Decizia nr. 105 din 24.09.2020

Decizia nr. 105 din 24.09.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 97a/2020 privind controlul constituționalității prevederilor articolelor 59 alin. (5) și 73 alin. (7) din Legea privind societățile pe acțiuni nr. 1134 din 2 aprilie 1997, precum și interpretarea articolelor 20, 26 și 53 alin. (1) din Constituție (anularea hotărârilor adunării generale a acționarilor la cererea angajatului-membru al organului de conducere)


Subiectul sesizării: deputat, Chiril Moțpan


Decizia:
1. d_105_2020_97a_2020_rou.pdf
2. d_105_2020_97a_2020_rus.pdf


Sesizări:


DECIZIE
DE INADMISIBILITATE
a sesizării nr. 97a/2020
privind controlul constituționalității prevederilor articolelor 59 alin. (5) și 73 alin. (7) din Legea privind societățile pe acțiuni nr. 1134 din 2 aprilie 1997, precum și interpretarea articolelor 20, 26 și 53 alin. (1) din Constituție
(anularea hotărârilor adunării generale a acționarilor la cererea angajatului-membru al organului de conducere)

CHIȘINĂU
24 septembrie 2020

Curtea Constituțională, judecând în componența:
dnei Domnica MANOLE, Președinte,
dnei Liuba ȘOVA,
dlui Serghei ȚURCAN,
dlui Vladimir ȚURCAN,  judecători,
cu participarea dnei Dina Musteața, asistent judiciar

Având în vedere sesizarea înregistrată pe 16 iunie 2020,
Examinând admisibilitatea sesizării menționate,
Având în vedere actele și lucrările dosarului,
Deliberând pe 24 septembrie 2020 în camera de consiliu, 

Pronunță următoarea decizie:

 

ÎN FAPT 

1. La originea cauzei se află sesizarea privind controlul constituționalității prevederilor articolelor 59 alin. (5) și 73 alin. (7) din Legea privind societățile pe acțiuni nr. 1134 din 2 aprilie 1997, precum și interpretarea articolelor 20, 26 și 53 alin. (1) din Constituție, depusă de către dl Chiril Moțpan, deputat în Parlament.

2. Sesizarea a fost depusă la Curtea Constituțională pe 16 iunie 2020, în baza articolului 135 alin. (1) litera a) din Constituție.

 

 Legislația pertinentă 

3. Prevederile relevante ale Constituției sunt următoarele:

Articolul 20

Accesul liber la justiție

 

,,(1) Orice persoană are dreptul la satisfacție efectivă din partea instanțelor judecătorești competente împotriva actelor care violează drepturile, libertățile și interesele sale legitime.

 

 […]”.

Articolul 26

Dreptul la apărare

„(1) Dreptul la apărare este garantat.

(2) Fiecare om are dreptul să reacționeze independent, prin mijloace legitime, la încălcarea drepturilor și libertăților sale.

(3) În tot cursul procesului părțile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu.

[…]”.

Articolul 43

Dreptul la muncă și la protecția muncii

„(1) Orice persoană are dreptul la muncă, la libera alegere a muncii, la condiții echitabile și satisfăcătoare de muncă, precum și la protecția împotriva șomajului.

(2) Salariații au dreptul la protecția muncii. Măsurile de protecție privesc securitatea și igiena muncii, regimul de muncă al femeilor și al tinerilor, instituirea unui salariu minim pe economie, repaosul săptămânal, concediul de odihnă plătit, prestarea muncii în condiții grele, precum și alte situații specifice.

[…]”.

Articolul 53

Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică

„(1) Persoana vătămată într-un drept al său de o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluționarea în termenul legal a unei cereri, este îndreptățită să obțină recunoașterea dreptului pretins, anularea actului și repararea pagubei.

(2) Statul răspunde patrimonial, potrivit legii, pentru prejudiciile cauzate prin erorile săvârșite în procesele penale de către organele de anchetă și instanțele judecătorești.”

4. Prevederile relevante ale Legii nr. 1134 din 2 aprilie 2004 privind societățile pe acțiuni  sunt următoarele:

Articolul 59

Modul de desfășurare a adunării generale a acționarilor

„(1) Modul de desfă

 

(5) Hotărârea luată de adunarea generală a acționarilor contrar cerințelor prezentei legi, ale altor acte legislative sau ale statutului societății poate fi atacată în justiție de oricare dintre acționari sau de o altă persoană împuternicită dacă:

a) acționarul nu a fost înștiințat, în modul stabilit de prezenta lege, despre data, ora și locul ținerii adunării generale; sau

b) acționarul nu a fost admis la adunarea generală fără temei legal; sau

c) adunarea generală s-a ținut fără cvorumul necesar; sau

d) hotărârea a fost luată asupra unei chestiuni care nu figura în ordinea de zi a adunării generale sau cu încălcarea cotelor de voturi; sau

e) acționarul a votat contra luării hotărârii ce îi lezează drepturile și interesele legitime; sau

f) drepturile și interesele legitime ale acționarului au fost grav încălcate în alt mod.

(51) Acționarul este în drept să atace în justiție doar hotărârile adunărilor generale ale acționarilor desfășurate ulterior efectuării în conturile și registrele Depozitarului central a înscrierilor aferente achiziționării acțiunilor de către acesta.

(6) Adunarea generală a acționarilor se desfășoară, de regulă, doar la data convocării. În cazul în care chestiunile din ordinea de zi ale adunării generale a acționarilor se transferă de aceasta pentru examinare la o dată ulterioară, este obligatorie respectarea prevederilor prezentei legi privind modul de desfășurare a adunării generale a acționarilor.

 

(7) Adunarea generală a acționarilor poate avea loc și fără respectarea procedurilor de convocare numai în cazul în care acționarii ce reprezintă întreg capitalul social decid unanim ținerea acesteia.șurare a adunării generale a acționarilor se stabilește de prezenta lege, de statutul societății și de regulamentul adunării generale a acționarilor, dacă acesta este prevăzut de statutul societății.

[…]

[…]”.

Articolul 73

 Persoanele cu funcții de răspundere ale societății

„(1) Persoane cu funcții de răspundere ale societății sunt considerați membrii consiliului societății, organului executiv, comisiei de cenzori, comisiei de lichidare ale societății, precum și alte persoane care exercită atribuții de dispoziție în conducerea societății.

(2) Drepturile și obligațiile persoanelor cu funcții de răspundere sunt stabilite de prezenta lege, de alte acte legislative, de statutul și regulamentele societății, precum și de acordurile încheiate de aceste persoane cu societatea.

[…]

(7) Asupra relațiilor dintre persoanele cu funcții de răspundere și societate legislația muncii se extinde în măsura în care nu este în contradicție cu prezenta lege.”

 

ÎN DREPT

 

A. Argumentele autorului sesizării

 

6. În argumentarea sesizării, autorul susține, în special, că angajații-membri ai organelor de conducere ale societăților pe acțiuni (membrii consiliului, membrii comisiei de cenzori, membrii organului executiv) aleși sau desemnați în funcție de către adunarea generală a acționarilor nu sunt în drept să conteste hotărârile adunării generale a acționarilor de revocare (eliberare) din funcția deținută chiar dacă acestea sunt ilegale.

7. Autorul sesizării afirmă că dispozițiile contestate discriminează angajatul-membru al organului de conducere ale unei societăți pe acțiuni în raport cu acționarul acestei societăți, deoarece acestuia din urmă i se oferă dreptul de a contesta hotărârile adunării generale a acționarilor pe care le consideră ilegale (articolul 59 alin. (5) din Legea privind societățile pe acțiuni), pe când angajatul-membru al organului de conducere a societății pe acțiuni nu are un asemenea drept. Astfel, hotărârea adunării generale a acționarilor de revocare din funcția deținută până la expirarea termenului pentru care a fost ales sau desemnat nu poate fi contestată în instanță de angajatul-membru al organului de conducere al societății pe acțiuni și prin aceasta se afectează dreptul la muncă, la salarizare, la protecție socială și la carieră profesională.

8. De asemenea, autorul sesizării a invocat eventuale contradicții între dispozițiile Legii cu privire la societățile pe acțiuni și cele ale Codului muncii care permit încălcarea și ignorarea drepturilor angajaților-membri ai organelor de conducere ale societății pe acțiuni.

9. Potrivit autorului sesizării, dispozițiile contestate sunt contrare articolelor 7, 15, 16, 20, 26, 43, 52, 53 și 54 din Constituție.

10. Totodată, autorul sesizării a solicitat interpretarea articolelor 20 [accesul liber la justiție], 26 [dreptul la apărare], 53 [dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică].

a) Din interpretarea articolului 20, autorul solicită răspuns la întrebările: ce înseamnă acces liber la justiție? pot fi invocate în instanță inclusiv viciile de formă de către reclamant? în sensul articolului 20, persoana este în drept să se adreseze în instanța de judecată și să obțină anularea actului și repunerea în drepturi dacă legea organică îi interzice?

b)    Din interpretarea articolului 26, autorul solicită răspuns la întrebarea: dacă dreptul la apărare poate fi exercitat efectiv în instanța de judecată și dacă, prin îngrădirea dreptului la justiție, se îngrădește și dreptul la apărare?

c) Din interpretarea articolului 53 alin. (1), autorul solicită răspuns la întrebarea: dacă persoana fizică care ocupă funcții de conducere într-o societate comercială poate să conteste în instanța de judecată hotărârea adunării generale a acționarilor prin care i s-a încălcat dreptul la muncă și protecția muncii, la carieră profesională și să obțină anularea hotărârii adunării generale a acționarilor, precum și repunerea în drepturi?

 

B. Aprecierea Curții

 

11. Examinând admisibilitatea sesizării, Curtea constată următoarele.

12. Articolele 25 lit. g) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și 38 alin. (1) lit. g) din Codul jurisdicției constituționale îi conferă deputatului în Parlament dreptul de a sesiza Curtea Constituțională.

13. În conformitate cu articolul 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, controlul constituționalității legilor, în prezenta cauză a Legii privind societățile pe acțiuni, ține de competența Curții Constituționale. De asemenea, una din atribuțiile Curții Constituționale, potrivit dispozițiilor articolului 135 alin. (1) lit. b) din Constituție, articolului 4 alin. (1) lit. b) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și articolului 4 alin. (1) lit. b) din Codul jurisdicției constituționale, este interpretarea Constituției.

14. Cu privire la primul capăt al sesizării, Curtea reține că i se solicită să examineze prevederile articolelor 59 alin. (5) și 73 alin. (7) din Legea privind societățile pe acțiuni, care nu au constituit anterior obiect de control al constituționalității.

15. Autorul sesizării susține că norma contestată ar veni în contradicție cu articolele 7 [Constituția, Legea Supremă], 15 [universalitatea], 16 [egalitatea], 20 [accesul liber la justiție], 26 [dreptul la apărare], 43 [dreptul la muncă și protecția muncii], 52 [dreptul la petiționare], 53 [dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică] și 54 [restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți] din Constituție.

16. Cu referire la pretinsa încălcare a articolelor 7, 15 și 54 din Constituție, Curtea subliniază că aceste norme comportă un caracter general și reprezintă imperative care stau la baza tuturor legilor Republicii Moldova și nu pot constitui repere separate. Aceste norme nu pot fi invocate de sine stătător, ci numai în coroborare cu un drept fundamental incident (a se vedea, mutatis mutandis, HCC nr. 19 din 24 septembrie 2019, § 16; DCC nr. 3 din 16 ianuarie 2020, § 22; DCC nr. 28 din 12 martie 2020, § 18;  DCC nr. 56 din 2 iunie 2020, § 23; DCC nr. 62 din 11 iunie 2020, § 27).

17. De asemenea, cu referire la pretinsa încălcare a articolelor 7, 15, 20, 52, 53 și 54 din Constituție, Curtea observă că autorul sesizării nu a adus argumente privind critica de neconstituționalitate. Sub acest aspect, Curtea reține că simpla enumerare a unor dispoziții constituționale nu poate fi considerată o veritabilă critică de neconstituționalitate. În aceste condiții, având în vedere enumerarea prevederilor constituționale în lipsa argumentelor care ar fundamenta pretinsa relație de contrarietate a dispozițiilor legale criticate față de acestea, Curtea nu poate identifica în mod rezonabil nicio critică de neconstituționalitate (a se vedea DCC nr. 5 din 20 ianuarie 2020, §§17-18).

18. Curtea nu poate reține argumentele cu referire la aplicabilitatea articolului 16 din Constituție. Curtea reiterează că egalitatea în fața legii și a autorităților publice presupune lipsa oricărei discriminări directe sau indirecte a persoanei. Discriminarea are loc atunci când persoanele care se află în situații asemănătoare sunt tratate în mod diferit (discriminare directă) sau atunci când persoanele care se află în situații diferite sunt tratate în același mod (discriminare indirectă), cu excepția cazului în care un asemenea tratament este justificat în mod obiectiv și rezonabil (a se vedea, în acest sens, HCC nr. 29 din 22 noiembrie 2018, § 34; HCC nr. 3 din 18 ianuarie 2019, § 19; HCC nr. 6 din 10 martie 2020, §§ 29-30; HCC nr. 16 din 9 iunie 2020, § 32). Așadar, o condiție primordială pentru existența tratamentului diferențiat o reprezintă caracterul comparabil al situațiilor.

19. Curtea reiterează că principiul egalității nu presupune uniformitate. Acest principiu presupune un tratament egal în situații egale. Pentru situații diferite tratamentul juridic nu poate fi decât diferit. În această cauză, nu există o situație de egalitate între persoana care are calitatea de acționar al societății pe acțiuni și persoana care are calitatea de angajat al societății pe acțiuni, chiar dacă deține concomitent și calitatea de membru al unuia din organele de conducere ale aceleiași societăți. Raporturile dintre acționar și societatea pe acțiuni își au originea în dispozițiile Codului civil și ale Legii privind societățile pe acțiuni și diferă substanțial de raporturile dintre salariat și angajator (societate pe acțiuni) reglementate de Codul muncii. Acționarul are dreptul de a participa la conducerea și activitatea societății pe acțiuni (articolul 254 alin. (1) din Codul civil ), de a participa la adunarea generală a acționarilor (articolul 25 alin. (1) din Legea privind societățile pe acțiuni) și de a-și exprima votul pentru sau contra hotărârilor adoptate în funcție de numărul și tipurile de acțiuni deținute (articolul 61 din Legea privind societățile pe acțiuni). Pe când angajatul nu are nici unul din drepturile menționate supra, chiar dacă ar putea, cu acordul său expres, fi desemnat de către adunarea generală a acționarilor în calitate de membru al unuia dintre organele de conducere  ale societății. Odată ce statutul acționarului este diferit de statutul angajatului, iar această diferență presupune și un tratament juridic diferit, Curtea nu reține incidența articolului 16 din Constituție.

20. Cu privire la critica de neconstituționalitate a prevederilor contestate raportată la articolul 26 din Constituție, Curtea apreciază că aceasta nu poate fi reținută. Având în vedere faptul că articolul 73 alin. (7) din Legea privind societățile pe acțiuni extind legislația muncii asupra relațiilor dintre persoanele cu funcții de răspundere și societatea pe acțiuni, această extindere nu duce la confuzia raporturilor de muncă cu raporturile corporative. Mai mult, sub aspectul problemei ridicate de către autorul sesizării, prevederile legale din Codul muncii permit contestarea în instanța de judecată a actelor ce vizează litigii individuale de muncă dintre salariat și angajator.

 21. În acest sens, o pretinsă incompatibilitate, invocată de autorul sesizării, între mai multe norme legale cuprinse în acte normative distincte nu constituie o problemă de constituționalitate, ci una de interpretare și de aplicare a legii, a cărei rezolvare le revine instanțelor de judecată (a se vedea DCC nr. 91 din 19 septembrie 2019, § 19; DCC nr. 106 din 7 octombrie 2019, § 25; DCC nr. 24 din 2 martie 2020, § 24).

22. Cu privire la cel de-al doilea capăt al sesizării, Curtea notează că, potrivit dispozițiilor articolului 135 alin. (1) lit. b) din Constituție, una din atribuțiile Curții Constituționale este interpretarea Constituției.

23. În jurisprudența sa, Curtea a reținut că scopul oricărei interpretări a normelor constituționale este de a asigura unitatea și perceperea corectă a conținutului și sensului lor autentic. Interpretarea oficială este imperativă în cazurile în care incertitudinea nu poate fi soluționată printr-o altă procedură jurisdicțională (DCC nr. 69 din 27 iunie 2017, § 22; DCC nr. 125 din 15 decembrie 2017, § 19; DCC nr. 96 din 6 august 2020, § 8).

24. Curtea reiterează că, având în vedere importanța interpretării dispozițiilor constituționale, Curtea Constituțională tratează sesizările de acest caracter cu o exigență deosebită. Acestea pot fi acceptate pentru examinare în fond doar în cazul în care dispoziția constituțională a cărei interpretare se solicită este incertă, ambiguă sau incompletă și în cazul în care Curtea nu s-a pronunțat anterior (DCC nr. 69 din 27 iunie 2017, § 23; DCC nr. 125 din 15 decembrie 2017, § 20; DCC nr. 96 din 6 august 2020, § 8).

25. Curtea constată că obiectul interpretării îl constituie prevederile cuprinse la articolele 20, 26 și 53 alin. (1) din Constituție.

26. Curtea nu a evidențiat în sesizare argumente suficiente privind necesitatea interpretării articolelor 20, 26 și 53 alin. (1) din Constituție și a reținut că prin întrebările formulate (§ 10 din prezentă Decizie) autorul sesizării se adresează la Curte nu pentru că textul Constituției ar fi neclar, ci mai curând pentru a obține o consiliere juridică.

27. Prin urmare, pe baza celor menționate supra, Curtea constată că sesizarea este inadmisibilă și nu poate fi acceptată pentru examinare în fond.

Din aceste motive, în baza articolului 26 alin. (1) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și a articolelor 61 alin. (3) și 64 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională

 

D E C I D E:

1. Se declară inadmisibilă sesizarea privind controlul constituționalității prevederilor articolelor 59 alin. (5) și 73 alin. (7) din Legea privind societățile pe acțiuni nr. 1134 din 2 aprilie 1997, precum și interpretarea articolelor 20, 26 și 53 alin. (1) din Constituție, depusă de către dl Chiril Moțpan, deputat în Parlament.

2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Președinte                                                         Domnica MANOLE

Chișinău, 24 septembrie 2020
DCC nr. 105
Dosarul nr. 97a/2020
 

 

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 6710202  //   Vizitatori ieri: 3189  //   azi: 785  //   Online: 11
Acces rapid