Glosar de Termeni

Autorul sesizării - reprezintă autoritatea abilitată cu dreptul de a depune sesizare la Curtea   Constituţională potrivit prevederilor art. 25 din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi art.38 din  Codul Jurisdicţiei Constituţionale. Aceste autorităţi constituie:

 • Preşedintele Republicii Moldova,
 • Guvernul,
 • ministrul justiţiei,
 • Curtea Supremă de Justiţie,
 • Procurorul General,
 • deputatul în Parlament,
 • fracţiunea parlamentară,
 • avocatul parlamentar,
 • Comisia Electorală Centrală,
 • Adunarea Generală a Găgăuziei (Gagauz-Yeri).

 

Reprezentantul autorităţii sesizate - e un consilier juridic abilitat să exerseze în Republica Moldova sau o altă persoană agreată de Curte. În cazul în care autorul sesizării este reprezentat, toate informaţiile utile privitoare la reprezentant trebuie furnizate într-o rubrică specială din sesizare. În acest caz, Secretariatul Curţii va purta corespondenţa doar cu reprezentantul.

 

Sesizare - reprezintă o adresare în scris din partea unei autorităţi abilitate, care conţine temeiul, obiectul sesizării, împrejurările pe care autorul îşi întemeiază cerinţele, cererea propriu zisă, date de contact şi semnătura.

 

Sesizare admisă -  sesizare, obiectul căreia ţine de competenţa Curţii Constituţionale.

 

Sesizare respinsă - sesizarea, obiectul căreia nu ţine de competenţa Curţii Constituţionale, sau care poartă un caracter general, sau în care lipsesc argumentele raportate la fiecare normă legală contestată, sau nu permite a determina legătura cauzală între dispoziţiile legale contestate şi normele constituţionale invocate ca fiind încălcate.

 

Sesizare restituită - sesizare ce nu corespunde după formă şi conţinut cerinţelor de procedură ale jurisdicţiei constituţionale, în special, privind obiectul sesizării. În acest caz sesizarea se restituie pentru concretizarea obiectului şi aducerea ei în conformitate cu prevederile art. 39 din Codul jurisdicţiei constituţionale.

 

Actele Curţii Constituţionale. În procesul exercitării jurisdicţiei constituţionale Curtea pronunţă hotărâri sau decizii şi emite avize prin vot deschis. Pronunţarea hotărârilor şi emiterea avizelor are loc în cazul soluţionării în fond a sesizării, iar în cazul nesoluţionării în fond a sesizării se pronunţă decizie, care se întocmeşte ca act aparte ori se consemnează în procesul-verbal.

 

Hotărâre - reprezintă actul prin care Curtea Constituţională se pronunţă asupra:

 • constituţionalităţii legilor, regulamentelor şi hotărârilor Parlamentului;
 • constituţionalităţii decretelor Preşedintelui Republicii Moldova;
 • constituţionalităţii hotărârilor şi dispoziţiilor Guvernului;
 • constituţionalităţii tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte;
 • interpretează Constituţia;
 • confirmă rezultatele referendumurilor republicane;
 • confirmă rezultatele alegerii Parlamentului şi a Preşedintelui Republicii Moldova;
 • rezolvă excepţiile de neconstituţionalitate a actelor juridice, sesizate de Curtea Supremă de Justiţie;
 • precum şi se pronunţă asupra altor situaţii ce ţin de competenţa sa.

 

Aviz - reprezintă actul  prin care Curtea Constituţională se pronunţă asupra:

 • iniţiativelor de revizuire a Constituţiei;
 • circumstanţelor care justifică dizolvarea Parlamentului;
 • circumstanţelor care justifică suspendarea din funcţie a Preşedintelui Republicii Moldova;
 • circumstanţelor care justifică interimatul funcţiei de Preşedinte al Republicii Moldova;
 • constituţionalităţii unui partid;
 • altor cazuri ce ţin de competenţa sa.


Decizia - reprezintă actul pronunţat de Curtea Constituţională, Preşedintele acesteia sau judecătorii Curţii în cazul nesoluţionării în fond a sesizării.

 

Opinie separată - reprezintă expunerea poziţiei, de regulă în formă scrisă, a judecătorului Curţii Constituţionale, prin care îşi exprimă dezacordul faţă de hotărârea pronunţată sau avizul emis. Opinia separată a judecătorului poate fi anexată, la cererea acestuia, la actul adoptat, însă ea nu are valoare juridică, servind în mare parte drept sursă de inspiraţie doar pentru teoreticieni.


Adresă - reprezintă actul prin care Curtea Constituţională constată existenţa unor lacune în legislaţie ce se datorează nerealizării unor prevederi ale Constituţiei şi prin care cere organelor respective, înlăturarea acestor lacune.


Circumstanţele cauzei - reprezintă împrejurările ce servesc drept temei legal de sesizare a Curţii Constituţionale.

 

Aprecierea Curţii - reprezintă operaţia logico-juridică analiză şi constatare a pretinsei încălcări, completată prin argumente de explicare şi justificare juridică a poziţiei Curţii.

 

Argumentele autorului sesizării - reprezintă explicaţiile autorului referitoare la legătura cauzală dintre norma contestată şi pretinsa încălcare constituţională, iar în cazul interpretării Constituţiei - explicaţiile referitoare la interpretarea anumitor prevederi constituţionale.

 

Argumentele autorităţilor - reprezintă explicaţiile acordate de reprezentantul autorităţilor vizate, prin care susţine poziţia sa.

 

Sursa legală - constituie prevederile Constituţiei, precum şi reglementările actului juridic prin care s-a pretins încălcarea prevederilor constituţionale.

 

Comunicat de presă - reprezintă descrierea succintă a cazului examinat de către Curtea Constituţională, precum şi poziţia acesteia, relatată publicului larg.

 

Proces sistat - Curtea Constituţională dispune sistarea procesului, dacă:

 • sesizarea este retrasă;
 • sesizarea nu ţine de competenţa organelor şi persoanelor care au făcut-o;
 • soluţionarea sesizării nu intră în competenţa Curţii Constituţionale;
 • excepţia de neconstituţionalitate a actului normativ contestat este rezolvată;
 • există o hotărâre anterioară a Curţii Constituţionale în problema dată;
 • se înregistrează paritate de voturi la adoptarea hotărârii, deciziei sau avizului.

 

 
 
Arrow Prev

              

Arrow Next
Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 4029505  //   Vizitatori ieri: 2601  //   azi: 943  //   Online: 32


Acces rapid