Hotărârea nr. 8 din 24.03.2020

Hotărârea nr. 8 din 24.03.2020 privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare noi în circumscripția electorală uninominală nr. 38 din 15 martie 2020 și validarea unui mandat de deputat ales (Sesizarea nr. 46e/2020)


Subiectul sesizării: Comisia Electorală Centrală
Tipul hotărârii: confirmarea rezultatelor alegerilor pentru Parlamentul Republicii Moldova
Prevedere: confirmarea rezultatelor alegerilor


Hotărârea Curții Constituționale:
1. h_8_2020_46e_2020_rou.pdf
2. h_8_2020_46e_2020_rus.pdf


Sesizare:


 

HOTĂRÂRE

privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare noi în circumscripția electorală uninominală nr. 38 din 15 martie 2020 și validarea unui mandat de deputat ales

(Sesizarea nr. 46e/2020) 

CHIŞINĂU
24 martie 2020

În numele Republicii Moldova,
Curtea Constituțională, judecând în componența:
dlui Vladimir ȚURCAN, președinte,
dlui Eduard ABABEI,
dnei Domnica MANOLE,
dlui Nicolae ROȘCA,
dnei Liuba ȘOVA,
dlui Serghei ȚURCAN, judecători,
cu participarea dlui Dumitru Avornic, asistent judiciar,
Având în vedere sesizarea înregistrată pe 20 martie 2020,
Examinând sesizarea menționată în ședință plenară publică,
Având în vedere actele şi lucrările dosarului,
Deliberând în camera de consiliu,
Pronunță următoarea hotărâre:

PROCEDURA

1. La originea cauzei se află sesizarea Comisiei Electorale Centrale referitoare la confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare noi în circumscripția electorală uninominală nr. 38, municipiul Hâncești, din 15 martie 2020 și validarea unui mandat de deputat ales, depusă la Curtea Constituțională pe 20 martie 2020, în baza articolelor 62, 69 alin. (1) şi 135 alin. (1) lit. e) din Constituție, articolelor 65 alin. (4) și 100 alin. (1) din Codul electoral în redacția care era în vigoare până la adoptarea Legii nr. 113 din 15 august 2019, articolelor 4 alin. (1) lit. e) din Legea cu privire la Curtea Constituțională, articolelor 4 alin. (1) lit. e) şi 38 alin. (3) din Codul jurisdicției constituționale.

2. În ședința publică a Curții, sesizarea a fost susținută de către dl Maxim Lebedinschi, secretarul Comisiei Electorale Centrale. De asemenea, la ședința Curții a participat dl Vasile Bolea, reprezentant al Partidului politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”.

ÎN FAPT

3. Pe 1 decembrie 2018 a expirat mandatul Parlamentului ales pe 30 noiembrie 2014. Astfel, în conformitate cu articolul 83 alin. (2) din Codul electoral, Parlamentul Republicii Moldova a stabilit, prin Hotărârea nr. 197 din 27 iulie 2018, data desfășurării alegerilor parlamentare (i.e. 24 februarie 2019).

4. Pe 24 februarie 2019, în Republica Moldova au avut loc alegerile parlamentare în baza sistemului de vot mixt (proporțional şi majoritar), într-o circumscripție națională și în 51 de circumscripții uninominale.

5. Pe 9 martie 2019, prin Hotărârea nr. 4, Curtea Constituţională a confirmat rezultatele alegerilor pentru Parlamentul Republicii Moldova din 24 februarie 2019, cu validarea mandatelor deputaților aleși.

6. Pe 15 august 2019, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea nr. 113 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, prin care a fost modificat și completat Codul electoral al Republicii Moldova. Scopul legii a fost de a modifica sistemul electoral în cadrul alegerilor parlamentare prin înlocuirea sistemului electoral mixt cu sistemul electoral proporțional. Potrivit prevederilor Art. VI din legea menţionată, în cazul în care mandatul unui deputat ales într-o circumscripție uninominală se declară vacant cu cel puţin 180 de zile până la expirarea mandatului Parlamentului de legislatura a X-a, se vor organiza alegeri parlamentare parțiale, care se vor desfăşura în conformitate cu legislaţia în vigoare până la data adoptării acelei legi, cu excepţia raporturilor juridice referitoare la obligativitatea prezentării certificatelor de integritate privind agitaţia electorală şi documentele de identificare a alegătorului, care vor fi reglementate de legislaţia în vigoare, aplicată în modul corespunzător.

7. Prin Hotărârea nr. 198 din 20 decembrie 2019, Parlamentul Republicii Moldova a luat act de cererea de demisie a dlui Alexandru Botnari, deputat ales în circumscripția electorală uninominală nr. 38, municipiul Hâncești, din partea Partidului Democrat din Republica Moldova, și a declarat vacant un mandat de deputat pentru această circumscripție electorală uninominală.

8. Prin Hotărârea nr. 3455 din 27 decembrie 2020, Comisia Electorală Centrală a stabilit pentru data de 15 martie 2020 desfășurarea alegerilor parlamentare noi pentru funcția de deputat în circumscripția electorală uninominală nr. 38, municipiul Hâncești.

LEGISLAŢIA PERTINENTĂ

9. Prevederile relevante ale Constituției sunt următoarele:

Articolul 2

Suveranitatea şi puterea de stat

„(1) Suveranitatea națională aparține poporului Republicii Moldova, care o exercită în mod direct şi prin organele sale reprezentative, în formele stabilite de Constituţie.

[...].”

Articolul 38

Dreptul de vot şi dreptul de a fi ales

„(1) Voinţa poporului constituie baza puterii de stat. Această voinţă se exprimă prin alegeri libere, care au loc în mod periodic prin sufragiu universal, egal, direct, secret şi liber exprimat.

(2) Cetăţenii Republicii Moldova au drept de vot de la vârsta de 18 ani, împliniţi până în ziua alegerilor inclusiv, excepţie făcând cei puşi sub interdicţie în modul stabilit de lege.

(3) Dreptul de a fi aleşi le este garantat cetăţenilor Republicii Moldova cu drept de vot, în condiţiile legii.”

Articolul 60

Parlamentul, organ reprezentativ suprem şi legislativ

„(1) Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului Republicii Moldova şi unica autoritate legislativă a statului.

(2) Parlamentul este compus din 101 deputați.”

Articolul 61

Alegerea Parlamentului

„(1) Parlamentul este ales prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat.

(2) Modul de organizare şi de desfăşurare a alegerilor este stabilit prin lege organică.

(3) Alegerile deputaţilor în Parlament se desfăşoară în cel mult 3 luni de la expirarea mandatului sau de la dizolvarea Parlamentului precedent.”

Articolul 62

Validarea mandatului de deputat

„Curtea constituțională, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, hotărăște validarea mandatului de deputat sau nevalidarea lui în cazul încălcării legislației electorale.”

Articolul 69

Mandatul deputaților

„(1) Deputații intră în exercițiul mandatului sub condiția validării.

[…].”

Articolul 135

Atribuțiile [Curţii Constituţionale]

„(1) Curtea Constituțională:

[...]

e) confirmă rezultatele alegerii Parlamentului şi a Președintelui Republicii Moldova;

[...].”

 

10. Prevederile relevante ale Codului electoral, adoptat prin Legea nr. 1381 din 21 noiembrie 1997 (în redacția până la adoptarea Legii nr. 113 din 15 august 2019), sunt următoarele:

 

Articolul 65

Totalizarea rezultatelor alegerilor de către Comisia Electorală Centrală

„(1) În cazul efectuării alegerilor parlamentare, prezidențiale, locale generale şi a referendumului republican, în baza actelor prezentate de către consiliile electorale de circumscripție, Comisia Electorală Centrală întocmește, în termen de 5 zile, un proces-verbal care conţine:

a) numărul de alegători incluşi în listele electorale;

b) numărul de alegători incluşi în listele suplimentare;

c) numărul de alegători care au primit buletine de vot;

d) numărul de alegători care au participat la votare;

e) cifra ce reflectă diferenţa dintre numărul buletinelor de vot primite de alegători şi numărul alegătorilor care au participat la votare;

f) numărul buletinelor de vot declarate nevalabile;

g) numărul de voturi valabil exprimate pentru fiecare concurent electoral (pentru fiecare opţiune privind întrebările supuse referendumului republican);

h) numărul total de voturi valabil exprimate;

i) numărul buletinelor de vot tipărite.

(2) În cazul alegerilor parlamentare în circumscripţia naţională, al alegerilor prezidenţiale şi referendumurilor republicane, Comisia Electorală Centrală consemnează rezultatele totalizării voturilor pe ţară în ansamblu într-un proces-verbal, care este semnat de membrii Comisiei, şi întocmeşte un raport cu privire la rezultatele alegerilor. În cazul alegerilor parlamentare în circumscripţii uninominale, Comisia Electorală Centrală consemnează rezultatele totalizării voturilor pe fiecare circumscripţie uninominală în baza proceselor-verbale de totalizare ale consiliilor electorale de circumscripţie respective. Copiile proceselor-verbale cu privire la totalizarea rezultatelor alegerilor se înmânează reprezentanţilor concurenţilor electorali şi observatorilor, la solicitarea acestora.

(3) În cazul dezacordului cu rezultatele preliminare ale votării, până la confirmarea rezultatelor de către instanţele abilitate, concurenţii electorali pot solicita acestor instanţe să dispună renumărarea voturilor. Renumărarea poate fi dispusă de instanţa abilitată cu confirmarea rezultatelor alegerilor pentru motive întemeiate ce afectează rezultatele votării şi distribuirea mandatelor şi va avea loc în cel mult 7 zile calendaristice de la data adoptării hotărârii privind renumărarea voturilor. Renumărarea se efectuează de către aceleași organe electorale, substituindu-se organele electorale vinovate de fraudă, procedura generală a renumărării fiind aprobată prin hotărâre a Comisiei Electorale Centrale.

(4) Actele menţionate la alin.(2) vor fi prezentate Curţii Constituţionale, în cazul alegerilor Parlamentului şi pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, pentru confirmarea rezultatelor alegerilor şi validarea mandatelor deputaţilor şi a mandatului de Preşedinte al Republicii Moldova.”

Articolul 97

Alegerea deputatului în Parlament în circumscripţia uninominală

„(1) Candidatul pentru funcţia de deputat în Parlament în circumscripţia uninominală se consideră ales dacă a obţinut cel mai mare număr de voturi valabil exprimate.

(2) Dacă mai mulţi candidaţi au acumulat un număr egal de voturi, consiliul electoral de circumscripţie stabileşte învingătorul prin tragere la sorţi, consemnînd faptul respectiv într-un proces-verbal.”

Articolul 99

Atribuirea mandatelor obținute în circumscripția uninominală

„(1) După primirea din toate secţiile de votare dintr-o circumscripţie uninominală a proceselor-verbale ale birourilor electorale ale secţiilor de votare, în care sunt indicate rezultatele numărării voturilor, consiliul electoral de circumscripţie totalizează numărul de voturi valabil exprimate, obţinut de fiecare candidat, pentru a stabili cine a fost ales.

(2) Comisia Electorală Centrală atribuie mandatele candidaţilor aleşi în circumscripţii uninominale.

(3) Dacă candidatul ales în circumscripția uninominală a fost ales şi pe lista de partid în circumscripția naţională, se consideră că a fost ales doar în circumscripţia uninominală şi nu va fi luat în calcul la atribuirea mandatelor în baza listei de partid.”

Articolul 100

Confirmarea rezultatelor alegerilor şi validarea mandatelor

de către Curtea Constituțională

„(1) Comisia Electorală Centrală, în termen de 24 de ore după totalizarea rezultatelor alegerilor, prezintă Curţii Constituţionale actele menţionate la art. 65 şi listele deputaţilor aleşi.

(2) În termen de 5 zile după primirea actelor de la Comisia Electorală Centrală, dar nu mai devreme de soluţionarea definitivă de către instanţele de judecată a contestaţiilor depuse conform procedurilor stabilite de legislaţie, Curtea Constituţională confirmă sau infirmă, printr-un aviz, legalitatea alegerilor. Concomitent, Curtea Constituţională validează mandatele deputaţilor aleşi şi confirmă listele candidaţilor supleanţi.

(3) Curtea Constituţională infirmă rezultatele alegerilor şi în cazul în care, după desfăşurarea alegerilor parţiale, nu a fost ales numărul de cel puţin 2/3 de mandate de deputat.”

Articolul 101

Atestarea rezultatelor alegerilor de către Comisia Electorală Centrală

„(1) Procesul-verbal cu privire la rezultatele alegerilor, însoţit de avizul Curţii Constituţionale prin care se confirmă legalitatea alegerilor, şi hotărârea privind validarea a cel puţin 2/3 din numărul de mandate de deputat se transmit de Curtea Constituţională Parlamentului în termen de 2 zile de la adoptare. Copiile actelor menţionate şi listele candidaţilor supleanţi confirmate se transmit şi Comisiei Electorale Centrale.

(2) În cazul în care Curtea Constituţională confirmă legalitatea alegerilor în cel puţin 2/3 din circumscripţiile uninominale, Comisia Electorală Centrală eliberează legitimaţii deputaţilor aleşi.

(3) Comisia Electorală Centrală dispune publicarea rezultatelor finale ale alegerilor în termen de 24 de ore de la primirea actelor de la Curtea Constituţională.”

 

Articolul 103

Alegeri parţiale

„(1) În cazul în care, în urma alegerilor parlamentare în circumscripţia uninominală nu a fost ales un deputat, inclusiv în cazul stipulat la art. 89 alin. (3), Comisia Electorală Centrală organizează, în termen de 2 săptămâni, alegeri parţiale în circumscripţia uninominală respectivă.

(2) Mandatul deputatului ales va dura până la expirarea mandatului general al Parlamentului.”

Articolul 105

Alegeri noi

„(1) Dacă şi după votarea repetată alegerile sunt declarate nule sau funcția de deputat a devenit vacantă, Comisia Electorală Centrală stabileşte data desfăşurării alegerilor noi, care au loc peste cel puţin 60 de zile de la data când alegerile sunt declarate nule, dar nu mai târziu decât peste 3 luni de la această dată.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care după alegerile parţiale nu au fost validate mandatele a cel puţin 2/3 din deputaţii aleşi pe circumscripţii uninominale.

(3) Dacă vacanţa funcţiei de deputat a apărut în ultimele 6 luni de până la expirarea mandatului Parlamentului, alegeri noi în circumscripţiile uninominale neocupate nu se organizează.

(4) Alegerile noi se efectuează în condiţiile prezentului cod.”

11. Prevederile relevante ale Legii nr. 113 din 15 august 2019 pentru modificarea unor acte legislative sunt următoarele:

„Articolul VI. – În cazul în care mandatul unui deputat ales într-o circumscripţie uninominală se declară vacant cu cel puţin 180 de zile până la expirarea mandatului Parlamentului de legislatura a X-a, se vor organiza alegeri parlamentare parţiale, care se vor desfăşura în conformitate cu legislaţia în vigoare până la data adoptării prezentei legi, cu excepţia raporturilor juridice privind obligativitatea prezentării certificatelor de integritate, privind agitaţia electorală şi documentele de identificare a alegătorului, care vor fi reglementate de legislaţia în vigoare, aplicată în modul corespunzător.”

12. Prevederile relevante ale Legii nr. 317 din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituțională sunt următoarele:

Articolul 4

Atribuțiile [Curții Constituționale]

„(1) Curtea Constituțională:

[...]

e) confirmă rezultatele alegerii Parlamentului şi [...] validează mandatele deputaților;

[...].”

 

ÎN DREPT

13. Din conținutul sesizării, Curtea observă că aceasta vizează confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare noi în circumscripția electorală uninominală nr. 38, municipiul Hâncești, precum și validarea unui mandat de deputat ales.

A. Competența Curții Constituționale

14. Potrivit articolelor 135 alin. (1) lit. e) din Constituție, 4 alin. (1) lit. e) din Legea cu privire la Curtea Constituțională, 4 alin. (1) lit. e) şi 38 alin. (3) din Codul jurisdicției constituționale, confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare și validarea mandatelor deputaților aleși ține de competența Curții Constituționale.

15. Curtea reține că, potrivit articolului 65 alin. (2) din Codul electoral, în cazul alegerilor parlamentare desfășurate în circumscripțiile electorale uninominale, Comisia Electorală Centrală consemnează rezultatele votului pentru fiecare circumscripție uninominală în baza proceselor-verbale de totalizare ale consiliilor electorale de circumscripție respective.

16. Conform articolelor 65 alin. (4) și 100 alin. (1) din Cod, Comisia Electorală Centrală îi prezintă Curţii Constituţionale, în termen de 24 de ore de la totalizarea rezultatelor alegerilor, actele menționate şi listele deputaților aleși, în vederea confirmării rezultatelor alegerilor şi a validării mandatelor deputaților aleși.

17. În continuare, articolul 100 alin. (2) din Codul electoral stabilește că în termen de 5 zile după primirea actelor de la Comisia Electorală Centrală, dar nu mai devreme de soluționarea definitivă de către instanţele de judecată a contestațiilor depuse conform procedurilor stabilite de legislaţie, Curtea Constituțională confirmă sau infirmă legalitatea alegerilor. De asemenea, Curtea Constituțională validează mandatele deputaților aleşi.

18. Articolul 135 alin. (1) lit. e) din Constituție și articolul 102 din Codul electoral îi conferă Curții Constituționale competența anulării alegerilor într-o anumită circumscripție doar în cazurile în care în procesul electoral, în ziua alegerilor şi/sau la numărarea voturilor au fost comise încălcări care au influențat rezultatele votării şi atribuirea mandatelor.

19. Sub acest aspect, Curtea a menționat, în jurisprudența sa, că în timpul unei campanii electorale pot avea loc încălcări, dar valabilitatea alegerilor depinde de amploarea neregulilor constatate de către autoritățile statului. În acest context, Curtea a reținut că: (1) anularea alegerilor poate să intervină numai în cazul în care votarea şi constatarea rezultatelor au avut loc prin fraudă; (2) nu orice fraudă din procesul electoral este echivalentă cu fraudarea alegerilor, ci numai frauda care este de natură să influențeze rezultatele alegerilor; (3) cererea de anulare a alegerilor trebuie motivată şi însoţită de dovezile pe care se bazează (HCC nr. 29 din 9 decembrie 2014, §§ 72-73).

20. De asemenea, și Curtea Europeană a Drepturilor Omului a menționat într-un caz relevant că, pentru a anula rezultatele alegerilor într-o circumscripție electorală, Curtea Constituțională trebuie să stabilească dacă presupusele încălcări au existat în realitate și, în eventualitatea unui răspuns afirmativ, dacă acestea au fost suficient de grave pentru a influența rezultatele alegerilor în măsura în care să facă imposibilă stabilirea opiniei electoratului în această circumscripție (Kerimli și Alibeyli v. Azerbaidjan, 10 ianuarie 2012, § 38).

21. Astfel, Curtea constată că, în conformitate cu prevederile constituționale şi legale menționate, ea este competentă să examineze respectarea procedurii de organizare şi de desfășurare a alegerilor parlamentare noi din data de 15 martie 2020, să confirme sau să infirme rezultatele acestora în circumscripția electorală uninominală nr. 38, precum și să valideze mandatul de deputat ales. De asemenea, Curtea are competența să dispună renumărarea voturilor, dacă constată că există motive întemeiate care au influențat rezultatele votării și atribuirea mandatului.

22. Prin urmare, având în vedere materialele prezentate de către Comisia Electorală Centrală, Curtea va examina dacă alegerile parlamentare noi din 15 martie 2020 s-au desfășurat în conformitate cu prevederile constituționale.

B. Confirmarea legalității alegerilor parlamentare noi pentru circumscripția electorală uninominală nr. 38 și validarea unui mandat de deputat ales

1. Rezultatele prezentate de către Comisia Electorală Centrală

23. Comisia Electorală Centrală i-a prezentat Curții Constituționale actele necesare în vederea confirmării rezultatelor alegerilor parlamentare noi și validării mandatului de deputat ales conform rezultatelor alegerilor în circumscripția electorală uninominală nr. 38, municipiul Hâncești,  din 15 martie 2020.

24. În baza procesului-verbal cu privire la totalizarea rezultatelor alegerilor întocmit de consiliul electoral de circumscripție, Comisia Electorală Centrală, prin Hotărârea nr. 3840 din 20 martie 2020, i-a atribuit dlui Ștefan Gațcan mandatul de deputat în Parlamentul Republicii Moldova ales din partea Partidului politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, în circumscripția electorală uninominală nr. 38, municipiul Hâncești, la alegerile parlamentare noi din 15 martie 2020.

25. De asemenea, prin Hotărârea nr. 3841 din 20 martie 2020, Comisia Electorală Centrală a aprobat raportul cu privire la rezultatele alegerilor parlamentare noi în circumscripția electorală uninominală nr. 38 din 15 martie 2020.

26. În cadrul ședinței publice, Curtea a constatat că Hotărârile nr. 3840 și nr. 3841 adoptate de Comisia Electorală Centrală nu au fost contestate la Curtea de Apel Chișinău în termenul prevăzut de lege.

2. Aprecierea Curții

- Cu privire la anularea înregistrării unui concurent electoral

27. Prin Hotărârea nr. 17 din 7 februarie 2020, Consiliul electoral al circumscripției electorale uninominale nr. 38, municipiul Hâncești, l-a înregistrat pe dl Vitalie Balinschi în calitate de candidat la alegerile parlamentare noi din această circumscripție din partea Partidului politic „Șor”.

28. Pe 3 februarie 2020, Partidul Liberal a depus la Comisia Electorală Centrală o sesizare nr. CEC-7/6985, în care a menționat că Partidul politic „Șor” a întreprins, în cadrul desfășurării campaniei electorale, acțiuni care pot fi calificate ca mită electorală. În acest sens, autorul sesizării i-a solicitat Comisiei să verifice legalitatea acestor acțiuni.

29. Prin Hotărârea nr. 3791 din 4 martie 2020, Comisia Electorală Centrală a admis sesizarea și a constatat că Partidul politic „Șor” a organizat transportarea alegătorilor și a folosit fonduri financiare și materiale nedeclarate în cadrul alegerilor parlamentare noi. În acest context, Comisia i-a solicitat Curții de Apel Chișinău să anuleze înregistrarea dlui Vitalie Balinschi în calitate de candidat la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova și, totodată, a sesizat Procuratura Generală.

30. Prin Hotărârea din 10 martie 2020, Curtea de Apel Chișinău a respins ca nefondată acțiunea în obligare depusă de Comisia Electorală Centrală. În motivarea hotărârii, instanța de apel a menționat că anularea înregistrării dlui Vitalie Balinschi în calitate de candidat la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova reprezintă o măsură disproporționată în raport cu încălcările constatate de către Comisie. Comisia Electorală Centrală a formulat un recurs împotriva hotărârii Curții de Apel Chișinău din 10 martie 2020.

31. Prin Decizia irevocabilă din 13 martie 2020, dosarul nr. 3ra-526/20, Curtea Supremă de Justiție a admis recursul formulat de Comisie și a obligat Consiliul electoral al circumscripției electorale uninominale nr. 38, municipiul Hâncești, să emită o hotărâre de anulare a înregistrării dlui Vitalie Balinschi în calitate de candidat la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

32. În scopul executării acestei Decizii, pe 13 martie 2020 Consiliul electoral al circumscripției electorale uninominale nr. 38, municipiul Hâncești, a adoptat Hotărârea nr. 45, prin care a anulat înregistrarea dlui Vitalie Balinschi.

33. Cu privire la anularea înregistrării dlui Vitalie Balinschi în calitate de candidat la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, Curtea reamintește că, în jurisprudența sa, ea a reținut că hotărârile judecătoreşti irevocabile cu privire la actele şi la acţiunile/inacţiunile organelor electorale sau la acţiunile concurenţilor electorali se bucură de autoritatea lucrului judecat. Astfel, Curtea nu poate decât să manifeste deferenţă faţă de considerentele acestor hotărâri judecătoreşti. Ea nu este competentă să se pronunţe în privinţa pertinenţei şi a concludenţei probelor administrate în procesele judiciare care au avut ca obiect examinarea legalităţii actelor şi a acţiunilor organelor electorale sau a acţiunilor concurenţilor electorali (a se vedea HCC nr. 4 din 9 martie 2019, § 18). A proceda altfel ar însemna substituirea de către Curtea Constituţională a autorităţilor statului, a căror competenţă este stabilită prin lege (a se vedea HCC nr. 34 din 13 decembrie 2016, § 19).

 

- Cu privire la pretinsa finanțare ilegală a campaniei electorale

 

34. Pe 27 februarie 2020, Partidul politic „Șor” a depus la Comisia Electorală Centrală contestația nr. CEC-10APN/1, în care a susținut că Partidul politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” a finanțat ilegal campania electorală a dlui Ștefan Gațcan, candidat din partea partidului la alegerile parlamentare noi din municipiul Hâncești, a utilizat abuziv resurse administrative și a mituit alegătorii. În acest sens, Partidul politic „Șor” i-a solicitat Comisiei să verifice legalitatea finanțării campaniei electorale a candidatului, să anuleze înregistrarea domnului Ștefan Gațcan în calitate de candidat la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, să-l lipsească pe candidat de alocații de la bugetul de stat pe un termen de un an și să sesizeze organele de investigație.

35. Prin Hotărârea nr. 3792 din 4 martie 2020, Comisia Electorală Centrală a respins contestația ca nefondată în partea referitoare la finanțarea campaniilor electorale și utilizarea abuzivă a resurselor administrative de către concurentul electoral Partidul politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” și candidatul Ștefan Gațcan. Totodată, Comisia a trimis contestația Procuraturii Anticorupție în partea referitoare la posibila existență a infracțiunii de corupere a alegătorilor. Pe 7 martie 2020, Partidul politic „Șor” a contestat Hotărârea Comisiei Electorale Centrale la Curtea de Apel Chișinău, solicitând anularea acesteia.

36. Prin Hotărârea din 11 martie 2020, Curtea de Apel Chișinău a respins ca nefondată acțiunea depusă de către Partidul politic „Șor”. În motivarea hotărârii sale, instanța de apel a menționat că anularea înregistrării domnului Ștefan Gațcan în calitate de candidat la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova reprezintă o măsură disproporționată. Pe 13 martie 2020, Partidul politic „Șor” a depus recurs împotriva hotărârii instanței de apel.

37. Prin Încheierea irevocabilă din 13 martie 2020, dosarul nr. 3ra-530/20, Curtea Supremă de Justiție a respins recursul ca fiind inadmisibil. În acest context, Curtea nu va devia de la concluziile sale de la § 33 supra.

38. Cu privire la pretinsa corupere a alegătorilor, Curtea observă că, prin Hotărârea nr. 3792 din 4 martie 2020, Comisia Electorală Centrală i-a trimis Procuraturii Anticorupție contestația Partidului politic „Șor” pentru a verifica dacă există bănuială rezonabilă despre comiterea infracțiunii de corupere a alegătorilor.

39. Sub acest aspect, Curtea reține că eventuala investigare a faptelor de corupere a alegătorilor (in rem) sau chiar eventuala formulare a unei învinuiri în privința candidatului a cărui validare se solicită (in personam) nu reprezintă impedimente legale pentru validarea mandatului de deputat. De altfel, articolul 13 alin. (2) lit. c) teza I din Codul electoral prevede că nu pot fi alese persoanele care sunt condamnate la închisoare (privaţiune de libertate) prin hotărâre judecătorească definitivă şi îşi execută pedeapsa în instituţii penitenciare, precum şi persoanele care au antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie.

40. Prin urmare, susținerile privind comiterea infracțiunii de corupere a alegătorilor ca motiv de invalidare a mandatului de deputat al dlui Gațcan Ștefan nu pot fi reținute atât timp cât nu există o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru aceste fapte.

41. Pe de altă parte, Curtea reamintește că condiţiile de eligibilitate trebuie îndeplinite de către candidat atât înainte de alegeri, cât şi pe tot parcursul exercitării mandatului. De altfel, dacă asemenea restricţii îi sunt impuse candidatului ele trebuie respectate a fortiori de titularul funcţiei. În acest sens, Curtea a reținut că în cazul în care după validarea rezultatelor alegerilor, dacă în timpul mandatului, se va constata unul din cazurile de ineligibilitate prevăzute de Codul electoral, inclusiv condamnarea prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie, persoana se va afla în incompatibilitate absolută cu calitatea de deputat în Parlament, mandatul acesteia încetând de drept (a se vedea HCC nr. 2 din 20 ianuarie 2015, §§ 128 și 133).

 

- Cu privire la desfășurarea alegerilor în contextul situației epidemiologice cauzate de virusul COVID-19

 

42. Pe 11 martie 2020, Comisia Electorală Centrală a emis circulara nr. 8/2068 din, prin care a solicitat birourilor electorale să întreprindă un șir de măsuri cu privire la prevenirea contaminării cu virusul COVID-19.

43. Pe 14 martie 2020, cu o zi înainte de alegeri, Blocul electoral Unirea a depus un demers la Comisia Electorală Centrală prin care a solicitat, inter alia, anularea alegerilor parlamentare noi din circumscripția nr. 38, municipiul Hâncești. În motivarea demersului, Blocul electoral Unirea a menționat că această măsură este necesară, deoarece Comisia națională extraordinară de sănătate publică a constatat, prin Hotărârea nr. 7 din 13 martie 2020, gradul de alertă Cod roșu la nivel național în legătură cu situația epidemiologică prin infecția cu virusul COVID-19. De asemenea, autorii demersului au notat că în satul Bălceana, municipiul Hâncești, a fost confirmat cel puțin un caz de infecție cu virusul COVID-19.

44. Pe 14 martie 2020, Comisia Electorală Centrală a solicitat opiniile Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică și a Consiliului Suprem de Securitate cu privire la posibilitatea anulării sau suspendării alegerilor din 15 martie 2020.

45. Prin Hotărârea nr. 55 din 17 martie 2020, Parlamentul Republicii Moldova a declarat stare de urgenţă pe întreg teritoriul Republicii Moldova pentru perioada 17 martie – 15 mai 2020.

46. Pe 24 martie 2020, Comisia Electorală Centrală a răspuns demersului depus de către Blocul electoral Unirea, menționând că prevederile articolului 4 alin. (2) din Legea nr. 212 din 24 iunie 2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război stabilesc că în perioada stării de urgenţă, de asediu sau de război, instituite pe întreg teritoriul ţării, nu se admite modificarea Constituţiei, precum şi desfăşurarea alegerilor autorităţilor publice centrale şi locale şi a referendumurilor republicane şi locale. În acest sens, având în vedere faptul că starea de urgență pe întreg teritoriul țării a fost declarată de Parlament pe 17 martie 2020 (a se vedea § 45 supra), Comisia a notat că nu există o bază legală pentru anularea sau suspendarea alegerilor parlamentare noi în circumscripția uninominală nr. 38, municipiul Hâncești.

47. Curtea reține că a menționat în jurisprudența sa că unul din elementele esenţiale ale statului de drept, în general, şi ale sistemului electoral, în special, îl constituie dreptul de vot. Cu toate acestea, dreptul de vot nu face parte din categoria drepturilor absolute (HCC nr. 15 din 16 iunie 2015, § 48). Autoritățile statului dispun de o marjă de discreție în acest domeniu. Astfel, pentru a limita dreptul la vot al cetățenilor autoritățile trebuie să aibă, în primul rând, o bază normativă – conform articolului 54 alin. (2) din Constituție, exerciţiul drepturilor şi libertăţilor nu poate fi supus altor restrângeri decât celor prevăzute de lege.

48. Curtea observă că atât Codul electoral, cât și Legea nr. 212 din 24 iunie 2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război nu conțin prevederi care permit anularea sau suspendarea alegerilor parlamentare în cazul în care autoritățile statului constată gradul de alertă Cod roșu la nivel național în legătură cu situația epidemiologică.

 

- Cu privire la confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare noi

 

49. Curtea observă că în procesul alegerilor parlamentare noi în circumscripția electorală uninominală nr. 38, municipiul Hâncești, şi la numărarea voturilor exprimate nu au fost constatate încălcări ale Codului electoral, probate în modul stabilit de legislația electorală, de natură să influențeze rezultatele votării şi atribuirea mandatului în această circumscripție.

50. Prin urmare, Curtea confirmă că, pe 15 martie 2020, în circumscripția electorală uninominală nr. 38, municipiul Hâncești, deputatul Parlamentului Republicii Moldova a fost ales în conformitate cu prevederile legislației electorale.

 

-  Cu privire la validarea mandatului de deputat ales în circumscripția electorală uninominală

 

51. Potrivit articolului 97 din Codul electoral, candidatul la funcţia de deputat în Parlament în circumscripția uninominală se consideră ales dacă a obţinut cel mai mare număr de voturi valabil exprimate. Dacă mai mulţi candidaţi au acumulat un număr egal de voturi, consiliul electoral de circumscripţie stabileşte învingătorul prin tragere la sorţi, consemnând faptul respectiv într-un proces-verbal.

52. Prin Hotărârea nr. 3840 din 20 martie 2020, Comisia Electorală Centrală a atribuit mandatul de deputat în Parlamentul Republicii Moldova dlui Ștefan Gațcan, ales din partea Partidului politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, în circumscripția electorală uninominală nr. 38, municipiul Hâncești, la alegerile parlamentare noi din 15 martie 2020.

53. Potrivit informațiilor prezentate de către Comisia Electorală Centrală, candidatul înregistrat de către consiliul electoral de circumscripţie îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru a candida la funcția de deputat.

54. Potrivit articolului 62 din Constituție, Curtea Constituțională hotărăște validarea mandatului de deputat sau nevalidarea lui în cazul încălcării legislației electorale. Până la data examinării în ședință a chestiunii validării mandatului de deputat nu au fost prezentate constatări privind încălcarea de către acesta a condițiilor prevăzute de lege.

55. Așadar, Curtea va valida mandatul de deputat al domnului Ștefan Gațcan ales în Parlamentul Republicii Moldova în cadrul alegerilor parlamentare noi din 15 martie 2020 în circumscripția electorală uninominală nr. 38, municipiul Hâncești.

 

Din aceste motive, în baza articolelor 135 alin. (1) lit. e) și 140 din Constituţia Republicii Moldova, 4 alin. (1) lit. e) și 26 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, 4 alin. (1) lit. e), 61 alin. (1), 62 lit. d) și 68 din Codul jurisdicţiei constituţionale, Curtea Constituţională

HOTĂRĂȘTE:

1. Se confirmă rezultatele alegerilor parlamentare noi din 15 martie 2020 desfășurate în circumscripția electorală uninominală nr. 38, municipiul Hâncești.

2. Se validează mandatul de deputat al domnului Ștefan Gațcan, candidat din partea Partidului politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, ales în Parlamentul Republicii Moldova în cadrul alegerilor parlamentare noi din 15 martie 2020 desfășurate în circumscripția electorală uninominală nr. 38, municipiul Hâncești.

3. Se transmite prezenta hotărâre Parlamentului Republicii Moldova şi Comisiei Electorale Centrale.

4. Prezenta hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

 

Preşedinte                                                                 Vladimir ȚURCAN

  

Chişinău, 24 martie 2020
HCC nr. 8
Dosarul nr. 46e/2020

 

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 6106539  //   Vizitatori ieri: 1541  //   azi: 460  //   Online: 63
Acces rapid