Hotărârea nr. 35 din 20.12.2016

Hotărârea nr. 35 din 20.12.2016 privind validarea unor mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova


Subiectul sesizării: Comisia Electorală Centrală
Tipul hotărârii: validarea unui mandat de deputat
Prevedere: declararea calității de deputat


Hotărârea Curții Constituționale:
1. ro-h35201632773.pdf
2. h_35_154e_2016_rus.pdf


Sesizare:


HOTĂRÂRE
PRIVIND VALIDAREA
unor mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova
(Sesizarea nr 154e/2016)

CHIŞINĂU
20 decembrie 2016

În numele Republicii Moldova,
Curtea Constituţională, statuând în următoarea componenţă:
Dl Victor POPA, preşedinte de ședință,
Dl Aurel BĂIEȘU,
Dl Igor DOLEA,
Dl Veaceslav ZAPOROJAN, judecători,
cu participarea grefierului dna Eugenia Mîța,

Având în vedere sesizarea depusă la 19 decembrie 2016,
înregistrată la aceeaşi dată,
Examinând sesizarea în şedinţă plenară publică,
Având în vedere actele şi lucrările dosarului,
Deliberând în camera de consiliu,

Pronunţă următoarea hotărâre:

PROCEDURA

1. La originea cauzei se află sesizarea Comisiei Electorale Centrale privind validarea mandatelor de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, depusă la Curtea Constituţională la 19 decembrie 2016, în temeiul articolelor 62, 69 alin. (1) şi 135 alin. (1) lit. e) din Constituţie, 4 alin. (1) lit. e) din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi 4 alin. (1) lit. e), 16 alin. (1) şi 38 alin. (4) din Codul jurisdicţiei constituţionale.

2. Prin decizia Curţii Constituţionale din 19 decembrie 2016 sesizarea a fost declarată admisibilă, fără a prejudeca fondul cauzei.

3. La şedinţa publică a Curţii au participat Secretarul Comisiei Electorale Centrale, dl Veaceslav Agrigoroaie, și reprezentantul fracţiunii parlamentare a Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, dl Vasile Bolea. Fracţiunea parlamentară a Partidului Liberal Democrat din Moldova nu a delegat nici un reprezentant.

LEGISLAŢIA PERTINENTĂ

4. Prevederile relevante ale Constituţiei (republicată în M.O., 2016, nr. 78, art.140) sunt următoarele:

Articolul 62
Validarea mandatului de deputat

„Curtea Constituţională, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, hotărăşte validarea mandatului de deputat sau nevalidarea lui în cazul încălcării legislaţiei electorale."

Articolul 69
Mandatul deputaţilor

„(1) Deputaţii intră în exerciţiul mandatului sub condiţia validării.

[...]."

5. Prevederile relevante ale Codului electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (M.O., 1997, nr. 81, art. 667) sunt următoarele:

Articolul 88
Atribuirea mandatelor

„[...]

(2) Candidaţii incluşi în listele concurenţilor electorali care au trecut pragul de reprezentare stabilit la art. 86, dar nu au fost aleşi, sunt declaraţi supleanţi. Candidatul supleant va fi declarat ales de către Curtea Constituţională, la adresarea Comisiei Electorale Centrale, dacă, din anumite motive, un mandat de deputat aparţinând partidului, altei organizaţii social-politice sau blocului electoral pe care îl reprezintă va deveni vacant. Candidatul supleant poate refuza mandatul de deputat, depunând o declaraţie în scris la Comisia Electorală Centrală.

[...]."

Articolul 89
Confirmarea rezultatelor alegerilor și validarea mandatelor
de către Curtea Constituțională

„[...]

(2) În termen de 10 zile de la primirea actelor de la Comisia Electorală Centrală, dar nu mai devreme de soluţionarea definitivă de către instanţele de judecată a contestaţiilor depuse conform procedurilor stabilite de legislaţie, Curtea Constituţională confirmă sau infirmă, printr-un aviz, legalitatea alegerilor. Concomitent, Curtea Constituţională validează mandatele deputaţilor aleşi şi confirmă listele candidaţilor supleanţi.

[...]."

6. Prevederile relevante ale Hotărârii Parlamentului nr. 272 din 15 decembrie 2016 sunt următoarele:

„Art. 1. - Se ia act de cererea de demisie a deputatului în Parlament Igor DODON, ales din partea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova.

Art. 2. - Se declară vacant un mandat de deputat în Parlament, care aparține Partidului Socialiștilor din Republica Moldova.

Art. 3. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării."

7. Prevederile relevante ale Hotărârii Parlamentului nr. 273 din 15 decembrie 2016 sunt următoarele:

„Art.1. - Se ia act de demersul Procurorului General interimar, înregistrat cu nr. 2650 din 22 noiembrie 2016, prin care Parlamentul este informat despre rezultatele examinării cauzei pentru care a fost ridicată imunitatea parlamentară a domnului deputat în Parlament Vladimir FILAT.

Art. 2. - Se constată încetarea de drept a calității de deputat în Parlament a domnului Vladimir FILAT.

Art. 3. - Se declară vacant un mandat de deputat în Parlament, care aparține Partidului Liberal Democrat din Moldova.

Art. 4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării."

ÎN DREPT

8. Prin Hotărârile nr. 272 şi nr. 273 din 15 decembrie 2016, Parlamentul Republicii Moldova a declarat vacante două mandate de deputat: un mandat de deputat pe lista Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, ca urmare a demisiei deputatului în Parlament Igor Dodon, ales din partea acestui partid, și un mandat de deputat pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, ca urmare a încetării de drept a calității de deputat în Parlament a domnului Vladimir Filat, ales din partea acestui partid.

9. Comisia Electorală Centrală, prin Hotărârea nr. 625 din 19 decembrie 2016, a luat act de vacanţa a două mandate de deputat și a înaintat Curţii Constituţionale propunerea de a declara aleşi în calitate de deputaţi în Parlamentul Republicii Moldova, cu validarea mandatelor, pe dna Irina Mizdrenco, candidat supleant pe lista Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, și pe dl Simion Grișciuc, candidat supleant pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, prezentând materialele respective.

10. Astfel, în conformitate cu prevederile articolului 62 din Constituţie, Curtea Constituţională, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, hotărăşte validarea mandatului de deputat sau nevalidarea lui în cazul încălcării legislaţiei electorale.

11. Potrivit articolului 69 alin. (1) din Constituţie, deputaţii intră în exerciţiul mandatului sub condiţia validării.

12. În conformitate cu articolul 88 alin. (2) din Codul electoral, candidaţii incluşi în listele concurenţilor electorali care au trecut pragul de reprezentare stabilit la art. 86, dar nu au fost aleşi, sunt declaraţi supleanţi. Candidatul supleant va fi declarat ales de către Curtea Constituţională, la adresarea Comisiei Electorale Centrale, dacă, din anumite motive, un mandat de deputat aparţinând partidului pe care îl reprezintă va deveni vacant.

13. Din materialele Comisiei Electorale Centrale rezultă că au devenit vacante două mandate de deputat în Parlament, unul aparţinând Partidului Socialiștilor din Republica Moldova și alt mandat aparţinând Partidului Liberal Democrat din Moldova.

14. La 9 decembrie 2014, prin Hotărârea nr. 29, Curtea Constituţională a confirmat rezultatele alegerilor pentru Parlamentul Republicii Moldova din 30 noiembrie 2014, cu validarea mandatelor deputaţilor aleşi, și a confirmat listele candidaților supleanți la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

15. Astfel, dna Irina Mizdrenco se regăsește pe lista candidaţilor supleanţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XX-a din partea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, iar dl Simion Grișciuc - pe lista candidaţilor supleanţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XX-a din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova.

16. Totodată, la validarea mandatului de deputat în Parlament se ține cont de declarația candidatei supleante pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, dna Loretta Handrabura, prin care a refuzat atribuirea mandatului de deputat.

17. Candidaţii supleanţi dna Irina Mizdrenco și dl Simion Grișciuc au prezentat Comisiei Electorale Centrale declaraţiile, prin care au acceptat mandatul de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, asumându-şi obligaţia de a înlătura incompatibilităţile în termenele prevăzute de lege.

18. În şedinţa plenară nu au fost stabilite circumstanţe de natură să împiedice validarea mandatelor de deputat în Parlament atribuite de Comisia Electorală Centrală:

- dnei Irina Mizdrenco, a.n. 1966, domiciliată în s. Pârjota, r. Râşcani, pedagog, candidat supleant pe lista Partidului Socialiștilor din Republica Moldova;

- dlui Simion Grișciuc, a.n. 1977, domiciliat în or. Străşeni, jurist, candidat supleant pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova.

Pentru considerentele expuse, în conformitate cu prevederile articolelor 140 alin. (2) din Constituţie, 26 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, 4 alin. (1) lit. e) şi 62 lit. d) din Codul jurisdicţiei constituţionale, Curtea Constituţională

HOTĂRĂŞTE:

1. Se declară aleşi în calitate de deputaţi în Parlamentul Republicii Moldova, cu validarea mandatelor, dna Irina Mizdrenco, pe lista Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, și dl Simion Grișciuc, pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova.

2. Prezenta hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Preşedinte de ședință                                                                           Victor POPA

Chişinău, 20 decembrie 2016
HCC nr. 35
Dosarul nr. 154e/2016

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 6976808  //   Vizitatori ieri: 2293  //   azi: 112  //   Online: 31
Acces rapid