Decizia nr. 185 din 21.12.2023

Decizia nr. 185 din 21 decembrie 2023 de inadmisibilitate a sesizării nr. 132g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 449 lit. a) și 450 lit. a) din Codul de procedură civilă (motivele declarării revizuirii)


Subiectul sesizării: Judecătoria Chișinău, sediul Centru, Vera Cebotari


Decizia:
1. d_185_2023_132g_2023_rou.pdf


Sesizări:


 DECIZIE
DE INADMISIBILITATE
a sesizării nr. 132g/2023
privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 449 lit. a) și 450 lit. a) din Codul de procedură civilă
(motivele declarării revizuirii

CHIŞINĂU
21 decembrie 2023

Curtea Constituțională, judecând în componența:
dnei Domnica MANOLE, Președinte,
dnei Viorica PUICA,
dlui Nicolae ROȘCA,
dnei Liuba ȘOVA,
dlui Serghei ȚURCAN,
dlui Vladimir ȚURCAN, judecători,
cu participarea dnei Ana Florean, asistent judiciar

Având în vedere sesizarea înregistrată la 16 mai 2023,
Examinând admisibilitatea sesizării menționate,
Având în vedere actele și lucrările dosarului,
Deliberând la 21 decembrie 2023, în camera de consiliu, 

Pronunță următoarea decizie: 

ÎN FAPT

1. La originea cauzei se află sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 449 litera a) și 450 litera a) din Codul de procedură civilă, ridicată de dna Vera Cebotari, în dosarul nr. 2rh-18/2022, pendinte la Judecătoria Chișinău, sediul Centru.

2. Sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a fost trimisă la Curtea Constituțională de dl judecător Vladislav Holban de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, pe baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituție. 

A. Circumstanțele litigiului principal 

3. Dna Vera Cebotari a formulat o cerere de revizuire a hotărârii Judecătoriei Botanica, municipiul Chișinău, din 29 octombrie 2014.

4. Dna Vera Cebotari a motivat că principalele probe (procura și contractul de ipotecă) care au stat la baza hotărârii din 29 octombrie 2014 au fost declarate nule prin decizia Curții de Apel Chișinău din 17 iunie 2021.

5. Odată cu depunerea cererii de revizuire, dna Vera Cebotari a ridicat excepția de neconstituționalitate a articolelor 449 litera a) și 450 litera a) din Codul de procedură civilă, care prevăd declararea revizuirii hotărârii în cazul constatării, prin sentinţă penală irevocabilă, a comiterii unei infracţiuni în legătură cu cauza care se judecă și care stabilesc termenul de depunere a cererii de revizuire.

6. La 22 martie 2023, Judecătoria Chișinău, sediu Centru, a admis ridicarea excepției de neconstituționalitate și a trimis, în acest sens, o sesizare la Curtea Constituțională. 

B. Legislația pertinentă 

7. Prevederile relevante ale Constituției sunt următoarele:

Articolul 20

Accesul liber la justiție

„(1) Orice persoană are dreptul la satisfacţie efectivă din partea instanţelor judecătoreşti competente împotriva actelor care violează drepturile, libertăţile şi interesele sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi accesul la justiţie.”

Articolul 54

Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi

„(1) În Republica Moldova nu pot fi adoptate legi care ar suprima sau ar diminua drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului şi cetăţeanului.

(2) Exerciţiul drepturilor şi libertăţilor nu poate fi supus altor restrîngeri decît celor prevăzute de lege, care corespund normelor unanim recunoscute ale dreptului internaţional şi sînt necesare în interesele securităţii naţionale, integrităţii teritoriale, bunăstării economice a ţării, ordinii publice, în scopul prevenirii tulburărilor în masă şi infracţiunilor, protejării drepturilor, libertăţilor şi demnităţii altor persoane, împiedicării divulgării informaţiilor confidenţiale sau garantării autorităţii şi imparţialităţii justiţiei.

(3) Prevederile alineatului (2) nu admit restrîngerea drepturilor proclamate în articolele 20-24.

(4) Restrângerea trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o şi nu poate atinge existenţa dreptului sau a libertăţii.”

Articolul 119

Folosirea căilor de atac

 

„Împotriva hotărârilor judecătoreşti, părţile interesate şi organele de stat competente pot exercita căile de atac, în condiţiile legii.”

Articolul 120

Caracterul obligatoriu al sentinţelor şi al

altor hotărâri judecătoreşti definitive

„Este obligatorie respectarea sentinţelor şi a altor hotărâri definitive ale instanţelor judecătoreşti, precum şi colaborarea solicitată de acestea în timpul procesului, al executării sentinţelor şi a altor hotărâri judecătoreşti definitive.”

8. Prevederile relevante ale Codului de procedură civilă, adoptat prin Legea nr. 225 din 30 mai 2003, sunt următoarele:

Articolul 449

Temeiurile declarării revizuirii

„(1) Revizuirea se declară în cazul în care:

a) s-a constatat, prin sentinţă penală irevocabilă, comiterea unei infracţiuni în legătură cu cauza care se judecă;

b) au devenit cunoscute unele circumstanţe sau fapte esenţiale ale cauzei care nu au fost şi nu au putut fi cunoscute revizuientului, dacă acesta dovedeşte că a întreprins toate măsurile pentru a afla circumstanţele şi faptele esenţiale în timpul judecării anterioare a cauzei;

c) instanţa a emis o hotărâre cu privire la drepturile persoanelor care nu au fost implicate în proces;

[Lit. d) abrogată prin Legea nr. 155 din 05.07.2012, în vigoare 30.11.2012]

e) s-a anulat ori s-a modificat hotărârea, sentinţa sau decizia instanţei judecătoreşti care au servit drept temei pentru emiterea hotărârii sau deciziei a căror revizuire se cere;

e1) a fost aplicată o lege declarată neconstituţională de către Curtea Constituţională şi la judecarea cauzei a fost ridicată excepţia de neconstituţionalitate, iar instanţa de judecată a respins cererea privind sesizarea Curţii Constituţionale sau din hotărârea Curţii Constituţionale rezultă că prin aceasta s-a încălcat un drept garantat de Constituţie sau de tratatele internaţionale în domeniul drepturilor omului;

Notă: Se declară neconstituţional art. XI pct. 16 din Legea nr. 29 din 06.03.2012 conform Hot. Curţii Constituţionale nr. 16 din 25.06.2013, în vigoare 25.06.2013

[Lit. f) abrogată prin Legea nr. 29 din 06.03.2012, în vigoare 13.03.2012]

g) Curtea Europeană a Drepturilor Omului sau Guvernul Republicii Moldova a iniţiat o procedură de reglementare pe cale amiabilă într-o cauză pendinte împotriva Republicii Moldova;

h) Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat, printr-o hotărîre, fie Guvernul Republicii Moldova a recunoscut, printr-o declaraţie, o încălcare a drepturilor sau libertăţilor fundamentale care poate fi remediată, cel puţin parţial, prin anularea hotărîrii pronunţate de o instanţă de judecată naţională.”

Articolul 450

Termenele de depunere a cererii de revizuire şi calculul acestora

„Cererea de revizuire se depune:

a) în termen de 3 luni din ziua în care sentinţa penală a devenit irevocabilă – în cazul prevăzut la art. 449 lit. a);

b) în termen de 3 luni din ziua în care persoana interesată a luat cunoştinţă de circumstanţele sau faptele esenţiale ale cauzei care nu i-au fost şi nu puteau să-i fie cunoscute anterior, dar nu mai târziu de 5 ani de la data rămânerii irevocabile a hotărârii, încheierii sau deciziei – în cazul prevăzut la art.449 lit. b);

c) în termen de 3 luni din ziua în care persoana interesată a luat cunoştinţă de circumstanţele respective – în cazul prevăzut la art.449 lit. c);

d) în termen de 3 luni din ziua în care persoana interesată a luat cunoştinţă de hotărârea, sentinţa sau decizia anulată sau modificată care a servit drept temei pentru emiterea hotărârii sau deciziei a căror revizuire se cere – în cazul prevăzut la art. 449 lit. e);

d1) în termen de 3 luni din ziua când persoana interesată a luat cunoştinţă de circumstanţele respective – în cazul prevăzut la art. 449 lit. e1);

e) în interiorul termenului de derulare a procedurii de reglementare pe cale amiabilă la Curtea Europeană a Drepturilor Omului – în cazul prevăzut la art.449 lit. g);

f) în termen de 6 luni de la pronunţarea hotărârii sau deciziei Curţii Europene a Drepturilor Omului – în cazul prevăzut la art. 449 lit. h).

ÎN DREPT

A. Argumentele autoarei excepției de neconstituționalitate

 

9. Autoarea sesizării menționează că, potrivit prevederilor contestate, revizuirea se declară în cazul în care s-a constatat, prin sentinţă penală irevocabilă, comiterea unei infracţiuni în legătură cu cauza care se judecă. Cererea de revizuire se depune în termen de 3 luni din ziua în care sentinţa penală a devenit irevocabilă.

10. În opinia autoarei, prevederile contestate sunt neconstituționale pentru că nu stabilesc posibilitatea inițierii procedurii de revizuire atunci când se demonstrează că o hotărâre judecătorească pronunțată în materie civilă sau administrativă contravine altei hotărâri, pronunțată într-o altă cauză cu obiect similar.

11. Autoarea susține că, din cauza acestei omisiuni legislative, în cazul său există două hotărâri judecătorești irevocabile contradictorii în materie civilă. Autoarea consideră că o astfel de situație afectează certitudinea raporturilor juridice civile și puterea lucrului judecat.

12. Prin urmare, autoarea susține că normele contestate îi încalcă dreptul de a exercita o cale extraordinară de atac în condițiile în care apărarea drepturilor și libertăților sale legitime nu poate fi realizată decât prin intermediul revizuirii. Autoarea consideră că dreptul la un proces echitabil implică și dreptul de a folosi o cale de atac care trebuie să fie practică și efectivă.

13. Autoarea menționează că normele contestate ar putea fi constituționale în măsura în care ar permite inițierea procedurii de revizuire în baza oricărei hotărâri judecătorești irevocabile care are importanță pentru soluționarea justă a cauzei. 

14. În opinia autoarei, normele contestate sunt contrare articolelor 20, 54, 119 și 120 din Constituție.

 

B. Aprecierea Curții

 

15. Examinând admisibilitatea sesizării privind excepția de neconstituționalitate, Curtea constată următoarele.

16. În conformitate cu articolul 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, controlul constituționalității legilor, în prezenta cauză a unor prevederi din Codul de procedură civilă, adoptat prin Legea nr. 225 din 30 mai 2003, ține de competența Curții Constituționale.

17. Excepția de neconstituționalitate este ridicată de o parte în proces și este formulată de subiectul căruia i s-a conferit acest drept, pe baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituție.

18. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie articolele 449 litera a) și 450 litera a) din Codul de procedură civilă. Curtea constată că articolul 449 din Codul de procedură civilă a făcut anterior obiect al controlului de constituționalitate, fiind adoptată Decizia nr. 101 din 29 august 2023. Referitor la articolul 450 litera a) din Codul de procedură civilă, Curtea notează că acesta nu a constituit obiect al controlului de constituționalitate.

19. Excepția de neconstituționalitate a fost ridicată într-o cauză care are ca obiect o cerere de revizuire a unei hotărâri judecătorești. Dat fiind faptul că examinarea cererii de revizuire se limitează doar la admisibilitatea acesteia, Curtea constată că normele contestate, care reglementează motivele declarării revizuirii și termenul de depunere a cererii de revizuire, pot fi aplicate la examinarea admisibilității cererii.

20. Curtea notează că o altă condiție obligatorie pentru ca excepția de neconstituționalitate să poată fi examinată în fond este incidența unui drept fundamental. Astfel, Curtea va analiza, prin prisma argumentelor autoarei sesizării, dacă prevederile contestate reprezintă o ingerință într-un drept fundamental.

21. Autoarea sesizării susține că normele contestate încalcă articolele 20 (accesul liber la justiție), 54 (restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți), 119 (folosirea căilor de atac) și 120 (caracterul obligatoriu al sentințelor și al altor hotărâri judecătorești definitive) din Constituție.

22. Cu privire la incidenţa articolului 54 din Constituţie, Curtea subliniază că acesta nu are o aplicabilitate de sine stătătoare. Pentru a fi aplicabil, autorul sesizării trebuie să demonstreze existența unor ingerințe în drepturile fundamentale garantate de Constituție (a se vedea DCC nr. 29 din 16 martie 2023, § 20).

23. Curtea observă că autoarea sesizării solicită controlul constituționalității articolelor menționate la § 1 prin raportare la articolele 20, 119 și 120 din Constituție. Aşadar, Curtea va verifica dacă aceste prevederi sunt incidente în raport cu normele contestate.

24. Referitor la articolul 20 din Constituţie, care reglementează dreptul de acces liber la justiţie, Curtea menționează că această normă îşi găseşte corespondenţa în dispoziţiile articolului 6 § 1 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, care garantează dreptul de acces la un tribunal.

25. Potrivit unei jurisprudențe constante a Curții Europene, articolul 6 § 1 din Convenția Europeană nu garantează dreptul de a redeschide o procedură finalizată (a se vedea Wallace v. Franța, 20 noiembrie 2018, § 38).

26. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a menţionat că articolul 6 nu este aplicabil, în principiu, în cazul procedurii în care este examinată o cerere de revizuire a unui proces civil care s-a finalizat printr-o hotărâre definitivă. Căile extraordinare de atac prin care se solicită redeschiderea procedurilor judiciare nu implică, în mod obişnuit, stabilirea drepturilor şi obligaţiilor cu caracter civil, pentru că în privinţa acestora există o hotărâre care se bucură de autoritatea lucrului judecat. În măsura în care cauza este guvernată de principiul res judicata, nu se poate susţine că cererea extraordinară subsecventă sau contestaţia prin care se solicită revizuirea hotărârii dă naştere unei pretenţii justificate privind existenţa unui drept recunoscut în baza legislaţiei naţionale sau că soluţia procedurilor în care se decide reconsiderarea aceluiaşi caz este decisivă pentru „stabilirea ... drepturilor sau obligaţiilor cu caracter civil sau a unei acuzaţii în materie penală” (a se vedea Bochan v. Ucraina (nr. 2) [MC], 5 februarie 2015, § 44; Xavier Lucas v. Franța, 9 iunie 2022, § 31).

27. Referitor la incidența articolului 119 din Constituţie, Curtea notează că părţile interesate şi organele de stat competente pot exercita căile de atac numai în condiţiile legii. În acest context, Curtea reiterează că ţine de competenţa legislatorului să instituie numărul căilor de atac şi condiţiile în care acestea pot fi exercitate cu respectarea prevederilor Constituţiei (a se vedea DCC nr. 66 din 15 iunie 2020, § 35 şi jurisprudenţa citată acolo).

28. Cu referire la articolul 120 din Constituție, Curtea notează că acesta stabilește caracterul obligatoriu al sentințelor și al altor hotărâri judecătorești definitive. Curtea notează că respectarea hotărârilor judecătoreşti se exprimă prin obligativitatea executării acestora. În acest context, Curtea reiterează că dreptul la executarea unei hotărâri judecătoreşti constituie parte integrantă a dreptului de acces la justiţie (a se vedea DCC nr. 56 din 19 aprilie 2022, § 26). Așadar, Curtea notează că raţionamentele menționate la §§ 24-26 supra sunt aplicabile, mutatis mutandis, şi referitor la incidenţa articolului 120 din Constituţie.

29. Prin urmare, Curtea constată că sesizarea în cauză nu întrunește condițiile de admisibilitate și nu poate fi acceptată pentru examinare în fond. 

Din aceste motive, pe baza articolelor 135 alin. (1) literele a) și g), 140 alin. (2) din Constituție, 26 alin. (1) din Legea cu privire la Curtea Constituțională, 61 alin. (3) și 64 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională

D E C I D E:

1. Se declară inadmisibilă sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 449 litera a) și 450 litera a) din Codul de procedură civilă, ridicată de dna Vera Cebotari, în dosarul nr. 2rh-18/2022, pendinte la Judecătoria Chișinău, sediul Centru.

2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

Președinte Domnica MANOLE 

Chișinău, 21 decembrie 2023
DCC nr. 185
Dosarul nr. 132g/2023

Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori:   //   Vizitatori ieri:   //   azi:   //   Online:
Acces rapid