Hotărârea nr. 16 din 04.08.2022

Hotărârea nr. 16 din 04.08.2022 privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova


Subiectul sesizării: Comisia Electorală Centrală
Tipul hotărârii: validarea unui mandat de deputat
Prevedere: declararea calității de deputat


Hotărârea Curții Constituționale:
1. h_16_2022_128e_2022_rou.pdf


Sesizare:


 

 HOTĂRÂRE
PRIVIND VALIDAREA
unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova
(sesizarea nr. 128e/2022

CHIŞINĂU
4 august 2022

În numele Republicii Moldova,
Curtea Constituțională, judecând în componența:
dnei Domnica MANOLE, Președinte,
dlui Nicolae ROȘCA,
dnei Liuba ȘOVA,
dlui Serghei ȚURCAN, judecători,
cu participarea dnei Dina Musteața, asistent judiciar,
Având în vedere sesizarea înregistrată la 1 august 2022,
Examinând sesizarea în ședință plenară publică,
Având în vedere actele şi lucrările dosarului,
Deliberând în camera de consiliu, 

Pronunță următoarea hotărâre:

PROCEDURA

1. La originea cauzei se află sesizarea Comisiei Electorale Centrale privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, depusă la Curtea Constituțională la 1 august 2022, pe baza articolelor 62, 69 alin. (1) şi 135 alin. (1) lit. e) din Constituție, 4 alin. (1) lit. e) din Legea cu privire la Curtea Constituțională şi 4 alin. (1) lit. e), 16 alin. (1) şi 38 alin. (4) din Codul jurisdicției constituționale.

2. La ședința publică a Curții au participat dl Pavel Postică, vicepreședinte al Comisiei Electorale Centrale, dna Veronica Roșca, reprezentantul fracțiunii parlamentare „Partidul Acțiune și Solidaritate”, și dl Vasile Porțevschi, candidat supleant.

LEGISLAŢIA PERTINENTĂ

3. Prevederile relevante ale Constituției sunt următoarele:

Articolul 62

Validarea mandatului de deputat

„Curtea Constituțională, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, hotărăște validarea mandatului de deputat sau nevalidarea lui în cazul încălcării legislației electorale.”

Articolul 69

Mandatul deputaților

„(1) Deputații intră în exercițiul mandatului sub condiția validării.

[…].”

4. Prevederile relevante ale Legii nr. 317 din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituțională sunt următoarele:

Articolul 4

Atribuțiile

„(1) Curtea Constituțională:

[…]

e) confirmă rezultatele alegerii Parlamentului şi a Președintelui Republicii Moldova, validează mandatele deputaților şi al Președintelui Republicii Moldova;

[…].”

5. Prevederile relevante ale Codului jurisdicției constituționale, adoptat prin Legea nr. 502 din 16 iunie 1995, sunt următoarele:

Articolul 4

Competența în materie a Curții Constituționale

„(1) În exercitarea jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională:

[…]

e) confirmă rezultatele alegerii Parlamentului şi a Președintelui Republicii Moldova, validează mandatele deputaților şi al Președintelui Republicii Moldova;

[…].”

ÎN DREPT

6. Prin Hotărârea nr. 621 din 1 august 2022, Comisia Electorală Centrală a luat act de vacanța unui mandat de deputat și i-a înaintat Curții Constituționale propunerea de a valida mandatul de deputat în Parlamentul Republicii Moldova atribuit dlui Vasile Porțevschi, candidat supleant pe lista Partidului politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”.

7. Astfel, în conformitate cu prevederile articolului 62 din Constituție, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, Curtea Constituțională hotărăște validarea mandatului de deputat sau nevalidarea lui în cazul încălcării legislației electorale.

8. Potrivit articolului 69 alin. (1) din Constituție, deputații intră în exercițiul mandatului sub condiția validării.

9. De asemenea, în conformitate cu articolul 4 alin. (1) lit. e) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și articolul 4 alin. (1) lit. e) din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională confirmă rezultatele alegerii Parlamentului și validează mandatele deputaților.

10. Curtea menționează că candidatul supleant va fi declarat ales de către Curtea Constituțională, la adresarea Comisiei Electorale Centrale, dacă un mandat de deputat aparținând partidului/blocului pe care îl reprezintă devine vacant.

11. În această cauză, Curtea reține că, prin Hotărârea nr. 257 din 29 iulie 2022, Parlamentul a luat act de cererea de demisie depusă de dl deputat Vladimir Bolea și a declarat vacant un mandat de deputat care aparține Partidului politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”.

12. Totodată, Comisiei Electorale Centrale i-a fost prezentată declarația dnei Svetlana Dimitrioglo, candidat supleant, prin care aceasta refuză mandatul de deputat.

13. Din Hotărârea Curții Constituționale nr. 20 din 23 iulie 2021 cu privire la confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 și la validarea mandatelor deputaților aleși se constată că dl Vasile Porțevschi se regăsește pe lista candidaților supleanți ai Partidului politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” (a se vedea Anexa la Hotărârea citată).

14. La 1 august 2022, dl Vasile Porțevschi a formulat o declarație prin care și-a exprimat consimțământul de a-i fi atribuit mandatul vacant de deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

15. În ședința plenară nu au fost stabilite circumstanțe care să împiedice validarea mandatului de deputat în Parlament atribuit dlui Vasile Porțevschi. 

Având în vedere cele menționate, în conformitate cu prevederile articolelor 62, 69 alin. (1), 135 alin. (1) lit. e), 140 alin. (2) din Constituție, 4 alin. (1) lit. e), 26 din Legea cu privire la Curtea Constituțională, 4 alin. (1) lit. e) şi 62 lit. d) din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională

HOTĂRĂŞTE:

 

1. Se declară ales în calitate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, cu validarea mandatului, dl Vasile Porțevschi, pe lista Partidului politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”. 

2. Prezenta hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

 

Președinte                              Domnica MANOLE

 

 

 

 

Chișinău, 4 august 2022

HCC nr. 16

Dosarul nr. 128e/2022

 

 

 

Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori:   //   Vizitatori ieri:   //   azi:   //   Online:
Acces rapid