Decizia nr. 83 din 08.06.2021

Decizia nr. 83 din 8.06.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 73g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 45 alin. (4) din Legea nr. 202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor (obligarea acționarului de a înstrăina acțiunile băncii)


Subiectul sesizării: Curtea de Apel Chişinău, Vitalie Burunciuc


Decizia:
1. d_83_2021_73g_2021_rou.pdf
2. d_83_2021_73g_2021_rus.pdf


Sesizări:


 

DECIZIE
DE INADMISIBILITATE
a sesizării nr. 73g/2021
privind excepția de neconstituționalitate a articolului 45 alin. (4) din Legea nr. 202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor
(obligarea acționarului de a înstrăina acțiunile băncii)

CHIȘINĂU
8 iunie 2021

Curtea Constituțională, judecând în componența:
dnei Domnica MANOLE, Președinte,
dlui Nicolae ROȘCA,
dnei Liuba ȘOVA,
dlui Serghei ȚURCAN,
dlui Vladimir ȚURCAN, judecători,
cu participarea dnei Dina Musteața, asistent judiciar,
Având în vedere sesizarea înregistrată pe 31 martie 2021,
Examinând admisibilitatea sesizării menționate,
Având în vedere actele și lucrările dosarului,
Deliberând pe 8 iunie 2021, în camera de consiliu,

Pronunță următoarea decizie: 

ÎN FAPT 

1. La originea cauzei se află sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a articolului 45 alin. (4) din Legea nr. 202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor, ridicată de dl Vitalie Burunciuc, reprezentant al Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A., parte în dosarul nr. 3a-888/20, pendinte la Curtea de Apel Chișinău.

2. Sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a fost trimisă la Curtea Constituțională de domnii Anatolie Minciună, Ion Muruianu și dna Ecaterina Palanciuc, judecători din cadrul Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al Curții de Apel Chișinău, în baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituție.

 

A. Circumstanțele litigiului principal 

3. Pe 1 august 2019, investitorul străin „Joseco Holdings Co. LTD” a cumpărat pachetul de acțiuni al Întreprinderii cu Capital Străin „Red Union Fenosa” S.A. (redenumită în Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A.).

4. La momentul cumpărării acțiunilor menționate supra de către „Joseco Holdings Co. LTD”, Î.C.S. „Red Union Fenosa” S.A. avea calitatea de acționar al Bancii Comerciale „Energbank” S.A. și deținea 9,98% din acțiunile emise de către această bancă.

5. Pe 19 septembrie 2019, Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei a adoptat Hotărârea nr. 239 cu privire la dispunerea unor măsuri faţă de Î.C.S. „Red Union Fenosa” S.A., proprietar al deținerii calificate în capitalul social al B.C. „Energbank” S.A. Prin Hotărârea nr. 239 din 19 septembrie 2019 s-a constatat achiziționarea indirectă de către „Joseco Holdings Co. LTD” a deținerii calificate de 9,98% din capitalul B.C. „Energbank” S.A. fără aprobarea prealabilă a Băncii Naționale a Moldovei și deținătorul de acțiuni, adică Î.C.S. „Red Union Fenosa” S.A. a fost obligat să înstrăineze acțiunile respective în termen de 3 luni de la data comunicării acestei hotărâri.

6. Pe 4 decembrie 2019, Î.C.S. „Red Union Fenosa” S.A. a formulat o acţiune împotriva Băncii Naţionale a Moldovei cu privire la anularea Hotărârii nr. 239 din 19 septembrie 2019.

7. Pe 18 iunie 2020, Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani, a respins acțiunea Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A. (noua denumire a întreprinderii reclamante). Hotărârea Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani, a fost atacată cu apel de către reclamant.

8. Pe 24 februarie 2021, dl Vitalie Burunciuc a ridicat, în interesele Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A., excepția de neconstituționalitate a articolului 45 alin. (4) din Legea nr. 202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor.

9. Prin Încheierea din 24 martie 2021, Curtea de Apel Chișinău a admis ridicarea excepției și a sesizat Curtea Constituțională, în vederea soluționării acesteia. 

B. Legislația pertinentă

 

10. Prevederile relevante ale Constituției sunt următoarele:

Articolul 46

Dreptul la proprietate privată și protecția acesteia

„(1) Dreptul la proprietate privată, precum și creanțele asupra statului, sunt garantate.

[…]”

Articolul 54

Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi

(1) În Republica Moldova nu pot fi adoptate legi care ar suprima sau ar diminua drepturile şi libertățile fundamentale ale omului şi cetăţeanului.

(2) Exerciţiul drepturilor şi libertăţilor nu poate fi supus altor restrângeri decât celor prevăzute de lege, care corespund normelor unanim recunoscute ale dreptului internaţional şi sunt necesare în interesele securităţii naţionale, integrităţii teritoriale, bunăstării economice a ţării, ordinii publice, în scopul prevenirii tulburărilor în masă şi infracţiunilor, protejării drepturilor, libertăţilor şi demnităţii altor persoane, împiedicării divulgării informațiilor confidențiale sau garantării autorităţii şi imparțialității justiţiei.

(3) Prevederile alineatului (2) nu admit restrângerea drepturilor proclamate în articolele 20-24.

(4) Restrângerea trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o şi nu poate atinge existenţa dreptului sau a libertăţii.

Articolul 127

Proprietatea

„(1) Statul ocroteşte proprietatea.

(2) Statul garantează realizarea dreptului de proprietate în formele solicitate de titular, dacă acestea nu vin în contradicție cu interesele societății.

[…].”

11. Prevederile relevante ale Legii nr. 202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor sunt următoarele:

 

Articolul 45

 Obligaţia privind obţinerea unei aprobări prealabile şi restricţii

„(1) Orice persoană este obligată, până la achiziţionarea/dobândirea acţiunilor unei bănci, să obţină de la Banca Naţională a Moldovei aprobarea prealabilă, în condiţiile prevăzute la art. 47–49, în următoarele situaţii:

a) o persoană, în calitate de achizitor potenţial, intenţionează să achiziţioneze, prin orice modalitate, direct sau indirect, inclusiv în calitate de beneficiar efectiv, o deţinere calificată într-o bancă ori să îşi majoreze, direct sau indirect, inclusiv în calitate de beneficiar efectiv, deţinerea calificată astfel încât proporţia drepturilor sale de vot sau a deţinerii să atingă ori să depăşească nivelul de 5%, 10%, 20%, 33% sau 50% ori astfel încât banca să devină o filială a sa;

b) o persoană, în calitate de dobânditor, intenționează să dobândească, individual sau concertat, prin orice modalitate, o deținere într-o bancă asupra căreia au devenit incidente prevederile alin. (2) din prezentul articol sau ale alin.(2) din art.52;

c) o persoană intenționează să primească ca aport la capitalul său social acțiuni ale băncii.

[…]

(4) Persoanele care au încălcat prevederile alin. (1) vor înstrăina, în termen de 3 luni de la data achiziției/dobândirii, acțiunile aferente deținerii astfel achiziționate/dobândite. Dacă după expirarea termenului acțiunile nu au fost înstrăinate, devin incidente prevederile art.521.

[…].”

 

ÎN DREPT

A. Argumentele autorului excepției de neconstituționalitate 

12. Autorul sesizării susține că stabilirea termenului de trei luni, prevăzut de lege pentru înstrăinarea acțiunilor, dar și momentul pentru înstrăinarea acțiunilor aferente deținerii achiziționate/dobândite, urmate de consecințele prevăzute de articolul 521 din Legea contestată, reprezintă o ingerință disproporționată în dreptul de proprietate. Termenul de trei luni nu este un termen rezonabil pentru vânzarea acțiunilor de către proprietar, în condițiile pieței bancare a Republicii Moldova, creând doar aparența unei garanții acordate proprietarului. Statul trebuie să asigure proporționalitatea ingerinței, stabilind condiții echitabile şi garanții reale împotriva oricăror excese.

13. Autorul consideră că, conform principiilor constituționale ce garantează proprietatea, dar şi proporționalitatea unei ingerințe, termenul pentru înstrăinarea acțiunilor ar trebui să fie considerabil mai mare (de cel puțin 6 luni), iar momentul curgerii acestuia ar trebui să fie stabilit de la data când deținătorul a luat cunoștință de hotărârea Băncii Naționale a Moldovei cu privire la obligarea sa de a-și vinde acțiunile.

14. Autorul sesizării pretinde că dispozițiile contestate sunt contrare articolelor 46, 54, 126 și 127 din Constituție.

 

B. Aprecierea Curții 

15. Examinând admisibilitatea sesizării privind excepția de neconstituționalitate, Curtea constată următoarele.

16. În conformitate cu articolul 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, controlul constituționalității legilor, în prezenta cauză a unor dispoziții din Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor, ține de competența Curții Constituționale.

17. Curtea constată că sesizarea privind excepția de neconstituționalitate, ridicată de dl Vitalie Burunciuc, reprezentant al Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A., parte în dosarul nr. 3a-888/20, pendinte la Curtea de Apel Chișinău, este formulată de către subiectul căruia i s-a conferit acest drept, în baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituție, așa cum a fost interpretat acesta prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 2 din 9 februarie 2016.

18. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie articolul 45 alin. (4) din Legea nr. 202/2017. Curtea admite că normele contestate ar putea fi aplicate la soluționarea cauzei. După cum rezultă din sesizare și din încheierea Curții de Apel, pe rolul acestei instanțe se află o cauză referitoare la anularea hotărârii Băncii Naționale a Moldovei privind dispunerea unor măsuri față de un deținător al deținerii calificate în capitalul unei bănci comerciale.

19. Curtea observă că normele contestate nu au mai făcut anterior obiect al controlului de constituționalitate.

20. Curtea reține că autorul sesizării a afirmat incidența articolelor 46 [dreptul la proprietate privată și protecția acesteia], 54 [restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți], 126 [economia] și 127 [proprietatea] din Constituție.

21. Autorul sesizării susține că termenul de trei luni prevăzut de articolul 45 alin. (4) din Legea nr. 202/2017 pentru înstrăinarea acțiunilor achiziţionate/dobândite fără aprobarea prealabilă a Băncii Naționale a Moldovei reprezintă o ingerință disproporționată în dreptul de proprietate, deoarece în acest termen nu este posibil să se realizeze o înstrăinare de acțiuni.

22. Curtea reține că, potrivit articolului 45 din Legea nr. 202/2017, orice persoană este obligată, până la achiziționarea/dobândirea acțiunilor unei bănci, să obțină de la Banca Națională a Moldovei aprobarea prealabilă (alin. (1)), iar acționarul-dobânditor care nu a respectat această cerință trebuie să înstrăineze acțiunile în termen de 3 luni (alin. (4)). Obligarea acționarilor de a înstrăina acțiunile băncii achiziţionate/dobândite cu încălcarea articolului 45 alin. (1) din Legea nr. 202/2017, în termen de trei luni de la data achiziţiei/dobândirii, constituie o restrângere a dreptului de proprietate. Totuși, Curtea nu poate stabili in abstracto, pe baza unor analize speculative, dacă și cum vor fi vândute acțiunile băncii deținute de justițiabilul care a ridicat excepția de neconstituționalitate.

23. În analiza sa abstractă, Curtea se rezumă la a observa că, potrivit articolului 45 alin. (4) din Legea nr. 202/2017, în cazul în care după expirarea termenului de trei luni acțiunile nu au fost înstrăinate, devin incidente prevederile articolului 521 din această lege, dacă până atunci Banca Națională a Moldovei, la cerere, nu a prelungit acest termen în baza unuia din temeiurile prevăzute la articolul 52 alin. (6) din Legea nr. 202/2017. De asemenea, Curtea mai observă că, în cazul în care acțiunile băncii deținute de către acționar contrar legii nu au fost înstrăinate în termen de trei luni sau în termenul de prelungire prevăzut la articolul 52 alin. (6), organul executiv al băncii, în baza articolului 521 din Legea nr. 202/2017 și cu informarea corespunzătoare a supraveghetorului pieței de capital și a depozitarului central, va anula acțiunile respective și, concomitent, va dispune emiterea de noi acţiuni în acelaşi număr şi de aceeași clasă (alin. (2)-(6)), pe care cu respectarea dispozițiilor alineatelor (11) - (16) le va vinde, iar mijloacele bănești obținute din această vânzare a acțiunilor, după reținerea amenzilor și eventualelor prejudicii, le va consemna foștilor deţinători (alin. (17).

24. În concluzie, Curtea reține că Legea nr.202/2017 acordă garanții foștilor acționari, inclusiv: (i) posibilitatea de prelungire a termenului de înstrăinare a acțiunilor (articolul 52 alin. (6)), dar și (ii) achitarea prețului acțiunilor procurate cu încălcarea legii, prin consemnarea mijloacelor bănești obținute în urma vânzării acțiunilor nou-emise (articolul 521 alin. (17)).

25. Așadar, din analiza sistematică a articolelor 45 și 521 din Lege, Curtea observă că legislatorul a stabilit un echilibru abstract corect între dreptul de proprietate al deținătorilor și interesele concurente și că nu există indicii care să răstoarne această observație.

26. Eventualele neconcordanțe între costul de facto al acțiunilor și sumele primite, precum și posibilele pretenții privind încălcarea dreptului de proprietate sunt de competența instanțelor de drept comun, care trebuie să efectueze ele însele teste de proporționalitate, pentru a verifica respectarea dreptului de proprietate în cauzele concrete pe care le judecă, în funcție de toate circumstanțele factuale și juridice incidente.

27. Prin urmare, în baza celor menționate supra, Curtea constată că sesizarea este inadmisibilă și nu poate fi acceptată pentru examinare în fond.

Din aceste motive, în baza articolelor 135 alin. (1) litera g) şi 140 din Constituție, 26 alin. (1) din Legea cu privire la Curtea Constituțională, 61 alin. (3) și 64 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională

D E C I D E:

 

1. Se declară inadmisibilă sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a articolului 45 alin. (4) din Legea nr. 202 din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor, ridicată de dl Vitalie Burunciuc, reprezentant al Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A., parte în dosarul nr. 3a-888/20, pendinte la Curtea de Apel Chișinău.

2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

 

Președinte              Domnica MANOLE

Chișinău, 8 iunie 2021
DCC nr. 83
Dosarul nr. 73g/2021

 

Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7473654  //   Vizitatori ieri: 0  //   azi: 37  //   Online: 37
Acces rapid