaș internaționalist şi la 1 ianuarie 1992 își avea reședința în orașul Basarabeasca, cota de teren nu i-a fost repartizată de către Primăria orașului Basarabeasca. Despre pretinsa încălcare a dreptului său la cota de teren echivalent, dl Gheorghe Gorschi ar fi aflat în luna octombrie 2020.

5.  La sfârșitul anului 2020, dl Gheorghe Gorschi a formulat o cerere de atribuire a cotei de teren echivalent și încasarea despăgubirilor suportate.

6.  Prin scrisoarea de răspuns nr. 5 din 4 ianuarie 2021, Primăria orașului Basarabeasca a respins cererea dlui Gheorghe Gorschi, invocând dispozițiile Legii nr. 173 din 22 octombrie 1998 de modificare și completare a Codului funciar, potrivit cărora orice pretenții ce țin de atribuirea cotelor de teren echivalent vor fi prezentate primăriilor satelor (comunelor) sau orașelor respective până la 1 ianuarie 1999, iar după expirarea acestui termen, pretențiile nu vor fi examinate.

7.  Pe 13 ianuarie 2021, dl Gheorghe Gorschi a depus o cerere prealabilă, care a fost respinsă de Primăria orașului Basarabeasca prin scrisoarea de răspuns nr. 73 din 27 ianuarie 2021.

8.  Pe 9 februarie 2021, dl Gheorghe Gorschi a depus o cerere de chemare în judecată împotriva Primăriei orașului Basarabeasca cu privire la contestarea actului administrativ. Cauza de contencios administrativ se află pe rolul Judecătoriei Cimișlia, sediul central.

9.  Pe 24 mai 2021, dl Gheorghe Gorschi a ridicat excepția de neconstituționalitate a articolului II alineatele (1) și (3) din Legea pentru modificarea și completarea Codului funciar.

10. Prin Încheierea din 22 iunie 2021, Judecătoria Cimișlia, sediul central, a admis ridicarea excepției de neconstituționalitate și a trimis sesizarea la Curtea Constituțională, în vederea soluționării acesteia.

 

B. Legislația pertinentă 

11. Prevederile relevante ale Constituției sunt următoarele:

Articolul 16

Egalitatea

„(1) Respectarea și ocrotirea persoanei constituie o îndatorire primordială a statului.

(2) Toți cetățenii Republicii Moldova sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără deosebire de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenență politică, avere sau de origine socială.”

 

Articolul 46

Dreptul la proprietate privată și protecția acesteia

„(1) Dreptul la proprietate privată, precum și creanțele asupra statului, sunt garantate.

[…]”

 

 

12. Prevederile relevante ale Legii nr. 173 din 22 octombrie 1998 pentru modificarea și completarea Codului funciar sunt următoarele:

„[…]

Art. II – (1) Terenurile cu destinație agricolă rezervate pentru necesitățile dezvoltării sociale a localităților rurale se atribuie în proprietate privată unei persoane din familia în care nici unuia din membri nu i s-a atribuit cota de teren echivalent. Mărimea terenurilor se stabilește de către autoritatea administrației publice locale în baza propunerilor comisiei funciare, în funcție de posibilitățile reale, însă nu poate fi mai mare decât mărimea cotei de teren echivalent calculată pe unitatea administrativ-teritorială respectivă. Toate operațiile de atribuire în proprietate a terenurilor menționate se înfăptuiesc până la 1 mai 1999, ţinându-se cont de situația de la 1 ianuarie 1992.

(2) Primăriile satelor (comunelor) sau orașelor:

- vor finaliza, până la 1 ianuarie 2000, lucrările de amplasare în natură (pe loc) a cotelor de teren echivalent şi trecerea în proprietate privată a loturilor de lângă casă în sate (comune);

- vor trece în proprietate privată loturile de lângă casă în orașe concomitent cu efectuarea lucrărilor de înregistrare primară masivă sau, la cererea cetățenilor, în modul stabilit de Guvern, în limitele prevăzute de legislație;

- la cererile proprietarilor a două sau mai multe terenuri, pot decide atribuirea în schimbul acestor sectoare a unui sector echivalent în scopul amplasării compacte a terenurilor.

(3) Pretențiile ce țin de atribuirea cotelor de teren echivalent vor fi prezentate primăriilor satelor (comunelor) sau orașelor respective până la 1 ianuarie 1999. După expirarea acestui termen, pretențiile nu vor fi examinate.

(4) Guvernul, în termen de 2 luni:

va prezenta Parlamentului propuneri privind stabilirea răspunderii pentru:

a) atribuirea nelegitimă, începând cu 1 ianuarie 1992, a cotelor de teren echivalent;

b) neatribuirea sau tergiversarea atribuirii cotelor de teren în natură (pe loc) în conformitate cu legislația în vigoare;

va aduce actele sale normative în corespundere cu prezenta lege.”

 

ÎN DREPT

A. Argumentele autorului excepției de neconstituționalitate 

13. Autorul sesizării susține că normele contestate au fost adoptate contrar prevederilor articolului 54 din Constituție și diminuează drepturile fundamentale ale cetățenilor la petiționare, la egalitate și la proprietate. Neacordarea unei despăgubiri cetățenilor cărora, din vina autorităților publice, nu le-a fost atribuită cota de teren garantată de lege, în raport cu cetățenii care au beneficiat de acest drept, stabilește un tratament diferențiat.

14. Potrivit autorului sesizării, dispozițiile contestate sunt contrare articolelor 1, 7, 16, 46, 52 și 54 din Constituție.

B. Aprecierea Curții 

15. Examinând admisibilitatea sesizării privind excepția de neconstituționalitate, Curtea constată următoarele.

16. În conformitate cu articolul 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, controlul constituționalității legilor, în prezenta cauză a unor dispoziții din Legea pentru modificarea și completarea Codului funciar, ține de competența Curții Constituționale.

17. Curtea constată că sesizarea privind excepția de neconstituționalitate ridicată de dl Gheorghe Gorschi, parte în dosarul nr. 3-7/2021, pendinte la Judecătoria Cimișlia, sediul central, este formulată de către subiectul căruia i s-a conferit acest drept, în baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituție, așa cum a fost interpretat acesta prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 2 din 9 februarie 2016.

18. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie articolul II alineatele (1) și (3) din Legea nr. 173 din 22 octombrie 1998 pentru modificarea și completarea Codului funciar. Curtea observă că autorul excepției a contestat un act administrativ adoptat în baza prevederilor criticate. Curtea admite că normele contestate ar putea fi aplicate la soluționarea cauzei.

19. Curtea observă că normele contestate nu au mai făcut anterior obiect al controlului de constituționalitate.

20. Curtea reține că autorul sesizării a afirmat incidența articolelor 1 [statul de drept], 7 [Constituția, Lege Supremă], 16 [egalitatea], 46 [dreptul la proprietate privată și protecția acesteia], 52 [dreptul la petiționare] și 54 [restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți] din Constituție, fără a oferi argumente care să demonstreze caracterul contradictoriu al prevederilor contestate în raport cu normele constituționale. Așadar, Curtea reține că simpla enumerare a normelor constituționale, în lipsa argumentelor care ar fundamenta pretinsa relație de contrarietate a dispozițiilor legale criticate față de acestea, nu poate fi considerată o veritabilă critică de neconstituționalitate.

21. Dacă ar proceda la examinarea sesizării formulate de o asemenea manieră, Curtea Constituțională s-ar substitui autorului ei în invocarea argumentelor de neconstituționalitate, fapt care ar echivala cu un control din oficiu. Acest tip de control este inadmisibil în condițiile în care, prin prisma articolului 24 alin. (2) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și articolului 39 din Codul jurisdicției constituționale, sesizarea trebuie să fie motivată, să cuprindă obiectul și împrejurările pe care subiectul își bazează cerințele, să prezinte normele legale și argumentele care justifică faptul că prevederea contestată contravine Constituției, precum și legătura cauzală directă între norma contestată și argumentele invocate (a se vedea DCC nr. 46 din 1 aprilie 2021, § 16; DCC nr. 65 din 13 mai 2021, § 17).

22. În situații similare, Curtea a respins ca inadmisibile sesizările formulate, precizând că simpla trimitere la un text din Constituție, fără explicarea pretinsei neconformități cu acesta a prevederilor legale contestate, nu echivalează cu un argument (a se vedea DCC nr. 46 din 1 aprilie 2021, § 17; DCC nr. 65 din 13 mai 2021, § 18).

23. Prin urmare, în baza celor menționate supra, Curtea constată că sesizarea este inadmisibilă și nu poate fi acceptată pentru examinare în fond. 

Din aceste motive, în baza articolelor 135 alin. (1) literele a) și g) şi 140 din Constituție, 26 alin. (1) din Legea cu privire la Curtea Constituțională, 61 alin. (3) și 64 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională

 

D E C I D E: 

1.  Se declară inadmisibilă sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a articolului II alineatele (1) și (3) din Legea nr. 173 din 22 octombrie 1998 pentru modificarea și completarea Codului funciar, ridicată de dl Gheorghe Gorschi, parte în dosarul nr. 3-7/2021, pendinte la Judecătoria Cimișlia, sediul central.

2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

Președinte                                          Domnica MANOLE

 

 

Chișinău, 16 septembrie 2021
DCC nr. 143
Dosarul nr. 171g/2021

Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7664803  //   Vizitatori ieri: 2506  //   azi: 668  //   Online: 127
Acces rapid