Hotărârea nr. 6 din 05.03.2024

Hotărârea nr. 6 din 05.03.2024 privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova


Subiectul sesizării: Comisia Electorală Centrală
Tipul hotărârii: validarea unui mandat de deputat
Prevedere: declararea calității de deputat


Hotărârea Curții Constituționale:
1. h_6_2024_50e_2024_rou.pdf


Sesizare:


 

 HOTĂRÂRE
PRIVIND VALIDAREA
unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova
(sesizarea nr. 50e/2024)

CHIŞINĂU
5 martie 2024

În numele Republicii Moldova,
Curtea Constituțională, judecând în componența:
dnei Domnica MANOLE, Președinte,
dnei Viorica PUICA,
dlui Nicolae ROȘCA,
dnei Liuba ȘOVA,
dlui Serghei ȚURCAN,
dlui Vladimir ȚURCAN, judecători,
cu participarea dnei Dina Musteața, asistent judiciar,

Având în vedere sesizarea înregistrată la 28 februarie 2024,
Examinând sesizarea în ședință plenară publică,
Având în vedere actele şi lucrările dosarului,
Deliberând în camera de consiliu,

PROCEDURA

1. La originea cauzei se află sesizarea Comisiei Electorale Centrale privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, depusă la Curtea Constituțională la 28 februarie 2024, pe baza articolelor 62, 69 alin. (1) şi 135 alin. (1) lit. e) din Constituție, 4 alin. (1) lit. e) din Legea cu privire la Curtea Constituțională, 4 alin. (1) lit. e) şi 38 alin. (4) din Codul jurisdicției constituționale.

2. La ședința publică a Curții au participat dl Alexandr Berlinschi, secretar al Comisiei Electorale Centrale și dna Ana Speianu, candidată supleantă.

LEGISLAŢIA PERTINENTĂ

3. Prevederile relevante ale Constituției sunt următoarele:

Articolul 62

Validarea mandatului de deputat

„Curtea Constituțională, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, hotărăște validarea mandatului de deputat sau nevalidarea lui în cazul încălcării legislației electorale.”

Articolul 69

Mandatul deputaților

„(1) Deputații intră în exercițiul mandatului sub condiția validării.

[…].”

Articolul 135

Atribuțiile

„(1) Curtea Constituțională

[…]

e) confirmă rezultatele alegerii Parlamentului și a Președintelui Republicii Moldova;

[…].”

4. Prevederile relevante ale Legii nr. 317 din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituțională sunt următoarele:

 

Articolul 4

Atribuțiile

„(1) Curtea Constituțională:

[…]

e) confirmă rezultatele alegerii Parlamentului şi a Președintelui Republicii Moldova, validează mandatele deputaților şi al Președintelui Republicii Moldova;

[…].”

5. Prevederile relevante ale Codului jurisdicției constituționale, adoptat prin Legea nr. 502 din 16 iunie 1995, sunt următoarele:

Articolul 4

Competența în materie a Curții Constituționale

„(1) În exercitarea jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională:

[…]

e) confirmă rezultatele alegerii Parlamentului şi a Președintelui Republicii Moldova, validează mandatele deputaților şi al Președintelui Republicii Moldova;

[…].”

ÎN DREPT

6. Prin Hotărârea nr. 27 din 15 februarie 2024, Parlamentul a luat act de cererea de demisie a dlui Mihail Popșoi, deputat în Parlament din partea Partidului politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”. Prin urmare, un mandat de deputat aparținând Partidului politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” a devenit vacant. În vederea suplinirii vacanței acestui mandat de deputat, pe baza articolelor 135 alin. (1) lit. e) din Constituție și 38 alin. (4) din Codul jurisdicției constituționale, Comisia Electorală Centrală a prezentat Curții Constituționale materialele candidatului supleant înscrisă în lista candidaților supleanți la funcția de deputat în Parlament din partea Partidului politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”.

7. Potrivit articolului 4 alin. (1) lit. e) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și articolului 4 alin. (1) lit. e) din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională confirmă rezultatele alegerii Parlamentului și validează mandatele deputaților.

8. De asemenea, în conformitate cu articolul 69 alin. (1) din Constituție, deputații intră în exercițiul mandatului sub condiția validării.

9. Potrivit articolului 62 din Constituție, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, Curtea Constituțională hotărăște validarea mandatului de deputat sau nevalidarea lui în cazul încălcării legislației electorale.

10. Așadar, un candidat supleant poate obține calitatea de deputat în cazul în care (i) un mandat de deputat aparținând unui partid politic sau bloc electoral din care acesta face parte este declarat vacant, (ii) dacă mandatul respectiv îi este atribuit lui potrivit ordinii înscrierii în lista de candidați supleanți și (iii) dacă după verificarea întrunirii condițiilor stabilite pentru acest mandat Curtea Constituțională îl declară ales în calitate de deputat în Parlament, cu validarea mandatului respectiv.

11. Prin Hotărârea nr. 2303 din 27 februarie 2024, Comisia Electorală Centrală a luat act de vacanța unui mandat de deputat și i-a înaintat Curții Constituționale propunerea de a valida mandatul de deputat în Parlamentul Republicii Moldova atribuit dnei Ana Speianu, candidată supleantă pe lista Partidului politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”.

12. Totodată, Comisiei Electorale Centrale i-a fost prezentată declarația dlui Vasile Tîltu, candidat supleant, prin care acesta refuză să-i fie atribuit mandatul de deputat. Dl Vasile Tîltu a fost înscris pe lista candidaților supleanți la funcția de deputat în Parlament din partea Partidului politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” înaintea dnei Ana Speianu. Din această perspectivă, următorul candidat supleant pe lista candidaților supleanți la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” este dna Ana Speianu.

13. Hotărârea Curții Constituționale nr. 20 din 23 iulie 2021 cu privire la confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 și la validarea mandatelor deputaților aleși conține numele dnei Ana Speianu în lista candidaților supleanți ai Partidului politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” (a se vedea Anexa la Hotărârea citată).

14. La 20 februarie 2024, dna Ana Speianu a formulat o declarație prin care și-a exprimat consimțământul de a-i fi atribuit mandatul vacant de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Totodată, prin aceeași declarație, conform articolului 3521 din Codul penal, dna Ana Speianu a declarat pe propria răspundere că nu are nicio interdicție de a ocupa funcția de deputat în Parlament.

15. De asemenea, din scrisoarea Ministerului Afacerilor Interne din 22 februarie 2024, din scrisoarea Inspectoratului Național de Probațiune din 22 februarie 2024 și din scrisoarea Autorității Naționale de Integritate din 23 februarie 2024, prezentate Comisiei Electorale Centrale și anexate la materialele cauzei, rezultă că dnei Ana Speianu, candidată supleantă pe lista Partidului politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, nu i s-a aplicat vreo interdicție de a ocupa o funcție publică, nu a fost trasă la răspundere penală și nu are antecedente penale.

16. Pornind de la constatările menționate supra și având în vedere că în ședința plenară nu au fost stabilite circumstanțe care să împiedice validarea mandatului de deputat în Parlament atribuit dnei Ana Speianu, Curtea decide validarea mandatului de deputat al dnei Ana Speianu pe lista Partidului politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”.

 

Având în vedere considerentele expuse, în conformitate cu prevederile articolelor 38, 62, 69 alin. (1), 135 alin. (1) lit. e), 140 alin. (2) din Constituție, 4 alin. (1) lit. e), 26 din Legea cu privire la Curtea Constituțională, 4 alin. (1) lit. e), 61 alin. (1) şi 62 lit. d) din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională 

 

HOTĂRĂŞTE:

1. Se declară aleasă în calitate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, cu validarea mandatului, dna Ana Speianu, pe lista Partidului politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”. 

2. Prezenta hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

Președinte  Domnica MANOLE 

Chișinău, 5 martie 2024
HCC nr. 6
Dosarul nr. 50e/2024

 

Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori:   //   Vizitatori ieri:   //   azi:   //   Online:
Acces rapid