Hotărâre Nr.5 din 29.03.1996

Hotărîrea Curţii Constituţionale nr.5 din 29.03.1996 privind interpretarea articolului 88 litera i) din Constituţia Republicii Moldova (Monitorul Oficial 22/251, 11.04.1996)


Monitorul: 11.04.1996 în Monitorul Oficial Nr. 22 art Nr : 251 Data intrarii in vigoare : 23.03.1996

Subiectul sesizării: Deputat din Parlamentul Republicii Moldova

Tipul hotărârii: interpretarea Constituției Republicii Moldova

Prevedere: Interpretarea Constituţiei

Hotărârea curții:
1.  ro_1996_h_05b.pdf
Cuvinte cheie:   Articolul 88 Alte atribuţii  |

1. Temei pentru examinarea prezentei cauze a servit sesizarea Curţii Constituţionale a Republcii Moldova de către Victor Cecan, deputat în Parlamentul Republcii Moldova, privind interpretarea prevederii - poate oare Preşedintele Republcii Moldova să suspende acţiunea actelorGuvernului ce contravin legislaţiei, care au fost adoptate pînă la intrarea în vigoare a Constituţiei Republcii Moldova - 27 august 1994, ca rezultat al cărui fapt se pune problema interpretării articolului 88 lite ra i) din Constituţie.

1. Constituţia Republicii Moldova (articolul 88 litera i) din Constituţie) acordă Preşedintelui Republicii Moldova dreptul de a suspenda acţiunea actelor Guvernului ce contravin Constituţiei, altor legi ale statului, decretelor Preşedinte lui Republicii Moldova.

2. Actele Guvernului sînt suspendate pînă la adoptarea deciziei definitive a Curţii Constituţionale.

3. Preşedintele Republicii Moldova, suspendînd acţiunea actelor Guvernului, ce contravin legislaţiei, concomitent sesizează Curtea Constituţională privind corespunderea acestor acte Constituţiei Republicii Moldova.

4. Preşedintele Republicii Moldova este în drept să suspende acţiunea actelor Guvernului ce contravin legislaţiei, adoptate numai după intrarea în vigoare a Constituţiei Republicii Moldova - 27 august 1994.

Actele Guvernului, adoptate anterior, nu pot fi suspendate.

5. Conform articolului 26 din Legea cu privire la Curtea Constituţională prezenta hotărîre este definitivă, nu poate fi atacată şi intră în vigoare la data adoptării.

6. Prezenta hotărîre conform articolului 26 din Legea cu privire la Curtea Constituţională se publică în Monitorul Oficial al Republicii Modlova într-un termen de 10 zile din ziua adoptării.

2. Cererea ce se conţine în sesizarea deputatului în Parlamentul Republicii Moldova vizează separaţia puterilor, consfinţită în Republica Moldova (articolul 6 din Constituţie) şi delimitarea competenţelor lor, stipulată prin Constituţia Republicii Moldova.

Unul din principiile fundamentale ale regimului constituţional stipulează că orice organ de stat poate lua decizii şi poate întreprinde acţiuni ce ţin de competenţa lui, stabilită în conformitate cu Constituţia.

Potrivit articolului 96 din Constituţia Republicii Moldova, Guvernul asigură realizarea politicii interne şi externe a statului şi exercită conducerea generală a administraţiei publice. Activitatea Guvernului est determinatăde prevederi le articolului 2 alineatul (1) din Legea Republicii Modlova "Cu privire la Guvern" potrivit căruia actele Guvernului (hotărîri şi dispoziţii) nu trebuie să contravină Constituţiei, altor legi ale statului şi decretelor Preşedintelui Republicii Moldova .

3. Constituţia Republicii Moldova îi acordă Preşedintelui Republicii Moldova dreptul de a suspenda acţiunea actelor Guvernului sau a unor părţi din aceste acte ce contravin legislaţiei (articolul 88 litera i) din Constituţie). Avînd în ve dere că potrivit articolului 30 din Legea Republicii Moldova "Cu privire la Guvern" hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului sînt executorii, suspendarea de către Preşedintele Republicii Moldova a acţiunii actelor Guvernului constituie o întrerupere prov izorie a acţiunii lor. În acest caz Constituţia Republicii Moldova stabileşte următoarea ordine:

Preşedintele Republicii Moldova suspendă acţiunea actelor Guvernului ce contravin legislaţiei pînă la adoptarea hotărîrii definitive a Curţii Constituţionale (articolul 88 litera i) din Constituţie).

Prin urmare, articolul 88 litera i) din Constituţia Republicii Moldova, acordînd Preşedintelui Republicii Moldova dreptul de a decide de sine stătător suspendarea acţiunii actelor Guvernului ce contravin legislaţiei, a stabilit totodată c ondiţiile şi limitele exercitării acestor împuterniciri. În primul rînd, este limitat timpul suspendării: pînă la adoptarea hotărîrii definitive a Curţii Constituţionale. În al doilea rînd, a fost stabilită necesitatea sesizării concomitente de către Preşedintele Republicii Moldova a Curţii Constituţionale asupra corespunderii actelor Guvernului Constituţiei, altor legi ale statului şi decretelor Preşedintelui Republicii Moldova.

Astfel, articolul 88 litera i) din Constituţia Republicii Moldova a creat un mecanism special prin care Preşedintele Republicii Moldova exercită controlul prealabil asupra corespunderii actelor Guvernului Constituţiei Republicii Moldova, altor legi ale statului şi decretelor Preşedintelui Republicii Moldova.

4. Această ordine urmează să asigure respectarea prevederilor articolului 88 litera i) din Constituţia Republicii Moldova referitor la actele Guvernului, adoptate (emise) după 27 august 1994, deoarece Curtea Constituţională exercită, la sesizare, controlul constituţionalităţii numai a actelor normative, adoptate după intrarea în vigoare a Constituţiei Republicii Moldova (articolul 4 alineatul (2) din Codul Jurisdicţiei Constituţionale).

Astfel, aplicarea de către Preşedintele Republicii Moldova a dreptului acordat prin articolul 88 litera i) din Constituţia Republicii Moldova se referă numai la actele Guvernului, adoptate după intrarea în vigoare a Constituţiei Republici i Moldova - 27 august 1994.

 

Preşedintele Republicii Moldova nu este în drept să suspende acţiunea actelor Guvernului adoptate (emise) anterior.

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 3599512  //   Vizitatori ieri: 2320  //   azi: 734  //   Online: 0


Acces rapid