Decizia nr. 98 din 17.06.2021

Decizia nr. 98 din 17.06.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 139g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 71 alin. (1) din Codul electoral (contestațiile formulate în materie electorală)


Subiectul sesizării: Curtea Supremă de Justiție, Mihai Cristian


Decizia:
1. d_98_2020_139g_2021_rou.pdf


Sesizări:


 DECIZIE
DE INADMISIBILITATE
a sesizării nr. 139g/2021
privind excepția de neconstituționalitate a articolului 71 alin. (1) din Codul electoral
(contestațiile formulate în materie electorală)

CHIŞINĂU
17 iunie 2021

Curtea Constituțională, judecând în componența:
dnei Domnica MANOLE, Președinte,
dnei Liuba ȘOVA,
dlui Serghei ȚURCAN,
dlui Vladimir ȚURCAN, judecători,
cu participarea dlui Marcel Lupu, asistent judiciar,
Având în vedere sesizarea înregistrată pe 16 iunie 2021,
Examinând admisibilitatea sesizării menționate,
Având în vedere actele și lucrările dosarului,
Deliberând pe 17 iunie 2021, în camera de consiliu,
Pronunță următoarea decizie:

ÎN FAPT 

1. La originea cauzei se află sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a articolului 71 alin. (1) din Codul electoral, ridicată de dna Corina Stratan, în interesele dlui Mihai Cristian, parte în dosarul nr. 3r-239/21, pendinte la Curtea Supremă de Justiție.

2. Sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a fost trimisă la Curtea Constituțională de un complet de judecată de la Curtea de Apel Chișinău format din dl Victor Burduh și dnele Maria Ghervas și Nina Vascan, în baza articolului 135 alin. (1) lit. a) și lit. g) din Constituție. 

A. Circumstanțele litigiului principal 

3. Pe 7 iunie 2021, Partidul politic „Noi” și dl Mihai Cristian au depus o cerere de chemare în judecată împotriva Comisiei Electorale Centrale, cu privire la constatarea neexaminării cererii din 2 iunie 2021 de înregistrare în calitate de candidat la alegerile parlamentare și obligarea examinării acesteia cu înregistrarea în calitate de candidat la alegerile parlamentare.

4. Printr-o încheiere din 12 iunie 2021 a Curții de Apel Chișinău, acțiunea formulată de Partidul politic „Noi” și de dl Mihai Cristian a fost declarată inadmisibilă, în baza articolului 207 alin. (2) lit. e) din Codul administrativ.

5. Nefiind de acord cu încheierea Curții de Apel Chișinău, Partidul politic „Noi” și dl Mihai Cristian au declarat recurs, solicitând casarea acesteia cu restituirea cauzei pentru rejudecare.

6. Ulterior, pe 15 iunie 2021, dna Corina Stratan a ridicat, în interesele dlui Mihai Cristian, excepția de neconstituționalitate a articolului 71 alin. (1) [contestațiile] din Codul electoral.

7. Printr-o încheiere din 16 iunie 2021, Curtea Supremă de Justiție a admis ridicarea excepției de neconstituționalitate și a sesizat, în acest sens, Curtea Constituțională, în vederea examinării acesteia.

B. Legislația pertinentă

8. Prevederile relevante ale Constituției sunt următoarele:

 

Articolul 1

Statul Republica Moldova

„(1) Republica Moldova este un stat suveran şi independent, unitar şi indivizibil.

(2) Forma de guvernământ a statului este republica.

(3) Republica Moldova este un stat de drept, democratic, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile lui, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme şi sunt garantate.”

 

Articolul 2

Suveranitatea şi puterea de stat

„(1) Suveranitatea naţională aparţine poporului Republicii Moldova, care o exercită în mod direct şi prin organele sale reprezentative, în formele stabilite de Constituţie.

(2) Nici o persoană particulară, nici o parte din popor, nici un grup social, nici un partid politic sau o altă formaţiune obştească nu poate exercita puterea de stat în nume propriu. Uzurparea puterii de stat constituie cea mai gravă crimă împotriva poporului.”

 

Articolul 4

Drepturile și libertățile omului

„(1) Dispozițiile constituționale privind drepturile și libertățile omului se interpretează și se aplică în concordanță cu Declarația Universală a Drepturilor Omului, cu pactele și cu celelalte tratate la care Republica Moldova este parte.

(2) Dacă există neconcordanțe între pactele și tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care Republica Moldova este parte și legile ei interne, prioritate au reglementările internaționale.”

 

Articolul 5

Democraţia şi pluralismul politic

„(1) Democraţia în Republica Moldova se exercită în condiţiile pluralismului politic, care este incompatibil cu dictatura şi cu totalitarismul.

(2) Nici o ideologie nu poate fi instituită ca ideologie oficială a statului.”

 

Articolul 7

Constituţia, Lege Supremă

„Constituţia Republicii Moldova este Legea ei Supremă. Nici o lege şi nici un alt act juridic care contravine prevederilor Constituţiei nu are putere juridică.”

 

Articolul 15

Universalitatea

„(1) Cetăţenii Republicii Moldova beneficiază de drepturile şi de libertăţile consacrate prin Constituţie şi prin alte legi şi au obligaţiile prevăzute de acestea.”

 

Articolul 16

Egalitatea

„(1) Respectarea şi ocrotirea persoanei constituie o îndatorire primordială a statului.

(2) Toţi cetăţenii Republicii Moldova sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau de origine socială.”

 

Articolul 20

Accesul liber la justiție

„(1) Orice persoană are dreptul la satisfacție efectivă din partea instanțelor judecătorești competente împotriva actelor care violează drepturile, libertățile şi interesele sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi accesul la justiție.”

 

Articolul 23

Dreptul fiecărui om de a-şi cunoaşte drepturile şi îndatoririle

„(1) Fiecare om are dreptul să i se recunoască personalitatea juridică.

(2) Statul asigură dreptul fiecărui om de a-şi cunoaşte drepturile şi îndatoririle. În acest scop statul publică şi face accesibile toate legile şi alte acte normative.”

 

Articolul 26

Dreptul la apărare

„(1) Dreptul la apărare este garantat.

(2) Fiecare om are dreptul să reacționeze independent, prin mijloace legitime, la încălcarea drepturilor și libertăților sale.

(3) În tot cursul procesului, părțile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu.

(4) Amestecul în activitatea persoanelor care exercită apărarea în limitele prevăzute se pedepsește prin lege.”

 

Articolul 38

Dreptul de vot şi dreptul de a fi ales

„(1) Voinţa poporului constituie baza puterii de stat. Această voinţă se exprimă prin alegeri libere, care au loc în mod periodic prin sufragiu universal, egal, direct, secret şi liber exprimat.

(2) Cetăţenii Republicii Moldova au drept de vot de la vârsta de 18 ani, împliniţi pînă în ziua alegerilor inclusiv, excepţie făcând cei puşi sub interdicţie în modul stabilit de lege.

(3) Dreptul de a fi aleşi le este garantat cetăţenilor Republicii Moldova cu drept de vot, în condiţiile legii.” 

9. Prevederile relevante ale Codului electoral sunt următoarele:

 

Articolul 71

Contestațiile

„(1) Alegătorii şi concurenții electorali pot contesta acţiunile/inacţiunile şi hotărârile consiliilor şi birourilor electorale şi acţiunile/inacţiunile concurenţilor electorali. Depunerea cererii în instanţa de judecată trebuie precedată de contestarea prealabilă în organul electoral ierarhic superior organului al cărui act se contestă, cu excepţia contestațiilor privind acțiunile/inacțiunile concurenților electorali, depuse direct în instanța de judecată, și a contestațiilor ce se referă la exercitarea dreptului la vot sau la administrarea alegerilor depuse la biroul electoral în ziua alegerilor.

[…]”

Articolul 72

Depunerea contestațiilor

„[…]

(3) Contestațiile privind acțiunile și hotărârile Comisiei Electorale Centrale și ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului se depun, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău în termen de 3 zile calendaristice de la data săvârșirii acțiunii sau adoptării hotărârii.

[…]”

ÎN DREPT

A. Argumentele autorului excepției de neconstituționalitate 

10. Autorul excepției de neconstituționalitate susține că prevederile articolului 71 alin. (1) din Codul electoral limitează dreptul persoanelor care pot fi afectate de acțiunile/inacțiunile și hotărârile consiliilor și birourilor electorale și acțiunile/inacțiunile concurenților electorali de a formula contestații electorale.

11. Potrivit autorului, aceste prevederi încalcă în mod direct dreptul persoanei de a-i fi examinată cererea adresată Comisiei Electorale Centrale.

12. În opinia sa, dispozițiile contestate sunt contrare articolelor 1, 2, 4, 5, 7, 15, 16, 20, 23, 26 și 38 din Constituție.

B. Aprecierea Curții

13. Examinând admisibilitatea sesizării privind excepția de neconstituționalitate, Curtea constată următoarele.

14. În conformitate cu articolul 135 alin.(1) lit. a) din Constituție, controlul constituționalității legilor, în prezenta cauză a unor prevederi din Codul electoral, ține de competența Curții Constituționale.

15. Curtea constată că excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de o parte din proces. Astfel, sesizarea este formulată de către subiectul căruia i s-a conferit acest drept, în baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituție, așa cum a fost interpretat acesta prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 2 din 9 februarie 2016.

16. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie articolul 71 alin. (1) din Codul electoral. Aceste prevederi se referă la contestarea acțiunilor/inacțiunilor şi hotărârilor consiliilor şi birourilor electorale şi a acțiunilor/inacțiunilor concurenților electorali.

17. Totuși, excepția de neconstituționalitate a fost ridicată într-o cauză în care se contestă omisiunea Comisiei Electorale Centrale de a examina o cerere de înregistrare în calitate de candidat la alegerile parlamentare (a se vedea § 3 supra).

18. În acest sens, în prezenta cauză, este aplicabil articolul 72 alin. (3) din Codul electoral, care stabilește că contestațiile privind acțiunile și hotărârile Comisiei Electorale Centrale se depun, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău în termen de trei zile calendaristice de la data săvârșirii acțiunii sau adoptării hotărârii.

19. Având în vedere calitatea sa de autoritate care confirmă, potrivit articolului 135 alin. (1) lit. e) din Constituție, rezultatele alegerii Parlamentului, Curtea consideră necesar să sublinieze că instanțele de drept comun trebuie să garanteze, în litigiile din materia electorală, efectivitatea dreptului fundamental de a vota și de a fi ales.

20. Astfel, Curtea reiterează că, în prezenta cauză, nu este aplicabil articolul 71 alin. (1) din Codul electoral, ci articolul 72 alin. (3) din Cod. Contestațiile în baza articolului 72 alin. (3) din Codul electoral pot fi formulate și împotriva omisiunilor Comisiei Electorale Centrale, printr-o interpretare care asigură efectivitatea dreptului de a vota și de a fi ales, precum și printr-o interpretare care are în vedere obligațiile internaționale ale statului Republica Moldova în materie de respectare a drepturilor omului.

21. Prin urmare, prevederile legale contestate nu sunt aplicabile în cauza din fața instanțelor de drept comun și nu este întrunită una din condițiile admisibilității excepției de neconstituționalitate. Sesizarea nu poate fi acceptată pentru examinare în fond și trebuie declarată inadmisibilă.

22. Curtea reiterează că considerentele tuturor actelor sale cu caracter jurisdicțional, inclusiv considerentele deciziilor, sunt general obligatorii (a se vedea, mutatis mutandis, DCC nr. 94 din 15 iunie 2021, § 32). 

Din aceste motive, în baza articolelor 135 alin. (1) lit. g), 140 alin. (2) din Constituție, 26 alin. (1) din Legea cu privire la Curtea Constituțională, 61 alin. (3) și 64 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională 

 

D E C I D E: 

1. Se declară inadmisibilă sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a articolului 71 alin. (1) din Codul electoral, ridicată de dna Corina Stratan, în interesele dlui Mihai Cristian, parte în dosarul nr. 3r-239/21, pendinte la Curtea Supremă de Justiție.

2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Președinte                                                       Domnica MANOLE

 

Chișinău, 17 iunie 2021
DCC nr. 98
Dosarul nr. 139g/2021

Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7464790  //   Vizitatori ieri: 1003  //   azi: 1022  //   Online: 67
Acces rapid