Hotărârea nr. 16 din 03.10.2023

Hotărârea nr. 16 din 3 octombrie 2023 pentru controlul constituționalității articolului 16 alin. (2) lit. e) din Codul electoral (sesizarea nr. 211a/2023)


Subiectul sesizării: grup de deputaţi
Tipul hotărârii: controlul constituționalității legilor al regulamentelor și al hotărârilor Parlamentului
Prevedere: prevederi declarate neconstituționale


Hotărârea Curții Constituționale:
1. h_16_2023_211a_2023_rus.pdf
2. h_16_2023_211a_2023_rou.pdf


Sesizare:


Opinie separată, expusa în temeiul articolului 27 alin. (5) din Legea cu privire la Curtea Constituţională nr. 317 din 13 decembrie 1994 şi articolului 67 din Codul jurisdicţiei constituţionale nr. 502 din 16 iunie 1995 (Liuba ȘOVA)
Opinie separată:
1. opinie_h_16_2023_211a_2023_Sova_rou.pdf
2. opinie_h_16_2023_211a_2023_Sova_rus.pdf

1. În Hotărârea Curții Constituționale nr. 16 din 3 octombrie 2023 majoritatea judecătorilor au constatat că articolul 16 alin. (2) lit. e) din Codul electoral este neconstituțional. Mai jos formulez o opinie separată la această hotărâre.

2. În această opinie doresc să reliefez două aspecte particulare din Sesizarea nr. 211a/2023, care nu au fost abordate în HCC nr. 16/2023. Unul dintre acestea se referă la critica autorilor sesizării, potrivit căreia restricția de a candida a fost introdusă în Codul electoral cu câteva zile anterior datei începerii etapei de desemnare și înregistrare a candidaților pentru alegerile locale generale din 5 noiembrie 2023. În acest sens, trebuie reţinut faptul că normele contestate sunt accesibile destinatarilor, deoarece au fost publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 318-321 din 18 august 2023, intrând în vigoare la data publicării. Astfel, interdicția a intrat în vigoare și a devenit cunoscută publicului larg anterior începerii perioadei de desemnare și înregistrare a candidaților (după caz, 6 septembrie, 26 septembrie 2023), iar cei vizați de această interdicție se puteau aștepta că nu vor fi admiși pentru a candida la funcții eligibile. În cazul în care interdicția de a candida ar fi intrat în vigoare posterior datei începerii acestei etape electorale, probabil, ar putea fi puse în discuție aspecte legate de aplicarea acestei norme în cazul raporturilor de desemnare sau înregistrare a unor candidați născute sub imperiul unei situații juridice diferite. În acest caz, nu se atestă o asemenea situație. De asemenea, interdicția de la articolul 16 alin. (2) lit. e) din Codul electoral este determinată și condiționată de adoptarea unei hotărâri a Curții Constituționale privind declararea neconstituționalității unui partid politic, iar calcularea perioadei în care se aplică interdicția respectivă începe de la data la care a fost pronunțată hotărârea, dar nu de la data începerii perioadei de înregistrare a candidaților sau, eventual, la o altă etapă a procesului electoral. Mai mult, principiul stabilității regulilor electorale nu poate fi folosit ca pretext pentru a contesta executarea unei hotărâri a Curții Constituționale, inclusiv a unor considerente ale acesteia (a se vedea, mutatis mutandis, DCC nr. 173 din 13 decembrie 2022, § 54).

3. Al doilea aspect al sesizării, neabordat în Hotărâre, este cel referitor la argumentul că Parlamentul a introdus restricția în discuție în Codul electoral în lipsa unei adrese a Curții Constituționale emise în vederea executării considerentelor Hotărârii Curții Constituționale nr. 10 din 19 iunie 2023. Cu referire la acest argument, însăși Constituția stabilește că adoptarea legilor este prerogativa exclusivă a Parlamentului, iar sistemul electoral se reglementează prin lege organică (articolele 60, 66 și 72 alin. (3) lit. a) din Constituție). Mai mult, Parlamentul are obligația pozitivă de a reglementa un sistem electoral care să asigure corectitudinea procesului respectiv, astfel încât să fie exclusă manipularea opțiunilor alegătorilor prin corupție electorală. Așadar, Parlamentul deține competența de a reglementa sistemul electoral chiar și în cazul în care nu ar exista nicio hotărâre a Curții Constituționale în acest domeniu. Din contra, atunci când există o asemenea hotărâre, Parlamentul este ținut de considerentele acesteia. Totodată, potrivit articolului 140 alin. (2) din Constituție, hotărârile de jurisdicție constituțională, prin care se asigură supremația Constituției, sunt definitive, incontestabile și obligatorii pentru oricine (HCC nr. 26 din 11 noiembrie 2014, § 70). Textul „hotărârile Curţii Constituţionale” din articolul 140 alin. (2) din Constituţie, în accepţiunea de acte adoptate de Curte, are în vedere hotărârile, deciziile şi avizele pronunţate de Curte în exercitarea competenţelor sale constituţionale (HCC nr. 20 din 9 iulie 2020, § 34), iar adresele nu se regăsesc aici. În orice situație, respectarea efectului general obligatoriu al hotărârilor Curții Constituționale nu înseamnă de a da eficiență doar dispozitivului acestora, ci și, în egală măsură, considerentelor, respectiv, interpretării date de Curtea Constituțională textelor Constituției, or, hotărârea este un întreg, o unitate a considerentelor și dispozitivului (HCC nr. 33 din 10 octombrie 2013, § 41). Emiterea unei adrese la o hotărâre de către Curtea constituțională poartă un caracter opțional, iar statutul de „obligatoriu și definitiv” se atribuie hotărârilor, inclusiv deciziilor și avizelor adoptate de Curtea Constituțională. Astfel, existența sau lipsa unei adrese nu schimbă caracterul obligatoriu al hotărârilor Curții Constituționale. Mai mult, chiar și în prezența unei adrese, Parlamentul execută hotărârea Curții Constituționale și considerentele acesteia. Prin urmare, faptul că Curtea Constituțională nu a emis o adresă la Hotărârea nr. 10/2023 nu poate fi invocat ca temei pentru a contesta atribuția Parlamentului de a reglementa sistemul electoral având în vedere inclusiv considerentele Hotărârii în discuție.

4. Referitor la afirmația majorității, exprimată în § 44 al Hotărârii, potrivit căreia nimic din Hotărârea Curții Constituționale nr. 10 din 19 iunie 2023 nu sugerează Parlamentului o obligație de a impune măsuri restrictive în privința drepturilor electorale ale membrilor partidului declarat neconstituțional, notez următoarele. În opinia mea, textul „sugerează Parlamentului o obligație de a impune măsuri restrictive”, în special atunci când acestea încă nu există și nici nu formează obiectul controlului de constituționalitate, în realitate, ar echivala cu competența unei inițiative legislative, prevăzută la articolul 73 din Constituție, pe care Curtea Constituțională nu o deține. Trebuie amintit și faptul că o normă adoptată în baza considerentelor unei hotărâri a Curții Constituționale poate face ulterior obiectul unei sesizări adresate Curții. Totodată, voi menționa că prin considerentele Hotărârii nr. 10/2023 Curtea Constituțională nu a sugerat, dar a constatat că istoria politică recentă a Republicii Moldova este caracterizată prin cazuri de finanțare netransparentă a partidelor politice și prin coruperea alegătorilor (a se vedea HCC nr. 20 din 23 iulie 2021, § 37; HCC nr. 30 din 10 decembrie 2020, § 32; HCC nr. 4 din 9 martie 2019, § 28). Curtea a reținut că preeminența dreptului și pluralismul politic sunt afectate de acțiuni de finanțare ilegală a partidului politic examinat, care are un caracter sistematic, continuu și proporții semnificative. În mod evident, situația generală din țară a reprezentat un factor important la evaluarea utilizării de către un partid a mijloacelor necorespunzătoare sau chiar ilegale pentru a deturna alegătorii de la alte partide sau chiar a folosirii resurselor pentru a submina corectitudinea sau integritatea competiției politice, conducând la denaturări ale procesului electoral, prin avantajul obținut în mod incorect, susținut de finanțări străine neautorizate (§§ 108-109). Totodată, Curtea a menționat că în contextul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei și al impactului acestui război asupra securității, independenței și suveranității Republicii Moldova, totalitatea probelor administrate în cadrul procesului constituțional au dictat aplicarea unor măsuri adecvate și apte să curme acțiunile partidului care aduc atingere suveranității și independenței Republicii Moldova (§§ 174-175). Având în vedere că partidul politic a continuat să utilizeze resurse financiare netransparente în scopul promovării politicilor nedemocratice și a ignorat toate măsurile care i-au fost aplicate, Curtea a considerat că eventuala participare a acestui partid la procesul de luare a deciziilor politice ar putea submina în mod grav încrederea societății în mecanismele de control ale statului, în principiile statului de drept și în procesul transparent, responsabil și democratic de luare a deciziilor publice (§ 181). Având în vedere amploarea finanțării netransparente a partidului, caracterul sistematic, continuu și în proporții semnificative al acesteia, Curtea a constatat că partidul politic are la dispoziție suficiente mijloace pentru realizarea obiectivului urmărit și că există un potențial ca partidul să-și atingă obiectivul de a accede la putere prin metode nedemocratice, care pun în pericol principiile statului de drept, suveranitatea și independența Republicii Moldova (§ 183). Declararea neconstituționalității partidului politic are caracterul unei măsuri preventive, iar ca măsură juridică, nu are ca scop sancționarea pentru faptele comise, ci urmărește, în principal, prevenirea apariției unor pericole viitoare pentru ordinea democratică constituțională (98). Astfel, declararea neconstituționalității unui partid politic nu este doar o reacție la conduita manifestată în trecut, ci este, în primul rând, un act al democrației orientat spre viitor, care se apără împotriva unui pericol real. De altfel, dacă ar fi impusă așteptarea apariției unui pericol concret, reacția autorităților ar putea fi tardivă, și democrația ar fi inaptă de a se apăra (§§ 99, 177). La întrebarea dacă Parlamentul avea sau nu prerogativa să țină cont de considerentele Hotărârii Curții, voi reitera cele relatate în punctul precedent, că hotararile Curții sunt obligatorii pentru oricine, inclusiv pentru autoritățile publice. Din această perspectivă, Comisia de la Veneția consideră că dacă excluderea infractorilor de la funcții eligibile nu se întâmplă prin simpla funcționare a mecanismelor electorale, intervenția legislativă devine necesară (a se vedea CDL-AD(2015)036cor, § 174). În opinia mea, această soluţie poate fi extrapolată și la cazurile în care se constată activități care militează împotriva pluralismului politic, a statului de drept, a suveranității și independenței, a integrității teritoriale a Republicii Moldova, consacrate în articolele 1 și 41 alin. (4) din Constituție.

5. Nu împărtășesc concluzia majorității de la § 53 al Hotărârii, potrivit căreia legislatorul a majorat durata interdicției contestate în lipsa unei justificări obiective. Așadar, în sprijinul concluziei de la § 53 al Hotărârii nr. 16/2023 este invocată cauza Ādamsons v. Letonia, 24 iunie 2008, § 131. În această cauză, în anul 1994, printr-o lege a fost instituită interdicția de a candida la funcții eligibile pe o perioadă de 10 ani. Ulterior, în anul 2004, adică după 10 ani de la adoptarea măsurii restrictive, Parlamentul, modificând legea, a prelungit durata interdicției de la 10 la 20 de ani. În cazul respectiv și în alte cazuri similare, Curtea Europeană a avut în vedere intervalul de timp care a curs între data instituirii interdicției de a candida și data aplicării acesteia, considerând că în timp o restrângere generală a drepturilor electorale devine mai greu de justificat și că este de preferat să se urmeze o abordare individualizată (Ādamsons v. Letonia, 24 iunie 2008, § 125; Tănase v Moldova [MC], 27 aprilie 2010, §159). Prin urmare, deși considerente legitime pot justifica restrângerea dreptului unei persoane de a candida la alegeri, astfel de restricții pot deveni incompatibile cu articolul 3 din Protocolul nr. 1 atunci când sunt impuse mult timp după ce amenințarea la adresa democrației care a justificat aplicarea lor inițială a încetat să mai fie relevantă, în lumina stabilității sporite de care se bucură țara în cauză (a se vedea Ždanoka v. Letonia [MC], 16 martie 2006, § 135; Avizul consultativ din 8 aprilie 2022 pentru Curtea Administrativă Supremă a Lituaniei, § 91). Astfel, în cauza Ādamsons v. Letonia din 24 iunie 2008, Curtea Europeană a notat că prelungirea duratei interdicției, după ce trecuseră 10 de la introducerea restricției, fără a explica motivele unei astfel de prelungiri, combinată cu lipsa unei explicații de ce o astfel de individualizare nu ar fi posibilă în cazul reclamantului, a depășit marja acceptabilă de apreciere a autorităților. Anume aceste criterii, care au stat la baza cauzei Ādamsons, fac ca această cauză să fie diferită de cea examinată în HCC nr. 16/2023, unde schimbarea duratei interdicției de la 3 ani la 5 ani s-a efectuat într-un proiect de lege, în interiorul procedurii de adoptare a acestuia. Prin urmare, referitor la argumentul că legislatorul nu a motivat de ce, în cadrul procedurilor parlamentare, durata interdicției a fost schimbată de la trei ani la cinci ani, consider că amendamentele propuse la un proiect, de regulă, se raportează la motivele din nota informativă la proiectul de lege respectiv. Doar atunci când argumentele din nota informativă nu se referă și nu justifică în niciun mod amendamentul sau acesta este diferit față de textul propriu-zis al proiectului ar putea fi pusă în discuție necesitatea motivării acestuia. Altfel spus, nu în toate cazurile un amendament formulat la un proiect de lege trebuie să fie însoțit, în mod obligatoriu, de o notă informativă distinctă de cea a proiectului la care se raportează. Totodată, în nota informativă la proiectul de lege[1], legislatorul a notat că interdicția în discuție reprezintă un mecanism de prevenție care urmărește să împiedice persoanele care ocupau anumite funcții în partidul declarat neconstituțional să candideze la alegeri. De asemenea, legislatorul a notat că dispozițiile proiectului urmăresc să ajusteze legislația națională la considerentele Hotărârii Curții Constituționale nr. 10 din 19 iunie 2023. Mai mult, în ședința publică din 3 octombrie, reprezentantul Parlamentului a declaratt că, pe lângă HCC nr. 10/2023, Parlamentul a avut în vedere și hotărârile de judecată definitive care au constatat încălcări ale regulilor electorale. Întrucât în această cauză autorii sesizării nr. 211a/2023 nu au pus în discuție motivarea amendamentului și prin raportare la nota informativă la proiectul de lege, dar au invocat numai faptul că amendamentul nu a fost însoțit în mod individual de o motivare, consider că acest capăt al sesizării nu trebuia reținut. Problema dacă nota informativă trebuia sau nu să citeze considerentele Hotărârii nu poate fi ridicată, de vreme ce toate hotărârile Curții Constituționale sunt publicate în Monitorul Oficial, pe site-ul oficial al autorității și sunt accesibile tuturor.

6. În cauza Partidul pentru o Societate Democratică (DTP) și alții v. Turcia, 12 ianuarie 2016, Curtea Europeană a constatat că întreruperea mandatului parlamentar al reclamanților a fost o consecință a dizolvării partidului politic din care ei fac parte, dar nu a avut legătură cu activitățile lor politice desfășurate cu titlu personal, în condițiile în care, potrivit articolului 84 ​​§ 5 din Constituția Turciei, această măsură vizează numai deputatul ale cărui acțiuni și comentarii au condus la dizolvarea partidului. Pentru a aprecia proporționalitatea măsurii, în acea cauză, Curtea Europeană mai întâi a examinat discursurile reclamanților și a constatat că acestea au beneficiat de protecția dreptului la libertatea de exprimare, apoi a concluzionat că măsura contestată nu a fost proporțională cu niciun scop legitim. Și în celelalte cauze (citate în § 58 al Hotărârii) măsura intreruperii mandatelor parlamentare nu a trecut testul de proporționalitate, deoarece a fost aplicată disproporționat reclamanților, lăsând în afara măsurii președintele și alți lideri ai partidului politic ale căror fapte au condus la neconstituționalitatea partidului. Totuși, în alte cauze, Curtea Europeană a constatat că intreruperea mandatelor de deputat ca o consecință a neconstituționalității partidului politic este compatibilă cu Convenția (a se vedea, de exemplu, Refah Partisi (the Welfare Party) și alții v. Turcia [MC], 13 februarie 2003, §§ 133-134). Așadar, fără o analiză particulară a fiecărui caz individual, în opinia mea, din cauzele enumerate la § 58 al Hotărârii nu se poate trage o concluzie generală că măsura de întrerupere a mandatelor de deputat ca urmare a dizolvării partidului politic, în sine, este în toate cazurile incompatibilă cu substanța dreptului persoanei de a fi aleasă și de a-și exercita mandatul pe baza articolului 3 din Protocolul nr. 1. Mai mult, în sesizarea nr. 211a/2023 nu este formulată nicio critică a interdicției de a candida prin raportare la cazurile de încetare a calității de deputat din articolul 69 din Constituție.

7. Nu împărtășesc nici concluzia de la § 60 al Hotărârii, potrivit căreia prin faptul că interdicția de a candida vizează două categorii de persoane Parlamentul a urmărit intenția să asocieze, în mod automat, aceste persoane cu faptele pentru care partidul a fost declarat neconstituțional. Din contra, consider că prin stabilirea acestor două categorii mai curând se urmărește intenția de a reglementa un grad de individualizare care să excludă aplicarea, în mod automat, a interdicției față de toți ex-membrii partidului.

8. În acest sens, potrivit jurisprudenței Curții Europene, standardele care trebuie aplicate pentru a stabili conformitatea cu articolul 3 din Protocolul nr. 1 trebuie considerate mai puțin stricte decât cele aplicate în temeiul articolelor 8-11 din Convenție. Necesitatea ca o măsură legislativă să fie individualizată potrivit gradulului de individualizare cerut, după caz, de Convenție, depinde de circumstanțele fiecărui caz particular, adică de natura, tipul, durata și consecințele restricției legale în litigiu. Pentru ca o măsură restrictivă să se conformeze articolului 3 al Protocolului nr. 1, un grad mai mic de individualizare poate fi suficient decât în situațiile privind o presupusă încălcare a articolelor 8-11 din Convenție (a se vedea Ādamsons v. Letonia din 24 iunie 2008, § 111; Hirst v Regatului Unit (nr. 2) [MC], 2005, § 57-62; Ždanoka, citată mai sus, § 115). De asemenea, Curtea Europeană acceptă că în primii ani de la stabilirea unor împrejurări care prezintă un pericol iminent (așa cum a făcut în cauza Ždanoka, de exemplu, în primii ani de la restabilirea independenței Letoniei) se pot aplica restricții semnificative drepturilor electorale fără a încălca articolul 3 din Protocolul nr. 1.

9. În cauza Etxeberria și alții v. Spania, 30 iunie 2009 (citată în § 57 al Hotărârii), listele de candidați înaintate din partea unor grupuri electorale pentru a participa la alegeri au fost anulate ca urmare a faptului că s-a stabilit, prin hotărâre de judecată, că grupurile electorale respective au continuat activitățile partidelor politice declarate anterior ilegale. Voi concretiza că în acel caz „constatarea pe o bază individuală” avea în vedere examinarea cazului fiecărui grup electoral, nu cel al persoanei de pe o lista de candidați din partea acestui grup. Instanța de judecată a constatat că grupul politic a încălcat legea prin continuarea activităților unui partid ilegal, iar interdicția de candida a fost aplicată, de drept, tuturor candidaților, inclusiv întregii liste de candidați înregistrați din partea acestui grup. Altfel spus, constatarea faptului că un grup electoral continua activitățile unui partid politic declarat ilegal avea drept consecință radierea (pe baza legii) a tuturor candidaților la funcții eligibile înregistrați din partea acestui grup electoral, indiferent dacă modul de înaintare reprezenta o listă de candidați sau candidați individuali.

10. Prin urmare, în cauza Etxeberria și alții v. Spania, ca și în cauza Ždanoka v. Letonia, prin proceduri non-penale, autoritățile statului mai întâi au constatat prin hotărâri de judecată că persoanele au comis fapte contrare legii, apoi au aplicat interdicția de a candida la funcții eligibile. Având în vedere aceste considerente, vom nota la cele relatate în §§ 65-67 ale Hotărârii că, potrivit jurisprudenței Curții Europene, pe lângă condiția „condamnarea la privațiune de libertate prin hotărâre definitivă a instanței de judecată pentru comiterea unor infracțiuni grave” sunt acceptate și alte temeiuri pe baza cărora ar putea interveni restricția de a candida, care se referă la încălcarea legilor electorale, legilor partidelor politice sau Constituției, stabilite prin proceduri non-penale.

11. Spre deosebire de cauza Ždanoka v. Letonia, în care partidul politic a fost declarat neconstituțional de către Parlament, Constituția Republicii Moldova atribuie această competență Curții Constituționale. Prin Hotărârea nr. 10/2023, Curtea a examinat și a evaluat (i) fapte ale partidului (a se vedea, de exemplu, §§ 119-124, (ii) fapte comise de persoane concrete (a se vedea §§ 114, 115, 120, 127, 147, 150, 158, 161, 168 și 169), precum și (iii) fapte comise de persoane în grup (a se vedea §§ 135-140). Faptele respective: (i) au fost evaluate ca fapte care încalcă principiile constituționale de la articolele 1 și 41 alin. (4); (ii) au fost imputate partidului și (iii) au condus la dizolvarea lui. Controlul constituționalității unui partid politic se exercită prin raportare la articolele din Constituție, într-un proces public, cu respectarea principiilor unui proces echitabil, în care părțile au fost reprezentate de avocați, au avut acces la toate materialele dosarului, au prezentat toate argumentele și probele pe care le-au considerat relevante și pertinente. Hotărârile Curții sunt motivate și au un caracter public. Articolul 140 alin. (2) din Constituție, în lumina interpretărilor din HCC nr. 20 din 9 iulie 2020, stabilește că actele emise în cadrul competențelor constituționale exclusive ale Curții Constituționale nu pot fi supuse cenzurii nici sub aspectul constituționalității, nici în privința legalității, de nicio autoritate publică, inclusiv de o instanță în procedură de contencios administrativ. Astfel, Constituția nu împuternicește alte autorități publice să examineze o hotărâre a Curții Constituționale și să o considere ca fiind neconstituțională sau ilegală (§ 38 din HCC nr. 20/2020).

12. Potrivit jurisprudenței Curții Europene, dreptul de a candida la alegerile legislative poate fi supus unor cerințe mai stricte decât dreptul de vot. Așadar, dacă în cazul dreptului de a candida pot fi stabilite cerințe mai stricte decât în cazul dreptului de vot, atunci standardele care trebuie aplicate pentru a stabili conformitatea cu articolul 3 din Protocolul nr. 1, per a contrario, trebuie considerate mai puțin stricte. În consecință, abordarea adoptată de Curtea Europeană cu privire la dispozițiile legale care privează o persoană sau un grup de persoane de dreptul de vot se concentrează, în esență, pe două criterii: pe de o parte, absența arbitrarului sau lipsa de proporționalitate și, pe de altă parte, dacă restricția a prejudiciat libera exprimare a opiniei oamenilor. Procedând astfel, Curtea Europeană de fiecare data reafirmă marja largă de apreciere de care se bucură statele contractante. În plus, evidențiază necesitatea de a evalua orice legislație electorală în lumina evoluțiilor politice din țara respectivă, ceea ce implică faptul că caracteristicile inacceptabile într-un sistem pot fi justificate în alt sistem (a se vedea Ādamsons v. Letonia din 24 iunie 2008, § 111 și jurisprudența citată acolo).  

Judecător al Curții Constituționale  Liuba ȘOVA

3 octombrie 2023 

 


[1] https://www.parlament.md/LegislationDocument.aspx?Id=8a14fbea-b109-411b-ae4c-d6b29c12ba71

 

Opinie separată, expusa în temeiul expusă în temeiul articolelor 27 alineatul (5) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și 67 din Codul jurisdicției constituționale (Nicolae Roșca)
Opinie separată:
1. opinie_h_16_2023_211a_2023_N_Rosca_rou.pdf
2. opinie_h_16_2023_211a_2023_N_Rosca_rus.pdf

 

Prin Hotărârea nr.16 din 3 octombrie 2023, Curtea Constituțională a admis sesizarea nr.211a/2023 și a declarat neconstituțională dispoziția articolului 16 alineatul (2) lit. e) din Codul electoral, care prevedea că nu pot fi alese „e) persoanele care, la data pronunțării hotărârii Curții Constituționale privind declararea neconstituționalității unui partid politic, dețineau calitatea de membru al organului executiv al partidului politic declarat neconstituțional, precum și persoanele care ocupau funcții elective din partea partidului politic declarat neconstituțional, pe o perioadă de 5 ani de la data pronunțării hotărârii Curții Constituționale”. 

1. Curtea Constituțională a constatat că dispoziția contestată contravine raționamentelor coroborate ale articolelor 38 și 54 din Constituție și a menționat că:

(i) „competența Parlamentului de a stabili durata unei interdicții nu este una nelimitată” (§ 49) și că „a majorat durata interdicției în lipsa unei justificări obiective” (§ 53);

(ii) interdicția de a candida aplicabilă membrului organului executiv al partidului sau persoanei care a ocupat o funcție electivă din partea partidului declarat neconstituțional ar fi un criteriu neobiectiv și nesensibil la situații particulare (§ 59, 64);

(iii) dispoziția contestată nu asigură persoanele cu suficiente garanții apte să asigure o protecție împotriva arbitrariului (§ 71-74).

I. 

2. De principiu, sunt de acord cu afirmația că competența de a adopta legi nu este nelimitată și Parlamentul trebuie să aibă în vedere atât respectarea regulilor parlamentare stabilite expres de Constituție, cât și a regulilor care rezultă în mod implicit din Constituție. Totuși, în prezenta cauză, am susținut cu fermitate că, potrivit Constituției, Parlamentul este unica autoritate legislativă a statului (articolul 60), deține competența de a adopta legi (articolul 66 lit. a)), de a reglementa prin lege organică sistemul electoral și organizarea și funcționarea partidelor politice (art. 72 alin.(3) lit.a) și g)), precum și de a stabili condițiile exercitării dreptului de a fi ales (articolul 38 alin.(3)).

3. Observăm că afirmația din Hotărârea nr.16/2023 „legislatorul a majorat durata interdicției în lipsa unei justificări obiective” (§ 53) acreditează ideea că norma contestată ar fi majorat un termen existent în legislație.

4. În realitate, norma contestată a fost adoptată pentru prima dată prin Legea nr. 220/2023 și a intrat în vigoare la 18 august 2023. Înlocuirea termenului de „3 ani” cu termenul „5 ani” a avut loc între momentul înregistrării inițiativei legislative (10 iulie 2023) și momentul votării în lectură finală (31 iulie 2023). Datorită complexității procesului legislativ, proiectul inițial a suferit anumite modificări, luând în considerație avizele unor autorități și amendamentele depuse de deputați. Comisia parlamentară de profil a acceptat atât redactarea stilistică propusă în avizul Guvernului cât și amendamentele deputaților și a înaintat proiectul plenului Parlamentului pentru votare în a doua lectură.

5. Considerăm că amendamentele propuse privind majorarea termenului interdicției de a candida de la 3 ani la 5 ani se încadrează atât în marja de discreție acordată legislativului, cât și în motivarea prezentată de autorii inițiativei legislative respective. Efortul Curții de a stabili rigori care nu rezultă nici din Constituție și nici din prevederile actelor internaționale la care Republica Moldova este parte afectează procesul legislativ și are natura unei ingerințe în activitatea organului reprezentativ suprem al statului.

6. În opinia subsemnatului, invocarea cauzei Ādamsons v. Letonia, 24 iunie 2008 (§ 51), nu este corespunzătoare situației examinate și pare manipulatoare atât timp cât Curtea Europeană a calificat norma letonă ca fiind contrară dispozițiilor Convenției datorită majorării nemotivate a termenului legal al interdicției de a candida de la 10 ani la 20 de ani. În acel caz, instanța europeană nu a găsit răspuns la întrebarea de ce termenul de 10 ani al interdicției de a candida nu a fost suficient pentru a-și atinge scopul și de ce a apărut necesitatea de a-l prelungi cu încă 10 ani.

7. În același sens poate fi apreciată și invocarea necorespunzătoare la paragraful 46 din Hotărârea nr.16/2023 a practicii Curții Europene în cauza Ždanoka v. Letonia [MC], 16 martie 2006. În această cauză s-a indicat că deși legislația letonă nu prevedea un termen limită al interdicției de a candida, Curtea Europeană a constatat că statul leton nu a depășit marja sa de apreciere acordată în baza articolului 3 din Protocolul 1, stabilind că, totuși, Parlamentul leton trebuia să asigure o monitorizare constantă a restricției în cauză, pentru a pune capăt acesteia cât mai curând posibil (§ 135).

8. Norma declarată neconstituțională a prevăzut termenul de 5 ani, iar după cum au susținut reprezentanții Parlamentului și Guvernului în fața Curții, legislatorul a avut în vedere toate ciclurile electorale (prezidențiale, parlamentare și locale) și aceasta nu contravine niciunei norme constituționale.

II. 

9. Norma declarată neconstituțională prevedea interdicția de a candida aplicabilă membrului organului executiv al partidului declarat neconstituțional și persoanei care a ocupat o funcție electivă din partea partidului declarat neconstituțional.

10. Curtea Europeană a stabilit că la aplicarea articolului 3 din Protocolul nr. 1 orice lege sau legislație electorală și orice sistem electoral trebuie evaluate în lumina evoluției politice a țării în cauză, asfel încât caracteristicile inacceptabile în cadrul unui anumit sistem pot fi justificate în cel al altui stat cu condiția ca sistemul adoptat să îndeplinească condiții care să asigure „exprimarea liberă a opiniei poporului cu privire la alegerea organului legislativ” (Ždanoka v. Letonia [MC], 16 martie 2006, §§ 106, 115; Paksas v. Lituania, § 96).

11. Am considerat că pentru a determina dacă interdicția de a candida are la bază un criteriu obiectiv sau neobiectiv, Curtea trebuia să înceapă analiza de la temeiul declarării neconstituționalității partidului și factorii istorici și politici în care partidul a fost declarat neconstituțional.

12. Susțin că rațiunea interdicției menționate are la bază temeiurile de declarare a neconstituționalității unui partid politic prevăzute în articolul 41 alin. (4) din Constituție. Partidul politic poate fi declarat neconstituțional și eliminat din câmpul legal dacă prin scopurile sau activitatea lor militează împotriva: (i) pluralismului politic; (ii) principiilor statului de drept; (iii) suveranității și independenței; (iv) integrității teritoriale a statului.

13. Deși norma declarată neconstituțională avea o aplicare generală și viza orice partid care ar putea fi declarat neconstituțional, în sesizarea examinată și în opiniile scrise și prezentate în ședința Plenului Curții Constituționale s-a discutat preponderent despre un partid care a fost deja declarat neconstituțional. În acest caz, am considerat că este oportun ca la aprecierea constituționalității normei Curtea să ia în considerație contextul politic existent la momentul declarării partidului neconstituțional și la momentul introducerii interdicției de a nu candida în alegeri.

14. La 24 februarie 2022, odată cu începutul războiului de către Federația Rusă împotriva Ucrainei, Parlamentul Republicii Moldova, având în vedere situația legată de securitatea regională și pericolul iminent la adresa securității naționale, a declarat stare de urgență[1]. Anume în această perioadă dificilă partidul politic menționat și membrii acestuia și-au intensificat activitatea în mod deosebit, iar unele din acțiuni au stat la baza declarării neconstituționalității partidului.

15. Pentru a evalua în mod adecvat contextul politic din țară și din regiune sunt importante unele documente adoptate în Statele Unite ale Americii și în Uniunea Europeană. Spre exemplu, Oficiul pentru controlul activelor străine al Departamentului Trezoreriei Statelor Unite ale Americii (OFAC) a catalogat partidul declarat neconstituțional și președintele acestuia ca fiind responsabili sau complici la alegerile guvernamentale din Statele Unite sau în alte alegeri din alte state pentru sau în numele, sau în beneficiul direct sau indirect al Guvernului Federației Ruse (a se vedea Actul din 26 octombrie 2022). Parlamentul European, în Rezoluția din 19 aprilie 2023 (2023/2595(RSP)), referindu-se la partidul declarat neconstituțional, a menționat că Federația Rusă utilizează oligarhi și forțe politice interne proruse pentru a destabiliza situația politică din Republica Moldova. Consiliul Uniunii Europene, prin Decizia (PESC) 2023/1047 din 30 mai 2023, a reținut că partidul declarat neconstituțional și liderul acestuia este implicat în remunerarea și instruirea persoanelor pentru a provoca tulburarea ordinii publice și agitație în timpul protestelor. Printre acțiunile acestora de subminare a democrației se numără finanțarea ilegală în vederea sprijinirii activității politice pro-Kremlin în Republica Moldova.

16. Acest context a reprezentat și, poate, mai reprezintă o amenințare imediată la adresa democrației și independenței Republicii Moldova, prin urmare restricțiile care vizează dreptul de a candida în alegeri sunt justificate. Am considerat că analiza corespunzătoare a contextului politic ar fi permis Curții să ajungă, cel puțin parțial, la o altă concluzie. În special, restricția putea fi menținută în privința membrilor organelor executive și persoanelor alese din partea partidului declarat neconstituțional ale căror acțiuni au fost individualizate în Hotărârea Curții prin care a fost declarat neconstituțional partidul sau în actele judecătorești pe care instanța constituțională și-a fundamentat hotărârea.  

III. 

17. Având în vedere concluzia la care am ajuns în capitolul precedent, susțin că eventualii candidați aveau la dispoziție și garanții procesuale apte să le asigure o protecție împotriva arbitrariului.

18. Candidații nedreptățiți ar fi avut dreptul de a contesta eventuala hotărâre a organului electoral, după caz, la Comisia Electorală Centrală sau în instanța de judecată, în baza articolelor 68 și 91-101 din Codul electoral, pentru a demonstra că nu au comis nicio faptă reprobabilă care a condus la neconstituționalitatea partidului ai cărui membri au fost. 

Judecătorul constituțional Nicolae Roșca


[1] Hotărârea privind declararea stării de urgență nr. 41 din 24.02.2022

 


 

HOTĂRÂRE
pentru controlul constituționalității
articolului 16 alin. (2) lit. e) din Codul electoral
(sesizarea nr. 211a/2023)

CHIŞINĂU
3 octombrie 2023

În numele Republicii Moldova,
Curtea Constituțională, judecând în componența:
dlui Nicolae ROȘCA, Președinte,
dnei Domnica MANOLE,
dnei Liuba ȘOVA,
dlui Serghei ȚURCAN
dlui Vladimir ȚURCAN, judecători,
cu participarea dnei Cristina Chihai, asistent judiciar,
Având în vedere sesizarea înregistrată la 26 septembrie 2023,
Examinând sesizarea menționată în ședință plenară publică,
Având în vedere actele și lucrările dosarului,
Deliberând la 3 octombrie 2023, în camera de consiliu, 

Pronunță următoarea hotărâre: 

PROCEDURA

1.  La originea cauzei se află o sesizare depusă la Curtea Constituțională pe 26 septembrie 2023, pe baza articolelor 135 alin. (1) lit. a) din Constituţie, 25 lit. g) din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi 38 alin. (1) lit. g) din Codul jurisdicţiei constituţionale, de către dna Marina Tauber, dl Vadim Fotescu, dl Petru Jardan, dna Reghina Apostolova și dl Denis Ulanov, deputați în Parlamentul Republicii Moldova.

2.  Autorii sesizării îi solicită Curții să verifice constituționalitatea articolului 16 alin. (2) lit. e) din Codul electoral.

3.  În procesul soluționării sesizării, Curtea Constituțională a solicitat opiniile Guvernului și Parlamentului.

4.  La ședința publică a Curții au fost prezenți dna Marina Tauber, dl Vadim Fotescu și dna Reghina Apostolova, deputați în Parlament, autori ai sesizării, precum și dnii avocați Vadim Banaru, Aureliu Colenco, Denis Calaida, Cristian Bizian și Brazil Shaul David (asistat de dna translatoare Victoria Cravcenco). Parlamentul a fost reprezentat de dl Valeriu Kuciuk. Guvernul a fost reprezentat de dl Eduard Serbenco. 

LEGISLAŢIA PERTINENTĂ 

5.  Prevederile relevante ale Constituției sunt următoarele:

 

Articolul 1

Statul Republica Moldova

„[...]

(3) Republica Moldova este un stat de drept, democratic, în care demnitatea omului, drepturile și libertățile lui, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic reprezintă valori supreme și sunt garantate.”

Articolul 2

Suveranitatea şi puterea de stat

„(1) Suveranitatea naţională aparţine poporului Republicii Moldova, care o exercită în mod direct şi prin organele sale reprezentative, în formele stabilite de Constituţie.

(2) Nici o persoană particulară, nici o parte din popor, nici un grup social, nici un partid politic sau o altă formaţiune obştească nu poate exercita puterea de stat în nume propriu. Uzurparea puterii de stat constituie cea mai gravă crimă împotriva poporului.”

Articolul 5

Democraţia şi pluralismul politic

 

„(1) Democraţia în Republica Moldova se exercită în condiţiile pluralismului politic, care este incompatibil cu dictatura şi cu totalitarismul.

 

(2) Nici o ideologie nu poate fi instituită ca ideologie oficială a statului.”

 

Articolul 16

Egalitatea

„(1) Respectarea şi ocrotirea persoanei constituie o îndatorire primordială a statului.

(2) Toţi cetăţenii Republicii Moldova sunt egali în fața legii şi a autorităţilor publice, fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenență politică, avere sau de origine socială.”

Articolul 22

Neretroactivitatea legii

„Nimeni nu va fi condamnat pentru acţiuni sau omisiuni care, în momentul comiterii, nu constituiau un act delictuos. De asemenea, nu se va aplica nici o pedeapsă mai aspră decât cea care era aplicabilă în momentul comiterii actului delictuos.”

Articolul 32

Libertatea opiniei şi a exprimării

„(1) Oricărui cetăţean îi este garantată libertatea gândirii, a opiniei, precum şi libertatea exprimării în public prin cuvânt, imagine sau prin alt mijloc posibil.

(2) Libertatea exprimării nu poate prejudicia onoarea, demnitatea sau dreptul altei persoane la viziune proprie.

(3) Sunt interzise şi pedepsite prin lege contestarea şi defăimarea statului şi a poporului, îndemnul la război de agresiune, la ură naţională, rasială sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial, la violenţă publică, precum şi alte manifestări ce atentează la regimul constituţional.”

 

 

Articolul 38

Dreptul de vot şi dreptul de a fi ales

„(1) Voința poporului constituie baza puterii de stat. Această voinţă se exprimă prin alegeri libere, care au loc în mod periodic prin sufragiu universal, egal, direct, secret şi liber exprimat.

(2) Cetăţenii Republicii Moldova au drept de vot de la vârsta de 18 ani, împliniţi până în ziua alegerilor inclusiv, excepţie făcând cei puși sub interdicție în modul stabilit de lege.

(3) Dreptul de a fi aleși le este garantat cetăţenilor Republicii Moldova cu drept de vot, în condiţiile legii.”

Articolul 41

Libertatea partidelor şi a altor organizaţii social-politice

„(1) Cetăţenii se pot asocia liber în partide şi în alte organizaţii social-politice. Ele contribuie la definirea şi la exprimarea voinţei politice a cetăţenilor şi, în condiţiile legii, participă la alegeri.

(2) Partidele şi alte organizaţii social-politice sunt egale în fața legii.

(3) Statul asigură respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale partidelor şi ale altor organizaţii social-politice.

(4) Partidele şi alte organizaţii social-politice care, prin scopurile ori prin activitatea lor, militează împotriva pluralismului politic, a principiilor statului de drept, a suveranităţii şi independenţei, a integrităţii teritoriale a Republicii Moldova sunt neconstituţionale.

(5) Asociaţiile secrete sunt interzise.

(6) Activitatea partidelor constituite din cetăţeni străini este interzisă.

(7) Funcţiile publice ai căror titulari nu pot face parte din partide se stabilesc prin lege organică.”

Articolul 54

Restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți

„(1) În Republica Moldova nu pot fi adoptate legi care ar suprima sau ar diminua drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului şi cetăţeanului.

(2) Exercițiul drepturilor şi libertăţilor nu poate fi supus altor restrângeri decât celor prevăzute de lege, care corespund normelor unanim recunoscute ale dreptului internaţional şi sunt necesare în interesele securităţii naţionale, integrităţii teritoriale, bunăstării economice a ţării, ordinii publice, în scopul prevenirii tulburărilor în masă şi infracţiunilor, protejării drepturilor, libertăţilor şi demnităţii altor persoane, împiedicării divulgării informaţiilor confidenţiale sau garantării autorităţii şi imparţialităţii justiţiei.

(3) Prevederile alineatului (2) nu admit restrângerea drepturilor proclamate în articolele 20-24.

(4) Restrângerea trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o şi nu poate atinge existenţa dreptului sau a libertăţii.”

6.  Prevederile relevante ale Codului electoral, adoptat prin Legea nr. 325 din 8 decembrie 2022, sunt următoarele:

Articolul 16

Restricţii privind exercitarea drepturilor electorale

„[…]

(2) Nu pot fi alese:

a) persoanele care îndeplinesc serviciul militar în termen;

b) persoanele prevăzute la alin.(1);

c) persoanele care sunt condamnate la închisoare (privaţiune de libertate) prin hotărâre judecătorească definitivă, precum şi persoanele care au antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie. Organele electorale sunt informate despre existenţa antecedentelor penale de către organele Ministerului Afacerilor Interne şi/sau de către Autoritatea Naţională de Integritate;

d) persoanele private de dreptul de a ocupa funcţii de răspundere prin hotărâre judecătorească definitivă. Organele electorale sunt informate despre existenţa interdicţiei de către Ministerul Justiţiei, Autoritatea Naţională de Integritate şi/sau de către Ministerul Afacerilor Interne;

e) persoanele care, la data pronunţării hotărârii Curţii Constituţionale privind declararea neconstituţionalităţii unui partid politic, deţineau calitatea de membru al organului executiv al partidului politic declarat neconstituţional, precum şi persoanele care ocupau funcţii elective din partea partidului politic declarat neconstituţional, pe o perioadă de 5 ani de la data pronunţării hotărârii Curţii Constituţionale.

[…]”.

ÎN DREPT 

I. Argumentele autorilor sesizării

7.  Autorii sesizării menționează că dispozițiile contestate au fost adoptate cu încălcarea procedurii parlamentare. În acest sens, autorii notează că proiectul de lege a fost înregistrat la 10 iulie 2023, iar la doar patru zile de la înregistrarea sa, a fost votat în prima lectură fără o dezbatere efectivă, fără vreo avizare și o expertizare a proiectului, contrar principiului transparenței procesului decizional. Deși legislatorul a organizat consultări publice la 18 și 19 iulie 2023, autorii consideră că acestea au avut un caracter formal, deoarece au participat foarte puțini actori relevanți. În cadrul consultărilor, proiectul de lege a fost criticat, menționându-se că acesta afectează dreptul constituțional de a fi ales. Legislatorul nu a avut în vedere criticile formulate cu privire la textul proiectului și l-a votat în lectură finală în 31 iulie 2023. Autorii susțin că după votarea proiectului în prima lectură, durata interdicției de a candida la alegeri a fost majorată de la trei ani la cinci ani, fără nicio motivare.

8.  De asemenea, dispoziția contestată a fost adoptată cu doar câteva zile înainte de începerea perioadei electorale pentru alegerile locale generale din 5 noiembrie 2023, contrar Codului bunelor practici în materie electorală, adoptat de Comisia de la Veneția în 2002, care nu recomandă modificarea legislației electorale cu un an înainte de alegeri.

9.  Autorii consideră că interdicția contestată excede considerentelor și interdicțiilor stabilite de Curtea Constituțională prin Hotărârea nr. 10 din 19 iulie 2023, în contextul controlului constituționalității Partidului Politic „Șor”.

10. Potrivit autorilor, domeniul de aplicare a interdicției contestate este foarte larg și nu este individualizată de un tribunal independent, nu are în vedere faptele concrete comise de eventualul candidat și nu este aplicată pe baza unei proceduri care asigură dreptul la un proces echitabil. În acest sens, autorii sesizării fac trimitere la jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului în materia restricționării exercițiului dreptului de a candida la o funcție electivă și la standardele aplicabile și notează că dispozițiile contestate contravin dreptului de a fi ales, garantat de articolul 38 din Constituție.

11. Autorii consideră că interdicția contestată nu afectează doar exercițiul dreptului de a fi ales, ci și dreptul la asociere, de vreme ce le interzice candidaților să se asocieze în alte partide, garantat de articolul 41 din Constituție.

12. Mai mult, autorii susțin că interdicția contestată este discriminatorie. În acest sens, autorii compară situația unui candidat care nu a contribuit la acțiunile pentru care partidul a fost declarat neconstituțional cu situația unui candidat dintr-un alt partid care nu a fost declarat neconstituțional. Deși declararea neconstituționalității partidului nu are nicio legătură cu candidatul din acel partid, interdicția contestată îl tratează de o manieră diferită față de celălalt candidat doar pentru că a fost membru al partidului. În acest sens, autorii notează că interdicția contestată contravine articolului 16 din Constituție.

13.  Autorii mai notează că dispozițiile contestate încalcă prezumția de nevinovăție a candidaților, garantată de articolul 21 din Constituție, deoarece le interzice să candideze la funcții elective, chiar dacă nicio instanță de judecată nu a constatat, printr-o sentință definitivă, că aceștia au contribuit la acțiunile pentru care partidul a fost declarat neconstituțional.

14. De asemenea, autorii menționează că neconstituționalitatea Partidului Politic „Șor” a fost constatată până la adoptarea dispozițiilor contestate. Faptul că în prezent legislatorul introduce interdicții noi pentru candidați și are în vedere situații care s-au consumat până la intrarea în vigoare a legii contravine principiului neretroactivității legii, garantat de articolul 22 din Constituție.

15. Așadar, autorii consideră că dispozițiile literei e) din articolul 16 alin. (2), introduse prin Legea nr. 220 din 31 iulie 2023 în Codul electoral, contravin articolelor 1 alin. (3), 2, 5, 16, 21, 22, 32, 38, 39, 41, 54 din Constituție.

 

II. Argumentele autorităților cărora le-a fost solicitată și care și-au prezentat opinia

 

16. În opinia prezentată de Parlament se menționează că sesizarea nr. 211a/2023 este depusă repetat de același grup de deputați și având același obiect ca sesizarea nr. 197a/2023, în privința căreia a fost pronunțată Hotărârea nr. 15 din 19 septembrie 2023. În aceste circumstanțe, Parlamentul subliniază că, potrivit prevederilor constituționale și jurisprudenței Curții, prin sesizarea nr. 211a/2023 se contestă hotărârea definitivă și irevocabilă a Curții, fapt care face sesizarea inadmisibilă.

17. Mai mult, Parlamentul își susține poziția menționată în cadrul examinării sesizării nr. 197a/2023: în calitate de unic for legislativ, Parlamentul este obligat să nu admită acțiunile și inacțiunile care afectează buna desfășurare a procesului electoral și să combată coruperea electorală; încălcarea disciplinei financiare de către Partidul Politic „Șor”, a regulilor de finanțare a campaniilor electorale, confirmată prin hotărâri judecătorești irevocabile, au determinat Parlamentul să adopte reglementări în materia electorală; restricția prevăzută de norma contestată reprezintă o limitare legitimă, care își are sorgintea în considerentele Hotărârii Curții Constituționale nr. 10 din 19 iunie 2023 și în practica judiciară; scoaterea din circuitul legal a Partidului Politic „Șor” are implicații directe asupra restricționării dreptului de a fi ales al persoanelor care, la data pronunțării Hotărârii Curții nr. 10 din 19 iunie 2023, dețineau calitatea de membru executiv al partidului sau erau persoane care ocupau funcții elective din partea acestui partid.

18. Cu privire la circumstanțele noi menționate în sesizare, Parlamentul susține că circumstanțele faptice referitoare la depunerea cererii de a candida în circumscripția electorală a municipiului Bălți nu țin de competența Curții Constituționale. Prin urmare, Parlamentul menționează că și-a exercitat competența constituțională și a restricționat dreptul de a fi ales în privința exponenților partidului declarat neconstituțional în calitate de măsură necesară și utilă, proporțională și legitimă, în vederea ocrotirii principiilor democratice fundamentale ale statului de drept.

19. În ședința publică, reprezentantul Guvernului a menționat că-și susține opinia exprimată în cadrul examinării sesizării nr. 197a/2023. Guvernul a reiterat că prevederile contestate de autorii sesizării corespund normelor constituționale și jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului în materia electorală. Dreptul de a candida la alegeri nu este unul absolut, ci poate fi limitat. Măsura în discuție nu este o sancțiune penală și nici nu poate fi asimilată unei sancțiuni penale. Ea este o măsură necesară pentru asigurarea principiilor statului de drept, a transparenței în exercitarea mandatelor reprezentative. Prevederile articolului 16 alin. (2) din Codul electoral au ca scop garantarea exercitării mandatului de deputat în conformitate cu Constituția. Această interdicție este temporară, fiind aplicată pentru o perioadă de cinci ani. De asemenea, reprezentantul Guvernului a făcut trimitere la unele considerente ale Curții Europene a Drepturilor Omului expuse în cauza Ždanoka v. Letonia, 16 martie 2006.

 

III. Aprecierea Curții

A. Admisibilitatea

20. Prin Decizia sa din 28 septembrie 2023, Curtea a confirmat respectarea, în prezenta cauză, a condițiilor de admisibilitate a unei sesizări stabilite în jurisprudența sa constantă.

21. Curtea a reținut că în conformitate cu articolele 25 lit. g) din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi 38 alin. (1) lit. g) din Codul jurisdicţiei constituţionale, deputații sunt abilitați cu prerogativa sesizării Curții Constituţionale.

22. În conformitate cu articolul 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, controlul constituționalității legilor, în prezenta cauză a unor prevederi din Legea nr. 220 din 31 iulie 2023, ține de competența Curții Constituționale. Dispoziţiile contestate nu au făcut anterior obiect al controlului de constituționalitate.

23. Autorul sesizării consideră că dispozițiile contestate contravin articolelor 1 alin. (3) (preeminența dreptului), 2 (suveranitatea și puterea de stat), 5 (democrația și pluralismul politic), 16 (egalitatea), 21 (prezumția nevinovăției), 22 (neretroactivitatea legii), 32 (libertatea opiniei și a exprimării), 38 (dreptul de vot și dreptul de a fi ales), 39 (dreptul la administrare), 41 (libertatea partidelor și a altor organizații social-politice) și 54 (restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți).

24. Cu privire la incidența articolelor 1 alin. (3) și 5 din Constituție, autorii sesizării au formulat următoarele critici de neconstituționalitate extrinseci: a) lipsa dezbaterilor parlamentare la adoptarea prevederilor contestate și b) lipsa avizării și a expertizării proiectului de lege adoptat.

25. Cu titlu preliminar, Curtea reamintește că poate verifica constituţionalitatea unei legi sub aspectul procedural doar dacă la adoptarea sa Parlamentul a afectat un element esenţial al procesului de legiferare, care rezultă expres din Constituţie sau care poate fi dedus în mod clar dintr-un principiu constituţional (a se vedea HCC nr. 14 din 27 aprilie 2021, § 54).

26. Referitor la criticile bazate pe lipsa dezbaterilor, Curtea a observat că la momentul adoptării prevederilor contestate în prima și în a doua lectură, autorii sesizării, în calitate de deputați din opoziția parlamentară, au decis să nu se prezinte la ședința plenară a Parlamentului. În situații similare, Curtea a reținut că în condițiile neparticipării din proprie voință a deputaților la ședințele parlamentare nu se poate vorbi de îngrădirea dreptului lor de a pune întrebări şi de a lua cuvântul în cadrul ședinței plenare (a se vedea DCC nr. 140 din 16 septembrie 2021, §§ 29-30). Având în vedere această jurisprudență, Curtea a considerat că principiul dezbaterii parlamentare nu este incident în această cauză.

27. Cu privire la argumentul autorilor că prevederile contestate au fost adoptate fără vreo avizare și expertiză a proiectului, Curtea a reținut că obligația avizării și expertizării amendamentelor legislative care nu afectează domeniile stabilite de articolele 109 și 131 alin. (4) din Constituție nu rezultă din nicio normă constituțională. De altfel, în practica sa recentă, Curtea a respins ca inadmisibile critici similare care priveau omisiunea de a obţine avizele relevante în cazul elaborării proiectelor de lege, menționând că această obligație rezultă din Legea cu privire la actele normative, nu dintr-un principiu constituțional (a se vedea DCC nr. 149 din 30 septembrie 2021, §§ 13 și 47; DCC nr. 43 din 31 martie 2022, §§ 13 și 38-39). Prin urmare, în acest caz, Curtea a respins acest capăt al sesizării.

28. Cu privire la incidența articolului 2 din Constituție, în jurisprudența sa Curtea a reținut că acest articol comportă un caracter general, reprezintă imperative care stau la baza oricăror reglementări legale şi nu pot constitui repere individuale şi separate (HCC nr. 7 din 4 martie 2021, § 17 și jurisprudența citată acolo).

29. Cu privire la incidența articolelor 21 și 22 din Constituție, Curtea a reținut că aceste articole sunt aplicabile doar în cazul procedurilor penale (a se vedea DCC nr. 81 din 18 iulie 2023, §§ 22-24; DCC nr. 89 din 25 iulie 2023, § 22). În jurisprudența sa, Curtea Europeană a notat că interdicția de a candida la alegeri nu poate fi echivalată cu o sancțiune penală în sensul articolului 7 din Convenție (Miniscalco v. Italia, 17 iunie 2021, § 73). Din acest motiv, Curtea nu a constatat incidența acestor norme constituționale în prezenta cauză.

30. În jurisprudența sa, Curtea Europeană a reținut în mod constant că democrația reprezintă un element fundamental al ordinii publice europene și că drepturile subiective garantate de articolul 3 al Protocolului nr. 1 la Convenție, care include dreptul de a vota și dreptul de a candida la alegeri, sunt cruciale pentru stabilirea și pentru menținerea fundamentelor unei democrații coerente și efective, guvernate de preeminența dreptului (Karácsony și alții v. Ungaria [MC], 17 mai 2016, § 141; Teslenko și alții v. Federația Rusă, 5 aprilie 2022, § 117; Kalda v. Estonia (nr. 2), 6 decembrie 2022, §§ 37-38). Deși statele membre la Convenție beneficiază de o marjă de apreciere largă la limitarea exercițiului drepturilor electorale, limitarea nu trebuie să afecteze însăși esența drepturilor și să le priveze de efectivitate. De asemenea, limitarea trebuie să urmărească realizarea unui scop legitim și să utilizeze mijloace care nu sunt disproporționate (a se vedea Selahattin Demirtaş v. Turcia (nr. 2) [MC], 22 decembrie 2020, § 387; Kalda v. Estonia (nr. 2), 6 decembrie 2022, §§ 39-40).

31. Astfel, cu privire la incidența articolului 38 din Constituție, Curtea a observat că dispozițiile contestate le interzic să candideze la alegeri persoanelor care, la data pronunțării hotărârii Curții Constituționale privind declararea neconstituționalității unui partid politic, dețineau calitatea de membru al organului executiv al partidului politic declarat neconstituțional, precum și persoanelor care ocupau funcții elective din partea partidului politic declarat neconstituțional, pe o perioadă de 5 ani de la data pronunțării hotărârii Curții Constituționale. Această interdicție reprezintă o ingerință în exercitarea dreptului electoral de a fi ales al persoanelor care fac parte din categoriile de subiecte prevăzute de norma contestată. Așadar, Curtea reține incidența articolelor 38 și 54 din Constituție. 

32. Cu privire la incidența articolelor 16, 32, 39 și 41 din Constituție, Curtea a considerat că argumentele autorilor sunt strâns legate de aspectele care vor fi analizate prin prisma articolului 38 din Constituție și, din acest motiv, ea le va examina împreună.

33. Pentru a vedea dacă au fost respectate exigențele articolelor 38 și 54 din Constituție, Curtea va analiza dacă interdicția contestată respectă standardul calității legii, dacă urmărește realizarea unui scop legitim și dacă respectă principiul echilibrului corect între interesele concurente.

 

B. Fondul cauzei

(i) Principii generale 

34. În conformitate cu articolul 38 alin. (3) din Constituţie, dreptul de a fi aleşi le este garantat cetățenilor Republicii Moldova cu drept de vot, în condiţiile legii.

35. În jurisprudența sa, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a reținut că articolul 3 din Protocolul nr. 1 la Convenție consacră un principiu fundamental într-un regim politic cu adevărat democratic şi are o importanță fundamentală în sistemul Convenției. Rolul statului, în calitate de ultim garant al pluralismului, implică adoptarea de măsuri pentru a organiza alegerile democratice în condiţii care asigură libera exprimare a opiniei poporului privind alegerea corpului legislativ (Özgürlük ve Dayanişma Partisi (Ödp) v. Turcia, 10 mai 2012, § 27; Bakirdzi și E.C. v. Ungaria, 10 noiembrie 2022, § 42).

36. Drepturile garantate de articolul 3 nu sunt absolute. Există loc de „limitări implicite”, iar statele contractante trebuie să dispună de o marjă largă de apreciere în această materie (Labita v. Italia [MC], 6 aprilie 2000, § 201; Vito Sante Santoro v. Italia, 1 iulie 2004, § 54). Astfel, dacă dreptul de a candida nu este absolut, limitările implicite care pot face obiectul său nu trebuie să-l reducă până aduc atingere esenței sale şi nici să-l priveze de efectivitatea sa. Astfel de limitări trebuie să fie conforme cu statul de drept şi să fie însoțite de suficiente garanții pentru a evita arbitrariul (Ofensiva Tinerilor v. România, 15 decembrie 2015, § 52). De asemenea, limitarea trebuie să urmărească realizarea unui scop legitim și să utilizeze mijloace care nu sunt disproporționate (Kalda v. Estonia (nr. 2), 6 decembrie 2022, § 40).

 

(ii) Calitatea legii

 

37.  Așa cum prevede articolul 54 alin. (2) din Constituţie, exercițiul drepturilor şi al libertăților nu poate fi supus altor restrângeri decât celor „prevăzute de lege”. Principiul legalității presupune îndeplinirea standardului calității prevederilor legale aplicabile (a se vedea HCC nr. 9 din 11 aprilie 2023, § 66 și jurisprudența citată acolo).

38. Potrivit dispozițiilor contestate, nu pot fi alese persoanele care, la data pronunțării hotărârii Curții Constituționale privind declararea neconstituționalității unui partid politic, dețineau calitatea de membru al organului executiv al partidului politic declarat neconstituțional, precum și persoanele care ocupau funcții elective din partea partidului politic declarat neconstituțional, pe o perioadă de 5 ani de la data pronunțării hotărârii Curții Constituționale.

39. Din textul contestat rezultă că interdicția de a candida la alegeri este aplicabilă față de două categorii de persoane: membrii organului executiv al partidului și persoanele care ocupau funcții elective din partea partidului.

40. Referitor la prima categorie, Curtea constată că legislația națională prevede că fiecare partid politic este obligat să dispună de foruri de conducere (adunarea generală a membrilor sau a delegaților partidului) și de organe executive. Acestea funcționează atât la nivelul central de conducere a partidului, cât şi la nivelul organizațiilor teritoriale ale acestuia. De asemenea, statutul partidelor politice trebuie să prevadă în mod obligatoriu organele executive ale partidului, procedura de alegere a acestora, modul de activitate şi împuternicirile lor (a se vedea articolele 13 alin. (1) lit. h) și 14 alin. (2) din Legea privind partidele politice nr. 294 din 21 decembrie 2007). Având în vedere aceste reglementări, Curtea nu consideră că ar putea apărea dificultăți la înțelegerea noțiunii „membrii organului executiv al partidului”. Pornind de la caracterul general al textului în discuție, precum şi de la regula de interpretare potrivit căreia unde legea nu distinge, nici interpretul nu trebuie să distingă, Curtea ajunge la concluzia că legislatorul i-a avut în vedere atât pe membrii organelor executive centrale, cât și pe membrii organelor executive locale ale partidelor declarate neconstituționale.

41. Referitor la cea de-a doua categorie, Curtea consideră că textul „persoană care ocupa funcții elective din partea partidului” poate fi înțeles potrivit sensului său obișnuit, și anume că are în vedere funcții care pot fi ocupate prin alegeri: deputați în Parlament, Președintele Republicii Moldova, primari, consilieri din autoritățile publice locale (a se vedea ACC nr. 2 din 27 iulie 2023, § 20).

42. De asemenea, durata interdicției este clară. Astfel, membrul organului executiv al partidului sau persoana care a ocupat o funcție electivă din partea partidului nu poate candida la alegeri timp de cinci ani de la data pronunțării hotărârii Curții Constituționale prin care a fost declarat neconstituțional partidul în discuție. Prin urmare, dispozițiile contestate corespund exigențelor calității legii.

 

(iii) Existența unui scop legitim și legătura rațională dintre acesta și prevederea contestată

 

43. În nota informativă la proiectul de lege[1], legislatorul a notat că interdicția contestată reprezintă un mecanism de prevenție care urmărește să împiedice persoanele care ocupau anumite funcții în partidul declarat neconstituțional să candideze la alegeri. De asemenea, legislatorul a notat că dispozițiile contestate urmăresc să ajusteze legislația națională la considerentele Hotărârii Curții Constituționale nr. 10 din 19 iunie 2023 cu privire la controlul constituționalității Partidului Politic „Șor”.

44. Potrivit articolului 41 alin. (4) din Constituție, sunt neconstituţionale partidele politice care, prin scopurile ori prin activitatea lor, militează împotriva pluralismului politic, a principiilor statului de drept, a suveranităţii şi independenţei, a integrităţii teritoriale a Republicii Moldova. Deși nimic din Hotărârea Curții Constituționale nr. 10 din 19 iunie 2023 nu sugerează Parlamentului o obligație de a impune măsuri restrictive în privința drepturilor electorale ale membrilor partidului declarat neconstituțional, Curtea admite că dispozițiile contestate urmăresc realizarea mai multor scopuri legitime menționate în articolul 54 alin. (2) din Constituție (e.g., protecția securității naţionale, a integrităţii teritoriale, a ordinii publice, a drepturilor, libertăților şi demnității altor persoane) și că există o legătură rațională între aceste scopuri și prevederea contestată.

 

(iv) Existența unui echilibru corect între principiile concurente

 

45. În această cauză, autorii sesizării consideră că interdicția de a candida are un caracter general și nu permite o aplicare individualizată. Curtea reține că, în Avizul consultativ din 8 aprilie 2022 pentru Curtea Administrativă Supremă a Lituaniei, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a notat că la aprecierea proporționalității unei măsuri generale care restricționează exercițiul dreptului de a candida pentru ocuparea unei funcții elective trebuie analizate următoarele chestiuni: dacă durata restricției este limitată în timp sau dacă există posibilitatea de a solicita reexaminarea acesteia; dacă restricția se aplică pe baza unor criterii obiective; dacă procedura de aplicare a restricției este însoțită de suficiente garanții apte să asigure protecția împotriva arbitrariului (a se vedea §§ 90-96 din Aviz).

 

a) Dacă durata restricției este limitată în timp sau dacă există posibilitatea de a solicita reexaminarea acesteia

 

46. Curtea observă că legislatorul are o marjă discreționară largă la reglementarea dreptului de a candida la alegeri. Legislatorul poate reglementa statutul parlamentarilor în funcție de factorii istorici și politici specifici statului. Totuși, chiar dacă unele considerente legitime pot justifica restricțiile privind dreptul de a candida la alegeri, asemenea restricții pot deveni incompatibile cu dreptul de a fi ales atunci când sunt aplicate mult timp după ce amenințarea la adresa democrației care a justificat aplicarea lor a încetat să mai fie relevantă, având în vedere stabilitatea mai mare de care se bucură statul în discuție, de exemplu, din cauza integrării sale europene depline. Astfel, odată cu trecerea timpului, restricțiile generale ale exercițiului drepturilor electorale devin mai greu de justificat, impunând astfel o individualizare a măsurilor restrictive (a se vedea Ždanoka v. Letonia [MC], 16 martie 2006, § 135; Ādamsons v. Letonia, 24 iunie 2008, § 125).

47. De asemenea, potrivit Curții Europene, ponderea care trebuie acordată existenței unui termen limită și posibilității de a solicita reexaminarea interdicției nu presupune că aceste două elemente trebuie neapărat combinate (a se vedea § 92 din Avizul consultativ din 8 aprilie 2022).

48. În această cauză, Curtea observă că interdicția de a candida este limitată în timp. Persoanele care intră sub incidența acesteia nu au dreptul să candideze la funcții elective timp de cinci ani de la pronunțarea hotărârii Curții Constituționale cu privire la declararea neconstituționalității partidului din care făceau parte.

49. Referitor la argumentul autorilor că legislatorul nu a motivat majorarea duratei interdicției de la trei ani la cinci ani, Curtea notează că competenţa Parlamentului de a stabili durata unei interdicții nu este una nelimitată. Pentru că această măsură implică limitări substanțiale ale dreptului constituțional de a candida la alegeri, Curtea reţine că Parlamentul trebuie să aducă motive convingătoare atunci când stabilește durata unei interdicții, precum și atunci când decide să majoreze durata acesteia. Parlamentul trebuie să justifice în ce măsură durata interdicției stabilite este aptă să urmărească scopurile legitime ale acesteia.

50. Această obligație a Parlamentului rezultă din obligaţia constituțională generală a autorităților de a-şi motiva propriile decizii, care poate fi dedusă din articolul 54 din Constituţie şi din standardele constituționalismului european, dictate de cultura justificării, în care fiecare exercițiu al puterii trebuie justificat (a se vedea, mutatis mutandis, HCC nr. 15 din 28 aprilie 2021, § 42).

51. De exemplu, în cauza Ādamsons v. Letonia, 24 iunie 2008, § 131, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat încălcarea dreptului de a candida, garantat de articolul 3 din Protocolul nr. 1 la Convenția Europeană, din cauza faptului că Parlamentul leton a prelungit, fără niciun motiv, durata interdicției de a candida la funcții elective, de la 10 ani la 20 de ani, aplicabilă persoanelor în privința cărora autoritățile au constatat că au colaborat cu Comitetul Securității Statului al Uniunii Sovietice (KGB). În acel caz, Curtea Europeană a notat că prelungirea duratei interdicției fără a explica motivele unei astfel de prelungiri a fost vădit arbitrară.

52. În această cauză, Curtea observă că în versiunea inițială a proiectului de lege din 10 iulie 2023,[2] prin care a fost introdusă norma contestată, autorii proiectului au stabilit că interdicția se va aplica pentru o perioadă de trei ani de la data pronunțării Hotărârii Curții Constituționale. Această durată a interdicției a fost votată în prima lectură pe 14 iulie 2023. Totuși, la 31 iulie 2023, doi deputați din Parlament au înregistrat amendamente în care au propus majorarea duratei interdicției de la trei ani la cinci ani. Aceste amendamente nu a fost însoțite de vreo motivare. În aceeași zi, Comisia juridică, numiri și imunități a acceptat modificarea propusă[3] și a întocmit un raport asupra proiectului de lege, pe care l-a prezentat plenului Parlamentului. În aceeași zi, proiectul de lege, care includea deja majorarea duratei interdicției, a fost votat în a doua lectură.

53. Astfel, Curtea constată că legislatorul a majorat durata interdicției contestate în lipsa unei justificări obiective.

 

b) Dacă restricția se aplică pe baza unor criterii obiective

 

54. În jurisprudența sa, Curtea Europeană a notat că articolul 3 din Protocolul nr. 1 la Convenție nu exclude situațiile în care domeniul de aplicare și condițiile unei măsuri restrictive pot fi stabilite în detaliu de către legislator, lăsându-le instanțelor de drept comun sarcina de a verifica dacă o anumită persoană aparține categoriei sau grupului reglementat de legea în discuție (Ždanoka v. Letonia, § 125).

55. În acest context, Curtea reține că trebuie făcută o distincție clară între partidul politic care a fost declarat neconstituțional și drepturile membrilor acestui partid. Interzicerea partidului nu este de natură să afecteze în mod direct drepturile fundamentale ale tuturor acestor cetățeni. Astfel, restricțiile trebuie să se bazeze pe criterii obiective care să aibă în vedere rolul jucat de candidat la acțiunile pentru care partidul politic din care făcea parte a fost declarat neconstituțional.

56. De exemplu, în cauza Ždanoka v. Letonia [MC], Partidul Comunist leton, în care reclamanta ocupa o funcție de conducere, a fost declarat neconstituțional pentru că a participat la organizarea unei lovituri de stat, după declararea independenţei Letoniei. La patru ani de la interzicerea partidului, a fost adoptată o lege care le interzicea persoanelor să candideze la alegeri dacă autoritățile au stabilit, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, că au participat activ la organizarea loviturii de stat. Reclamanta a solicitat să fie înregistrată în calitate de candidat la alegerile parlamentare, însă cererea i-a fost respinsă pentru că anterior autoritățile au constatat, într-o procedură judiciară separată finalizată, că a participat activ la lovitura de stat organizată de Partidul Comunist leton. În acel caz, Curtea Europeană nu a constatat încălcarea dreptului de a candida la alegeri, deoarece restricția îi privea doar pe cei care „au participat activ” la activitățile partidului la momentul faptelor. Curtea a reținut că acest fapt confirmă că legiuitorul a făcut distincția clară între diferitele forme de implicare în activitatea partidului a foștilor săi membri. De asemenea, legea le permitea persoanelor afectate să pună în discuție, în fața unui tribunal, încadrarea lor în categoriile de persoane definite de legislator. Curtea Europeană a considerat că legea era clară și precisă în definirea categoriei de persoane care cad sub incidența ei și, de asemenea, era suficient de flexibilă pentru a le permite instanțelor de drept comun să examineze dacă o anumită persoană aparținea sau nu acestei categorii. În concluzie, Curtea a reținut că legea în discuție avea un grad suficient de individualizare, așa cum îl impune articolul 3 din Protocolul nr. 1 (a se vedea §§ 126-128).

57. De asemenea, în cauza Etxeberria și alții v. Spania, 30 iunie 2009, cererile reclamanților de a participa la alegeri au fost anulate prin hotărâri judecătorești definitive, pentru că autoritățile au constatat că reclamanții au continuat activitățile partidelor politice declarate ilegale. Curtea Europeană nu a constatat încălcarea dreptului de a candida la alegeri, de vreme ce legea care permitea anularea înregistrării le putea fi aplicată doar candidaților care au legături puternice și dovedite cu partidele politice declarate ilegale. Curtea a observat că autoritățile au luat deciziile de excludere a candidaturilor pe o bază individuală și instanțele interne au constatat fără echivoc o legătură cu partidele politice declarate ilegale după o audiere în timpul căreia grupurile au putut formula observații (a se vedea §§ 52-56).

58. Pe de altă parte, în cauza Sadak și alții v. Turcia (nr. 2), 11 iunie 2002, Curtea Europeană a constatat încălcarea dreptului de a exercita mandatul de deputat, deoarece legislația națională prevedea un sistem de anulare automată a mandatului parlamentar în cazul declarării neconstituționalității partidului și că acest mecanism nu avea în vedere activitățile politice personale ale reclamanților. Curtea a notat că severitatea acestei măsuri a fost extremă, de vreme ce i-a împiedicat pe reclamanți să se implice în activitățile lor politice și să-și continue mandatul. În concluzie, Curtea Europeană a reținut că întreruperea mandatului reclamanților nu a fost proporțională cu scopul legitim invocat de autorități și că această măsură a fost incompatibilă cu însăși substanța dreptului persoanei de a fi aleasă și de a-și exercita mandatul pe baza articolului 3 din Protocolul nr. 1 și a încălcat puterea suverană a electoratului care i-a ales ca membri ai parlamentului (a se vedea §§ 36-40). Curtea Europeană a ajuns la concluzii similare în cauzele Silay v. Turcia, 5 aprilie 2007, §§ 30-34; Ilicak v. Turcia, 5 aprilie 2007, §§ 33-37; Kavakçi v. Turcia, 5 aprilie 2007, §§ 44-47; Sobaci v. Turcia, 29 noiembrie 2007, §§ 29-33; Partidul pentru o Societate Democratică (DTP) și alții v. Turcia, 12 ianuarie 2016, §§ 122-127.

59. În această cauză, interdicția de a candida se aplică în funcție de exercitarea unei funcții de către candidați în cadrul partidului declarat neconstituțional, i.e. de membru al organului executiv al partidului sau de persoană care a ocupat o funcție electivă din partea partidului la momentul declarării neconstituționalității partidului. Curtea nu consideră că acest criteriu utilizat de legislator pentru a le interzice persoanelor să candideze este unul obiectiv.

60. Curtea admite că în cazul în care un partid este declarat neconstituțional, pot exista anumite prezumții cu privire la răspunderea persoanelor care dețineau funcții în cadrul partidului în discuție, mai cu seamă a celor care dețineau funcții de conducere. Totuși, problema se pune dacă asemenea prezumții generale sunt suficiente pentru a le interzice persoanelor care cad sub incidența lor să candideze la alegeri, având în vedere cariera politică a acestora. Curtea observă că legislatorul a limitat domeniul de aplicare a acestei prezumții doar la candidații care dețineau unele funcții la momentul declarării neconstituționalității partidului. Acest fapt presupune intenția legislatorului de a asocia, în mod automat, aceste persoane cu faptele pentru care partidul a fost declarat neconstituțional.

61. Curtea reține că asemenea prezumții generale, bazate doar pe funcția deținută în partid, nu au în vedere contribuția individuală a candidatului la faptele pentru care partidul a fost declarat neconstituțional. De exemplu, în cazul membrilor organului executiv central al partidului declarat neconstituțional, Curtea recunoaște că această categorie de persoane este implicată în procesul de luare a deciziilor în partid și că în cazul declarării neconstituționalității partidului, legislatorul ar putea avea un interes legitim să le stabilească anumite interdicții, precum interdicția de a candida la alegeri. Totuși, legislatorul trebuie să aibă în vedere că pot exista situații în care unii membri minoritari ai organului executiv central al partidului s-ar putea disocia de acțiunile partidului până la declararea neconstituționalității partidului sau că unii membri ai organului executiv al partidului nu au participat la luarea unor decizii imputate ulterior la declararea neconstituționalității partidului. În aceste situații, norma contestată nu face deosebire între membrii organului executiv al partidului care au participat activ la faptele pentru care partidul a fost declarat neconstituțional, cei care au avut un rol neutru, nesemnificativ sau nu au avut niciun rol și cei care s-au disociat de acțiunile partidului. Această situație este valabilă și în cazul persoanelor care au ocupat funcții elective din partea partidului. Astfel, norma contestată nu permite luarea unor decizii individualizate și consideră că un grup întreg este responsabil, în mod colectiv, de încălcările care au condus la declararea neconstituționalității partidului.

62. În jurisprudența sa, Curtea Europeană a criticat interdicțiile formulate în termeni absoluți și la modul general, care nu prevăd excepții, fiind aplicate în mod automat. Curtea Europeană a subliniat necesitatea de a „individualiza” restrângerea exercițiului drepturilor electorale și de a ține cont de comportamentul real al indivizilor, mai curând, decât de o amenințare percepută pe care o reprezintă un grup de persoane (a se vedea Kara-Murza v. Federația Rusă, 4 octombrie 2022, §§ 48-50).

63. Mai mult, Curtea observă că durata interdicției este fixă în cazul ambelor categorii de persoane vizate și nu are în vedere gradul contribuției fiecărei persoane la faptele pentru care partidul a fost declarat neconstituțional. Astfel, persoanelor care au contribuit în mod nesemnificativ la faptele pentru care partidul a fost declarat neconstituțional li se va aplica o interdicție de aceeași durată ca în cazul persoanelor care au contribuit activ sau care au avut un rol determinant la faptele imputate partidului. Curtea reține că această abordare ar putea conduce la aplicarea interdicției în mod disproporționat față de comportamentul candidatului.

64. Prin urmare, Curtea constată că interdicția contestată nu are la bază criterii obiective, este una generală și nu este sensibilă la circumstanțele particulare.

 

c) Dacă procedura de aplicare a restricției este însoțită de suficiente garanții apte să asigure o protecție împotriva arbitrariului

 

65. Curtea reține că procedura care conduce la aplicarea unei asemenea interdicții într-un caz individual trebuie însoțită de suficiente garanții apte să asigure respectarea statului de drept și protecția împotriva arbitrarului. Această procedură trebuie să se desfășoare în fața unei autorități independente care să audieze persoana vizată și să adopte o decizie motivată (a se vedea § 96 din Avizul consultativ al Curții Europene a Drepturilor Omului din 8 aprilie 2022).

66. Cu titlu preliminar, Curtea reţine că, potrivit pct. 1.1, lit. d) din Codul bunelor practici în materie electorală, privarea de drepturile electorale poate avea loc cu respectarea cumulativă a următoarelor condiții: privarea trebuie să fie prevăzută de lege; principiul proporționalității trebuie să fie respectat; suspendarea drepturilor electorale trebuie să se bazeze pe recunoașterea incapacității mintale sau condamnarea la privațiune de libertate prin hotărâre definitivă a instanței de judecată pentru comiterea unor infracțiuni grave; suspendarea drepturilor politice sau constatarea incapacității mintale poate fi impusă numai prin hotărârea specială a instanței de judecată.

67. În această cauză, interdicția de a fi ales operează de drept, nefiind necesară o hotărâre a instanței de judecată în acest sens. Per a contrario, în cauza Ždanoka v. Letonia [MC], §§ 37-49, 127, a fost adoptată o lege care le interzicea persoanelor să candideze la alegeri dacă autoritățile au stabilit, printr-o decizie judecătorească definitivă, că acestea au participat activ la organizarea loviturii de stat. Reclamanta a solicitat să fie înregistrată în calitate de candidat la alegerile parlamentare, însă cererea i-a fost refuzată, pentru că anterior autoritățile au constatat, într-o procedură judiciară separată finalizată, că a participat activ la lovitura de stat organizată de Partidul Comunist al Letoniei. De asemenea, în cauza Miniscalco v. Italia, 17 iunie 2021, § 97, Curtea Europeană a constatat că interdicția impusă reclamantului de a candida la alegerile regionale este însoțită de garanții. Mai presus de toate, această interdicție avea drept condiție prealabilă existența unei condamnări penale definitive prevăzute pentru un anumit număr de infracțiuni grave strict definite de lege. Măsura atacată nu se aplica tuturor persoanelor condamnate numai din cauza unei condamnări, ci unei categorii predefinite de persoane și în funcție de natura infracțiunilor comise.

68. În plus, Curtea observă că procedura de înregistrare a concurenților electorali pentru toate tipurile de alegeri este reglementată de articolul 68 din Codul electoral. Această procedură cuprinde două etape: 1) prezentarea actelor de către candidat și 2) adoptarea deciziei de către organul electoral.

69. La prima etapă, candidatul trebuie să prezinte, inter alia, declarația pe propria răspundere, prin care să confirme că nu a fost membru al organului executiv al partidului declarat neconstituțional și că nu a ocupat funcții elective din partea partidului (articolul 68 alin. (1) lit. f) din Cod).

70. La a doua etapă, în termen de șapte zile de la data primirii actelor, organul electoral trebuie să adopte o decizie cu privire la înregistrarea sau refuzul înregistrării candidatului (articolul 68 alin. (5) din Cod).

71. Curtea observă că procedura de înregistrare a candidaților se desfășoară pe baza actelor prezentate de candidați. În funcție de respectarea cerințelor stabilite de lege, autoritatea electorală fie înregistrează, fie refuză înregistrarea candidaților. Această procedură nu este contradictorie, în care o autoritate a statului să-i solicite organului electoral să refuze înregistrarea candidatului în legătură cu rolul acestuia la comiterea faptelor pentru care partidul din care face parte a fost declarat neconstituțional, iar candidatul să solicite respingerea acestui demers. Această carență le permite organelor electorale să refuze în mod automat înregistrarea candidaților care cad sub incidența interdicției contestate, fără a aprecia în mod individual rolul candidatului la comiterea faptelor pentru care partidul din care face parte a fost declarat neconstituțional. De asemenea, până la adoptarea deciziei de către organul electoral, legea nu-i garantează candidatului dreptul de a fi ascultat, de a prezenta probe și de a fi reprezentat de un avocat.

72. Potrivit jurisprudenței Curții Europene, nu constituie o încălcare a Convenției Europene dacă deficiențele structurale sau procedurale identificate în cadrul procedurii în fața unei autorități administrative sunt remediate în cadrul controlului ulterior efectuat de o autoritate judiciară care are competență deplină (a se vedea, mutatis mutandis, Čivinskaitė v. Lituania, 15 septembrie 2020, § 114).

73. Totuși, Curtea observă că în cazul contestării în fața instanței de judecată a refuzului organului electoral de a înregistra candidatul, dispozițiile contestate îi obligă pe judecători să aplice o analiză formalistă, prin care ar trebui să verifice doar apartenența persoanei la cele două categorii de funcții menționate de lege, fiind lipsiți de posibilitatea de a analiza rolul candidaților și contribuția acestora la faptele pentru care partidul a fost declarat neconstituțional. Astfel, chiar dacă candidații ar prezenta probe care ar demonstra că nu au contribuit în niciun fel la faptele în discuție sau chiar că s-au disociat de acțiunile partidului, judecătorii nu ar putea să le aibă în vedere dacă constată că persoana cade sub incidența categoriilor menționate de lege.

74. Prin urmare, Curtea constată că dispozițiile contestate nu asigură un remediu efectiv împotriva eventualelor decizii ale organelor electorale bazate pe acest motiv de respingere a înregistrării candidaților la alegeri și nu sunt însoțite de suficiente garanții apte să asigure o protecție împotriva arbitrariului.

75. Așadar, Curtea reține că dispozițiile contestate instituie o măsură disproporționată cu scopul legitim urmărit, contrar articolelor 38 și 54 din Constituție. 

Din aceste motive, în baza articolelor 135 alin. (1) lit. a) și 140 din Constituție, 26 din Legea cu privire la Curtea Constituțională, 6, 61, 62 lit. a) și 68 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională

 

HOTĂRĂŞTE:

1. Se admite sesizarea depusă de dna Marina Tauber, dl Vadim Fotescu, dl Petru Jardan, dna Reghina Apostolova și dl Denis Ulanov, deputați în Parlamentul Republicii Moldova.

2. Se declară neconstituțional articolul 16 alin. (2) lit. e) din Codul electoral.

3. Prezenta hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

Președinte Nicolae ROȘCA 

Chișinău, 3 octombrie 2023
HCC nr. 16
Dosarul nr. 211a/2023 


[1] https://www.parlament.md/LegislationDocument.aspx?Id=8a14fbea-b109-411b-ae4c-d6b29c12ba71 

[2] https://www.parlament.md/LegislationDocument.aspx?Id=8a14fbea-b109-411b-ae4c-d6b29c12ba71 

[3] A se vedea pagina 2 din Sinteza amendamentelor, propunerilor și obiecțiilor la proiectul de lege: https://www.parlament.md/LegislationDocument.aspx?Id=42cc67c4-08d7-48b3-bc9c-e8a65eb73c6c

 

Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori:   //   Vizitatori ieri:   //   azi:   //   Online:
Acces rapid