Decizia nr. 69 din 18.06.2020

Decizia nr. 69 din 18.06.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 40g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 60 alin. (3) din Legea privind societățile cu răspundere limitată(modificarea și abrogarea hotărârilor adunării generale a asociaților societății cu răspundere limitată)


Subiectul sesizării: Curtea de Apel Chişinău


Decizia:
1. d_69_2020_40g_2020_rou.pdf


Sesizări:


 

DECIZIE
DE INADMISIBILITATE
a sesizării nr. 40g/2020 
privind excepția de neconstituționalitate a articolului 60 alin. (3) din Legea privind societățile cu răspundere limitată 
(modificarea și abrogarea hotărârilor adunării generale a asociaților societății cu răspundere limitată) 

CHIŞINĂU
18 iunie 2020 

Curtea Constituțională, judecând în componența:
dnei Liuba ȘOVA, președinte de ședință,
dlui Eduard ABABEI,
dlui Nicolae ROȘCA,
dlui Vladimir ȚURCAN, judecători,
cu participarea dnei Dina Musteața, asistent judiciar

Având în vedere sesizarea înregistrată pe 16 martie 2020,
Examinând admisibilitatea sesizării menționate,
Având în vedere actele și lucrările dosarului,
Deliberând pe 18 iunie 2020 în camera de consiliu, 

Pronunță următoarea decizie: 

ÎN FAPT 

1. La originea cauzei se află excepția de neconstituționalitate a  articolului 60 alin. (3) din Legea nr. 135 din 14 iunie 2007 privind societăţile cu răspundere limitată, ridicată de S.R.L. „Ostalagro”, parte în dosarul nr. 2ac-741/19, pendinte la Curtea de Apel Chişinău.

2. Sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a fost trimisă la Curtea Constituțională de un complet din cadrul Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ de la Curtea de Apel Chișinău (domnii judecători: Ana Panov, Ina Dutca şi Ion Ţurcan), în baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituție.

A. Circumstanțele litigiului principal

3. Pe 22 februarie 2018, S.R.L. „Ostalagro” a formulat împotriva S.R.L. „Agro-Mondial”, intervenienţi accesorii fiind dnii Mihail Baciu şi Oleg Baban, o cerere de chemare în judecată privind declararea nulităţii hotărârilor adunării generale extraordinare a asociaţilor şi încasarea datoriei.

4. Prin Hotărârea Judecătoriei Chişinău, sediul Centru, din 25 iulie 2019 acţiunea a fost respinsă ca neîntemeiată.

5. Pe 2 august 2019, S.R.L. „Ostalagro” a declarat apel împotriva hotărârii Judecătoriei Chişinău, sediul Centru.

6. În procesul examinării cererii de apel, dl avocat Igor Selchin a ridicat, în interesele S.R.L. „Ostalagro”, excepția de neconstituționalitate a articolului 60 alin. (3) din Legea nr. 135 din 14 iunie 2007 privind societăţile cu răspundere limitată.

7. Prin Încheierea din 4 februarie 2020, Curtea de Apel Chișinău a admis ridicarea excepției și a sesizat, în acest sens, Curtea Constituțională, în vederea soluționării acesteia.

 

B. Legislația pertinentă 

8.  Prevederile relevante ale Constituției sunt următoarele:

Articolul 16

Egalitatea

„(1) Respectarea şi ocrotirea persoanei constituie o îndatorire primordială a statului.

(2) Toţi cetăţenii Republicii Moldova sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau de origine socială.”

Articolul 46

Dreptul la proprietate privată și protecția acesteia

 „(1) Dreptul la proprietate privată, precum și creanțele asupra statului sunt garantate.

(2) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă și prealabilă despăgubire.

(3) Averea dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii se prezumă.

[…]”

9. Prevederile relevante ale Legii nr. 135 din 14 iunie 2007 privind societăţile cu răspundere limitată sunt următoarele:

 

Articolul 60

 Forţa juridică a hotărârilor adunării generale a asociaţilor

„(1) Hotărârile adunării generale a asociaţilor sunt executorii pentru toţi asociaţii şi organele societăţii.

(2) Hotărârile cu privire la modificarea actului de constituire al societăţii devin opozabile de la data înregistrării în Registrul de stat al persoanelor juridice.

(3) Hotărârile adunării generale a asociaţilor pot fi modificate şi abrogate de o nouă adunare generală a asociaţilor.”

 

ÎN DREPT

A. Argumentele autorului excepției de neconstituționalitate 

10. Autorul sesizării susține că textul „hotărârile adunării generale a asociaţilor pot fi modificate şi abrogate de o nouă adunare generală a asociaţilor” conţinut în articolul 60 alin. (3) din Legea nr. 135 din 14 iunie 2007 privind societățile cu răspundere limitată este contrar articolelor 16, 46 și 54 din Constituție.

11. De asemenea, autorul sesizării a invocat eventuale contradicții dintre diferite norme ale Legii cu privire la societățile cu răspundere limitată și a contestat competența acordată de legislator adunării generale a asociaților societății cu răspundere limitată și însăși hotărârea adunării generale a asociaților S.R.L. „Agro-Mondial”, care este obiectul litigiului în instanțele de judecată. 

B. Aprecierea Curții 

12. Examinând admisibilitatea sesizării privind excepția de neconstituționalitate, Curtea constată următoarele.

13. În conformitate cu articolul 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, controlul constituționalității legilor, în prezenta cauză a Legii privind societăţile cu răspundere limitată, ține de competența Curții Constituționale.

14. Curtea constată că sesizarea privind excepția de neconstituționalitate, ridicată de S.R.L. „Ostalagro”, parte în dosarul nr. 2ac-741/19, pendinte la Curtea de Apel Chişinău, este formulată de subiectul căruia i s-a conferit acest drept, în baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituție, așa cum a fost interpretat acesta prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 2 din 9 februarie 2016.

15. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie prevederile articolului 60 alin. (3) din Legea nr. 135 din 14 iunie 2007 privind societăţile cu răspundere limitată, i.e. „hotărârile adunării generale a asociaţilor pot fi modificate şi abrogate de o nouă adunare generală a asociaţilor”. Curtea admite că normele contestate ar putea fi aplicate la soluționarea cauzei, deoarece, după cum rezultă din sesizare și din încheierea instanței, pe rolul Curţii de Apel se află cauza civilă privind declararea nulităţii hotărârilor adunării generale extraordinare a asociaților şi încasarea datoriei.

16. Curtea constată că normele contestate nu au mai făcut anterior obiect al controlului de constituționalitate.

17. Curtea reține că, deși autorul sesizării a invocat incidența articolelor  16 [egalitatea], 46 [dreptul la proprietate privată și protecția acesteia] și 54 [restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți] din Constituție, acesta nu a argumentat relevanța și pertinența normelor constituționale în această situație. Nu a fost motivată pretinsa neconformitate a dispozițiilor criticate cu prevederile constituționale invocate și nici nu s-a demonstrat raportul contradictoriu dintre ele.

18. Astfel, Curtea reiterează că excepția de neconstituționalitate prezintă o structură cu trei elemente: textul contestat din punctul de vedere al constituționalității (prevederea legală), textul de referință pretins a fi încălcat (prevederea constituțională) şi motivarea de către autorul excepției a relației de contrarietate dintre cele două texte, adică motivarea neconstituționalității textului criticat (a se vedea DCC nr. 98 din 19 decembrie 2016, § 22; DCC nr. 80 din 9 iulie 2018, § 17; DCC nr.152 din 26 decembrie 2019, § 16).

19. Dacă ar proceda la examinarea sesizării formulate de o asemenea manieră, Curtea Constituțională s-ar substitui autorului ei în invocarea argumentelor de neconstituționalitate, fapt care ar echivala cu un control din oficiu. Acest tip de control este inadmisibil în condițiile în care, prin prisma articolului 24 alin. (2) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și articolului 39 din Codul jurisdicției constituționale, sesizarea trebuie să fie motivată, să cuprindă obiectul și împrejurările pe care subiectul își întemeiază cerințele, să expună normele legale și argumentele care justifică faptul că prevederea contestată contravine Constituției, precum și legătura cauzală directă între norma contestată și argumentele invocate (a se vedea DCC nr. 9 din 5 ianuarie 2018, § 21; DCC nr. 145 din 16 decembrie 2019, § 16; DCC nr. 15 din 10 februarie 2020, § 17; DCC nr.68 din 15 iunie 2020, § 23).

20. În situații similare, Curtea a respins ca inadmisibile sesizările formulate, precizând că simpla trimitere la un text din Constituție, fără explicarea pretinsei neconformități cu acesta a prevederilor legale contestate, nu echivalează cu un argument (a se vedea, mutatis mutandis, DCC nr. 151 din 26 decembrie 2019, § 16; DCC nr. 5 din 20 ianuarie 2020, § 20, DCC nr. 33 din 19 martie 2020, § 31; DCC nr. 50 din 28 mai 2020, § 16; DCC nr. 54 din 2 iunie 2020, § 31).

21. De asemenea, Curtea observă că, sub aparența unor critici a prevederilor contestate, autorul excepției de neconstituționalitate își exprimă, de fapt, dezacordul cu contrarietatea dintre diferite dispoziții ale Legii cu privire la societățile cu răspundere limitată, precum și cu o hotărâre a adunării generale a asociaților unei societăți comerciale prin care s-a abrogat hotărârea sa anterioară. Curtea notează că aceste aspecte vizează interpretarea și aplicarea legii, problemă a cărei soluționare nu ține de competența Curții Constituționale (a se vedea DCC nr. 91 din 19 septembrie 2019, § 19; DCC nr. 106 din 7 octombrie 2019, § 25; DCC nr. 24 din 2 martie 2020, § 24). Astfel de competențe revin, prin definiție, instanțelor de judecată. De altfel, și Curtea Europeană a Drepturilor Omului a subliniat că rolul decizional conferit instanțelor de judecată urmărește tocmai înlăturarea dubiilor ce persistă cu ocazia interpretării normelor (Rohlena v. Cehia [MC], 27 ianuarie 2015, § 50 și § 51).

22. Prin urmare, în baza celor menționate supra, Curtea constată că sesizarea este inadmisibilă şi nu poate fi acceptată pentru examinare în fond. 

Din aceste motive, în baza articolului 26 alin. (1) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și a articolelor 61 alin. (3) și 64 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională

 

D E C I D E: 

1. Se declară inadmisibilă sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a articolului 60 alin. (3) din Legea nr. 135 din 14 iunie 2007 privind societăţile cu răspundere limitată, ridicată de S.R.L. „Ostalagro”, parte în dosarul nr. 2ac-741/19, pendinte la Curtea de Apel Chișinău. 

2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

 

Președinte de ședință                                                         Liuba ȘOVA 

Chișinău, 18 iunie 2020
DCC nr. 69
Dosarul 40g/2020

 

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 6205954  //   Vizitatori ieri: 3704  //   azi: 665  //   Online: 13
Acces rapid