Prima   |  Media   |  Noutăţi | Procedura de notificare a debitorilor ipotecari nu asigură condițiile de claritate a legii
27.09
2016

Procedura de notificare a debitorilor ipotecari nu asigură condițiile de claritate a legii

4801 Accesări    

La 27 septembrie 2016, Curtea Constituțională a pronunțat hotărârea privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi ale articolului 31 alin. (2) și alin. (4) din Legea nr. 142-XVI din 26 iunie 2008 cu privire la ipotecă (sesizarea 83g/2016).

 

Circumstanţele cauzei

La originea cauzei se află excepția de neconstituționalitate a articolului 31 alin. (2) teza a doua din Legea nr. 142-XVI din 26 iunie 2008 cu privire la ipotecă, ridicată de către avocații Igor Litvinenco și Dionisie Vition, în dosarul nr. 2a-4933/14, pendinte la Curtea de Apel Chișinău.

În vederea iniţierii executării dreptului de ipotecă, creditorul ipotecar potrivit art. 31 alin. (1) din lege este obligat să expedieze debitorului ipotecar şi, dacă este cazul, debitorului o notificare privind intenţia sa de a executa dreptul de ipotecă în baza contractului de ipotecă.

În conformitate cu art. 31 alin. (2) teza întâi din Legea cu privire la ipotecă, notificarea se expediază debitorului ipotecar și, dacă este cazul, debitorului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Potrivit aceluiași alineat teza a doua, notificarea se va considera recepționată la expirarea a 7 zile lucrătoare din ziua expedierii.

Autorii excepției de neconstituționalitate au pretins că prevederile art. 31 alin. (2) teza a doua din Legea cu privire la ipotecă, potrivit cărora notificarea se consideră recepționată la expirarea a 7 zile lucrătoare din ziua expedierii, în condițiile în care expedierea se efectuează cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, nu sunt suficient de clare și previzibile.

Sesizarea a fost examinată de către Curtea Constituţională, în următoarea componenţă: 

Dl Veaceslav ZAPOROJAN, preşedinte de ședință, 

Dl Aurel BĂIEŞU,

Dl Igor DOLEA,

Dl Victor POPA, judecători 


Concluziile Curţii

Audiind argumentele părților și examinând materialele dosarului, Curtea a reținut că articolul 23 alin. (2) din Constituție garantează dreptul fiecărui om de a-și cunoaște drepturile și îndatoririle sale, implicând adoptarea de către legiuitor a unor legi accesibile, previzibile și clare.

În același timp, atât în jurisprudența Curții Constituționale cât și a Curții Europene s-a constatat în unanimitate că, pentru a corespunde celor trei criterii de calitate menționate, textul de lege trebuie să fie formulat cu suficientă precizie, astfel încât să permită persoanei să decidă asupra conduitei sale și să prevadă, în mod rezonabil, în funcție de circumstanțele cauzei, consecințele acestei conduite.

Analizând în ansamblu Legea cu privire la ipotecă, Curtea a constatat că exercitarea dreptului de ipotecă, se află într-o strânsă conexiune cu dreptul de proprietate a bunurilor imobile ipotecate. Având în vedere că bunul imobil ipotecat rămâne în proprietatea debitorului ipotecar, Curtea a subliniat că dreptul de proprietate continuă să existe ca un drept fundamental al debitorului, inclusiv și în procedura de executare silită.

Curtea a reținut că  în conformitate cu alin. (1) al art. 31 din Legea cu privire la ipotecă, dreptul de ipotecă poate fi exercitat de creditorul ipotecar doar după epuizarea procedurii de notificare a debitorului și de înregistrare a preavizului privind executarea acestuia în Registrul bunurilor imobile.

Curtea a observat că art. 31 alin. (3) din Lege stabilește conținutul obligatoriu al notificării și preavizului, indicând totodată că creditorul trebuie să ofere un termen și să indice valoarea sumelor restante ce trebuie achitate în vederea evitării procedurii de executare.

Astfel, Curtea a constatat că notificarea reprezintă o etapă premergătoare exercitării dreptului de ipotecă precum și o ultimă procedură amiabilă, care oferă debitorului ipotecar posibilitatea de a stinge ipoteca instituită asupra imobilului.

Curtea a reținut că, deși articolul 31 alin. (2) teza întâi din Lege prevede că notificarea se expediază debitorului ipotecar și, dacă este cazul, debitorului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, potrivit aceluiași alineat, teza a doua, notificarea se va considera recepționată la expirarea a 7 zile lucrătoare din ziua expedierii.

Analizând în ansamblu dispozițiile menționate, Curtea a constatat că procedura recepționării notificării este reglementată prin două texte legale cu conținut diametral opus şi defectuos, care nu pot fi corelate și aplicate deopotrivă.

Curtea a reținut că aplicabilitatea alin. (2) teza a doua al articolului 31 din Legea  cu privire la ipotecă ridică o serie de deficienţe legislative sub aspectul clarității și previzibilității normei.

Curtea a subliniat că, în condițiile în care imobilul ipotecat poate fi direct executat, în special în cazul actului notarial învestit cu formulă executorie, lipsa de previzibilitate și de claritate a momentului de recepționare a notificării afectează nemijlocit dreptul de proprietate al debitorului ipotecar. Or, scopul principal al notificării este de a-l preveni pe debitorul ipotecar despre executarea ipotecii și de a-l încuraja să achite suma restantă pentru a opri procesul de executare a ipotecii.

Astfel, având în vedere consecințele omiterii termenului acordat în notificare, Curtea a reținut că aducerea acestuia la cunoștința efectivă a debitorului ipotecar ține de esența exercitării dreptului de ipotecă, precum și de ocrotirea dreptului de proprietate.

Prin urmare, Curtea a reținut că textul de lege contestat este formulat de o manieră imprecisă și neclară, fapt care nu corespunde rigorilor de claritate și previzibilitate consfințite în articolul 23 alin. (2) din Constituție.  Totodată, deficiențele atestate la articolul 31 alin. (2) din lege se află într-o legătură de cauzalitate cu prevederile alineatului (4) al aceluiași articol și anume în partea în care registratorul trebuie să verifice faptul expirării termenului rezumat pentru recepţionarea notificării, stabilit la alin.(2). În acest sens, neconstituționalitatea prevederilor articolului 31 alin. (2) teza a doua atrage și neconstituționalitatea alineatului (4) în partea menționată.

În acelaşi timp, Curtea a atestat, că raporturile ipotecare analizate în prezenta cauză vizează în primul rând sistemul bancar din Republica Moldova, care cel mai des apelează la garanţiile ipotecare pentru creditele acordate. Din aceste considerente, Curtea a reiterat poziţia expusă în Hotărârea nr.11 din 11 mai 2016, prin care a subliniat „necesitatea menţinerii bunăstării economice a ţării, care se sprijină inclusiv pe stabilitatea financiară a băncilor care alcătuiesc sistemul bancar". Astfel, este necesar de a stabili un just echilibru între interesul economic al ţării şi protecţia dreptului la proprietate a debitorilor ipotecari.

În acest sens, Curtea a subliniat că efectele notificării nu pot fi condiționate în totalitate de primirea efectivă de către debitor a notificării. În cazul în care debitorul refuză primirea sau nu primește notificarea din orice alt motiv neimputabil creditorului și pentru a nu afecta securitatea raporturilor juridice se va aplica regulile generale aplicabile procedurii de expediere a scrisorilor recomandate, stabilite de cadrul normativ privind comunicațiile poștale.

Astfel, în vederea excluderii situațiilor în care debitorul ipotecar ar putea să se prevaleze cu rea-credință de la recepționarea notificării, Curtea va emite o Adresă Parlamentului în vederea reglementării procedurii de expediere și recepționare a notificării, astfel încât să garanteze, într-un mod echilibrat, drepturile ambelor părți contractante.

 

Hotărârea Curţii

Pornind de la argumentele invocate mai sus, Curtea Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate și a declarat neconstituțional textul „Notificarea este considerată recepţionată la expirarea a 7 zile lucrătoare din ziua expedierii" și textul „sau faptul expirării termenului rezumat pentru recepţionarea notificării," din alin. (4) al articolului 31 din Legea nr. 142-XVI  din  26 iunie 2008 cu privire la ipotecă.

Hotărârea Curţii Constituţionale este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 
Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 5792608  //   Vizitatori ieri: 3832  //   azi: 303  //   Online: 143
Acces rapid