Prima   |  Media   |  Noutăţi | Obligarea angajatului de a da explicații în cadrul procedurii disciplinare - neconstituțională
14.09
2016

Obligarea angajatului de a da explicații în cadrul procedurii disciplinare - neconstituțională

11538 Accesări    

La 14 septembrie 2016, Curtea Constituţională a pronunțat hotărârea privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 55 alin.(2) și alin.(8) din Legea nr. 320 din 27 decembrie 2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului și pct.59 subpct. 2) și 5) și pct.65 din Statutul disciplinar al polițistului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 502  din  9 iulie 2013 (Sesizarea nr.60g/2016).

 

Circumstanţele cauzei

 La originea cauzei se află excepţia de neconstituţionalitate a articolului 55 alin.(2) și alin.(8) din Legea nr. 320 din 27 decembrie 2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului și pct.59 subpct. 2) și 5) și pct.65 din Statutul disciplinar al polițistului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 502 din 9 iulie 2013, ridicată de avocata Doina Ioana Străisteanu în dosarul nr.3a-383/16, pendinte la Curtea de Apel Chișinău.

Potrivit prevederilor contestate, audierea poliţistului în cadrul anchetei de serviciu şi consemnarea susţinerilor sale sunt obligatorii. De asemenea, aplicarea sancţiunii disciplinare nu exclude răspunderea penală, contravenţională sau civilă.

Autorul excepției de neconstituționalitate a pretins, în esență, că prevederile articolului 55 alin.(2) și alin.(8) din Legea nr. 320 din 27 decembrie 2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului și pct.59 subpct. 2) și 5) și pct.65 din Statutul disciplinar al polițistului, încalcă dreptul persoanei de a nu mărturisi împotriva sa precum și dreptul de a nu fi supus sancționării de două ori pentru aceiași faptă, contrar articolelor 21 și 54 alin.(3) din Constituţie.

 

Sesizarea a fost examinată de către Curtea Constituţională, în următoarea componenţă:

Dl Alexandru TĂNASE, preşedinte, 

Dl Aurel BĂIEŞU,

Dl Igor DOLEA,

Dl Tudor PANȚÎRU,

Dl Victor POPA,

Dl Veaceslav ZAPOROJAN, judecători 

 

 

Concluziile Curţii

Audiind argumentele părţilor și examinând materialele dosarului, Curtea a reținut că dreptul la tăcere, fiind un element al dreptului la apărare, constituie o exigență inerentă a procesului echitabil și se află în conexiune cu prezumția nevinovăției. În același timp, potrivit jurisprudenţei Curţii Europene „dreptul de a păstra tăcerea nu este unul absolut”.

Curtea a subliniat că garanţiile unui proces echitabil în materie penală, stabilite de către Curtea Europeană, sunt aplicabile în egală măsură şi procedurilor disciplinare. Totodată, în jurisprudența sa Curtea a statuat că garanţiile unui proces echitabil nu se aplică în exclusivitate procedurii judiciare stricto sensu, ci se extind şi asupra etapelor ei precedente şi ulterioare (HCC nr.7 din 16 aprilie 2015).

Curtea a menționat că ancheta de serviciu în cazul abaterii disciplinare constituie o etapă a procedurii disciplinare. Sub sancțiunea nulității absolute, nici o sancțiune disciplinară nu va putea fi dispusă anterior efectuării cercetării disciplinare prealabile. Scopul efectuării anchetei de serviciu anterior luării deciziei de aplicare a sancțiuni disciplinare se subsumează ideii de protecție a salariatului în fața poziției dominante a angajatorului, în vederea limitării oricărui element de arbitrariu și abuz.

Curtea a reținut că unul din elementele esențiale al efectuării anchetei de serviciu îl constituie audierea salariatului. În cursul anchetei de serviciu acesta are dreptul să-și susțină apărarea și să ofere comisiei împuternicite să realizeze ancheta de serviciu toate probele și motivațiile pe care le consideră necesare.

Curtea a constatat că și articolul 7 al Convenției Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr.158 din 22 iunie 1982 cu privire la încetarea raporturilor de muncă din iniţiativa celui care angajează, stabilește că raporturile de muncă ale unui lucrător nu vor înceta din motive legate de conduita sau manifestările lucrătorului înainte de a i se oferi posibilitatea de a se apăra de afirmaţiile acuzării, cu excepţia cazului când patronul nu poate în mod rezonabil oferi această posibilitate.

Curtea a reținut că dispozițiile art. 55 alin.(2) din Legea cu privire la activitatea poliției și statutul polițistului, care stabilesc obligativitatea de a audia polițistul în cadrul procedurii disciplinare, constituie o obligație a angajatorului care are drept scop să asigure angajatului dreptul de a se apăra, oferindu-i posibilitatea de a da explicații în fața organului de disciplină referitoare la faptele ce i se impută.

În același timp, Curtea a constatat că contrar prevederilor cuprinse în art.55 alin.(2) din lege, prevederile pct. 59 subpct. 2) din Statutul disciplinar al polițistului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.502 din 9 iulie 2013, pun în sarcina angajatului obligativitatea prezentării explicațiilor scrise cu privire la încălcarea comisă, iar în cazul refuzului de a da explicaţii prevederile subpct.3) obligă persoana să motiveze în scris refuzul.

Curtea a reținut că aceste prevederi afectează în mod clar dreptul angajatului la tăcere. Prin urmare, Curtea a considerat necesar să reitereze că dreptul la tăcere implică dreptul persoanei de a nu fi silită să mărturisească împotriva sa sau să-și recunoască vinovăția.

Ținând cont de cele menționate, Curtea a constatat că normele cuprinse în Statutul disciplinar al polițistului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.502 din 9 iulie 2013, contravin prevederilor legale, afectează dreptul persoanei de a nu mărturisi împotriva sa contrar garanțiilor consfințite în Constituție, precum și în Convenția Europeană.

Referitor la alegațiile autorului sesizării care susține că prevederile contestate potrivit cărora „aplicarea sancţiunii disciplinare nu exclude răspunderea penală, contravenţională sau civilă” încalcă principiul non bis in idem, Curtea a reținut că, în jurisprudența sa Curtea Europeană a stabilit că dispoziţiile art. 4 din Protocolul 7 la Convenția Europeană nu se aplică în situaţia concursului ideal de infracţiuni, adică atunci când una și aceeași faptă constituie două infracţiuni distincte, după cum textul nu împiedică faptul ca aceeași persoană să facă obiectul pentru același act, atât al urmăririi penale, cât și al unei alte acțiuni cu caracter diferit, spre exemplu, al unei proceduri disciplinare. Această opinie a fost reținută și în Raportul explicativ la Protocolul nr.7.

Curtea a menționat că atât abaterea disciplinară, cât şi infracţiunea sunt fapte nepermise, cu urmări antisociale, săvârşite cu vinovăţie, dar care se deosebesc sub aspectul obiectului lor, al gradului de pericol social şi al competenţei în stabilirea faptei şi vinovăţiei. În timp ce în dreptul penal, forma şi gradul de vinovăţie au relevanţă pentru încadrarea juridică a faptei, în dreptul muncii acestea reprezintă criterii pentru dozarea sancţiunilor disciplinare aplicabile salariaţilor.

Reieșind din cele menționate, Curtea a statuat că dispoziția art. 55 alin.(8) din Legea cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului și pct.65 din Statutul disciplinar al polițistului nu aduc atingere articolului 21 din Constituție.

 

Hotărârea Curţii 

Pornind de la argumentele invocate mai sus, Curtea Constituţională:

- a admis parțial excepţia de neconstituţionalitate ridicată de avocata Doina Ioana Străisteanu în dosarul nr.3a-383/16, pendinte la Curtea de Apel Chișinău.

- a recunoscut constituțional articolul 55 alin.(2) și alin.(8) din Legea nr. 320 din 27 decembrie 2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului și pct.59 subpct. 5) și pct.65 din Statutul disciplinar al polițistului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 502  din  9 iulie 2013.

- a declarat neconstituțional pct.59 subpct. 2) și subpct. 3) din Statutul disciplinar al polițistului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 502  din  9 iulie 2013.

Hotărârea Curţii Constituţionale este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 
Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 6689384  //   Vizitatori ieri: 2943  //   azi: 252  //   Online: 19
Acces rapid