Decizia nr. 141 din 12.12.2019

Decizia nr. 141 din 12.12.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 170g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 30 alin. (3) şi a articolului 38 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 288 din 16 decembrie 2016 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (evaluarea performanțelor profesionale și încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarului public cu statut special)


Subiectul sesizării: Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani, Eugeniu Gherman


Decizia:
1. d_141_2019_170g_2019_ro.pdf
2. d_141_2019_170g_2019_rus.pdf


Sesizări:


DECIZIE
DE INADMISIBILITATE
a sesizării nr. 170g/2019
privind excepția de neconstituționalitate a
articolului 30 alin. (3) şi a articolului 38 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 288 din 16 decembrie
2016 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne
(evaluarea performanțelor profesionale și încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarului public cu statut special)

CHIŞINĂU
12 decembrie 2019

Curtea Constituţională, judecând în componenţa:
dlui Vladimir ȚURCAN, preşedinte,
dlui Eduard ABABEI,
dnei Domnica MANOLE,
dlui Nicolae ROȘCA,
dnei Liuba ȘOVA,
dlui Serghei ȚURCAN, judecători,
cu participarea dnei Eugenia Mîța, asistent judiciar,

Având în vedere sesizarea înregistrată pe 30 septembrie 2019,
Examinând admisibilitatea sesizării menţionate,
Având în vedere actele şi lucrările dosarului,
Deliberând pe 12 decembrie 2019 în camera de consiliu,

Pronunță următoarea decizie:

ÎN FAPT

1. La originea cauzei se află excepţia de neconstituţionalitate a articolelor 30 alin. (3) şi 38 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 288 din 16 decembrie 2016 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, ridicată de către dl Eugeniu Gherman, parte în dosarul nr. 3-2257/19, pendinte la Judecătoria Chişinău, sediul Râşcani.

2. Sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a fost trimisă la Curtea Constituţională de către dna judecător Galina Ciobanu de la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani, în baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituţie.

A. Circumstanţele litigiului principal

3. Pe rolul Judecătoriei Chişinău, sediul Râşcani, se află cauza civilă nr.3-2257/19, intentată de dl Eugeniu Gherman împotriva Ministerului Afacerilor Interne în vederea anulării unui act administrativ.

4. Dl Eugeniu Gherman a fost angajat prin Ordinul nr. 469 din 15 august 2016 la Inspectoratul de Poliție Cantemir al Inspectoratului General de Poliție al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova în calitate de şef de post și ofiţer superior de sector, pe o perioadă nedeterminată, conform clauzei din contractul individual de muncă.

5. Prin Ordinul Inspectoratului General de Poliție al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova nr. 33 ef. din 23 ianuarie 2018, bazat pe lit. g) alin. (1) articolul 38 din Legea nr. 288 din 16 decembrie 2016 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, au fost încetate raporturile de muncă cu dl Eugeniu Gherman, ca urmare a evaluării performanţelor profesionale și a obţinerii calificativului „nesatisfăcător".

6. Pe 19 septembrie 2019, dl Eugeniu Gherman a depus o cerere privind ridicarea excepției de neconstituționalitate a articolelor 30 alin. (3) şi 38 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 288 din 16 decembrie 2016 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

7. Prin încheierea din 23 septembrie 2019, Judecătoria Chişinău, sediul Râşcani, a admis cererea privind ridicarea excepției de neconstituționalitate și a trimis sesizarea către Curtea Constituțională, în vederea soluționării acesteia.

B. Legislația pertinentă

8. Prevederile relevante ale Constituţiei sunt următoarele:

Articolul 6
Separaţia şi colaborarea puterilor

„În Republica Moldova puterea legislativă, executivă şi judecătorească sunt separate şi colaborează în exercitarea prerogativelor ce le revin, potrivit prevederilor Constituţiei."

Articolul 23
Dreptul fiecărui om de a-şi cunoaşte drepturile şi îndatoririle

„[...]

(2) Statul asigură dreptul fiecărui om de a-şi cunoaşte drepturile şi îndatoririle. În acest scop statul publică şi face accesibile toate legile şi alte acte normative."

Articolul 39
Dreptul la administrare

„(1) Cetăţenii Republicii Moldova au dreptul de a participa la administrarea treburilor publice nemijlocit, precum şi prin reprezentanţii lor.

(2) Oricărui cetăţean i se asigură, potrivit legii, accesul la o funcţie publică."

Articolul 72
Categorii de legi

„[...]

(3) Prin lege organică se reglementează:

[...]

j) regimul general privind raporturile de muncă, sindicatele şi protecţia socială;

[...]"

9. Prevederile relevante ale Legii nr. 288 din 16 decembrie 2016 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne sunt următoarele:

Articolul 30
Evaluarea performanţelor profesionale

„(1) Activitatea şi conduita funcţionarului public cu statut special sunt evaluate o dată pe an, iar concluziile se consemnează în fişa de evaluare a performanţelor profesionale, cu acordarea unuia din următoarele calificative: "foarte bine", "bine", "satisfăcător", "nesatisfăcător".

(2) Rezultatele evaluării performanţelor profesionale ale funcţionarului public cu statut special se iau în considerare la luarea deciziilor cu privire la:

[...]

f) încetarea raportului de serviciu.

(3) Modul de organizare şi desfăşurare a procesului de evaluare a performanţelor profesionale, precum şi criteriile de evaluare sunt stabilite de Ministerul Afacerilor Interne."

Articolul 38
Încetarea raportului de serviciu

„(1) Raportul de serviciu al funcţionarului public cu statut special poate să înceteze în următoarele situaţii:

[...]

g) în cazul obţinerii calificativului „nesatisfăcător" ca urmare a evaluării performanţelor sale profesionale;

[...]"

ÎN DREPT

A. Argumentele autorului excepției de neconstituționalitate

10. În motivarea excepției de neconstituționalitate, autorul menționează că prevederile de lege criticate contravin articolului 72 din Constituție, deoarece permit stabilirea modului de organizare şi desfăşurare a procesului de evaluare a performanţelor profesionale, precum şi criteriile de evaluare printr-un act normativ cu o putere juridică inferioară legii organice, respectiv printr-un ordin al Ministrului Afacerilor Interne. Astfel, se ajunge la situaţia ca un aspect esenţial care vizează executarea şi/sau încetarea raporturilor de serviciu să fie reglementat printr-un act administrativ, contrar articolului 72 alin. (3) lit. j) din Constituţie, care prevede că regimul general privind raporturile de muncă se reglementează prin lege organică.

11. Autorul excepției susține că, prin articolele 30 alin. (3) şi 38 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 288 din 16 decembrie 2016, se transferă competența exclusivă a legislatorului de a reglementa regimul general de muncă, în prezenta cauză al funcționarilor publici cu statut special, către o autoritate care face parte din puterea executivă, i.e. Ministerul Afacerilor Interne, fapt care contravine principiului separaţiei şi colaborării puterilor, garantat de articolul 6 din Constituție.

12. De asemenea, autorul sesizării menționează că textele de lege criticate nu respectă exigențele accesibilității, previzibilității şi clarității legii și, prin urmare, provoacă o stare de incertitudine juridică pentru funcţionarii publici cu statut special în privința modului de organizare şi de desfăşurare a procesului de evaluare a performanţelor profesionale, precum şi în privința criteriilor de evaluare a acestora.

13. În final, autorul excepției de neconstituționalitate sugerează că textele de lege criticate încalcă articolele 6, 23 alin. (2), 39 și 72 alin. (3) lit. j) din Constituție.

B. Aprecierea Curţii

14. Examinând admisibilitatea sesizării privind excepția de neconstituționalitate, Curtea constată următoarele.

15. În conformitate cu articolul 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, controlul constituționalității legilor, în prezenta cauză a Legii nr. 288 din 16 decembrie 2016 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, ține de competența Curții Constituționale.

16. Curtea observă că excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de către dl Eugeniu Gherman, parte în dosarul nr. 3-2257/19, pendinte la Judecătoria Chişinău, sediul Râşcani. Sesizarea este formulată de un subiect care beneficiază de acest drept, în baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituție.

17. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie articolele 30 alin. (3) şi 38 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 288 din 16 decembrie 2016 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, care prevăd că modul de organizare şi desfăşurare a procesului de evaluare a performanţelor profesionale, precum şi criteriile de evaluare sunt stabilite de Ministerul Afacerilor Interne.

18. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea observă că problema abordată de către autorul excepției se rezumă la competența legislatorului de a reglementa regimul general privind raporturile de muncă și la accesibilitatea și previzibilitatea normelor criticate.

19. Curtea reține că articolul 72 alin. (3) lit. j) din Constituție prevede că regimul general al raporturilor de muncă se reglementează prin lege organică. În această cauză, Curtea constată că legislatorul a reglementat printr-o lege organică, i.e. Legea nr. 288 din 16 decembrie 2016 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, drepturile și obligațiile funcționarilor publici cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

20. Curtea menționează că, prin prevederile criticate ale Legii nr. 288 din 16 decembrie 2016, legislatorul a delegat Ministerului Afacerilor Interne competențe de a institui reguli într-un domeniu specific, referitoare la modul de organizare şi de desfăşurare a evaluării performanţelor profesionale ale funcţionarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

21. Curtea reține că, din perspectiva Constituției, este suficient dacă legislatorul deleagă unei autorități specializate competența reglementării detaliate a unor aspecte care țin de raporturile de muncă ale funcționarilor publici cu statut special. Legile organice nu pot fi atotcuprinzătoare și nu pot epuiza toate chestiunile legate de aceste raporturi, pentru că legislatorul nu se confruntă direct cu acestea. Din acest motiv, există posibilitatea intervenției unei alte autorități delegate, care cunoaște în mod direct problemele legate de raporturile de muncă ale funcționarilor cu statut special.

22. În acest context, Curtea observă că, din punctul de vedere al Convenției Europene a Drepturilor Omului, nu există o problemă, pentru că, în jurisprudența sa, Curtea Europeană înțelege termenul de „lege" în accepţiunea sa materială, nu formală. Curtea Europeană a inclus în această noțiune texte cu caracter infralegislativ emise de către autorităţile competente pe baza unei puteri normative delegate (Unifaun Theatre Productions Limited și alții v. Malta, 15 mai 2018, § 79; Ólafsson v. Islanda, 16 martie 2017, § 35).

23. Curtea nu poate reține nici critica referitoare la încălcarea principiului separației puterilor în stat, pentru că prevederile articolului 6 din Constituție au fost respectate atunci când legislativul a delegat Ministerului Afacerilor Interne, prin prevederile articolului 30 alin. (3) din Legea nr. 288 din 16 decembrie 2016, competența de a elabora modul de organizare şi de desfăşurare a procesului de evaluare a performanţelor profesionale, precum şi criteriile de evaluare a funcționarilor cu statut special.

24. Cu privire la caracterul accesibil, previzibil și clar al normelor infra-legale pe care le menționează autorul sesizării, i.e. Ordinul nr. 138 din 18 aprilie 2013 al Ministrului Afacerilor Interne, Curtea reține că acestea pot fi supuse controlului de legalitate. Controlul constituționalității unor asemenea norme nu reprezintă o competență a Curții Constituționale.

25. Cu referire la articolul 38 alin. (1) lit. g) din Legea privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Curtea reține că dispozițiile contestate prevăd că raportul de serviciu al funcţionarului public cu statut special poate înceta în cazul obţinerii de către acesta a calificativului „nesatisfăcător", ca urmare a evaluării performanţelor sale profesionale.

26. Curtea menționează că legislatorul a reglementat prin Legea nr. 288 din 16 decembrie 2016 modul în care pot apărea, în care pot fi modificate și încetate raporturile de serviciu ale funcţionarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, fapt care denotă că prevederile contestate au fost adoptate în conformitate cu articolul 72 alin. (3) lit. j) din Constituție.

27. Pentru a-i proteja pe funcţionarii cu statut special de eventualele abuzuri ale superiorilor ierarhici, Codul administrativ reglementează dreptul acestora de a contesta acțiunile care aduc atingere drepturilor lor profesionale prin depunerea unei acțiuni privind anularea actului în contencios administrativ. Prin urmare, acești funcționari au la dispoziție un remediu legal pentru a-și apăra drepturile.

28. De asemenea, Curtea menționează că articolul 39 din Constituție, care stabilește dreptul cetățenilor Republicii Moldova la administrare și garantează accesul la o funcție publică, nu este incident în această cauză, deoarece normele criticate nu interzic accesul la o funcție publică, ci prevăd condițiile generale şi speciale pentru exercitarea ei. Instituirea unor criterii pentru exercitarea anumitor activități nu poate fi considerată o încălcare a dreptului constituțional la muncă sau o discriminare în raport cu exercitarea altor activități. O asemenea limitare poate avea un caracter necesar atunci când este impusă de specificul unei profesii care, date fiind exigenţele sporite relative la calităţile fizice şi psihice ale persoanei, nu pot fi exercitate, spre exemplu, de persoane în etate, sau atunci când servesc ca măsură de optimizare a utilizării forţei de muncă în anumite sectoare de activitate (a se vedea HCC nr. 8 din 11 mai 2015, § 73; HCC 5 din 23 aprilie 2013, § 58).

29. În concluzie, având în vedere cele menționate supra, Curtea reține că sesizarea privind excepția de neconstituționalitate este inadmisibilă și nu poate fi acceptată pentru examinare în fond.

Din aceste motive, în baza articolului 26 alin. (1) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și a articolelor 61 alin. (3) și 64 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională

D E C I D E:

 1. Se declară inadmisibilă excepția de neconstituționalitate a articolelor 30 alin. (3) şi 38 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 288 din 16 decembrie 2016 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, ridicată de către dl Eugeniu Gherman, parte în dosarul nr. 3-2257/19, pendinte la Judecătoria Chişinău, sediul Râşcani.

2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

Preşedinte                                                                                                   Vladimir ȚURCAN

Chişinău, 12 decembrie 2019
DCC nr. 141
Dosarul nr. 170g/2019

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 6435498  //   Vizitatori ieri: 3016  //   azi: 939  //   Online: 122
Acces rapid