Hotărârea nr. 7 din 05.03.2024

Hotărârea nr. 7 din 05.03.2024 privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova


Subiectul sesizării: Comisia Electorală Centrală
Tipul hotărârii: validarea unui mandat de deputat
Prevedere: declararea calității de deputat


Hotărârea Curții Constituționale:
1. h_7_2024_49e_2024_rou.pdf


Sesizare:


 HOTĂRÂRE
PRIVIND VALIDAREA
unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova
(sesizarea nr. 49e/2024)

CHIŞINĂU

5 martie 2024

În numele Republicii Moldova,
Curtea Constituțională, judecând în componența:
dnei Domnica MANOLE, Președinte,
dnei Viorica PUICA,
dlui Nicolae ROȘCA,
dnei Liuba ȘOVA,
dlui Serghei ȚURCAN,
dlui Vladimir ȚURCAN, judecători,
cu participarea dnei Dina Musteața, asistent judiciar,
Având în vedere sesizarea înregistrată la 28 februarie 2024,
Examinând sesizarea în ședință plenară publică,
Având în vedere actele şi lucrările dosarului,
Deliberând în camera de consiliu,

PROCEDURA

1. La originea cauzei se află sesizarea Comisiei Electorale Centrale privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, depusă la Curtea Constituțională la 28 februarie 2024, pe baza articolelor 62, 69 alin. (1) şi 135 alin. (1) lit. e) din Constituție, 4 alin. (1) lit. e) din Legea cu privire la Curtea Constituțională, 4 alin. (1) lit. e) şi 38 alin. (4) din Codul jurisdicției constituționale.

2. La ședința publică a Curții a participat dl Alexandr Berlinschi, secretar al Comisiei Electorale Centrale.

LEGISLAŢIA PERTINENTĂ

3. Prevederile relevante ale Constituției sunt următoarele:

Articolul 62

Validarea mandatului de deputat

„Curtea Constituțională, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, hotărăște validarea mandatului de deputat sau nevalidarea lui în cazul încălcării legislației electorale.”

Articolul 69

Mandatul deputaților

„(1) Deputații intră în exercițiul mandatului sub condiția validării.

[…].”

Articolul 135

Atribuțiile

„(1) Curtea Constituțională

[…]

e) confirmă rezultatele alegerii Parlamentului și a Președintelui Republicii Moldova;

[…].”

4. Prevederile relevante ale Legii nr. 317 din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituțională sunt următoarele:

 

Articolul 4

Atribuțiile

„(1) Curtea Constituțională:

[…]

e) confirmă rezultatele alegerii Parlamentului şi a Președintelui Republicii Moldova, validează mandatele deputaților şi al Președintelui Republicii Moldova;

[…].”

5. Prevederile relevante ale Codului jurisdicției constituționale, adoptat prin Legea nr. 502 din 16 iunie 1995, sunt următoarele:

Articolul 4

Competența în materie a Curții Constituționale

„(1) În exercitarea jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională:

[…]

e) confirmă rezultatele alegerii Parlamentului şi a Președintelui Republicii Moldova, validează mandatele deputaților şi al Președintelui Republicii Moldova;

[…].”

ÎN DREPT

6. Prin Hotărârea nr. 406 din 21 decembrie 2023, Parlamentul a luat act de cererea de demisie a dlui Adrian Lebedinschi, deputat în Parlament din partea Blocului Comuniștilor și Socialiștilor. Prin urmare, un mandat de deputat atribuit Blocului Comuniștilor și Socialiștilor a devenit vacant.

7. În caz de vacanţă a mandatelor de deputat atribuite unui partid politic sau unui bloc electoral, supleanții vor ocupa, în ordinea în care sunt înscrişi în listele candidaților supleanți ai acestor formațiuni politice, mandatele devenite vacante, cu condiția validării acestora de către Curtea Constituțională. Așadar, potrivit articolului 69 alin. (1) din Constituție, deputații intră în exercițiul mandatului sub condiția validării.

8. Potrivit articolului 4 alin. (1) lit. e) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și articolului 4 alin. (1) lit. e) din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională confirmă rezultatele alegerii Parlamentului și validează mandatele deputaților.

9. De asemenea, în conformitate cu articolul 62 din Constituție, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, Curtea Constituțională hotărăște validarea mandatului de deputat sau nevalidarea lui în cazul încălcării legislației electorale. Astfel, pot fi validaţi numai candidaţii declaraţi supleanți care, pe lângă acceptarea accederii în funcția respectivă, întrunesc toate condițiile stabilite pentru un asemenea mandat.

10. Prin Hotărârea nr. 1982 din 26 decembrie 2023, Comisia Electorală Centrală a luat act de vacanța unui mandat de deputat și i-a înaintat Curții Constituționale propunerea de a valida mandatul de deputat în Parlamentul Republicii Moldova atribuit dnei Svetlana Popa, candidată supleantă pe lista Blocului Comuniștilor și Socialiștilor.

11. Prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 2 din 16 ianuarie 2024, propunerea Comisiei Electorale Centrale de a valida mandatul de deputat al dnei Svetlana Popa a fost respinsă, fapt ce constituie temei de încetare a calității de supleant.

12. În vederea suplinirii vacanței acestui mandat de deputat, pe baza articolelor 62, 135 alin. (1) lit. e) din Constituție și 38 alin. (4) din Codul jurisdicției constituționale, Comisia Electorală Centrală îi prezintă Curții Constituționale materialele candidatului supleant următor de pe lista candidaților supleanți la funcția de deputat în Parlament din partea Blocului Comuniștilor și Socialiștilor.

13. Prin Hotărârea nr. 2295 din 20 februarie 2024, Comisia Electorală Centrală i-a înaintat Curții Constituționale propunerea de a valida mandatul de deputat în Parlamentul Republicii Moldova atribuit dlui Said-Muhmat Amaev, candidat supleant pe lista Blocului Comuniștilor și Socialiștilor.

14. Hotărârea Curții Constituționale nr. 20 din 23 iulie 2021 cu privire la confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 și la validarea mandatelor deputaților aleși conține numele dlui Said-Muhmat Amaev în lista candidaților supleanți ai Blocului Comuniștilor și Socialiștilor (a se vedea Anexa la Hotărârea citată).

15. La 5 februarie 2024, dl Said-Muhmat Amaev a depus o declarație prin care și-a exprimat consimțământul de a-i fi atribuit mandatul vacant de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Totodată, prin aceeași declarație, conform articolului 3521 din Codul penal, dl Said-Muhmat Amaev a declarat pe propria răspundere că nu are nicio interdicție de a ocupa funcția de deputat în Parlament.

16. De asemenea, din scrisoarea Ministerului Afacerilor Interne din 8 februarie 2024, din scrisoarea Inspectoratului Național de Probațiune din 8 februarie 2024 și din scrisoarea Autorității Naționale de Integritate din 8 februarie 2024, prezentate Comisiei Electorale Centrale și anexate la materialele cauzei, rezultă că dlui Said-Muhmat Amaev, candidat supleant pe lista Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, nu i s-a aplicat vreo interdicție de a ocupa o funcție publică, nu a fost tras la răspundere penală și nu are antecedente penale.

17. Astfel, în ședința plenară nu au fost stabilite circumstanțe care să împiedice validarea mandatului de deputat în Parlament atribuit dlui Said-Muhmat Amaev.

18. Având în vedere considerentele menționate supra, Curtea decide validarea mandatului de deputat al dlui Said-Muhmat Amaev pe lista Blocului Comuniștilor și Socialiștilor. 

Având în vedere considerentele expuse, în conformitate cu prevederile articolelor 38, 62, 69 alin. (1), 135 alin. (1) lit. e), 140 alin. (2) din Constituție, 4 alin. (1) lit. e), 26 din Legea cu privire la Curtea Constituțională, 4 alin. (1) lit. e), 61 alin. (1) şi 62 lit. d) din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională

 

HOTĂRĂŞTE:

 

1. Se declară ales în calitate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, cu validarea mandatului, dl Said-Muhmat Amaev, pe lista Blocului Comuniștilor și Socialiștilor. 

2. Prezenta hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

Președinte  Domnica MANOLE 

Chișinău, 5 martie 2024
HCC nr. 7
Dosarul nr. 49e/2024

Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori:   //   Vizitatori ieri:   //   azi:   //   Online:
Acces rapid