Decizia nr. 124 din 25.11.2019

Decizia nr. 124 din 25.11.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 137g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 325 alin. (1) din Codul penal (pedeapsa pentru infracțiunea de corupere activă)


Subiectul sesizării: Judecătoria Comrat, sediul Ceadîr-Lunga, judecător Serghei Pilipenco


Decizia:
1. d_124_2019_137g_2019_rou.pdf


Sesizări:


DECIZIE
DE INADMISIBILITATE
a sesizării nr. 137g/2019
privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 325 alin. (1) din Codul penal (pedeapsa pentru infracțiunea de corupere activă)

 CHIŞINĂU
25 noiembrie 2019

Curtea Constituţională, judecând în componenţa:

dlui Vladimir ȚURCAN, preşedinte,
dlui Eduard ABABEI,
dnei Domnica MANOLE,
dlui Nicolae ROȘCA,
dnei Liuba ȘOVA,
dlui Serghei ȚURCAN, judecători,
cu participarea dlui Gheorghe Reniță, asistent judiciar,

Având în vedere sesizarea depusă și
înregistrată pe 24 iulie 2019,
Examinând admisibilitatea sesizării menţionate,
Având în vedere actele şi lucrările dosarului,
Deliberând în camera de consiliu,

Pronunță următoarea decizie:

ÎN FAPT

1. La originea cauzei se află excepția de neconstituționalitate a textului „se pedepseşte cu închisoare de până la 6 ani cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale" din articolul 325 alin. (1) din Codul penal, ridicată de dna avocat Anna Aladova, în dosarul nr. 1-255/2017, pendinte la Judecătoria Comrat, sediul Ceadîr-Lunga.

2. Sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a fost trimisă la Curtea Constituțională, pe 24 iulie 2019, de către dl judecător Serghei Pilipenco de la Judecătoria Comrat, sediul Ceadîr-Lunga, în baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituție.

 

A. Circumstanțele litigiului principal 

3.  Pe rolul Judecătoriei Comrat, sediul Ceadîr-Lunga, se află cauza penală de învinuire a dlui Dmitri Moscoglo de comiterea, între altele, a infracțiunii prevăzute de articolul 325 alin. (1) din Codul penal [coruperea activă].

4. Pe 15 martie 2019, în cadrul ședinței de judecată, dna avocat Anna Aladova, apărătorul dlui Dmitri Moscoglo, a ridicat excepția de neconstituționalitate a textului „se pedepseşte cu închisoare de până la 6 ani cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale" din articolul 325 alin. (1) din Codul penal.

5. Printr-o încheiere din aceeași dată, Judecătoria Comrat, sediul Ceadîr-Lunga, a admis cererea privind ridicarea excepției de neconstituționalitate și a trimis sesizarea la Curtea Constituțională, în vederea soluționării acesteia.

 

B. Legislația pertinentă

 

6. Prevederile relevante ale Constituției sunt următoarele:

Articolul 16

Egalitatea

„(1) Respectarea şi ocrotirea persoanei constituie o îndatorire primordială a statului.

(2) Toţi cetăţenii Republicii Moldova sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau de origine socială.

Articolul 25

Libertatea individuală şi siguranţa persoanei

„(1) Libertatea individuală şi siguranţa persoanei sunt inviolabile.

[...]."

Articolul 46

Dreptul la proprietate privată şi protecţia acesteia

„(1) Dreptul la proprietate privată, precum şi creanţele asupra statului sînt garantate.

[...]."

Articolul 54

Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi

„(1) În Republica Moldova nu pot fi adoptate legi care ar suprima sau ar diminua drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului şi cetăţeanului.

(2) Exerciţiul drepturilor şi libertăţilor nu poate fi supus altor restrângeri decât celor prevăzute de lege, care corespund normelor unanim recunoscute ale dreptului internaţional şi sunt necesare în interesele securităţii naţionale, integrităţii teritoriale, bunăstării economice a ţării, ordinii publice, în scopul prevenirii tulburărilor în masă şi infracţiunilor, protejării drepturilor, libertăţilor şi demnităţii altor persoane, împiedicării divulgării informaţiilor confidenţiale sau garantării autorităţii şi imparţialităţii justiţiei.

(3) Prevederile alineatului (2) nu admit restrângerea drepturilor proclamate în articolele 20-24.

(4) Restrângerea trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o şi nu poate atinge existenţa dreptului sau a libertăţii."

 

7. Prevederile relevante ale Codului penal sunt următoarele:

Articolul 324

Corupere pasivă

„(1) Pretinderea, acceptarea sau primirea, personal sau prin mijlocitor, de către o persoană publică sau de către o persoană publică străină de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, ce nu i se cuvin, pentru sine sau pentru o altă persoană, sau acceptarea ofertei ori promisiunii acestora pentru a îndeplini sau nu ori pentru a întârzia sau a grăbi îndeplinirea unei acţiuni în exercitarea funcţiei sale sau contrar acesteia

se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 7 ani cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 unităţi convenţionale şi cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 10 ani.

[...]

4) Acţiunile prevăzute la alin. (1), săvârșite în proporţii care nu depăşesc 100 unităţi convenţionale,

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 unităţi convenţionale şi cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani."

 

Articolul 325

Coruperea activă

„(1) Promisiunea, oferirea sau darea, personal sau prin mijlocitor, unei persoane publice sau unei persoane publice străine de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, ce nu i se cuvin, pentru aceasta sau pentru o altă persoană, pentru a îndeplini sau nu ori pentru a întârzia sau a grăbi îndeplinirea unei acţiuni în exercitarea funcţiei sale sau contrar acesteia

se pedepseşte cu închisoare de până la 6 ani cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 6000 la 10000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

[...]."

 

ÎN DREPT

A. Argumentele autoarei excepției de neconstituționalitate

8. În argumentarea excepției de neconstituționalitate, autoarea pretinde că legislatorul a stabilit, la articolul 325 alin. (1) din Codul penal, o pedeapsă mai aspră pentru faptele care constituie corupţie activă, în comparaţie cu infracţiunea de corupţie pasivă, prevăzută la articolul 324 alin. (4) din acelaşi Cod.

9.  De asemenea, autoarea excepției de neconstituționalitate susține că sancţiunea prevăzută la articolul 325 alin.(1) din Codul penal instituie un tratament diferenţiat între un simplu cetăţean (care este subiectul infracţiunii de corupere activă) şi persoana publică (care este subiectul infracţiunii de corupere pasivă).

10. Totodată, autorul excepției de neconstituționalitate menționează că amenda stabilită ca pedeapsă de articolul 325 alin. (1) din Codul penal depășește salariul mediu pe economie de 16 ori. Această pedeapsă lipsește persoana de mijloace de existență pe un termen de circa 16 luni. Astfel, amenda aplicabilă unei persoane fizice pentru corupere activă constituie o pedeapsă disproporționată și inumană.

11. În opinia sa, sancțiunea stabilită de articolul 325 alin. (1) din Codul penal pentru persoana fizică contravine articolelor 1 alin. (3) (care stabilește trăsăturile definitorii ale statului de drept), 16 (care garantează principiul egalității), 25 alin. (1) (care garantează dreptul la libertate), 46 (care garantează dreptul de proprietate) și 54 (care stabilește cazurile în care drepturile pot fi restrânse) din Constituție.

 

B. Aprecierea Curții

12. Examinând admisibilitatea sesizării, Curtea constată următoarele.

13. În conformitate cu articolul 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, controlul constituționalității legilor, în prezenta cauză a Codului penal, ține de competența Curții Constituționale.

14. Curtea constată că excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de către dna avocat Anna Aladova, în dosarul nr. 1-255/2017, pendinte la Judecătoria Comrat, sediul Ceadîr-Lunga. Astfel, sesizarea este formulată de către subiectul căruia i s-a conferit acest drept, în baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituție.

15. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie textul „se pedepseşte cu închisoare de până la 6 ani cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale" din articolul 325 alin. (1) din Codul penal. Prevederile contestate stabilesc pedeapsa pentru faptele care constituie infracţiunea de corupere activă.

16. Cu titlu preliminar, Curtea constată că i s-a solicitat anterior să verifice constituționalitatea textului criticat. Obiectul prezentei sesizări este identic cu obiectul sesizărilor nr. 207g/2018 și nr. 25g/2019, care au fost declarate inadmisibile prin Decizia nr. 167 din 20 decembrie 2018 și, respectiv, prin Decizia nr. 20 din 11 februarie 2019.

17. Astfel, excepția de neconstituționalitate este una repetitivă. Totuși, de principiu, această situație nu poate să constituie un impediment pentru a solicita controlul de constituționalitate al unor prevederi din perspectiva altor critici de neconstituționalitate (a se vedea DCC nr. 40 din 8 mai 2018, § 18). În astfel de cazuri, Curtea trebuie să verifice dacă sesizarea conține argumente noi sau dacă există circumstanțe de ordin general care să justifice o altă soluție privind admisibilitatea.

18. Analizând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că autoarea acesteia a preluat aceleași critici de neconstituționalitate cu privire la pretinsa discriminare dintre subiectul infracţiunii de corupere activă (care poate fi un simplu cetățean) şi subiectul infracţiunii de corupere pasivă (care poate fi doar o persoană publică). Ca și autorii sesizărilor anterioare, autoarea acestei sesizări a susținut că legislatorul a trebuit să stabilească pentru persoanele care au promis, au oferit sau au dat, personal sau prin mijlocitor, unei persoane publice sau unei persoane publice străine bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, ce nu i se cuvin, a căror valoare nu depășește 100 de unităţi convenţionale, o pedeapsă identică ca și în cazul persoanelor care au pretins, au acceptat sau au primit remunerația ilicită în discuție, i.e. amendă în mărime de la 1000 la 2000 de unităţi convenţionale şi cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani, așa cum prevede articolul 324 alin. (4) din Codul penal.

19. La rândul ei, Curtea a menționat că modificarea textului de lege contestat în sensul dorit de autoarea excepţiei excede competenţei instanţei de contencios constituţional, care se pronunţă doar cu referire la constituţionalitatea actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului (a se vedea DCC nr. 20 din 11 februarie 2019, § 20). Legislatorul, în conformitate cu articolul 72 alin. (3) lit. n) din Constituție, este cel căruia îi revine sarcina de a stabili sancțiunile normelor penale.

20. Curtea nu găsește niciun motiv pentru a se distanța de această abordare.

21. Mai mult, Curtea observă că autoarea acestei excepții de neconstituționalitate a invocat un argument nou. Ea a pretins că sancțiunea articolului 325 alin. (1) din Codul penal ar fi disproporționată și inumană, deoarece privează persoana de mijloace de existență pentru o perioadă îndelungată de timp.

22. Curtea reţine că stabilirea limitelor de pedeapsă ţine de marja de discreţie a legislativului, care nu trebuie să afecteze principiul proporţionalităţii. Parlamentul trebuie să estimeze, in abstracto, în funcţie de o serie de criterii, printre care şi frecvenţa fenomenului infracţional sau gradul de pericol social al acestuia, care sunt limitele de pedeapsă potrivite.

23. Curtea nu a fost convinsă de argumentele autoarei sesizării că sancțiunea articolului 325 alin. (1) din Codul penal ar fi disproporționată. Prin adoptarea sancţiunii pentru corupere activă sub formă de închisoare de până la 6 ani cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale, Parlamentul s-a plasat în interiorul marjei sale de discreţie (a se vedea DCC nr. 167 din 20 decembrie 2018, § 18-20).

24. În fine, Curtea notează că instanțelor de judecată le revine sarcina de a individualiza în fiecare caz particular pedeapsa care trebuie aplicată unei persoane, luându-se în considerare toate circumstanțele relevante. Acest fapt reprezintă o garanție în vederea realizării principiului proporționalității pedepsei.

25. Având în vedere cele menționate supra, Curtea conchide că excepția de neconstituționalitate trebuie respinsă ca inadmisibilă.

Din aceste motive, în baza articolului 26 din Legea cu privire la Curtea Constituțională și a articolelor 61 alin. (3) şi 64 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională

 

D E C I D E:

 

1.  Se declară inadmisibilă sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a textului „se pedepseşte cu închisoare de până la 6 ani cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale" din articolul 325 alin. (1) din Codul penal, ridicată de dna avocat Anna Aladova, în dosarul nr. 1-255/2017, pendinte la Judecătoria Comrat, sediul Ceadîr-Lunga.

2.  Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Președinte                                                                             Vladimir ŢURCAN

 

Chișinău, 25 noiembrie 2019
DCC nr. 124
Dosarul nr. 137g/2019

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 6104859  //   Vizitatori ieri: 0  //   azi: 509  //   Online: 52
Acces rapid