Prima   |  Media   |  Noutăţi | Recunoaşterea constituţionalităţii interimatului funcţiei de Preşedinte al Parlamentului
21.05
2013

Recunoaşterea constituţionalităţii interimatului funcţiei de Preşedinte al Parlamentului

14040 Accesări    

 

(Sesizarea nr. 12a/2013) 

 

La 21 mai 2013 Curtea Constituţională a pronunţat hotărârea privind examinarea constituţionalităţii unor prevederi referitoare la interimatului funcţiei de Preşedinte al Parlamentului (Sesizarea nr. 12a/2013).

 

Circumstanţele cauzei

 

La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea Constituţională la 29 aprilie 2013 de deputaţii în Parlament, dnii Mihai Ghimpu, Valeriu Munteanu, Boris Vieru şi dna Corina Fusu, privind controlul constituţionalităţii art. 3 din Hotărârea Parlamentului nr. 96 din 25 aprilie 2013 privind revocarea Preşedintelui Parlamentului şi Legii nr. 101 din 26 aprilie 2013 pentru completarea articolului 14 din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797-XIII din 2 aprilie 1996.

 

Autorii sesizării au pretins, în special, că atribuirea prin Art. 3 al Hotărârii Parlamentului nr. 96 din 25 aprilie 2013 a dreptului vicepreședintelui Parlamentului de a exercita funcțiile Președintelui legislativului în lipsa unor reglementări legale, precum și ca rezultat  semnarea la  26 aprilie 2013 a Legii nr. 101 pentru completarea articolului 14 din Regulamentul Parlamentului, contravine articolelor 2 şi 64 din Constituţia Republicii Moldova.

 

Sesizarea a fost judecată de către Curtea Constituţională, în următoarea componenţă:

 

Dl Alexandru TĂNASE, preşedinte, 

Dl Aurel BĂIEŞU,

Dl Victor POPA,

Dl Petru RAILEAN, judecători

 

Concluziile Curţii

 

Audiind argumentele părţilor, Curtea a reţinut că, potrivit articolului 64 din Constituţie, structura, organizarea și funcționarea Parlamentului se stabilesc prin regulament. Astfel, Parlamentul dispune de autonomie în ceea ce priveşte stabilirea normelor juridice ce îi guvernează organizarea şi funcţionarea. 

 

În acest context, Curtea a statuat că, autonomia regulamentară parlamentară nu poate fi absolutizată, întrucât supremația Constituției reprezintă un principiu general a cărui respectare este obligatorie, inclusiv pentru autoritatea legiuitoare, care nu poate adopta acte legislative și aproba reguli ale procedurii parlamentare contrare dispozițiilor sau principiilor Constituției.

 

Curtea a reţinut că interimatul funcției este asigurat expres prin Constituție doar pentru Președintele Republicii Moldova și Prim-ministru (articolele 91 și 101), care nu operează cu noțiunea de „interimat al funcției de Președinte al Parlamentului”, la fel cum nu conține prevederi referitoare la celelalte organe de lucru ale Forului Legislativ.

 

În acest context, Curtea a statuat că în problemele și aspectele legate de organizarea și funcționarea internă a Parlamentului în privința cărora Constituția nu dispune, Parlamentul are libertatea să decidă în mod autonom, autonomie care se exercită prin voința majorității membrilor manifestată prin vot. În acest sens, Parlamentul are competența exclusivă să stabilească prevederi privind atribuțiile organelor sale de conducere, să decidă asupra modului de aplicare a acestora, iar nerespectarea unor prevederi regulamentare se poate constata şi rezolva pe căi şi proceduri exclusiv parlamentare.

 

Curtea a reţinut că, deși la data revocării Președintelui (25 aprilie 2013), Regulamentul Parlamentului nu cuprindea norme referitoare la posibilitatea vicepreședintelui de a exercita atribuțiile acestuia în cazul vacanţei funcţiei, inclusiv de a semna legile adoptate, în virtutea autonomiei regulamentare a Parlamentului și prin raportare la analogia legii, această competenţă putea fi exercitată de vicepreşedintele Parlamentului, împuternicit în acest sens de deputaţi prin votul majorităţii, chiar şi în lipsa unei norme legale exprese în Regulamentul Parlamentului.

 

Prin urmare, Curtea a conchis că adoptarea de către Parlament a unor norme prin care se instituie interimatul funcției de Președinte al Parlamentului în sine nu contravine normelor constituţionale.

 

În acelaşi timp, Curtea a reţinut că normele Regulamentului Parlamentului nu prevăd exhaustiv atribuţiile persoanei care exercită interimatul funcţiei de Preşedinte al Parlamentului.

 

În acest context, Curtea a relevat că statutul Preşedintelui interimar al Parlamentului este diferit de cel al Preşedintelui titular al Parlamentului. Curtea a constatat că Preşedintele interimar al Parlamentului are un statut provizoriu, prin instituirea interimatului urmărindu-se asigurarea continuităţii exercitării funcţiilor Parlamentului. Persoana care exercită interimatul funcţiei de Preşedinte al Parlamentului nu parcurge procedurile numirii în funcţie inerente unui Preşedinte titular al Parlamentului (vot secret) şi nici nu beneficiază de garanţiile exercitării funcţiei (revocarea prin votul secret a 2/3 din deputaţi). Astfel, dispoziţiile constituţionale enunţate exclud egalarea mandatului de Preşedinte al Parlamentului cu interimatul acestei funcţii, prin care se asigură continuitatea exercitării funcţiilor Parlamentului, dar nu se pune începutul unui mandat deplin de Preşedinte al Parlamentului.

 

În acest context, Curtea a statuat că persoana care exercită interimatul funcţiei de Preşedinte al Parlamentului poate să preia doar atribuţiile funcționale ale titularului referitoare la ordonarea activităţii Parlamentului, prevăzute de Regulamentul Parlamentului, inclusiv semnarea legilor adoptate, convocarea şi conducerea şedinţelor Parlamentului.

 

Curtea a reţinut că atribuţiile exclusive ale Preşedintelui Parlamentului stabilite prin Constituție sunt intuitu personae şi nu pot fi nici delegate, nici preluate și exercitate de persoana care exercită interimatul. Prin urmare, persoana care exercită interimatul funcţiei de Preşedinte al Parlamentului nu poate propune vicepreşedinţii Parlamentului (art. 64 alin. (3) din Constituţie), nu poate asigura interimatul funcţiei de Preşedinte al Republicii Moldova (art. 91 din Constituţie), nu poate propune Procurorul General sau revocarea acestuia (art. 125 din Constituţie), nu poate propune preşedintele Curţii de Conturi sau revocarea acestuia (art. 133 din Constituţie).

 

Curtea a relevat că Legea Supremă (art. 74) stabilește doar condiții privind modul de adoptare a legilor, adică numărul necesar de voturi pe categorii de legi (constituționale, organice și ordinare), iar procedura semnării nu intră în sfera de aplicabilitate a normelor constituționale, fiind o procedură strict parlamentar-administrativă.

 

Mai mult, în partea ce ţine de semnarea legilor, Curtea a reţinut că aceasta nu are valoare decizională, ci de confirmare a corespunderii conţinutului actului semnat cu textul adoptat de deputaţi, fiind o atribuţie tehnică, astfel încât nu are cum, prin natura sa, să genereze obstrucţionarea funcţionării Parlamentului în calitatea sa de organ colegial, deliberativ suprem al statului.

 

Curtea a reiterat că raţiunea dispunerii interimatului rezidă în depăşirea situaţiei create ca urmare a imposibilităţii exercitării atribuţiilor de către titularul mandatului şi în evitarea unor perturbaţii în activitatea acestei instituții.

 

Nici o prevedere din Regulamentul Parlamentului nu prevede expres termenul de exercitare a interimatului funcţiei de Preşedinte al Parlamentului.

 

Curtea a reiterat că normele şi spiritul Constituţiei urmăresc să asigure perpetuarea exercitării puterii de către instituţiile statului, constituite în conformitate cu prevederile Constituţiei, iar situaţiile provizorii, precum interimatul, menite să evite crearea vidului de putere şi să asigure organizarea mecanismelor de formare a instituţiilor funcţionale plenipotenţiare, trebuie să fie înlăturate cât mai curând.

 

Având în vedere întinderea atribuţiilor acordate, precum şi în coroborare cu lipsa unor norme imperative privind limitele temporale, Curtea a reiterat inadmisibilitatea permanentizării situaţiilor de interimat, inclusiv al funcţiei de Preşedinte al Parlamentului.

 

În acelaşi context, Curtea a reţinut că, indiferent de circumstanţele care au determinat revocarea Preşedintelui Parlamentului, deputaţii au obligaţia imperativă de a se subordona Constituţiei şi, pentru asigurarea funcţionalităţii depline a instituţiilor statului, de a desfăşura neîntârziat alegerile pentru funcţia de Preşedinte titular al Parlamentului, în conformitate cu prevederile articolului 64 alin. (2) din Constituţie.

 

La evaluarea termenului rezonabil în acest sens, urmează să se ţină cont şi de contextul actual din ţară, în care ambele persoane susceptibile să asigură interimatul funcţiei de Preşedinte al ţării sunt interimare, fiind astfel excluse de la soluţionarea acestei eventuale situaţii excepţionale.

 

Hotărârea Curţii

 

Pornind de la argumentele invocate mai sus, Curtea Constituţională a recunoscut constituţional articolul 3 din Hotărârea Parlamentului nr. 96 din 25 aprilie 2013 privind revocarea Preşedintelui Parlamentului. De asemenea, a fost recunoscută constituţională Legea nr. 101 din 26 aprilie 2013 pentru completarea articolului 14 din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797-XIII din 2 aprilie 1996. Hotărârea Curţii Constituţionale este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

 
Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 6082788  //   Vizitatori ieri: 3603  //   azi: 23  //   Online: 23
Acces rapid